רבנים שתאריך פטירתם לא נודע

רבי שמואל מאני זצ"ל

רבי שמואל מאני זצ"ל לא כל כך ידוע מי הוא אך מחתימתו על מה שהוא חתום מטה נראה כי היה ת"ח או דיין אך מעבר לאזכורים הנ"ל לא מצאתי דבר נוסף. בחתימת העדים על הצוואה משנת תרל"ח-1878 לצוואתו של הקאיד נסים שמאמא המופיע בספר "משפט הירושה" ליוורנו תרל"ח-1878 ראשון החתומים …

קרא עוד »

רבי אברהם מעארך זצ"ל

בספר "תולדות חכמי תונס" לרבי יוסף הכהן טנוג'י כותב המחבר בדף רנ"ח על רבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל " על דרושים שנשארו בכ"י והם שלושים דרושים והוא מונה אותם בשמם וכך הוא כותב "דרוש להנכ' הר"א הכהן יהונתן, דרוש להנכ' הר"א מעארך זוטא. הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 חתום רבי אברהם …

קרא עוד »

רבי יעקב מעארך זצ"ל

רבי יעקב מעארך זצ"ל מתלמידיו של רבי יוסף זרקא זצ"ל כפי שמעיד עליו החיד"א זצ"ל בספרו "מעגל טוב" בדף 57 כאשר ביקר בתוניס בשנת תקל"ד-1774 וכך הוא כותב: "ומהם הרב יוסף זרקא חכם וסופר וחסיד ונקי וצדיק והוא יש לו כשישים תלמידים ומהם חשובי המעיינים ומגדולי תלמידיו חותנו ר' יאושע, …

קרא עוד »

רבי נסים מעארך (השני) זצ"ל

רבי נסים מעארך זצ"ל לא כל כך ידוע מי הוא אך מחתימתו על מה שהוא חתום מטה נראה כי היה ת"ח או דיין אך מעבר לאזכור הנ"ל לא מצאתי דבר נוסף. בספר "שובה ישראל" לרבי יהודה ג'רמון ליוורנו תרמ"ט ישנו מכתב סמיכה לרבי יהודה ג'רמון זצ"ל, וחתומים עליו בעשור הראשון …

קרא עוד »

רבי נסים מעארך (הראשון)זצ"ל

רבי נסים מעארך חתום יחד עם רבני תוניס על שתי תקנות המופיעות בספר "תורה וחיים" לרבי אברהם הכהן מגוץ זצ"ל ג'רבה תשכ"ד. בתחילת הספר מופיעות שתי תקנות אשר תוקנו על יד חכמי תוניס באותו דור . א. תקנת החזקת תלמידי חכם. ב. תקנת המוהלים. על תקנו אלו חתומים ביום ב' …

קרא עוד »

רבי אליהו לומברוזו זצ"ל

באותה שנה תק"פ-1819 חתום רבי אליהו לומברוזו  יחד אם רבי דוד בונאן על דרישת ר' יהודה עידאן מורשה הק"ק לקבוע מחדש את שכירות הבתים בחצר "דאר גלאמז" בה מוחזקים הק"ק הפורטוגיזיס, וקביעה בגורל מי ישכון בכל בית שבחצר. (פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס דף 102) ליקט וערך יוסי פרי

קרא עוד »

רבי לומברוזו אברהם 1החסיד

    רבי אברהם (הראשון) בר יעקב (הראשון) לומברוזו זצ"ל אחיו של "זרע יצחק" הרבה לא ידוע עליו למעט מה שנכתב עליו בספר "פרי קדש" לרבי צמח בר נתן לוי תוניס תרנ"א-1891 דף ל"ח ע'ב: "ובן הר' ז"ל ואחיו היו שמותיהם שווים בשם וקראו אברה'ם לאל עליון, אחיו של הר' …

קרא עוד »

רבי אליהו כאשתרו/קשטרו זצ"ל

  רבי אליהו כאשתרו זצ"ל זה לא ידוע עליו דבר. שם משפחה זה נכתב בכמה דרכים קשטרו, כאשתרו, כסטרו, כסתרו, קסטרו. מקורו של שם משפחה זה הוא מצרים (רבי יעקב קשטרו זצ"ל) .על שם משפחה זאת  בתוניס כותב מלכי תרשיש ח"ב דף ר' "קשטרו ר"א מחכמי תונס נהרג הוא וחבריו …

קרא עוד »

רבי אברהם הכהן (השלישי)זצ"ל

רבי אברהם כהן זצ"ל מחבר הספר "אברהם יגל" ליוורנו תר"ג-1843 . בספרו זה מזכיר את בני דורו בדף ק' ע"א מסכת תמורה פרק ראשן "וגבי אחותו דאיצטריך קרא וכ"ו החכם חי טייב נר"ו " בדף נ"ט מסכת ראש השנה פרק ג' "תירץ לי ידידי הלא הוא רב רחימאי הרב יצחק …

קרא עוד »

רבי אברהם כהן (השני)זצ"ל

  רבי אברהם  כהן זצ"ל תלמיד  חכם  בתוניס אך לא כל כך ברור מי הוא מלכי תרשיש כותב שהוא רבי אברהם כהן השלישי. אך מבדיקה שנעשתה יוצא שהוא יכול להיות רבי אברהם חיים כהן שחתום יחד אם מספר ת"ח החתומים על ההסכמה  ב"מעיני ישועה" גם בהסכמה לספר "שירי זמרה" בשנת …

קרא עוד »