מדף כ-

רבי יצחק בר ישועה כהן זצ"ל 

מחבר הספר"פתח הדביר-יצחק ירנן"* פסקי דין עפ"י דין תורה. תוניס תרפ"ח "שערי רחמים"*  ג'רבה "יצחק בנו"* חידושים ודרושים. תוניס תר"ס 
רבי  דוד יצחק חיים כהן טונג'י  מג'דורה זצ"ל ראב"ד תוניס
מחבר הספר "תורת המלך"  ג'רבה תש"ה.* דרושים יקרים ומעלות התורה בדרך פרד"ס.   "בגד תכלת" בני ברק תשמ"ז
רבי ישועה כהן זצ"ל תוניס
רבי ישמעאל כהן טונג'י זצ"ל
מחבר הספר "ספר הזכרון" * פסקי הלכות על סדר התלמוד.מצרים קרי"ה 1554
רבי ישראל כהן שליט"א
מחבר הספר "יברך ישראל"* חי' ש"ס על כמה מסכתות.  ישראל תשל"ט
רבי כמוס כהן יהונתן זצ"ל
מחבר הספר "כמוס עמדי"* חי' תנ"ך וגפ"ת. ישראל תשל"ח  
רבי כליפה כהן זצ"ל
מחבר הספר "אורה ושמחה"* חי' על הגדה של פסח ע"ד הקבלה.   ג'רבה תרצ"ט "מענה רך"* חידושים. ג'רבה תרע"ה "תהילות ישראל"* חי' על ספר תהילים.    "כ"כר זהב" ג'רבה תשי"ב. "מדרש שלמה"  ח.א  ג'רבה תרפ"ח ח.ב  ג'רבה תש"ח  ח.ג  ג'רבה תש"ח
רבי מאיר ורגאני כהן זצ"ל
מחבר הספרים "מאור עינים"* חידושי תנ"ך, "מנוחת שאול"* על כללי העיבור, גאולת הארץ"* מוסרים ומעשיות בערבית. ישראל תשל"א
רבי מרדכי כמוס אמייס כהן זצ"ל ראב"ד תוניס
מחבר הספר "גדולת מרדכי"* ב' חלקים ח"א שו"ת מערכות הלכה, דרושים. ח"ב שו"ת על ארבעה חלקי השו"ע. ישראל תשל"ו
רבי משה כלפון הכהן זצ"ל ראב"ד ג'רבה
חבר את הספרים "הלכה למשה"* מאמרים מוסריים על סדר פרשיות התורה. ג'רבה תרצ"ה  "ברית כהונה"* ח.א חו"מח.א א"ח.ח.איו"דח.א אה"ע תקנות ומנהגי ג'רבה במערכות א"ב לארבעה חלקי השו"ע. ג'רבה. "ברית משה"* כולל ספר "ברית אבות"* על פרקי אבות.ירושלים תרס"ה."זכות משה"* מכתבים ורעיונות בענייני גאולת הארץ. "פקד משה"* מ"ה הספדים. "מטה משה"* י"ג דרושים."משה ידבר"* חי' נ"ך. ישראל תשל"ח "יד משה* כללי הוראות הנחוצים למורה.  ג'רבה תשי"א. "דרש משה"* דרושים לשבת זכור. ישראל תשל"ו"דרכי משה"* ביאורים לחומש בראשית, בסופו קונטרס "יד בתשובה"* מוסרים ודיני תשובה. ג'רבה תש"י "קול משה"* פרושים על מסכת ביצה בסופו קונטרס "חקת משה"* אוסף של תקנות ומנהגים ג'רבה תשט"ו "שואל ונשאל"* ח.א ח.ב ח.ג שו"ת על השו"ע ג'רבה תשי"ב "שפתי כהן" ג'רבה תשי"ב. "בני אברהם" ירושלים תרס"ה. "מעשה הצדקה" ג'רבה תש"ז. "חיים ועשר" ג'רבה תש"י. "חכמה ומדע" ג'רבה תש"ג.    "באר משה".ג'רבה תרפ"ב. "תולדות ומדות" ג'רבה תש'. "צדקה ומשפט ><
/span>
" ג'רבה תש"ז
רבי משה כהן דריהם זצ"ל רב דיג'ת
מחבר הספרים "והשיב משה"* שו"ת על ארבעה חלקי השו"ע. ישראל תשכ"ח "אוהל צדיקים"* סיפורי צדיקים."דרש משה"* חי' תנ"ך ומארז"ל. ישראל תשל"ד "אוהל משה"* שו"ת על שו"ע. ישראל תשל"ט די משה"* באור לחומש בראשית. ג'רבה תש"ג "ויגד משה"* פרוש על ההגדה של פסח. ג'רבה תרצ"ט
רבי מעתוק (עתוגי) כהן זצ"ל
רבי נסים כהן  זצ"ל תוניס
רבי נסים כהן זצ"ל ראב"ד ג'רבה
מחבר הספר "מעשה נסים"* חי' על התנ"ך. תוניס תרנ"ה
רבי נסים כהן זצ"ל היה רב העיר  בבנגרדאן
מחבר הספר "אחימלך הכהן"* דרושים, חי' גפ"ת והלכות .ישראל תשל"ה
רבי סאסי בר חואתי כהן זצ"ל
מחבר הספר "מדרשו של שם ועבר"* חידושים על מסכת קידושין.  תשכ"ב  "פרוכת המסך"* ח.א . ח.ב חי' ובאורים על הש"ס ופוסקים. ג'רבה תש"ב
רבי סאסי מעתוק כהן יהונתן זצ"ל ראב"ד ג'רבה
מחבר הספרים"ברכת ה' "*ח"א חי' על המסכתות ברכות, ביצה, סוכה. ח"ב על מסכת שבת. "זרע דוד"* מערכות על מדרשים ומארז"ל. ירושלים תרס"ה "זכות יצחק"* בארבעה חלקים. ח.א  ח.ב ח.ג ח.ד  על הש"ס. ג'רבה תרפ"ח
רבי פינחס כהן
מחבר הספר "קדש הילולים"* על ספר תהלים.גרבה
רבי ציון  בר אבאתו כהן זצ"ל  ספקס
רבי ציון כהן יהונתן זצ"ל (הראשון)
מחבר הספר "שערי ציון"*  חידושים על הש"ס  ג'רבה תרצ"ב "ציון במשפט תפדה"* ח"א כולל חי תנ"ך, ח"ב דרושים ומערכות חי' על מארז"ל וחי' חמש מגילות, ח"ג חי' על פרקי אבות. ג'רבה תרצ"ג "שיבת ציון" * דרושים.  ג'רבה תש"ה   
רבי בן ציון  בר יעקב כהן יהונתן זצ"ל רב העיר זוארא בלוב
מחבר הספרים "אומר לציון"* פרוש להגדה של פסח.  ג'רבה תר"צ  "מבשרת ציון"על שיר השירים. ישראל תשל"ג          "קרן הצבי"* דרושים   "שירי ציון" *שירי קודש ופיוטים ישראל תשל"ז.  "בני ציון"* על מסכת אבות. ג'רבה תרפ"ח  " יתן מציון"* חי' ברכות וביצה.  ישראל תש"מ "לספר בציון"
רבי ציון בר עתוג' כהן זצ"ל
מחבר הספר "הנשאר בציון"* חידושי תורה. ישראל תשל"א
רבי צג'ייר ברוך כהן זצ"ל
מחבר הספר "זרע ברוך"* חי' ש"ס ומערכות בעניינים שונים.  ג'רבה תרע"ה "כהן קטן"* מערכות על תיקוני המידות והדעות.
רבי צמח כהן זצ"ל  (השני)
 רבי רחמים כהן זצ"ל
מחבר הספר "כרם חמדה" ג'רבה תרע"ט
רבי רחמים חי חויתא כהן זצ"ל ראב"ד ג'רבה
מחבר הספרים "פרחי כהונה"*  ח.א"* פרוש להגדה של פסח. ג'רבה תש"ו  הספר "זכרי כהונה"* מערכות של פסקים ואסיפות דינים וכללים.  ובסופו "תורת המנהגים"* מנהגי ג'רבה. ישראל תשכ"ה "כתר כהונה"* שמונים דרושים ועוד. ישראל תשל"ו  "מנחת כהן"* חי' על חמשה חומשי תורה. ג'רבה ת"ש "שיירי מנחה"* חי' על התורה ג'רבה תש"ך "שמחת כהן"* שו"ת וחידושים על הש"ע   שש חיבורים. ח.א  ח.ב ח.ג ח.ד  ח.ה  ח.ו "תוקפו של נס"  ח.ב ח.ג שלושה חלקים של חידושים על הש"ס . ג'רבה  הספר "גרש כרמל"* בירורי ספקות בענייני גיטין . ישראל תשכ"ב. הספר "מגיד דבריו ליעקב"* פרוש על מגילת אסתר ישראל תשי"ח
רבי שאול כהן זצ"ל ראב"ד ג'רבה
מחבר הספר"חוט המשולש" המאגד בתוכו את הספרים "בינה לעתים"* על עיבור השנה, מהרב  הנ"ל.  "ברית שלום"* מוסרים ודינים לחלק יו"ד וחו"מ ,ו"שערי שלום" מנכדו רבי שלום כהן זצ"ל. ג'רבה תשי"ז ד שאול-נהר שלום"* חי' על התורה, חובר יחד אם נכדו הנ"ל. ג'רבה תרע"ו "לחם הבכורים"* על חוכמת הדקדוק. ליוורנו תרל"ז "נתיב מצותיך"* פרוש על האזהרות לחג השבועות. ליוורנו תר"א "ערבי פסחים"*  הגדה של פסח עם שני פרושים."קורבן פסח" "קורבן חגיגה". ג'רבה תרע"ז "קרני רמים"* חיבור על רש"י והרא"ם. ישראל תשמ"ב "שי למורא"* באור לתפילות ר"ה ויוה"כ .ליוורנו "שיר ציון"* באור העניין והמלים לשיר השירים. ג'רבה תרס"ד. "משגב לדך-מקום דוד" ג'רבה תרע"ה
רבי שושן כהן זצ"ל דיין ג'רבה
מחבר הספרים "פרח שושן"* חי' תנ"ך,הגדה ולבושים.  "בית אבות"* על פרקי אבות.  "ממלכת כהנים"* תולדות יהדות ג'רבה מנהגיה ורבניה. ישראל תשל"ז "מעשה שושן"* דרושים. ישראל תש"מ."פלאי הצדיקים"ישראל תשמ"ח" ג'רבה תרצ"ח. "טוב וחסד" ג'רבה תש"ב."יד בתשובה" ג'רבה תש"י. "שער שושן
רבי שלום כהן זצ"ל דיין בעיר זרזיס
חבר את הספרים "ברית שלום"* לקט מוסרים ודינים מחולקים לפי ארבעה חלקי השו"ע, יחד אם אביו רבי משה כלפון הכהן. ג'רבה "ברכה ושלום"* הנהגות ישירות לאדם. ג'רבה תרפ"ו "חיים ושלום-דברי שלום"* מוסרים בלשון הקודש ובערבית. ג'רבה תרפ"ג "חפץ יקר"* שיר הכולל כל מצוות עשה ולא תעשה. ג'רבה תרע"ח "צדק ושלום-נתיבות שלום"* דרכים והנהגות. ג'רבה תרפ"ז
רבי שמואל כמוס כהן זצ"ל
רבי שמעון  בר כליפה כהן זצ"ל
מחבר הספרים " עיבור השנים" ג'רבה תרפ"ג  "שמעו מוסר" ג'רבה תשי"ב
רבי שמעון כהן זצ"ל
מחבר הספר "מעשה חושב"*  חידושים על חומש בראשית. ג'רבה תש"ג "מטה שמעון"* על פרקי אבות. ליוורנו

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

מדף ס-צ

 רבי משה סרוסי זצ"ל מחבר הספר "וישב משה"תוניס תרנ"ז רבי פרג'אללא סרוסי זצ"ל גאבס מחבר …

11 תגובות

 1. יוסף ג'אן (ג'יעאן) - נינו של ר' ציון ביתאן

  רבי בן ציון בר יעקב כהן יהונתן זצ"ל רב העיר זוארא בלוב

  1. קישור לא תקין עבור "מבשרת ציון"* על שיר השירים. ישראל תשל"ג – נפתח הספר "אומר לציון"

  2.הספרים: "ציון במשפט תפדה" ח"א כולל חי תנ"ך, ח"ב דרושים ומערכות חי' על מארז"ל וחי' חמש מגילות, ח"ג חי' על פרקי אבות. ג'רבה תרצ"ג
  נכתבו על ידי רבי ציון הכהן יהונתן זצוק"ל ולא על ידי ר' בן ציון הכהן זצ"ל

  כמו כן חסר חומר על ר' יצחק חי בוכבזה(אבילחם) – כדוגמת ספרו "לחם לפי הטף" להלן הקישור http://chabadlibrarybooks.com/32977

  בברכת
  תחזקנה ידיך
  יוסף בן דוד ג'אן – נכדו של ר' יוסף ג'יעאן אב"ד בנגאזי ונינו של ר' ציון ביתאן אב"ד טריפולי

 2. יוסף ערב טוב וברוך הבא לאתר "תוניסיה מורשת"
  תודה על הערות . תוקנו.
  לגבי רבי יצחק חי בוכובזה זצ"ל וספרו "לחם לפי הטף" זה מופיע באתר ראה באות ב' (בוכובזה)
  בברכה
  יוסי פרי

 3. יצחק גבריאל מימראן

  רבי בן ציון בר יעקב הכהן יהונתן, חיבר את הספרים
  "אומר לציון" ב"ח דרושים על התורה, "קרן הצבי" דרושים, "תורה מציון" על התורה וההפטרות ג"ח, "לספר בציון" הגדה של פסח, "יתן מציון" ב"ח על הש"ס ומערכות, "מבשרת ציון" על שיר השירים, "עזך ציון" על מגלת אסתר, "קהלת ציון" על קהלת, "תהלת ציון" על תהלים, "בני ציון" ו"בנות ציון" על פרקי אבות.
  רבי ציון הכהן יהונתן, חיבר את הספרים "ציון במשפט תפדה" ג"ח על התורה ועוד, "שיבת ציון" שו"ת, "שערי ציון" על הש"ס, ספרים אלו נדפסו בג'רבה, ויצאו לאור מחדש בירושלים במהדורה חדשה.

 4. ליוסף פרי השלום והברכה

  תחת הלשוניטת ספריה תורנית לא מופיעה קבוצת הרבנים א-ג
  אלא הגדות של פסח ולאחר מכן הקבוצה ג-ז

  את "שיבת ציון" * דרושים. ג'רבה תש"ה יש להעביר מר' בן ציון הכהן יהונתן לר' ציון הכהן יהונתן

  בברכת
  חזק ואמץ
  יוסף ג'אן

 5. יוסף ערב טוב
  העברה הספר בוצעה. לגבי הדף לא.ג רבנים יבוצע בהמשך.
  אנו עתידים בזמן הקרוב בע"ה לבצע שידרוג של האתר וגם הנושא הזה יבוצע.
  בברכה
  יוסי פרי

 6. יש לרב ספר גאולת משה בו הוא מדבר על המדינה ועל איך היא אמורה לקום.
  מאמרים על הציונים החילוניים וכו'.
  האם אפשר להעלות אותו לאתר, או להפנות אותי למקום כל שהוא שמפיץ את הספר הנ"ל להזמנות?
  תודה מראש לעונים.

  • יצחק גבריאל מימראן

   לגבי הספר "גאולת משה" אינו ספר אלא קונטרס שנדפס בתוך הספר הכולל "זכות משה", ניתן להשיגו אצל המוציא לאור הרב אשר חדאד שליט"א בנתיבות. 

 7. איתמר שלום רב.
  ראה בקורות חייו של רבי משה כלפון הכהן זצ"ל את המאמר בנושא .כאן באתר.
  לגבי רכישת הספר אולי תמצא בישיבת כיסא רחמים.
  בהצלחה.
  יוסי פרי

  • בס"ד
   לא סוד הוא כי את רוב ספרי רבי כ'לפון טרח והוציא לאור רב אד"א נר"ו, רבי אשר חדאד. ערב פטירת בנו רבי שושן זצ"ל הוא קרא למור אבי והביא לו את רוב כתבי היד ככל אשר יוכל שאת, ואבי כאדם העושה בשלו טרח להוציא לאור תעלומה שהיה בכתב היד לעתים חסר, לעתים קרוע ולעתים מחוק מרוב ימים. בשנים האחרונות החלו ב'כסא רחמים' לקחת חלק מהספרים שנדפסו והעתיקו אותם באותיות גדולות יותר ואף הוסיפו ניקוד וכו' מבלי לשאול רשות. ראש הישיבה הנאמן ס"ט מתנער מדברי הרכמ"ה זצ"ל בדבר הציוניים והלאומיות בטענה שלא ידע כי הציונים בארץ הם חילוניים (היינו, אם היה יודע היה מסתייג מתמיכה בהם), ועשו לרבנו המנוח זצ"ל כאיש תם ולא ידע ח"ו. כאשר נכדו רבי נסים הכהן זצ"ל מספר שסבו בכה ערב עלייתו ארצה כי חשש לחינוך דור ההמשך, משמע שידע גם ידע כי מצב הרוחניות בארץ אינו שפיר בכל המקומות, כן נראה לי.  

   • יצחק גבריאל מימראן

    בשורות טובות ישועות ונחמות, צודק הרב מאיר חדאד הי"ו חכם חרשים מתעסק בקדשים, ענף עץ אבו"ת חמדת לבבות, בכל דבריו ונועם אמריו, אודות ספריו הבהירים של רבינו כלפון משה הכהן זצוק"ל, אשר אם יעבור על ספרו הקדוש "תורה וחיים" יראה שהיה בתוכניתו לכתוב מעל 100 ספרים בכל מקצועות התורה, ומתוכם זיכנו ה' ושלח את הרה"ג הדרשן המצויין רב פעלים לתורה ולתעודה, רבי אשר חדאד הי"ו ישלח דברו וירפאהו, והוציא לאור את ספריו הבהירים שו"ת שואל ונשאל ט"ח, יד משה השלם על התורה, זכות משה, דרש משה, קול משה השלם, תורה וחיים ב"ח,הלכה למשה וברית אברהם, הכוללים בתוכם גם ספרים קטנים וקונטרסים, ברוך ה' אשר לא השבית גואל, וכל מי שעובר על ספריו יראה שלא נעלם ממנו שום דבר ממה שקורא בארץ ובעולם, ודי למבין. 

 8. איך אפשר לשקר שרבי משה כלפון הכהן לא ידע על החילוניות של הציונים?!
  והרי הרב כתב על זה במפורש!
  וכך היא לשונו בקונטרס "גאולת משה" שבספר "זכות משה":
  "בימינו אלה רבים מאחינו בית ישראל אף כי לא גדלו על ברכי היהדות התורה והמצווה וכתינוק הנשבה בין הגויים הם נידונים, על כל פנים התעורר בלבם רגש לאומי לאהבת קיום האומה הישראלית והתמדתה להיות אומה נבדלת מן האומות אשר בתבל…גם ראו כי נחוץ לזה ארץ ישראל ויעשו חיל ויגבירו כוח להשתדל בכל עז לכבוש את ארץ ישראל ולהושיב שם אחינו בית ישראל כל איש אשר נדבה לבו לקרבה אל מלאכת הקודש ולהיות איכר ורועה צאן ובעל מלאכה או מסחר בארץ הקודש".
  אי אפשר להתווכח עם שחור על גבי לבן ועובדות!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *