יום פטירתו של רבי יצחק חי טייב זצ"ל

רבי יצחק חי טייב היה בן דודו ובן דורו של רבי יצחק טייב, הוא היה מקובל וחכם גדול בתורה ובעל נסים ומופתים וספורים רבים נפוצים בקרב יהדות תוניסיה.

רבי יצחק חי טייב לא השאיר אחריו כתבים או ספרים שחיבר. בעניין זה מסופר כי כאשר נקרא לברור אצל הרב הראשי מוהר"ר מסעוד אלפסי זצ"ל בעניין הלכתי השאיר את כתביו על השולחן ובהם חידושים רבים לתורה וכתבים נוספים, אמו אשר לא ידעה קרוא וכתוב חשבה בלבה כי אין בהם יותר צורך השליכה את רובם לאש, כאשר שב רבי יצחק אל ביתו וראה את הדבר הצטער מאוד בלבו והחל להטביע את יגונו בטיפה המרה.
מה שנשאר מחידושיו נדפסו בספר "חלב חטים" לרבי ישועה בסיס, ונקראו בשם "מוצל מאש". מתוך הקדמת המעתיק והמגיה לספר "חלב חטים" מאת רבי משה שתרוג זצ"ל

"מנעוריו אזר גבר חלציו ואחז בקסת הסופר וכתב כמה חידושים נפלאים בגפ"ת ופוסקים,אן בעון בחיים חיותו נשרפו רוב כתיבותיו וחידושיו והיו למאכלת אש ולא נשאר כי אם מעט מזער ואפילו הנשאר, העלים חציים שרוף באש, ויהי בראותו כי נשרפו רוב כתיבותיו ויזעק זעקה גדולה ומרה, על כי כל אשר טרח ויגע בעשר אצבעותיו היה לבהלה, ומן היום ההוא שאגה לו כלבי יגון יומו והנחת לילו יען כל אשר טפח ורבה היה לאש עד שנתבקש בישיבה של מעלה זלה"ה".

כאשר נפטר רבי יצחק חי טייב זצ"ל ערכו לו לוויה גדולה כיאה לגדול הדור והתקופה, ומעל קיברו בנו מצבה ועליה חקוק "פ"נ רבי יצחק חי טייב זצ"ל", ולא ניכתב כיאה לאחד מגדולי הדור,"צדיק הלך לבית עולמו" או "צדיק שנתבקש לישיבה של מעלה".בחלוף הימים נסדקה המצבה בלא שום סיבה מיוחדת. אנשי חברה קדישא מיהרו לתקנה, אך בחלוף זמן קצר שוב נסדקה המצבה, ושוב תקנוה, ואף אחד לא הבין את פשר הדבר.
ויהי הלילה ויחלום סתת המצבות חלום והנה עומד לפניו רבי יצחק חי טייב במלוא הדרו ויאמר לו בני הלוא תדע כי שמי יצחק חי טייב ואני חי ולא מת, על כן אם תוסיפו את המילים "לא מת" על מצבתי, המצבה תפסיק להיסדק.
ויקץ האיש משנתו בבהלה גדולה וישכם בבקר ויספר את הדבר אשר חלם לפרנסי העיר, מיד הוחלפה המצבה הישנה והותקנה במקומה מצבה חדשה אשר עליה כתוב:

"רבי חי טייב לא מת ".

ומאז עומדת המצבה בשלמותה.
רבי יצחק חי טייב זצ"ל נקבר בבית העלמין הישן בתוניס, ולאחר שנים, בגלל אילוצים של פתוח סביבתי, הועברו עצמותו לבית העלמין החדש "בורג'ל", יחד עם רבנים נוספים.
קיים על שמו בית כנסת "צלאת רבי חי טייב" בעיר תוניס.

רבי יצחק חי טייב נפטר ביום ט"ז לחודש אייר שנת תקצ"ז-1836 (תולדות חכמי תוניס דף שס"ט)

ליקט וערך יוסי פרי

חלב חטים - טייב, יצחק חי, 1744-1835

להורדת קובץ נוסף לחץ כאן
 

נוסח המצבה שהועתק ע"י ר' רפאל ארדיטי בעיתון

REVUE TUNISIENNE   1920

 זכות יוצרים לתמונה שייכת למשפחת טייב בלבד
אין רשות לשום גורם להעתיק,לשכפל, לצלם או
להעביר תמונה זאת ללא רשותם של משפחת טייב

 

כיאה לאחד הרבנים הנערצים והמקובלים על בני העדה התוניסאית, אחת לשנה בי"ט בכסלו, נערכת הילולה רבת משתתפים לזכרו בבתי הכנסת הקרואים על שמו ברחבי הארץ. כאשר מדברים על הילולה אזי מדברים גם על שירה ופיוטים, וכמקובל בקרב יהדות תוניסיה חובר שיר עממי בערבית יהודית המעיד על גדולתו ומעשי הנסים אשר חולל רבי יצחק חי טייב זצ"ל.                                                       השיר מעיד על היחס החם והזיקה הבלתי אמצעית שנרקמו בין הצדיק לחסידיו, בחייו וגם אחרי מותו.

רבי חי טייב לא מת  הווא פי עולם האמת. 
 
ליך אלחמד. יא רבי מולאנה                  רבי חי טייב לא מת 
רבי חי טייב יכון מעאנה                       הווא פי עולם האמת
פי כל דיקה ופי כל גסרה                       דאירין ביה מלאכי השרת
נמשיולו ויתשפע פינה.                         ובזכותו רבי מעאנה.   
 
אלי יטלב רבי חי טייב                         זיארתו רכיסה, אלי ענדך חאג'ה  
ישוף מנו אל עג'איב                            שוייה עראקי פל דבוז'ה  
עמרו מא ירג'עשי חייב                         שוייה גללה ז'ביב ולוז'ה  
מא ירג'ע כאן ידיה מליאנה.                  שוייה פלוס לנהס זוואלייה.

 

מעשה נפלא מהרב הגאון הגדול
מוהר"ר יצחק חי טייב זצ"ל

הרב הזה היה מיושבי העיר הגדולה תוניס, ובאחד הימים ראה כי אישה אחת משכנותיו, אשתו של אחד הגבירים בעיר, אשר ישא את שמו יעקב סלוירא, בוכה ומבכה במר נפש, וישאל אותה על מה זה ומה היה לה. ותגיד לו כי בן אין לה ואישה רוצה לקחת לו אישה אחרת לקיים מצות פו"ר, והיא צר לה מזה עד מאד כי צרה קרובה. ויאמר אליה הרב אל תיראי כי הנני מבטיחך בעזרת האל כי כעת חיה לתקופת השנה את חובקת בן לחיים טובים ולשלום.

 הבטחת הרב חזקה את לב האישה והניסה כל דאבון מנפשה ופניה לא היו לה עוד, וכבוא בעלה אל הבית בכתה ותתחנן לו לחכות עוד שנה אחת לבלתי קחת לו אישה עליה אולי יחנן ה'. ויעתר לה בעלה. וכן היה כי לתקופת השנה ממש המליטה זכר כדברי הרב.

 ויהי בליל סעודת המילה קרא הגביר וקבץ כל שועי העיר ונכבדיה ומכללם באו הרה"ג מוהר"י בסיס זלה"ה ושד"ר מירושלים תובב"ה מוהר"י סיזון זלה"ה. ותאמר להם בעה"ב כי לא יעשו דבר עד אשר יבוא הרה"ג מוה"ר רבי יצחק חי טייב ז"ל, וכל בני העיר כבר נתפרסם להם גודל מעלת הרב, ויודעים ומכירים יקר תפארת חכמתו בתורה ומעשיו הנוראים, אך השד"ר לא היה יודע מזה כל מאומה והיה יושב ומצפה מי הוא זה הרב אשר כולם מחכים עד בואו כי כך יקר ונכבד ומאד נעלה על כולם.

 פתאום ראה השד"ר הנ"ל והנה איש בא בבגדים בלויים ומנעלים מטולאים ויעמדו כל הקרואים לקראתו בכבוד גדול ויעמדו ניצבים איש תחתיו במורא גדול להדר פניו עד שבא וישב לו אצל הרב הגאון מוהר"י בסיס זיע"א וירמוז מוהר"י בסיס לשד"ר לנטות מעט ממקומו ולתת ריווח ומקום להרה"ג שבא, ויתפלא השד"ר מאד איך היה זה האיש מאד נכבד והוא לבוש מלבוש טלוא ונבזה.

 כשבת מוהרי"ח טייב זיע"א על השולחן תכף נשא בידו כוס שכר וישת מעט ויט על צדו ויסמוך על אחורי הספסל לנוח מעט מחבלי השינה אשר גברו עליו וייתן את רגליו בצדי השולחן והמה מלוכלכים בבוץ רפש וטיט ויחר אף השד"ר בראותו זאת ויחשוב לדחות ולהטות את רגלי הרב מעל צדי השולחן, ויתפוס תכף מוהר"י בסיס את ידי הרב השד"ר וירמוז לו פן יגע בו חלילה, ויוסף השד"ר להתפלא.

 אחרי רגעים מספר נעור הרב משנתו כי כן היה מנהגו הטוב שלא לישון רק דבר מועט כמו שהעידו עליו רבים. ויחל אז ללמוד עם מוהר"י בסיס באחת מסוגיות הש"ס בפלפול עצום ונורא, וכל החכמים יושבים ומקשיבים לקול תורתם, מעניין לעניין ומסוגיה לסוגיה עד אשר לא יכלו עוד יותר החכמים הנמצאים שם לסבול ולשאת ולהבין את הפלפול הנשגב ההוא. עמדו ולא ענו עוד. ולא נשאר באותו לימוד כי אם ב' הרבנים הנז"ל זצוק"ל. וגם השד"ר ז"ל לא יכול ללמוד עימהם מעומק עניין ההוא כי רב הוא.

 השד"ר ז"ל בראותו אז גדולת החכמים ההם ואת יקר ערכם התפלא מאד ויתקנא, ויצא לו החוצה ויפרוש כפיו אל ה' ויתפלל ויאמר ריבון העולמים או תן לי דעת רחבה ומוח חזק כשני החכמים האלה ללמוד עימהם, או קח נא את נפשי ממני כי טוב מותי מחיי, וישב ויבוא לפניהם ויאמר לו מוהר"י חי טייב למה זה אתה מתחנן אל ה' לתת לך חכמה ודעת ולא תיגע להבין, הלא מוחות כל בני האדם שוות הנה וכל רודפי התורה ושוחריה כמטמונים או אז ימצאוה ערוכה כשולחן מול פניהם.

 חרדה גדולה לבשה אז את השד"ר ז"ל וישב משתומם ויוסף עוד להתפלא הפלא ופלא על עוצם קדושת הרב הגאון רבי יצחק חי טייב כי שרתה עליו רוח הקודש לדעת סתרי בני האדם. ויגרור אז מהרפש והטיט הדבוקה מתחת למנעלי הרב וינשק אותו וישמרהו למשמרת אצלו לתלותו על צוואר כקמיע.                                                                                                              

 (דברים אלו לקוחים ככתבם מספר "פלאי הצדיקים")  

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי שמואל צפג'

רבי שמואל בר דוד (השני) צפג' זצ"ל תלמיד חכם ונבון דיין בבית הדין בעיר תוניס …

36 תגובות

 1. שלום רב אני מתעניינת בשושלת של רבי חי טייב ,ידוע לי שהיה לרב בן יחיד בשם רפאל שנישא לזורה האם ידוע לכם מי הם הילדים שנולדו להם?

 2. רות ערב טוב
  לצערי אין בידי אנפורמציה לגבי שאלתך, כמו כן לא ידוע לי שהיה לו בן בשם רפאל ,חשוב לי לדעת מהיכן המידע שמסר והאם יש לו סימוכין או שזה מפי השמועה בלבד.
  בתודה מראש
  יוסי פרי
  הנהלת האתר

 3. אימי מטילדה (טייב) סעדון ז"ל הינה נצר לרב' יצחק חי טייב לא מת,הסבא שלה רב' דוד טייב זצ"ל היה נינו של רב' חי טייב לא מת,ואני קרוי על שמו,057-5550034

 4. דוד שבוע טוב וברוך הבא לאתר תוניסיה מורשת

  יוצא מדברך כי אתה דור שביעי לרבי יצחק חי טייב זצ"ל.
  האם יש לך פרטים נוספים כמו שם האבא של מטילדה האם יש למטילדה אחים האם לאבא שלה יש אחים נוספים האם ידוע על אחים לסבא שלה רב' דוד טייב זצ"ל.
  השאלה הכללית האם יש בידך אילן יוחסין ואם אתה מעוניין לבנות אילן שכזה.
  לידיעתך יש בידי שלוש אילנות יוחסין שונים לרבי יצחק חי טייב זצ"ל אשמח לצרף אילן נוסף.
  בברכת שבוע טוב
  יוסי פרי
  הנהלת האתר

 5. נחשון מאמו

  הרב חי טייב זצ"ל היה סבא רבה רבה של סבתא שלי, ז'קלין חסיד תבלט"א

 6. נחשון ערב טוב וברוך הבא לאתר "תוניסיה מורשת"

  האם יש לך אילן יוחסין לדבר. השאלה נשאלת מאחר שיש בידי נכון להיום 3 אילנות יוחסין שונות אשמח אם תשתף אותנו כדי שנוכל לבנות אילן יוחסין מכובד וברור ככל האפשר.
  ממתין לתשובתך
  בברכה
  יוסי פרי
  בשם הנהלת האתר

 7. חג שמח סבא שלי ציון טייב בן למשפחת רבי חי טייב זצ"ל וסיפר לי סיפור שרבי חי טייב זצ"ל היה צריך לעביר את מקום הקבורה שלו הוא היה זה שעיבר את רבי חי טייב זצ"ל

 8. מר פרי – שלום רב ומועדים לשמחה.
  שמי סיגל טייב, אני סטודנטית לתואר ראשון במכללת אשקלון, שלוחה של אונ' בר-אילן. במסגרת סמינריון בנושא פולחן קדושים בחרתי לחקור את דמותו של הרב יצחק חי טייב לא מת זצ"ל. מבדיקה שערכתי נמצאו מעט חומרים אודות חייו של הרב והממצאים שאספתי הינם סיפורים שעברו מדור לדור. השתתפתי בהילולה שנערכה בעיר רמלה, בבית משפחת גז, לזכרו ולכבודו של הרב.
  שאלתי היא האם אוכל להיעזר בידיעותיך על מנת להקיף ולהשלים את המידע שברשותי, האם יש אפשרות לשלוח אליך שאלון בנושא?אשמח להערות והארות.
  תודה, סיגל 050-6204627

 9. סיגל ערב טוב ומועדים לשמחה.
  ברוכה הבאה לאתר תוניסיה מורשת.
  לשאלתך: אשמח לקבל את השאלון ולעזור ככל אשר ידי משגת. לידיעתך יש מעט מידע על הרב, וגם המעט הזה הוא לרוב בעל פה ולא כתוב. אך השמח לעזור לך בנדון
  בברכת חג שמח
  יוסי פרי

 10. יחזקאל סימה( שם משפחה לפני הנישאיון אלחייק )

  הורי ז"ל היו ממוצא תוניסאי מהעיר תוניס ומאז שאני זוכרת כל ילדותי היתה רצופה בהילולות לזכר רבי יצחק חיי טייב לא מת ובהילולות לזכר ר' מאיר בעל הנס שנערכו בביתנו שנה שנה אבל מה שרלוונטי והחשוב ביותר הוא – הורי גרו בירושלים ואבי ז"ל היה מראשי המקימים של בית הכנסת ע' רבי חיי טייב ועד מותו היה הגבאי של בית הכנסת הזו . הורי לא פסקו מלספר לנו את סיפורו המיוחד של הרב הזה, למעשה גדלנו על זה ומעבר לכך אבי היה זה שדאג להביא לביה"כ הזו את המנורה המקורית של הרב שזה סיפור בפני עצמו שאשמח לחזור עליו . בכל השנים הללו עד לפטירתו של אבי לפני מספר שנים ( שזה עדיין נראה לי כמו אירע רק אתמול), רבים נהגו להגיע מכל הראץ בכדי להדליק המנורה ואף לקחת ממנה מעט שמן לריפוי חולים וכו'.. המנורה שנקראת " הקנדיל של ר' יצחק חיי טייב לא מת , נמצאת עדיין באותו בית הכנסת של אבי וקיים שם וועד שאותו ייסד אבי עוד בחייו שממשיך ומטפח את הקדייל באהבה רבה כפי שעשה זאת אבי בחייו. ולכן התרגשתי לקרא על כך בפורום זה. אני מבינה שאתה , יוסי פרי מנהל האתר ושאר הכותבים אני מוכנה בכל עת למסור פרטים נוספים על הקשור למנורה – הקנדיל , הכתובת בה היא נמצאת , מתי מתקיימת ההילולה במקום והנכם מוזמנים תמיד. הטלפון הנייד שלי- 050-9904155 בשמחה תתקשרו. אגב אנחנו משפחה מאוד מלוכדת וגם אחי ואחיותי ישמחו להיכרות ולנדב פרטים וסיפורים על הרב. כי גדלנו על זה. אז תיצרו קשר וכל הכבוד לתוניסיים. להיות תוניסאי זה פירמה מיוחדת ואין עלינו…

 11. סימה ערב טוב ומועדים לשמחה
  ברוכה הבאה לאתר "תוניסיה מורשת"
  נשמח לקבל כל מידע או סיפור או את תמונת הקנדיל ולפרסם באתר.
  בברכה
  יוסי פרי

 12. סיגל טייב

  מר פרי ערב טוב,
  תודה על הענותך לבקשתי.
  כיצב אוכל להעביר אליך את השאלון?
  סיגל

 13. יוסי פרי

  סיגל ערב טוב
  ניתן לסרוק ולשלוח במייל את השאלון. או לחלפין בדואר.
  יוסי פרי ת.ד 485 קדומים ד.נ השומרון.
  בברכה
  יוסי פרי

 14. סיגל טייב

  שלחתי את השאלון בדוא"ל.
  תודה על עזרתך אדיבהץ
  סיגל טייב

 15. ליאור ביבי

  רציתי לשאול בבקשה איך אני יכול לשלוח לכם את עץ
  המשפחה שלי

  ליאור ביבי

 16. ליאור ערב טוב
  נשמח לקבל את האילן במייל
  בברכה
  יוסי פרי

 17. ליאור ביבי

  אבל איך אני יכול לשלוח את עץ המשפחה
  או שתישלח לי כתובת איימל לאיימל שלי ואני ישלח לך חיבור לעץ

 18. א. במשפחה של בעלי (טייב) מחזיקים כי שורשם קשור לצדיק ר' חיי טייב. כיצד נוכל לבדוק זאת בוודאות ? (שם הסבא שלנו- ר' ניסים טייב)

  ב. ממי צריך לבקש רשות להדפיס את תמונתו של ר' חי טייב כפי שמופיעה באתר שלכם ?

  תודה.

 19. זוהר שלום רב וברוכה הבאה לאתר "תוניסיה מורשת"
  לשאלתך:א. בדיקת שיכות נעשת על ידי בנית אילן יוחסין. עד כמה שניתן להגיע, ולאחר מיכן ננסה לבדוק ולחבר קצוות. יש בידי 3 אילנות יוחסין לרבי יצחק חי טייב זצ"ל ולצערי אף אחד מהן לא ניתנת לקשירת קצוות.אולי את תצליחי לחדש לנו דבר מה אשר יתן לנו אפשרות לחבר קצה כל שהוא.
  לגבי התמונה. התמונה שייכת למשפחת טייב דניאל להלן הקישור: office@reshef-hasharon.co.il
  בהצלחה
  בברכה
  יוסי פרי
  בשם הנהלת האתר

 20. נפלא,
  אין לי יותר מילים לתאר את הדברים הנפלאים שכאן.
  הורי עלו מאלג'יר.
  בילדותי אהבו להאזין לפייטן תוניסאי בשם: "נתן כהן"
  לימים מצאתי את הדיסק שלו (במקור תקליט) באיזו חנות מוזיקה נידחת.
  התרגשתי לשמוע מחדש את השירים בדיסק.
  בפיוט על רשב"י הוא מזכיר את רבי מסעוד אלפאסי.
  לא הבנתי מי זה ועל מי הוא שר.
  והנה אני קורא כאן על רבי מסעוד אלפאסי – התרגשתי מאוד.
  תודה.
  יורם

 21. שלחתי לפני כשבועיים בקשה לגבי הדפסה של הציור של ר' חי טייב המופיע כאן באתר שלכם. מדובר כמובן בהדפסה פשוטה בודדת, לצורך אישי בלבד.
  אנא התיחסותכם.

  זוהר טייב.

 22. זוהר שלום רב
  נא עייני שוב ,יש התיחסות לבקשתך
  בברכה
  יוסי פרי

 23. תמם יוסף חיים

  לכל הכותבים ולמר יוסי פרי היקר שלום רב,
  ביה"כ ע"ש רבנו ועטרת ראשנו כבוד מורנו חי טייב לא מת נמצא בר"ח הרקפת בשכונת עיר גנים בירושלים, אחד מראשי הוועד המטפל בעינייני ביה"כ הוא יעקב אוזן הי"ו והוא שדואג כל שנה להילולה ולמכירת הקנדיל, ואני ושאר בני משפחתי מוזמנים בכל שנה על ידו, (ליוסי פרי אותו יעקב הוא בנו של חיים אוזן ז"ל) יהי רצון שמצוה זו תעמוד לו ולבני ביתו ולכל עם ישראל אמן ואמן,

 24. הבית כנסת הראשון בארץ הוקם ברמלה ברחוב סעדיה הגאון סבא של אבא שלי הקים אותו עד היום הבית כנסת קיים ויש זיירה פעם בשנה

 25. מחילה הבית הוקם ע"י דוד של אבא שלי רבי יוסף גז זצ"ל וביום ה15.12.11 י"ט בכסלו תשע"ב תתקיים ההילולה המסורתית בבית הכנסת ברחוב סעדיה הגאון 13 רמלה

 26. יוסף חיים תמם

  בשבח ובהודייה לקב"ה
  נתבקשתי על ידי הגבאי המסור והנעלה ר' יעקב אוזן הי"ו לפרסם באתר שב"ה תתקיים הילולה למורנו רבנו ועטרת ראשנו רבי חי טייב לא מת, ההילולה תיערך בביה"כ ע"ש הצדיק בירושלים ר"ח הרקפת 9 שכונת עיר גנים
  ביום י"ח כסליו (14,12,2011 למניינם)
  הציבור מוזמן

 27. רבי חי טייב מאז ומתמיד שתה שכר,דבר שגרם לו להשגות אלוקות,בבחינת זכה נעשה לו סם חיים כידוע.לכן כל מי שטוען כי נפל לדיכאון וכדומה חוטא בדברין ופוגם בכבודו של הצדיק ונחשב כאותם עמי הארצות שאינם מעיינים ומספרי סיפורים.הבאתם כאן את סיפור השדר וכתבתם נכון וישת מעט ובהמשך ראינו את טעותו של השדר וגדולת הרב.לכן היזהרו בדיברכם והבינו שאין מושג דיכאון ושיכור כפשוטו אצל צדיקי אמת.שנזכה כולנו להשגות אלוקות ולתשובה שלימה אמן.

 28. ב"ה

  נראה לי שכותב הסיפור אודות שריפת כתביו של הצדיק הוסיף לעובדות פירוש פרי דעתו, וברי לי שאינו נכון. חלילה מלומר שהצדיק נפל בעצבות ח"ו, או ששתה להשכיח צערו. הס מלהעלות דברים שכאלו על דל שפתיים, לדבר כנגד כבוד הצדיק ח"ו.
  וכי אם איננו מבינים הנהגתם של קדושי עליון, עלינו להמציא פירושים עפ"י עולם המושגים השפל שלנו, רק בכדי להניח את דעתנו??

  מי שיקרא סיפורים מקורותיו של רבי יצחק חי טייב זצוק"ל, וכל-שכן מי שילמד בספריו, יוכל אולי להרגיש מעט מרחוק מעוצם נוראות קדושתו, וידע בליבו כי ודאי הייתה אמונתו שלמה, שהכל באשר לכל מהשי"ת הוא, והכל לטובה, ומן הסתם קיבל הדין באהבה ובשמחה בשלמות. וכל זאת, רק עפ"י קוצר דעתנו, מלבד סתרי נסתרות שמסתמא השיג בעניין זה של שריפת הכתבים.

  אולם, כבר ידוע הדבר שצדיקים מוסרים את שמם, הוא נפשם, למען המתיק דינים מעל עם ישראל, ואין כאן המקום להאריך.

  ויהי רצון שזכותו תהא מגן וצינה בעדנו!

 29. ראובן חי טייב

  בס"ד
  שלום וברכה!
  שמי ראובן חי לוציאן טייב ולפי מסורת העוברת במשפחתי אני נצר לבעל החלב חיטה ר יצחק חי טייב לא מת.
  הייתי שמח לבנות לי אילן יוחסין.
  שם אבי משה ישראל טייב
  שם סבי לוציאו רובין חי טייב – עלה מצרפת לארץ
  שם אביו היה מוריס ואשתו רכמן (למיטב ידיעתי אשתו לא הייתה יהודיה וסבי התגייר).

 30. בס"ד
  י"א כי השד"ר שלקח רפש מרגלי הצדיק הוא הרב שלמה סוזין זצ"ל מי ששימש כראשון לציון תקפ"ג – תקצ"ו.
  בילדותי שמעתי כי אמו ראתה שאינו משחק עם שאר הילדים אלא כותב תדיר, שאלה בשכנות שאמרו לה שתשרף את כתביו, וכראותו שעמלה ירד לטמיון, יצא לשחק כשאר בני גילו. וכך עשתה, כשראה זאת התעלף וכל הנסיונות להקיצו עלו בתוהו, שכן כאשר הקיץ נזכר בכתביו ושב לעלפונו. שוב שאלה בשכנים שהציעו שתשקהו יין לשכחו מכתביו, וכך מגיל צעיר התרגל בשתיה.
  מסופר כי בעת עצירת גשמים גזרו תענית על הציבור, והרב לא ידע וביקש מאשתו קפה בבוקר, וכשתמהה שיש תענית בשל הגשמים. יצא וביקש מה' גשמים ומיד ירדו גשמים. השכן הגוי שהיה גר בשכירות שמע זאת מפי הרב וראה את 'ותגזר אומר ויקם לך' ומיד ביקש לעבור דירה. כששאלוהו הבעלים: למה? השיבם: השכן ביקש גשם וירד. מחר יבקש שאמות ומיד אמות. עד שהרגיעו הרב טייב שאינו מקלל כלל.
  עוד סופר כי פעם אחת הגיע באיחור לדרשה של שד"ר והכל קמו לכבודו והוא ישב במקומו ונרדם, והשד"ר נפגע ועוד שראהו בזוי מאד בלבושו. אך כשהקיץ הרב החל להקשות והיה השד"ר מתפלל לגילוי אליהו הנביא שיסייע בידו, וכך הוה. לאחר מס' פעמים אמר לו הרב טייב: אל תנסה, שאלה זו גם אליהו הנביא לא יכול לענות עליה. ונראה שסיפור זה יחד עם רבים אחרים הם פרי ההילה העצומה והאמיתית שהיתה ברב.

 31. אני קורא במאמר וכן יש שיכתוב של המצבה שאומר שיום פטירתו הוא בט"ז אייר. לעומת זאת במסורת הטוניסאים חוגגים את ההילולה שלו ביום י"ט לחודש כסליו.
  האם מישהו יכול להסביר את השוני?
  תודה רבה

  • יהודה שלום רב.
   ט"ז אייר הוא יום הפטירה של רבי יצחק חי טייב זצ"ל כך מופיע על גבי המצבה
   י"ט כסליו זה כנראה יום שבו ערכו לו הילולה שנקבעה על ידי הציבור.

 32. בס"ד
  שלום לכולם , הילולת הצדיק ר' חי טייב -לא מת , תתקיים ביום רביעי 10/12/14 בשעה 18:30 בבית הכנסת המרכזי "אוזן" על שם רבי "חי טייב" בראשון לציון ברח' זבוטינסקי פינת אמבר. כולם מוזמנים .
  התאריך ביום רביעי בערב י"ט כסליו יום הולדתו של הרב.
  בברכת ברוכים הבאים.

  • בוכריס יצחק

   אני יצחק בוכריס שנבדה לחיים טובים וארוכים אמן ואמן ובן לעליזה בוכריס זל נצר לרבי חי טייב לא מת זצל מברך את כלל עם ישראל לחיים טובים ולשלום

 33. שלום רב ליוסי פרי ולכול הגולשים. מצאתי לנכון להעלות את הקישור כאן לאתר. שרלו

  http://www.maariv.co.il/news/world/Article-463941?utm_source=mivzak&utm_medium=cpc&utm_campaign=start

  • שרלו ערב טוב
   המאמר ששלחת מעניין ,
   אולי זה מוצאי את הרוח מהמפרשים לכל מי שחושב לטוס לתוניס,
   אבל זה נתון לשיקול דעת של כל אחד באופן אישי.
   תודה
   יוסי פרי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *