מדף ט-כ

רבי יצחק טייב זצ"ל ראב"ד תוניס
מחבר הספרים "ווי העמודים"* ליוורנו  תקצ"ז. "ערך השלחן" ,"אבן העזר"  ליוורנו תר"ד. "יורה דעה"  ליוורנו תקנ"ח "חושן משפט" ח.א  ליוורנו תקע"ה "חושן משפט" ח.ב  תוניס תרנ"א .אורח חיים ליוורנו תקנ"א  ויזרע יצחק"* חיבור גדול על היראים. ליוורנו תרי"ח. "חקת הפסח"* חיבור גדול על הלכות הפסח בשו"ע.ליוורנו תרי"ג
רבי שמואל טייב זצ"ל
 
רבי חיים טראבלסי זצ"ל
מחבר הספר "ראה חיים"* חידושים על הזוה"ק . ישראל תשל"ד
רבי ורג'אני יאנה שליט"א  נתניה
מחבר הספר "מנחת ערב"* מוסרים ומעשיות על רבני תוניס
 רבי רפאל יונה זצ"ל
מחבר הספר "מרפא לשון"* מערכות וחי' ש"ס. ג'רבה תרצ"ג
רבי אברהם כהן שליט"א
מחבר הספר "אביאסף"* ח"א ליקוטי דרש, ח"ב דיני טרפיות הריאה.  ג'רבה תשכ"ד. "איילת אהבים"* חי' על ספר בראשית ושמות. ג'רבה תשט"ו "מלל לאברהם" *מלון עברי ערבית יהודית. ג'רבה תרצ"ב
רבי אברהם כהן זצ"ל מחכמי תוניס
מחבר הספר "אברהם יגל"* חי על הש"ס, הרמב"ם, שו"ע, ותנ"ך.
 
רבי אברהם כהן  זצ"ל אב"ד דיג'ת
 מחבר הספר "שיר חדש"* אזהרות ע"פ מנין המצוות לרמב"ם,  ליוורנו תרמ"ה. "קנה אברהם"* חי' על התורה. ג'רבה. "וישב אברהם"* שו"ת,.  ג'רבה. "ולבש הכהן"* לבושים לכמה מסכתות ג'רבה תרפ"ז.  "קן  ציפור"* פרוש לספר תהלים.
רבי אברהם מגוץ כהן זצ"ל
רבי אברהם כהן יצחקי זצ"ל
מחבר הספר "כף הכהן"* חי על התנ"ך. ליוורנו תרכ"ה  "משמרת כהונה"* חיבור גדול על כל המסכתות בש"ס,  ח.א ח.ב ח.ג  נלווה אליו הספר "חסדי כהונה"* דרושים, "כתר כהונה"*  תוניס תרס"ד "שולחנו של אברהם"* חידושים על ארבעה חלקי השו"ע, בסופו "מצות כהונה"* ליוורנו תרכ"ה "עיני הכהן"* דיני טרפיות ליוורנו תרכ"ה
רבי אדמון אשר אברהם כהן שליט"א
מחבר הספר "תולדות יוסף"* פרוש להגדה של פסח, "אור משיח"* מוסרים ומעשיות בערבית ג'רבה תשי"א
רבי אליהו בר יצחק כהן זצ"ל
מחבר הספר "סמוכים לעד"* חי' תנ"ך וש"ס. ישראל תשכ"ט
רבי אריה כהן זצ"ל
מחבר הספר "שאגת אריה"* חי' ש"ס. ישראל תשל"א
 רבי ברוך צגייר כהן זצ"ל
מחבר הספר "זרע ברוך" ג'רבה תרע"ה
רבי דוד בר משה כהן זצ"ל
מחבר הספר "משגב לדך"* ח"א  חי' תנ"ך וש"ס, ח"ב מערכות דינים בקצרה, ח"ג מערכות חי' תנ"ך ומארז"ל, בסופו  "מקום דוד"* דרושים. ג'רבה תרע"ה
רבי דוד כהן  אלמג'רבי זצ"ל רב העיר תיטאוין
 
רבי דוד כהן יהונתן  זצ"ל
מחבר הספר "דברי דוד"* דרושים ע"ס הפרשיות התורה. ישראל תשל"ח
רבי דוד כהן (גדישא) זצ"ל דיין בדיג'ת
רבי דוד כהן זצ"ל
מחבר הספר "שירת דודי" ג'רבה תשי"ח
רבי חי כהן זצ"ל  גפצא
מחבר הספר "כה לחי"  ג'רבה  תרע"ט
רבי חיים בר כליפה כהן זצ"ל
מחבר הספר "משכיות לבב"* דרושים. ישראל תשל"ו
רבי חיים כהן  זצ"ל ראב"ד לוב
חיבר את הספר "ארחות חיים"* המאגד בתוכו את הספרים "לב שומע"* כללי הש"ס  "אורח צדיקים" –  "אורח ישרים"*חי' על ספר משלי. ג'רבה תער"ב "אלון בכות"* דינים לבין המצרים.  ליוורנו תרמ"ג  "דבר המשפט"* שו"ת ודרושים"וערך הכהן"* מערכות ביאורי כתובים ומארז"ל. ג'רבה תרפ"ח "דומיה תהילה" *חי' על ספר תהלים. ג'רבה תרפ"ה "מצות המלך"* אזהרות על תרי"ג מצוות ע"פ הרמב"ם. ליוורנו תרל"ט  "זכרנו לחיים"* פרוש על הגדה של פסח.  ליוורנו תרל"ו "מוצא שפתיך"* באור סליחות כמנהג ג'רבה וטריפולי.  "מילי מחיים"* פרוש על ההושענות לסוכות. ליוורנו תרל"ג"ערב פסח"* פרוש להגדה של פסח.  תרפ"ח "גרש ירחים"* עוסק בעייני גיטין עם מנהגי ג'רבה ולוב. "נאוה קדש"  ליוורנו תרל"ב. "חיי אריכי" ישראל תשמ"ט
רבי יאודה כהן יצחקי זצ"ל
רבי יהודה כהן טנוג'י  זצ"ל דיין בתוניס
מחבר הספר"ארץ יהודה"*  ליוורנו תקנ"ז "אדמת יהודה"* חי' על הש"ס, הרמב"ם ותנ"ך . ליוורנו תקפ"ח
רבי יהודה מניני כהן
מחבר הספר "קול יהודה"* חי' תנ"ך. "קול ערב"* מוסר ומעשיות. בסופו קונטרס "חוכמת היד"* על קריאת כף היד ג'רבה תשכ"ב
רבי יוסף בר שלום כהן טונג'י  זצ"ל
מחבר הספר"בני יוסף"* חי' ש"ס .הרמב"ם והרא"ש. וחידושים מהרבנים רבי אברהם טייב (באבא סידי) זצ"ל רבי יצחק לומברוזו זצ"ל.  רבי צמח צרפתי זצ"ל.ליוורנו תקנ"ג
רבי יוסף בר יהודה כהן טונג'י זצ"ל
רבי יוסף סוסו כהן  זצ"ל רב העיר גאבס
מחבר הספר "ויפתח יוסף"* חי' תורה,  ישראל תשל"א "חיים ביד"* שו"ת. ישראל תשל"ג "כנפי שחר"* פרוש להגדה של פסח. ישראל תשכ"ב "כסא דפסחא"* פרוש להגדה של פסח. ישראל תשכ"ב "פרחי שושנה"* שו"ת .ישראל תשל"ז "קשות הנסך"* חי' על הש"ס
רבי יוסף בר יצחק כהן זצ"ל
מחבר הספר "יוס"ף בסד"ר" תוניס תרנ"א
רבי יוסף כהן יהונתן זצ"ל
מחבר הספר "לספר בציון" ג'רבה תש"י
רבי יעקב בר שלום כהן זצ"ל
מחבר הספר "דרכי שלום"* חי' תורה ודרושים. ישראל תשל"א "זרע יעקב"* חי'  על מקראות ומדרשים. ג'רבה תרח"ץ "זרע השלום"* חי' ורמזים על התורה. ג'רבה
רבי יעקב בר יצחק כהן זצ"ל
מחבר הספר "בכור יעקב"חי' תורה, ומערכות על מדרשי רז"ל בדרך הפרד"ס. ישראל תשל"ד
רבי יעקב כהן גדישא  זצ"ל ראב"ד ג'רבה
מחבר הספר "גן יעקב" המאגד בתוכו את "מעיל יעקב"* מערכת ביאורי פוסקים ומארז"ל, "דברי יעקב"* מערכות פסקים לאו"ח, יו"ד, "הליכות יעקב"* כנ"ל לאה"ע וחו"מ . ג'רבה תער"ב. "בכור יעקב"* דרושים,מוסרים ודינים בערבית,   ג'רבה תער"ב "כוכב יעקב"שיטה האורך ורוחב על מסכת תענית. ג'רבה תש"ה  "מאין יבא"* חידושי תנ"ך. תוניס תרנ"ג    
רבי יצחק בר ברכה כהן זצ"ל

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

מדף ס-צ

 רבי משה סרוסי זצ"ל מחבר הספר "וישב משה"תוניס תרנ"ז רבי פרג'אללא סרוסי זצ"ל גאבס מחבר …

One comment

 1. יוסף ג'אן (ג'יעאן) - נינו של ר' ציון ביתאן

  בע"ה

  ליוסי פרי השלום והברכה

  עדכון עבור

  רבי חיים כהן זצ"ל ראב"ד לוב
  ספרו "גרש ירחים" יוצא לאור בתוך ספרו של ר' אחמים חי חויתה "שמחת כהן – הלכות גיטין" ע' 248-308

  קישור chabadlibrarybooks.com/21894

  בברכה
  יוסף ג'אן

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *