Tag Archives: רבי יוסף בר שלמה נטף

רבי יוסף בר שלמה נטף זצ"ל

בהקדמה לספר "בני שמואל" לרבי משה בכמוהר"ר שמואל עדאוי ליוורנו תקי"ט-1759 כך נכתב בשנת תקי"ח-1758 "אבן הראשה המשכיל והנבון כה"ר יצחק נטף נר"ו ומשנהו אדוני ר"ס ה"ה החכם המרומם נבון לאש והחכם חרשים פלפלא חריפה בקיע ומומחה הגביר המפואר כהר"ר יוסף נטף בני השר והטפסר תהילתו מי ימלל אין גומרים …

קרא עוד »