יום פטירתו של רבי משה כלפון הכהן אברי"ש זצ"ל

 

רבי משה כלפון הכהן היה מגדולי חכמי האי ג'רבה אשר  בדורו זכה לארבעה כתרים:

"כתר כהונה" – היה ממשפחה מיוחסת שבכהונה, נצר לרבי שאול הכהן.

"כתר תורה" – כפי שידוע מאלפי השו"ת שחיבר, וכן ממספר הספרים הגדול שכתב.

"כתר מלכות" – שהיה ראש רבני ג'רבה.

"כתר שם טוב" – עולה על כולם,

רבי משה כלפון הכהן איש ענו וצנוע, צדיק ודובר מישרים. לא היה איש אשר יוכל להתלונן עליו, ויושרו היה לשם דבר בכל מדינת תוניסיה.

רבי משה למד אצל רבי יוסף ברבי זצ"ל, אשר העמיד תלמידי חכמים רבים בדורו. את תורת הדקדוק למד אצל רבי משה עידאן זצ"ל.
על גדולתו בתורה ידוע כי כבר בגיל כ"ה שנים הוצע לו לשמש כחבר בבית הדין הרבני בג'רבה אך סירב, משום שרצה להתפרנס מיגיע כפיו. רק בהיותו בן מ"ג שנים הסכים לקבל עליו את משרת הדיין. משישב לדין היו גם הגויים באים לדין בפניו בראותם את יושרו.
רבי משה כלפון הכהן החדיר את לימוד ההלכה בקרב בחורי הישיבה, אשר לפני כן למדו גמרא בלבד. הוא הנהיג שיטת לימוד מיוחדת ללימוד הלכה וכן לימד כיצד לדעת לפסוק הלכה.

רבי משה חיבר מספר רב של ספרים, המפורסמים מבין ספריו הם,

רבי משה היה ידוע כציוני גדול ובכל דרשותיו נאמרו דברים בשבחה של ארץ ישראל. בספרו "דרכי משה" – רעיונות על פרשיות השבוע מביא רבי משה מאמר בשם "שלום ירושלים" העוסק בחוקי העלייה לארץ ישראל.

רבי משה כלפון הכהן נתבקש בישיבה שלביום י"ח לחודש טבת שנת תש"י-1950(צילום מצבה)

ליקט וערך יוסי פרי

"

ברית כהונה - אורח חיים - הכהן, משה כלפון בן שלום דניאל יהודה, 1874-1950ברית כהונה - אבן העזר - הכהן, משה כלפון בן שלום דניאל יהודה, 1874-1950

ברית כהונה - חושן משפט - הכהן, משה כלפון בן שלום דניאל יהודה, 1874-1950

 

ברית כהונה - יורה דעה - הכהן, משה כלפון בן שלום דניאל יהודה, 1874-1950

 

שואל ונשאל - חלק א - הכהן, משה כלפון בן שלום דניאל יהודה, 1874-1950

שואל ונשאל - חלק ב - הכהן, משה כלפון בן שלום דניאל יהודה, 1874-1950

שואל ונשאל - חלק ג - הכהן, משה כלפון בן שלום דניאל יהודה, 1874-1950

ר

י

 רבי משה כלפון הכהן זצ"ל

חזונו הציוני של רב ימשה כלפון הכהן זצ"ל.
רבי אלעזר בין עזריה אומר:
"אם אין תורה אין דרך ארץ,
אם אין דרך ארץ אין תורה"
כלומר: לולא התורה לא השגנו דרך לארץ ישראל
ואם לא נשית לבנו ללכת לארץ ישראל אין תורה
כי אי אפשר לקיים התורה כיאות בחוצה לארץ.

מתוך ספרו "זכות משה" קונטרס "מטה משה" דרוש ה' לאתחלתא דגאולה עמ' נ"ג

מתוך הספר "זכות משה" קונטרס "גאולת משה" עמודים 32-37

מצב אחינו באיזה ארצות והפּרעות היומייםמטילים חובה גדולה ומצווה רבה להשתדל בכל עוז ותעצומה בבניין ביתנו הלאומי במהירות האפשרית. כמו שכן מטילים חובה ומצווה על כל איש פרטי ועל כל איש כללי (ראש איזה אגודה ישראלית) להתעניין בדבר הזה, אולי ימצא דרך סלולה ובטוחה, ככתוב: ותשועה ברוב יועץ (משלי, יא יד; כד ו).
ומזה, גם אנכי הדל הקדשתי לי איזה עתים להתעניין בזה, אולי יש תקווה.ואשר שם ה' בפי הנני כותב לזיכרון, ועל הממונים לקרב לרחק ולתקן;

א) ראוי לתת רשיון בלתי כל גבול ותנאי לכל איש מישראל הבא לסייר את הארץ (תייר) לזמן מוגבל, לא יותר מחודש ימים, ואחר כך ישוב. ומזה יוקל על כל מטיף ציוני בעירו להלהיב לבב אחיו לעזור אל הציונים, בהציעו לפניהם עד ראיה מבני עירו בכל הנעשה. וכן מזה יוקל לכל בעל משפחה לראות איזה דרך תובילהו למטרתו לדור בארץ, בראותו בעין חודרת מצב האוויר והפרנסה ועוד. וכן מזה יהיו כמעט כל ישראל מוכנים ועוזרים בכל לב ועין חודרת בהתרת השאלות העומדות על הפרק, בהיות להם לב חדש ומוכשר לזה. ותהיה אגודה ממונה על זה לא פחות מג' אנשים מומחים, אשר יקציעו את הסוג הזה ותנאיו בייחוד להם לבוא אל כל תכונותיו הכלליים והפרטיים.

ב) ראוי לעמוד בדיוק על מידת הארץ לאורכה ורוחבה, ובזה יבורר גם כן (חלק) מה ממנה ביד היחידים מאז; (וחלק) מה ממנה לציונים הנחוץ אל הכללות (עניינים ציבוריים); ומה ממנה המוכשר לבנין ערים ובתים לשבת; ומה ממנה לשדות לתבואות; ומה ממנה לגני ירק. ואחרי היות זה מצומצם על פי מוהנדסי'ם מומחים במידה קצובה, כך וכך מיתרוא'ת לזה, וכך וכך מיתרוא'ת לזה, יחולקו העניינים ביד חברות ואגודות. …

ג) ראוי להשתדל בתרומה ונדבה הראויה מכל אחינו בית ישראל לקנות 12 אוניות קיטור, 3 משמשים למזרח ו- 3 למערב ו- 3 לדרום ו- 3 לצפון. והם ישמשו בתור מביאי תבואות וקוני מחיה ושאר חומרים הדרושים לבניין הארץ. וכן להביא את אחינו הרוצים לסייר (לתייר) את הארץ במחיר לא רב… וכל זה גם כן יהיה תחת רשיון אגודה ממונה על זה.

ד) דרוש מאוד מאוד להיות לנו שפה עברית שלמה ומלאה… עד כי כל כותב מכתב ודובר דבר לא יהיה סומך על שולחנה של איזו שפה אחרת. …

ה) דרוש מאוד מאוד אגודה המתעניינת בכל התנאים והמשטרים המביאים לידי שליטת הצדק והאמת בארץ באופן היותר נעלה. וכן בהסרת כל מיני עוול וחמס, שוד וגניבות ורצח במלוא מובנם האמיתי. עד אשר לב כל דר שם יהיה נכון בטוח בכל אופני הביטחון. …

ו)נחוץ עוד מאוד מאוד אגודה המתעניינת בהסרת כל מיני דברים המביאים לידי מחלה, ובנתינת חוקי בריאות בכל מקום כפי הראוי לו, ורופאים מומחים ומנוסים בפרטות לדברים כאלה, להיות הם הם האחראים והערבנים לההנהלה הדרושה

ז) אגודה אשר תשמש בהפרחת המלאכות והתעשיות… הן לדיירי הארץ הן למכור בשאר עיירות של הארץ ושל חוצה לארץ. ובכלל זה להמציא מיני מכונות ופאבריקא'ת ועובדים ומנהיגים ומשרתים הן לעבוד הן ללמד

ח) … הפרחת המסחר בארץ הן בלימודי דרכי המסחר… הן בהודעות מהפרטים והאנשים הדרושים, הן בהקלת מציאות הכסף הדרוש לסוחר והתחלקות תשלומים קלים באופן בטוח ובלתי שום ריבית וכיוצא.

ט) … הפרחת עבודת האדמה.

ו'ד) אגודה מומחית ובקיאה בהעמדת נשיא וסגנים ופקידים כפי צורך העיר והעת. ובכלל זה שופטים ושוטרים ומשרתיהם וכיוצא.

י"א) אגודה הממונה על מציאות חיילים וגדודי צבא הדרושים.

י"ב) אגודה הממונה להרבות תושבים מאחינו אשר בחוצה לארץ הבאים להשתקע, להמציא להם המכשורים והתנאים הדרושות לזה.

י"ג) אגודה הממונה להכנסת כסף להקופה הכללית לההוצאה הכללית והפרטית מכל הנזכר, ומזה יהיו בנקים לסעיפים, ועל כולם הבנק הכללי באופן היותר בטוח מכל אחריות, ואז בלתי ספק רבים מאחינו ישלחו לו איזה מכספם, ורבים ידרשו רק הקרן בשעה הדרושה להם.

י"ד) ראוי להיות שם לשכה לסנהדרין של שבעים ואחד, ומטרתם להשיב תשובה לכל שואל דבר ה' בדבר דת ודין, להלכה ולמעשה

ט"ו) ראוי להיות כנזכר לשכת הרופאים, להשיב על כל מין שאלה ברפואה

ט"ז) ראוי להיות כנזכר לשכת החכמים, להשיב על כל מין שאלה בכל מין משבעת חכמות

טו"ב) ראוי להיות כנזכר לשכת סוחרים, להשיב לכל שואל בדבר המחיר של איזה דבר או איזה הודעה מה למלאכה ולמסחר, מקנה וקנין.

ח"י) לפתוח בנק גדול, אשר ימשכן קרקעות לאחינו שבחוצה לארץ באיזה תנאים, למען יוכלו באותו כסף לרכוש קרקעות ומקנה וקנין בארץ ישראל, ויהיו תנאים אשר ירחיקו כל מין ספק ורמאות ועוול.

י"ט) ימנה ועד שמטרתו להביא השלום בין אדם לחברו; בין בן ברית בין שאינובן ברית.

ך') יהיה חוק, שכל שטח אדמה שאינה נעבדת מבעליה תעובד על ידי הממשלה. והבעלים יקחו רק שכירות של תשע שנים וכיוצא, לפי ערך מה שלקחוה וכיוצא מאלה התנאים.

כ"א) תהיה השתדלות לצרכי היושר והצדק לכל אדם ואדם, ולהיות תמיד הולך ומתנהג כן, עד כי לא יבוא הוא וחברו לידי מחלוקת. וזה על ידי החינוך מנוער.

כ"ב) גם כן תהיה הנהגה וחינוך מוסרי. למשל למידת הבושה, ולכבד מי שגדול וכיוצא.

כ"ג) לבטל כל מיני צידת נפשות כמו שעושים המיסיון לצודד נפשות בכספם והנאתם של העניים ממש או העניים בדעתם רחמנא ליצלן;

כ"ד) הגם כי חוקי החופש והדרור יהיו בארץ, מכל מקום יותן כבוד לבורא עולם. וגם אלה הכופרים והמתפקרים ענוש יענשו על החירוף והגידוף. וזה יהיה לחוק ממשלתי בקנס ועונש גלותי אשר לא ידרכו עוד רגליו על במותי הארץ לגבולותיה סביב. …

כ"ה) החינוך לכל בית ישראל יהיה על פי הדת והדין עד צאתם מבית הספר על פי שלומי אמוני ישראל.

כ"ו) בדבר שכל ישראל או רובם של תושבי העיר אוסרים אין לו ליחיד או למיעוטים לעבור בפרהסיה, קבל עם. כי גם אם החופש ירשהו על זה, עם כל פנים מצד היישוב המדיני כן צריך להיות, שלא לעבור בפרהסיא, כי זה גורם שנאה וקנאה ותחרות וחסרון היישוב המדיני.

כ"ז) השתדלות החלטית בשלושה דברים: שבת, ראש חודשמילה. כי שלושה עיקרים גדולים הם. השבת לאמונה ולהתקשרות הלאום, וזה נגד חלק הממוני. ראש חודש הוא חלק הנפשי, שהוא סימן ליציאת מצרים: "החודש הזה לכם" וגו' (שמות, יב ב). ובכלל זה כל החגים וכל זיכרון הנסים ונתינת התורה והארץ וכל עניני ישראל. המילה נגד חלק הגופני, שהיא אות וסימן לאומי בגוף ממש. באופן כי שלושתם יש בהם שייכות רוחנית לאמונה – מצד הגוף הממון והנפש, כמו שביארנו; וכן יש בהם מצד הגוף והנפש והממון שייכות ללאומיות ישראל כמו שביארנו.

כ"ח) בנייני בתים, וכל בית לפניו גן, ולחלקם בין, למשלמלכות תוניס לפי צרכיהעל פי התנאים והכשרונות, וכן על זה הדרך. באופן כי לתקופת עשר שנים תהיה הארץ להקונה, או להקרן הלאומית להשכירם, ולשלוח לבעלים הדמים של השכירות אחרי ההוצאות.

כ"ט) לבי אומר לי, כי אם תתייסד חברה בשם 'בנין ציון' בארץ ישראל בירושלים תיבנה ותיכונן תחת השגחת הממשלה ירום הודה תביא פירות הרבה אל הארץ לבניינה ושכלולה וכלכלתה. וכן תעשיר

אתר "ערוץ מאיר" האתר של ישיבת מכון מאיר העלה מספר הרצאות על משנתו של רבי  משה כלפון הכהן זצ"ל..

להלן הקישורים:

www.meirtv.co.il/site/content_idx.asp

www.meirtv.co.il/site/content_idx.asp

 

מאמר בצרפתית מאת אברהם בר שי

www.harissa.com/D_Religion/khalfounhacohen.htm

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי דניאל חיים לומברוזו (השלישי)זצ"ל

רבי דניאל חיים לומברוזו זצ"ל הוא בנו של רבי יצחק לומברוזו נכדו של רבי יצחק …

14 תגובות

 1. רוב תושבי מושב איתן עלו מג'רבא והקימו את המושב בשנת 55 , הרב שושן הכהן בנו של הרב כלפון הכהן שימש כרב הישוב כל חייו , בנו הרב שלום הכהן יבל"א משמש כיום כרב אזורי במועצה אזורית שפיר , תושבי איתן הקצו חלקת אדמה לקבורת רבנים ממשפחת הכהנים , כיום קבורים הרבנים הרב שאול הכהן שהועלו עצמותיו לפני כחודש , כמו כן קבור הרב משה בנו של הרב שאול הכהן שנפטר בליוורנו , כמו כן הועלו עצמותיו של הרב אברהם בנו של הרב משה כלפון ונקבר בחלקת הכהנים , המושב התאמץ להעלות גם את עצמותיו של הרב משה כלפון ולקוברו גם כן באיתן , אך מסיבות שונות נקבר בהר המנוחות בירושלים .הרב שושן הכהן קבור בהר הזיתים .

 2. משה שלום רב
  תודה על המידע השתמש בו כאשר הפרסם את שושלת הכהנים בתוניסיה-ובג'רבה
  בברכה
  יוסי פרי 

 3. עזרא טרבלסי

  יוסי שלום רב!

  אני שמח לראות את התוכן שבאתר אשמח אם תיצור עימי קשר טלפוני במספר 0542529805

  תודה, עזרא טרבלסי.

 4. אברהם בר-שי (בן-עטיה)

  למשה ידידי היקר שלום

  במזל טוב והצלחה רבה על האתר החדש ובכל אשר תעשה,………………..
  ברשותך אוסיף מספר מילים לתגובה של משה גבסי איתן………………
  ביקרתי מספר פעמים במושב איתן, כשאימי רצתה לראות את אחיה מישאל סרוסי ואת בן דודתה הרב שושן הכהן, זכר כולם לברכה. ביקורים אלה היו מלווים בהרבה כבוד וחרדת קודש……………….
  קירבה זו הביאה אותי לעקוב אחרי פרשת העלאת עצמותיו של הרב כלפון הכהן לקבורה בישראל. זה החל במאמרו של כתב "ידיעות אחרונות" בבאר-שבע, צבי אלוש מה-20 בינואר 2005………………….
  היה ויכוח בין ניניו הירושלמיים ואלה ממושב איתן היכן יהיה מקום מנוחתו האחרון של הצדיק.
  הדבר הגיע לרב עובדיה יוסף שפסק סופית שזה יהיה בירושלים…………………..
  בזמנו כתבתי על כך מאמר (בשפה הצרפתית) באתר יהדות טוניס "הריסה". להלן הקישור לכך…………….

  http://www.harissa.com/D_Religion/khalfounhacohen.htm
  ……אברהם בר-שי (בן-עטיה)

 5. אברהם ידידי רב שלומות

  ברוך הבא לאתר "תוניסיה מורשת" אתה מוזמן לכתוב ולהוסיף כרצונך זה רק יוסיף לאתר. תודה על העדכון
  תודה על הפרגון
  בברכה
  יוסי פרי

 6. יצחק גבריאל מימראן

  הכותב הנכבד שכח לציין את הרב אלטר מאזוז זצ"ל שהיה רב מושב איתן לאחר פטירתו של הרב שושן הכהן זצ"ל, והיום משמש בקודש הרב אליהו מדר שליט"א ה' ישלח לו רפואה שלימה.

 7. בס"ד
  לרבי כ'לפון היו שני בנים, בנו הגדול המכונה האבר"ך הלא הוא רבי אברהם הכהן זצ"ל שנפטר בכ' בטבת בחיי אביו. בנו של האבר"ך היה רבי נסים כהן זצ"ל. בנו השני הוא רבי שושן כהן זצ"ל שחלק את רבנות ג'רבה עם שניים נוספים: רבי חויתה הכהן זצ"ל שהיה לרב מושב ברכיה ורבי שלמה מאזוז זצ"ל ששימש ברבנות נתיבות [לצדו של הרב צבאןזצ"ל].
  כשרבי שושן נפטר מצאו בכתביו [לפי זכרוני] שכשהיה קטן כבן שש חלם שאומרים לו: רבי כ'לפון אביך חשוב מאד במתיבתא דרקיעא. ומי אומר שהחלום של הילד אמת? רבי שושן בכלל לא ידע מה זה מתיבתא דרקיעא, ושאל לאביו, ורק כך הבין את החלום. [האב ששמע על החלום ציווהו לא לספר זאת כל חייו]. ועוד ועוד יש לכתוב על גדול עולם זה ועל משנתו בהלכה,באגדה ובעוד נושאים רבים ומגוונים.

 8. שלום וברכה אני בתור סטודנטית למדעי החברה צריכה לעשות עבודה על הקבר של אחד הצדיקים שקבורים במושב איתן.היישוב בו אני מתגוררת ולכן הוחלט עלי לעשות עבודת הגשה על חיי אחד הצדיקים ולכן חשוב לי לקבל מידע רב שיכול לסייע לי כי אני אמורה לבצע גם ראיונות לשאול אנשים מבוגרים שהכירו את אחד הרבנים שנקברו בקברות הצדיקים .כי עבודתי לעשות עבדת על אחד מהצדיקים!!

 9. שני ערב טוב וברוכה הבאה לאתר תוניסיה מורשת.
  לשאלתך. מי שיכולה לעזור לך בנושא זה היא דר' רבקה נגר בת מושב ברכיה ותושבת העיר אשקלון.
  בהצלחה
  יוסי פרי

 10. יצחק גבריאל מימראן

  שבוע טוב ומזל טוב, לכל הגולשים היקרים והנכבדים, באשר לבקשתו של מאיר על עבודת מחקר על גדול רבני ג'רבא בדורות האחרונים רבינו כלפון משה הכהן זצ"ל, זכורני שראיתי לפני כמה שנים עבודת מחקר עליו ועל ספריו, שהתחילה הגב' דפנה חורב בתו של הרב יצחק חורב שליט"א ממושב שרשרת, ולא ידוע לי אם המשיכה בזה או לא, מי שמכיר את הגב' הנ"ל או את אביה הנ"ל יפנה אליהם ויברר.

 11. יצחק גבריאל מימראן

  מי שיעבור על ספר "תורה וחיים" לרב הנ"ל, יראה כמה ספרים היה בדעתו לחבר והוא מפרט אותם, כמעט בכל מערכה. עשרות ספרים יצאו ממנו עד עתה, "שואל ונשאל" ט' חלקים, ברית משה ב"ח, באר משה, זכות משה, תורת משה, יד משה, דרש משה, ברית כהונה ב"ח, זבחי כהונה (בס' כולם אנשים), תורה וחיים ב"ח, דרכי משה ב"ח, הלכה למשה, קול משה ב"ח, עיני משה על גיטין, ועוד. קרוב למאה ספרים. בכל מקצועות התורה הלכה אגדה דרוש מוסר מחשבת ישראל ועוד.

 12. בס"ד
  נפטר בח"י בטבת ולא בח"י בחשוון [יש לתקן במאמר המערכת].
  על קדוש עליון זה יש סיפורים רבים, כדאי ומומלץ לעיין בספרו של רבי בוגיד סעדון זצ"ל 'קדושת משה'.
  לגבי מחקרים שנכתבו עליו ועל משנתו, קראתי כמה וכמה, ואף לא אחד השביע את רצוני, יש בהם הרבה אי דיוקים ומסקנות שגויות, וחבל!

 13. בס"ד
  שלום האם מישהו יודע מה שולשלת היוחסין מרבי משה כלפון הכהן זצ"ל וקדימה כלומר מי היו ילדיו בנותיו כלותיו וכו' ?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *