רבי בנימין אספינוזה זצ"ל

רבי בנימין בר יעקב* איספינוזה נולד בעיר תוניס כפי שכותב מלכי תרשיש בדף ק"ב ומשם עבר לליוורנו. לעומתו כותב תולדות חכמי תונס בדף קי"ב שרבי בנימין איספינוזה הוא אחד מחכמי ליוורנו. בשאר הספרים ששמו מופיע כתבו המחברים שהוא אחד מחכמי תוניס שעבר לליוורנו ואחרים כתבו שהוא אחד מחכמי ליוורנו. רבי בנימין אספינוזא היה מדקדק גדול ומשורר ומקובל
רבי בנימין איספינוזה חיבר מספר ספרים .א. בית העזר-פרוש על פירושו של ראב"ע לנביאים וכתובים שנשלם באלול תקל"ד-1774. בפרוש זה מאשים רבי בנימין את רבי יצחק בנו של ראב"ע ותלמידיו ששלחו יד בחיבוריו של ראב"ע והוסיפו עליהם דברים שאין דעת חכמים נוחה מהם, והראב"ע וכסאו נקיים ומתעכב בו בעיקר על ענייני דקדוק ולעתים קרובות מתקן הנוסח . ב. קונטריס "יסוד הקיום" נגד הקונטריס "ישרש יעקב" לרבי יעקב באבאני על נוסח התפילה.
ג. "מלאכת סופר" דיני ס"ת. ועוד ספר שו"ת. חלק מהספרים נשארו בכת"י חוץ מהספר "יפה נוף" אשר הודפס בליוורנו בשנת תקל"ג-1773 הספר "פרי עץ הדר" הובא לבית הדפוס ע"י החכם השלם יקר ונעלה כמה"ר בנימין איספינוזא נר"ו יושב בעיר ליוורנו . הספר הודפס בוינציאה בשנת תקכ"ב-1762.

לרבי בנימין איספינוזה זצ"ל הסכמות לספרים.
בהסכמת רבני ליוורנו משנת תקי"ט -1759לספר "בני שמואל" לרבי משה עדאוי ליוורנו תקי"ט חתומים מלאכי בכה"ר יעקב הכהן זלה"ה ס"ט, יוסף פירנאדיס אפריקאנו ס"ט, בנימין אספינוזא ס"ט, חנניה מזל טוב בלא"א יצחק חיים בונדי נ"ע ס"ט, אברהם יצחק קאסטילו ס"ט.
מתחת להסכמת רבני תוניס לספר "תולדות יצחק" לרבי יצחק חדאד (הראשון) ליוורנו תרכ"ב-1761 ישנה הסכמה נוספת.
"ואנוכי איש צעיר קטינא דארעא דלית כותיה מלרע החתום ביהודה ועוד לקרא פא ליוורנו יע"א יום א"ך לחודש למב"י (למנין בני ישראל) יום ו' אייר שנת "תבענה" (תקכ"ב-1761) שפתי לפ"ג ע"ה בנימין איספינוזא ס"ט
מתחת להסכמתם של רבני תוניס לספר "קרני ראם" לרבי יצחק חדאד (הראשון) זצ"ל ליוורנו תקכ"ה-1765 ישנה הסכמה נוספת "ואנוכי איש צעיר קטינא דארעא דלית כותיה מלרע החתום ביהודה ועוד לקרא פא ליוורנו יע"א יום כה תברכו לחודש סיון שנת "אשר יד" (תקכ"ה-1765) תכון עמו לפ"ק" ע"ה בנימין איספינוזא ס"ט

בהסכמת רבני ליוורנו משנת תקכ"ו-1766 לספר "שיח יצחק" לרבי יצחק נוניס ואיס ליוורנו תקמ"ח חתומים מלאכי בהר"ר יעקב כהן זלה"ה, משה בכ"ר שמואל הכהן ס"ט, הצעיר בנימין אספינוזא ס"ט.
שמו של רבי בנימין איספינוזה מוזכר בספרים רבים הציין מספר דוגמאות:

בספר "אוצר הספרים" לרבי יצחק בן יעקב ווילנא התר"מ-1857 בדף 228 מוזכר ספרו "יפה נוף" בדף 331 מוזכר ספר שני "מלאכת סופר" דיני ספרי תורה במשקל וחרוז.
בדף 675 מוזכר שו"ת מחכמי פס לחכמי מארנקה בעניין כתיבת ס"ת ותשובה שאלה בזה לר' בנימין אספינוזה.

בספר "איש מצליח " לרבי מצליח מאזוז ב"ב תשל"ה-1975 דף קנ"ח "וכתב על סברת מהר"ב אספינוזא שהיא סברת הב"ד"

בספר "אור ישראל" מס' 38 תשס"ה דף רל"ח "ואין לי אלא לצטט מדברי גדולי האחרונים, ודון מינייהו ואוקי באתרין ב"יסוד הקיום" בעניין שאין לשנות בנוסח ובניקוד התפילות כתב (מאת מוה"ר בנימין אספינוזא זצ"ל מרבני ליוורנו לפני מאתים שנה)

בספר "חק נתן" לרבי נתן בורג'יל ליוורנו תקל"ו-1776 בסוף הספר ישנו דף השמטות מהרב המחבר וכך נכתב " נשאלתי מאת החכם השלם כה"ר בנימין אספינוזא נר"ו על דיבור של תוס' בזבחים"

בספר "פרפראות לחכמה ויוסף חי" לרבי יוסף זרקא תוניס תרס"ד-1904 דף מ"א ע"ב ישנה שאלה מהעיר ליוורנו יע"א מהח"ר בנימין איספינוזא יצ"ו

רבי בנימין אספינוזא נפטר בשנת תקל"ו -1775(ת.ח.ת דף קי"ב)

ליקט וערך יוסי פרי

*"שקל חדש" אלמולי שלמה מוסד הרב קוק תשכ"ה-1965 דף ט"ו

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

הזמרת התוניסאית הנודעת חביבה מסיקה

מאת מירי אלקלעי. רבות נכתב וסופר על אחביבה מסיקה שכונתה בערבית "אחביבת אלכול " פרושו …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *