יום פטירתו של רבי ישועה בסיס זצ"ל

 

המפורסם והידוע מבין כל רבני תוניסיה הוא רבי ישועה בסיס זצ"ל. מסופר כי הגאון מוהר"ר מסעוד רפאל אלפסי זצ"ל שהיה רבה הראשי של תוניס, בליל הולדת מוהר"י בסיס הלך עם בנו הגאון מהרש"א זצ"ל לבית היולדת ויגלה את אוזן בנו כי הולך הוא להקביל את נשמת רבנו האר"י זצ"ל המתעברת בנער הזה, ומאז היה גדול כבודו גם בעודנו נער אצל הרבנים הגדולים הידועים מזה (מתוך פלאי הצדיקים).

רבי ישועה בסיס היה גדול רבני תוניס מלומד גדול ובעל נסים ומופתים, עשרות רבות של ספורים התהלכו סביב אישיותו ותמיד עמד בפרץ כדי להגן על הקהילה היהודית מפני מתנכלים ופורעים ערבים.

לאחר פטירתו של רבי דוד חיים יצחק הכהן טנוג'י זצ"ל, בשנת תר"ז-1847  נתמנה רבי ישועה בסיס לראש רבני תוניס עד פטירתו בשנת תר"ך-1860.

בספר "מעשה בית דין" חלק ראשון יש לו כחמש עשרה תשובות שעליהם חתום רבי ישועה בסיס יחיד או יחד עם אחרים.

בספר "שמחת כהן" לרבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל  מוזכר עשרות פעמים.

בספר "גנזי שלום" לרבי שלום שמעוני זצ"ל מזכירו המחבר מספר רב של פעמים. בדף ד' "מורנו ורבינו ועט"ר הגאון המפורסם בכל קצות תבל כקש"ת כמהר"ר ישועה בסיס זיע"א".

בדף ט' ע"ב יש תשובה לרבי שלום שמעוני על שאלה בדבר גמלים משותפים ליהודי ולגוי "ביום ז' לחודש שבט שנת תרי"ו חתומים ע"ה ישועה בסיס. ע"ה משה פיתוסי ע"ה אברהם הכהן יצחקי.

דף כ' ע"א סימן ה' תשובה ארוכה על יבמה אחת שאחר שחולצה השתדכה עם בחור אחד ויצא עליה קול שהיא מעוברת. "כ"ד נאם ישועה בסיס ס"ט" . ועוד.

בספר "אשל אברהם" לרבי אפרים חיות זצ"ל ליוורנו תקע"ט-1818 דף ט"ו ע"ב "ואמרתי לידידי כנפשי הוד לבי הרב המאור הגדול נ"י פ"ה ע"ה אוצר נחמד כל רז גלי ליה כבוד קדושת שמו חכם הרזים אהוב למעלה ולמטה מוהר"ר יהושוע בסיס נר"ו יאיר לעולמי עד תוניס"

רבי ישועה בסיס זצ"ל  חיבר את הספר "אבני צדק" תוניס שנת תרס"ב-1902 בשני חלקים על שולחן ערוך,

אבני צדק ומאורות נתן - בסיס, ישועה, 1773-1860

 

בימיו חדרה ההשכלה לתוניס הבירה והוקם בה בית הספר כי"ח. רבי ישועה בסיס ראה בעיני רוחו כי ג'רבה תירש את תוניס הבירה בחכמת התורה, ועל כן ציווה את ידידו ובן דורו רבי שאול הכהן שנחשב לראש רבני ג'רבה להרביץ תורה בכל כוחו באי ג'רבה כי "יגיע זמן ותוניס תתרוקן מחכמיה ונצטרך לכם" ואכן הנבואה נתקיימה.

קיים על שמו בית כנסת  "צלאת רבי ישועה בסיס".

רבי ישועה בסיס נפטר בשיבה טובה בהיותו בן פ"ז שנים.

רבי ישועה בסיס נתבקש בישיבה של מעלה  ביום ט' לחודש טבת שנת תר"ך-1860 (תולדות חכמי תוניס דף רכ"ח צילום מצבה)

ליקט וערך יוסי פרי

 

 

נוסח המצבה שהועתק ע"י ר' רפאל ארדיטי בעיתון

REVUE TUNISIENNE   192

מעשה נפלא ונורא מהגאון הקדוש

מוהר"ר ישועה בסיס

בעיר תוניס נוהגים מאז לעשות את סוכותיהם בימי החג מעצי הדס, וקנו מאת הגויים המביאים בערב החג אלומות הדס לרוב, ומחיר האלומה היה לכל היותר ארבעה כסף. ויהי באחת השנים נועצו כל הגויים לב יחדיו לפני החג להעלות במחיר האלומות, לחמשה ועשרים כסף האלומה, ויעמדו יחד בברית.

אחינו היהודים השכימו לקום בערב החג בבקר בבקר לקנות אלומות הדס ולהכין סוכותיהם בעוד היום גדול כחפצם ורצונם ואחר יפנו אל שאר צרכי החג והוצאותיו. ובצאתם לשוק למקום אשר ימכרו בו בכל השנים אלומות הדס מצאוהו מלא וגדוש מפה אל פה בעצי ההדס כברכת ה'. ויחשבו בלבם בלי כל ספק כי בשנה הזאת יוזל מחיר ההדס לפי רוב המצאי, וייגש אחד מאתנו לבעל אלומה הא לך שתים כסף בעד אלומתך זאת. ויען לו הנכרי: אל תדמה כי עוד תיקחנה במחיר הנהוג בשנים החולפות כי בשנה זו לא תשיגנה רק בעד חמשה ועשרים כסף". הישראלי כשמעו זאת חשב כי בעבור המעיטו המחיר לתת לו שני כסף דבר לו כזאת, ומפני כי נחפז היה לעסקיו הוסיף לו עוד שני כסף אחרים על השתים הראשונים ולא רצה, ויפן מעליו וילך אל נכרי אחר וייתן לו בעד אלומתו ג' כסף ויענהו כי לא תושג רק במחיר כ"ה כסף, ובראות הישראלי כי גם הראשון וגם השני לא רצו למכור במחיר זה פנה עוד אל יתר הנכרים המוכרים וגם הם בקשו כ"ה כסף עבור אלומת הדס, אז הבין כי כולם קשרו קשר בוגדים לבל ימכרו האלומה פחות מכ"ה כסף, ויצר לו מאד וביותר צר לו על יתר אחינו בית ישראל הדלים והאביונים אשר לא תשיג ידם לשלם מחיר גדול כזה. וילך מיד אל רבנו הגדול מוהר"י בסיס זצ"ל ויספר לפניו את כל הנעשה ואת הקשר אשר קשרו על אחינו בני ישראל וכי עיני כל ישראל עליו למען יתקן את הדבר בכוחו הגדול ובפעולותיו הנוראים. הרב כשמעו חרה לו מאד ויבטיחו כי בעבור שעות אחדות ישוב המחיר כיתר השנים ולא ידאג מאומה.

מיד יצא הרב בכבודו עצמו למקום ממכר ההדס וישאל לבעל האלומה כמה תבקש בעד אלומתך? ויענה ואחת אדבר כי מחירה כ"ה כסף, ויאמר לו הרב הא לך מחירה כאשר דברת רק שא מהר את האלומה אל ביתי והעלנה לעלייתי, וייקח את הכסף מידי הרב וילך אתו ויהי אך נתן רגליו על מדרגת העלייה ויישא הרב את עיניו לשמים ויתפלל אל ה' להיות הנכרי עולה יחד עם אלומתו בתוך אויר הרקיע להיות לנס ולפלא בעיני כל העמים ורואים אותו ולבבם ייכנע ולא יוסיפו לעשות סרה עוד. וכן היה כי הנכרי בעל האלומה גבה למעלה ויעל באוויר הרקיע ויגבה מאד עד כי נראה ברוב גבהו לעוף קטן בצורת אדם. וילכו ויגידו לבית המלך ויצא גם המלך החוצה וירא את המראה הנורא הזה ויתמה מאד ויאמרו לו עבדיו אין זה כי אם מעשה רב היהודים כי הוא מפליא לעשות וכבר נודע בשערים נוראות פעולותיו.

חיש מהר שלח המלך לרב זצ"ל מרכבה מפוארת עם שרים נכבדים לבוא עימהם במרכבה ויבואו השרים ויגידו לרב לאמור כה אמר המלך אל נא תמנע מהלוך אלי ויקום הרב תכף וילך עימהם ועלה המרכבה וישקף המלך בעד החלון וירא והנה בא הרב ובטרם יקרב הרב אל המלך עמד המלך לקראתו בכבוד גדול ויושיבהו לימינו על כסא נכבד, ואחר דבר אליו לאט ויאמר לו יואל כבודו להודיעני מי הוא זה ואי זה הוא האדם המעופף וידאה כעל כנפי רוח לעלות מעלה מעלה עד לב השמים והמשא על שכמו הנהו? פני הרב צהלו על זאת ויענהו גם בעיני יפלא איך הייתה כזאת כי זה האיש המעופף קניתי ממנו אלומת ההדס ואמרתי לו לשאת אותה ולעלותה לעלייתי כנהוג ומאז עלה על מדרגות העלייה עד לעת כזאת והנו עולה באוויר מעלה מעלה ולא ידעתי מה היה לו:

המלך נתאמת אצלו אז כי מאת הרב הייתה זאת ויאמר אל הרב ידעתי ידידי ידעתי בטח כי אתה סבות את כל זאת, ועתה אל תירא חי נפשי רק אל תפחד ממני להגיד לי מה זה ועל מה זה.

 אז אמר הרב אל המלך, הלא האיש המעופף ירד עתה ויבא לפני המלך ויגד לאדוני את כל אשר נעשה, עודם מדברים בזה וירד המעופף ויבוא לפני המלך ויגד את כל אשר קרהו כי מאז דרך על מדרגות העלייה רוח אלוקים נשאתהו למעלה עד לב השמים ואין מידה מציל רק לעת כזאת אשר הורידתהו כיורד על שלבי הסולם ותנהלהו עד בית המלך, גם הגיד אז לפני המלך הקשר אשר קשרו יחד לבלתי מכור את אלומות ההדס פחות מכ"ה כסף. ויהי כאשר שמע המלך התפלא מאד על מפעל הרב הנורא ועל כל הגויים חרה אפו על עשיתם זאת, ויצו להעביר קול בתוך העיר כי מחיר האלומות יהיה כמאז וישלח את הרב בכבוד גדול ולכל היהודים הייתה אורה שמחה.

(דברינו אלו לקוחים ככתבם מספר "פלאי הצדיקים)

                                             

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי יעקב לומברוזו זצ"ל (1)

רבי יעקב לומברוזו זצ"ל הוא אביהם של רבי יצחק לומברוזו (זרע יצחק) ורבי אברהם לומברוזו …

3 תגובות

  1. נודע לי כי מחר ליל יום חמישי ט' לודש טבת תתקיים ההילולא לר' יהושע בסיס באשדוד.
    האם מישהו יודע היכן ובאיזו שעה תתקיים ההילולא?

    אשמח לקבל תשובה בטלפון 050-6241600

    ברכות לכולם וברכות למייסדי האתר

  2. בס"ד
    האם ידוע לכם כיצד יש להגות את שם המשפחה: בָּסיס או בְּסיס [בפי הזקנים שמעתי כאפשרות ב']?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *