יום פטירתו של רבי מסעוד חביב זצ"ל.

רבי מסעוד חביב זצ"ל תלמיד חכם ומקובל שחי בתוניס . לראשונה אנו פוגשים אותו כמשתדל בהוצאת הספר "אהבת ה' " לרבי יוסף סדבון זצ"ל ליוורנו תרל"א-1871. בדף השער כתוב: "הרב הכולל בישראל להלל כמוהר"ר מסעוד חביב הי"ו אשר השתדל להוציא לאור האי ספרא"

בהקדמה כתבו עליו "ראשון לכל דבר שבקדושה, חד מינן כדסליק לארעיו קדישא, ובא לתוככי ירושלים בקרב מחנהו הוא וזרעו בו למינהו. לעמוד בתפילה בסוד קדושים רבה. בית אל כב"ץ שם חלוצי צבא. האי מאן דעייל בלא בר. כל מטה לחם שבר. אדהכי והכי נפק בשליחותייהו דרבנן קדישי לעורר לב רודפי צדק מבקשי "נר מערבי" רב חביבי הרב הכולל לישראל להלל. סוב'ר הרזי'ם חפץ חסד, מטה כלפי חסד כמהר"ר מסעוד חביב אתה ה' תשמרהו". מכאן נלמד כי לפני תרל"א-1871 עלה לארץ ישראל, ומה שנכתב עליו בספר "מגיד תשובה, ו"סבר פנים" הוא היה גם שד"ר אשר יצא בשליחות לתוניס, ועדות לכך חתימתו בשנת תרמ"א-1881 בעניין פתיחת החנויות קפה בשבת.

בירחון "אור תורה" סיון תמוז תשל"ח-1978 ישנו מכתב בדף ט"ו מיום ך אדר שנת תרנ"ג-1893 שנשלח על ידי ראש מקובלי בית אל הרה"ג רבי ששון פרסיאדו זצ"ל . "או יעתיק מסידורים של הרב ר' מסעוד חביב נר"ו כדי שלא יהיה לך הוצאה. וכבר קניתי לך ספר תו"ח אך עדין לא הביא אותו לידי"….. "ודע בסדר ברכות השחר, חסר ז' ברכות מסידור הרב ר' מסעוד חביב הי"ו"

בספר "מעיני ישועה" לרבי ישועה כהן זצ"ל תוניס תרס"ו-1906. דף כ"ו סימן תס"ז. "ואחד מבני הישיבה הלא הוא ה"ר ר' מסעוד חביב נר"ו ביאר דברי הפ"ח".
בדף מ"ה ע"א בעניין החנויות המוכרות שכר וקאפ"י מצוין כי "צוה לי לחתום בעדו מו"ה כמה"ר דוד ן' עטר"-הצעיר שלמה ן' עטר ס"ט. אחריו לפי סדר זה חתומים כל הדיינים. הצעיר אליהו חי בורג'יל סילט"א, ע"ה חיים בורג'יל ס"ט, ע"ה מרדכי סמאג'א ס"ט, ע"ה משה שמאמא ס"ט, ע"ה שלום לישע ס"ט, ע"ה סעדיה נטף סיל"ט הצעיר ן' ציון גיג' ס"ט. ביום י"ב לחודש אדר ב' מהאי שנ"ה את ה' האמר"ת היום לפ"ג (שנת תרמ"א-1881) במקום האחד עשרה חתום ע"ה מסעוד חביב ס"ט, אחרים חתומים עוד מספר רב של ת"ח.

בסוף הספר "מעיני ישועה" נילווה אליו ספר נוסף "מנחת יצחק" לרבי יצחק בר ברכה הכהן תוניס תרס"ה דף ה' ע"ב מז' קט"ז "פ' (פרוש) יקר בעני ה' וג'ו אפ"ל ע"פ מה ששמעתי מפה קדוש הרב ר' מסעוד חביב ז"ל ששמע מפה הרב ר' אברהם כלאף ז"ל "

בספר "גנזי שלום, לרבי שלום שמעוני תוניס תרע"ו דף ד' ע"א "ואני הצעיר היו בידי חידושים ליומא ומסרתיו ביד ידידינו הרב המקובל כמהר"ר מסעוד חביב זלה"ה"

בספר "מגיד תשובה" חלק שלישי לרבי חנינא בוגדי סעדון ב"ב תשנ"ו דף ק' "למוהרמ"ז בסה"ק שערי משה. ב ויאמר משה באו"ח אות כ"ב שכתב ששמע משד"ר כמה"ר מסעוד חביב ששמע מהחה"ש הדה"מ כמה"ר משה שמאמא"

בספר "סבר פנים" לרבי משה זקן מאזוז ב"ב תשנ"ח. דף ך' ע"א "שוב שמעתי מהחו"ש והכולל סוב'ר הרזי'ם שד"ר כמה"ר ר' מסעוד חביב הי"ו. וכן בדף נ"ד ע"א "פסק דלא הוי תנאי וצ"ע לכאורה והחו"ש הכולל שד"ר סוב'ר הרזי'ם כמהר"ר מסעוד חביב הי"ו ההוא אמר דהא דפסק מרן ז"ל".

בנוסח השכבה שאומרים בתונס בליל כפור מתוך הספר "תולדות חכמי תונס" דף שע"ד צ"ו וג"ן (וגם נפש) הרב ר' מסעוד חביב.

רבי מסעוד חביב נתבקש בישיבה של מעלה ביום כ"ג לחודש תשרי שנת תרנ"ח-1898 (צילום המצבה)

ליקט וערך יוסי פרי

 

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי יעקב חורי זצ"ל

רבי יעקב בר רחמים (השני) חורי זצ"ל תלמיד חכם ונבון מחבר הספרים "בני יעקב" ונלווה …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *