פרשת בראשית

1185

 

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה 

 
פרשת השבוע יש בה המצוה הראשונה שצונו הקב"ה שהאדם צריך לו להתחתן ולפרות ולרבות שהקב"ה ברא העולם שתתקיים ואם לא יתחתן אף אחד ולא ילד בנים העולם יכלה.
פרשת השבוע מספרת שהקב"ה ברא העולם בששה ימים ביום הראשון ברא השמים והארץ והאור והבדיל בין האור והחושך, ביום השני ברא השמים והבדיל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע, ביום השילישי אסף כל המים בים ונראית היבשה וצוה על הדשא והעץ שיבראו ויהיו בפתח הארץ עד שבא אדם הראשון והתפלל עליהם וצמחו, ביום הרביעי ברא השמש והירח ושניהם אוריהם גדול והירח אמרה להקב"ה איך שני שופטים מושלים במקום אחד, אמר לה תחסרי מאורך וברא הכוכבים ושם אותם בשמים שיאירו על הארץ ויבדלו בין היום והלילה, ביום החמישי ברא הדגים והעופות ובירך אותם ויאמר להם פרו ורבו, ביום השישי ברא הבהמות ואח"ך ברא אדם הראשון וברכם שירבו בארץ, וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. ומכאן אנו יודעים שהקב"ה ברא העולם רק בטוב ואם יש דבר רע הוא ממעשינו. וכשגמר יום השישי באה השבת ואז הקב"ה סיים בריאת העולם.
חז"ל אמרו למה הקב"ה ברא האדם בסוף? ותירצו הרבה תירוצים, ומהם שהאדם נקרא אורח חשוב לפני הקב"ה והכין לו כל צורכו ואח"ך בראו כדי שימצא הכל מזומן, ועוד כדי שאם האדם יתגאה אומרים לו אף הנמלה טובה יותר ממך שנבראת קודם ממנו, ועוד כדי שאף אחד לא יאמר שהאדם עזר הקב"ה בבריאת העולם.
 
ואח"ך הפרשה מספרת שהקב"ה ראה האדם קץ לו שנברא יחידי ברא לו חוה והניחם בגן עדן וצוה אותו שלא יאכל מעץ הדעת, והשטן התקנא מהאדם שהקב"ה אוהב אותו מאד, והשטן היתה מדרגתו גדולה מכל המלאכים, ומחמת שהתקנא מהאדם הקב"ה הניחו שטן, והנחש רצה להתחתן בחוה, מה עשה? נתלבש השטן בחוה והלכו לחוה ואמרו לה וכי הקב"ה צוה אתכם שלא תאכלו מהעץ אשר בתוך הגן, אמרה לו לא! הקב"ה צוה אותנו שנאכל ממה שאנו חפצים רק עץ הדעת אין נוגעים בה, וכשנגע בה נמות, שאדם הראשון היה ירא אולי אשתו תאכל מעץ הדעת אמר לה לא תגעי בה, אז הנחש דחף חוה על עץ הדעת ואמר לה הנה אינך מתה וכמו שהנגיעה אינה הורגת אף האכילה אינה הורגת, והקב"ה אינו רוצה אתכם שתאכלו ממנה כדי שלא יפקחו עיניכם והייתם כאלקים יודעי טוב ורע, וחוה מצא חן בעיניה עץ הדעת ודברי הנחש, והנחש חשב שחוה בתחילה היא נותנת לאדם הראשון כדרך שעושים כל הנשים שנותנים המאכל לבעלם תחילה ואח"ך יאכלו הם וימות אדם הראשון ולא יניחנה היא לאכול ויקחה לאשה, וחוה לא עשתה ככה רק אכלה היא הראשונה, וכשהתעוורה מהטעות שלה הלכה ונתנה לאדם הראשון, אמרה תמות היא ואדם הראשון יקח אשה אחרת! ונתנה לכל החיות ואכלו, וכשהקב"ה מצא אותם שאכלו מעץ הדעת קרא לאדם הראשון ואמר לו איכה, אמר לו מתבייש ממך כי ערום אנכי, ויאמר לו מי הגיד לך כי עירם אתה המן העץ אשר צויתך לבלתי אכול ממנו אכלת, ויאמר לו האשה אשר נתתה עמדי הפצירה בי לאכול ואכלתי. ויאמר לאשה מה זאת עשית, אמרה לו הנחש השיאני ואוכל, ויאמר לנחש מחמת מעשיך על גחונך תלך וקצץ לו רגליו, וההפסד הזה הוא אף לאדם שהיה יכול לעבוד לאדם טוב מאד שהיה רץ הרבה, ואמר לו המאכל שאוכל אותו יהיה טעמו כעפר, חז"ל אמרו זה ברכה שלא יצטרך לחזור על מאכלו? ותירצו שבדרך זה לא יצטרך להתפלל להשי"ת, שהקב"ה אינו חפץ לשמוע תפלתו, ויאמר לו אתה חפצת שימות אדם הראשון ותקח אשתו א"כ אשית איבה בינך ובין האשה, ולחוה אמר הרבה ארבה עצבונך וארנך בעצב תלדי בנים, ולאדם אמר שהמאכל שצומח מן האדמה יוצא עמו קוץ ודרדר והוא צריך לו לעבוד האדמה שתתן לו המאכל. ועשה להם כתנות עור וילבשם. ויאמר ה' עתה האדם נעשה חכם שאכל מעץ הדעת ויודע עצמו שהוא מת ועתה פן ישלח ידו ואכל גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם, וישלחהו מגן עדן וביום שישי שנברא אדם הראשון חוה ילדה שני בנים קין והבל וחלקו ביניהם מה יש בארץ, קין לקח הארץ והבל לקח כל החיות, והביאו שניהם קרבן להשי"ת הבל בחר מכל הטוביות שיש לו וקין הביא ממה שבא לפניו וקרבו אותם להשי"ת, והקב"ה שעה לקרבן הבל ולקרבן קין לא שעה, ומחמת שקין היה קנאי מאחיו שקין נולדה עמו רק בת אחת והבל שתים, אמר לאחיו איך אתה הולך באדמה שלי והכה אותו בהרבה מקומות שאינו יודע באיזה אבר ימות, עד שהמיתו. והקב"ה כעס על קין ויאמר לו איפה אחיך ויאמר לו לא ידעתי השומר אחי אנוכי! ויאמר לו קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה, והבנים שהיה מביא אותם ואתה אסרתם לו אף הם צועקים ממך ולזה האדמה שבלעה דמי אחיך לא תוסף תת כוחה לך, וקוץ ודרדר תצמיח לך והיית נע ונד בארץ, והקב"ה הוסיר ממנו צלם אלקים, שכשהאדם יש לו צלם אלקים אף אחד אינו יכול לגעת בו, מיד אמר קין להקב"ה גדול עווני מנשוא הן גרשת אותי היום מעל פני האדמה והייתי נע ונד בארץ והיה כל מוצאי יהרגני, וישם ה' לקין אותו לבלתי הכות אותו כל מוצאו, ויאמר לו שיחיה שבעה דורות. וקין הביא בנים, ובדור הרביעי יש אדם ששמו למך ולא היה רואה ויצא לצוד והוליך עמו בנו שיאמר לו איפה נמצאת החיה לצוד אותה וראה חיה מרחוק ואמר לו עליה והכה אותה בקשתו, כשהגיעו לו מצאו אותו קין ויאמר הבן לאביו זה קין זקננו ונצטער למך ויספק את כפיו והיה בנו בין ידיו ובאותה מכה הרגו. ואדם הראשון נולד לו בן אחר וקראו אותו שת ושת ילד אנוש שטעה טעות גדול כשראה השמש והירח והכוכבים למעלה אמר למה הקב"ה הניחם למעלה, רק משום שהיו אהובים מאד אצל הקב"ה, ולזה היה מתפלל להם כדי שיהיו לו סניגוריה אצל הקב"ה, ומשם התחילו בני האדם לעבוד אותם, ואמרו שהם שבראו העולם ומאז נעשית הע"ז ואדם הראשון חי תשע מאות ושלושים שנה. וירבו בני האדם בארץ והתחילו לעשות העוונות, והקב"ה חרה אפו עליהם ואז נולדו הגבורים. כשהקב"ה רצה לברוא האנשים המלאכים לא חפצו שהאדם עתיד לחטוא, וכשעשה העון יש שני מלאכים שאמרו אם לא בראו הקב"ה יותר טוב, אז הקב"ה הורידם לעולם הזה ועשו הרבה עוונות ואח"ך העלה אותם לשמים ותלאם, ושנים אלו הביאו הגבורים, שמספרים עליהם במדרש שאחד מהם כשנולד אמו אמרה לו תביא משהו ואקצוץ לך בו טבורך יצא וכבר החשיך היום, פגשו שד והיו רבים, והתחיל לעלות השחר, השד אמר לבן לך ותאמר לאמך אשריך התנצלת שכבר עלה השחר, אמר לו ואתה תאמר לאמך אשריך התנצלת שעדין אמי לא קצצה לי טבורי, ואם קצצה לי אינך חוזר. והגבורים הללו היו עושים הרבה עוונות, והקב"ה כעס עליהם הרבה, וכל האנשים נעשו רעים עם הקב"ה ולא היו טובים רק מתושלח ובנו למך. זה למך אחר מזרע שת, ולא הרגו קין, ולמך ילד נח שהיה ירא שמים, והקב"ה אהבו.
 
בפרשת השבוע יש כמה שאלות בתחילת הפרשה רש"י ז"ל פירש משם רבי יצחק {חז"ל אמרו למה רש"י ז"ל אמר שמו של הרב שאמר הדברים הללו, ולא כמו שרגיל שאינו מזכיר השם, ותירצו שרצה להתחיל פירוש הפרשה בשם אביו שאביו היו קוראים לו יצחק, ולזה הביא דברי התנא רבי יצחק בשמו בתחילה} למה התורה התחילה מבראשית היה לה להתחיל מהחודש הזה לכם, שהיא המצוה הראשונה שנצטוינו בה אנו עם ישראל? ותירץ אם אומות העולם יאמרו לנו אנו לסטים שלקחנו הארץ של שבעה אומות, נאמר להם הארץ היא של הקב"ה הוא שבראה ונתנה למי שרצה, ברצונו נתנם להם וברצונו לקחה מאתם ונתנה לנו. יש לשאול כמה שאלות: א} מאימתי אנו מקפידים על מה שאומרים אומות העולם, ואם שומעים מה אומרים עלינו מעולם אין אנו יכולים להיות יהודים ולא נלך אחרי התורה? ב} וכי שאילת רש"י היא למה כתב איך ברא השי"ת העולם, שאילתו היא היה לו לכותבה במקום אחר ויתחיל התורה מהחודש הזה לכם, והאומות העולם יכולים להשיבם התירוץ הזה בין שכתובה בתחילת הפרשה או אף בסדור לבד? ועוד למה האריך רש"י ואמר שהוא נתנה למי שרוצה, ברצונו נתנה להם וברצונו לקחה להם ונתנה לנו, היה לו לומר שהארץ היא שלו והוא שנתנה לנו, דברים קצרים ומובנים?
 
אולם כדי לתרץ שאלות הללו, נתחיל לתרץ שאלה בפרשה שרואים שהקב"ה ברא אדם הראשון, ואדם הראשון הביא שלושה ילדים הבל וקין ושת, ואח"ך לא נשארו רק בני שת, א"כ האחרים למה התורה כתבה עליהם לגמרי, שידוע מה שאמרו חז"ל שהתורה היא קוראת האנשים הנולדים עד לאברהם שצריכה לו, ואח"ך האריכה בתולדות אברהם, ואח"ך האריכה בתולדות יצחק ואח"ך בתולדות יעקב והשבטים, והאחרים לא האריכה בהם כלל, שרוצה לומר לנו איך נולדו האבות ומה עשו, א"כ למה התורה דברה לנו על בני קין ומעשה של קין והבל שכולם מתו בימי המבול, היה אפשר לה לכתוב שאדם הביא שלושה בנים ואח"ך תספר לנו על שת עד לאברהם? ועוד המריבה של קין והבל על שהבל היה רועה בארץ שהיא שייכת לקין, נבוא ונעיין נמצא שקין צודק אחרי שהם חלקו, והיה הבל רוצה לחיות בארץ צריך לו לשלם, א"כ למה קין נענש והקב"ה כעס עליו הרבה, ואם על שהרגו הוא לא היה יודע הורגים ומהיכן הורגים, והוא הראשון שהרג, ר"ל היו רק רבים ומת, א"כ למה הקב"ה ענש אותו?
 
וכדי לתרץ כל השאלות הללו, נתחיל לפרש הפסוק שאמר אדם להבל דמה, לפי הפשט פירושו האדם דומה לאויר ואין לו שום ערך, חז"ל פירשו אדם הראשון שחי 930 שנה כשנפטר נהיה שוה הוא והבל שחי איזה שעות, עכשיו שניהם שוים. יש לשאול והא אדם הראשון קיים הדבר שבא בשבילו לעולם שלא בא האדם לעוה"ז כדי לענג גופו ויתענג בעוה"ז רק בשביל לקיים התורה ולעשות מעשים טובים, וישב בעולם והוא שקיים העולם והיה עושה מצוות אבל הבל לא עשה כלום בעולם?
 
אולם כל אחד יש לו דבר לקיים אותו בעולם יש מי שהדבר שבא בשבילו צריך לחיות בשבילו 930 שנה ויש מי שמסיים הדבר שבא בשבילו בכמה שעות, והבל סיים הדבר שלו בכמה שעות ובזה נהיו שוים, ומהו הדבר שבא בשבילו הבל? התורה בתחילת הפרשה רצתה ללמדנו שני דברים שיש בהם ערך גדול, מגלגלין חובה על ידי חיוב וזכות על ידי זכאי, ושהשי"ת ארך אפים. ר"ל כשהקב"ה רוצה לענוש אדם יביא לו אדם שחייב בטבעו ויש לו הרבה עבירות, ויעשה עמו מה שרוצה השי"ת בעונש, ויוסיפו לו עוונות על עוונותיו, ומי שהוא צדיק השי"ת מביא לו מי שצריך לעשות עמו הטוב, והוא יעשה עמו הטוב, וירויח מצוה אחרת, וקין מתחילה לא היה טוב אם בקרבן הקב"ה שעה של הבל ושלו לא שעה, ואם בקנאה שהתקנא מאחיו שנולדו עמו שני בנות תאומים, וגם אח"ך היה מתעולל  על אחיו ויריב עמו על דברים שאין להם שום ערך, שכל העולם היה של קין, ואין לו שום הפסד אם אחיו ישב עמו, ר"ל מתחילה הוא חייב. והשי"ת רוצה ללמדנו שהוא מאריך אפיו על האדם ואינו מעניש מיד רק יחכה לו, והלמוד הזה הביאו בראש קין והניחו להרוג את הבל, ולזה הבל סיים הדבר שבא בשבילו לעוה"ז והשי"ת אמר לקין שמניחו שבעה דורות כדי שנראה אנו כמה השי"ת ארך אפים.
 
ובזה יתורצו השאלות שבדברי רש"י ז"ל, שרש"י כתב אם ישאלו אותנו אומות העולם נשיב אותם לא רק כדי שישתכנעו הם, אלא התירוץ בשבילנו אנו, שאומות העולם התענוג שלהם איך יעשו לנו עלילה כדי שיוציאו אותנו מהתורה ומצוות, כשישאלו אותנו למה אנו בגלות ובצער רק מחמת שאין אנו טובים, ומראשית כל נעשינו לסטים שלקחנו ארץ שבעה גויים, אנו נשיב עצמינו למה השי"ת נתנה להם בתחילה היה לו להניחה עד שנבוא אנו ונקח אותה מיד, ואם על הבנין והישוב דבר זה אינו קשה ביד השי"ת בכלל? אולם יש דבר שצריכים אנו ללמוד אותו שהקב"ה אמר לאברהם אבינו כי לא שלם עון האמרי עד הנהר"ל שאברהם אבינו היה לו מזכותו שיקח ארץ ישראל, אלא שהקב"ה רצה לומר לנו שכשהעון לא שלם ויש מקום כדי שהשי"ת יאריך אפיו עמהם אולי ישובו בתשובה יאריך אפיו עמהם אפי' שיודע שאינם חוזרים בתשובה, וכדי שאנו נדע שאפי' שיושבים בשלוה ויש לנו עוונות לא נאמר הקב"ה מרוצה ממנו, רק נתקן עצמינו ונעשה תמיד תשובה. ודבר כזה שיש בו ערך גדול צריך להתחיל בו הכתוב, וצריכים לדעת אותו קודם שנתחיל ללמוד מה הם המצוות, כדי שלא נאמר איך האומות העולם יושבים בשלוה ואנו בצער, התירוץ קל שהשי"ת ברצונו נתן להם השלוה מלפנים כדי שנלמד אנו וברצונו לקחה מהם ונתנה לנו, שאז היינו עושים לו רצונו. ואם אנו עכשיו בגלות הוא מחמת שאין עושים לו רצונו, ואם נשוב עתה בתשובה יחזירנו כמו שהיינו לפנים.

רבותי! מכאן אנו לומדים שהשי"ת ארך אפים ומאריך עם האדם, ולא יאמר האדם כשאני עשיר ובשלוה נמשיך ככה, האדם צריך לבדוק עצמו תמיד וצריך לו לחשוב אולי השי"ת אינו מרוצה ממני, ולמה אני בשלוה? משום שמחכה לי שאשוב בתשובה. ולא יחשוב כאדם שפעם היה קורא תהלים בכל יום שבוע שלם, אחרי שבוע בטל, שאלו אותו למה? אמר להם בלמוד הפסדתי, האדם אינו צריך לו לחשוב מחשבה כזה מחשבה של שטות, שהתהילים מעולם לא היה מזיק, אלא שהוא יש לו איזה עון אחר שלא תקן עצמו בו, והשי"ת האריך אפיו עמו עד לאותו זמן וענש אותו, ואפי' שהתהילים מבטל הגזרות רק כשהאדם קורא התהילים לשי"ת ולא יחשוב מחשבות כאלו של שטות והגזרה עדין לא קשה, אבל אם נגזרה הגזרה התהילים לבד ללא תשובה אינו מסיר אותה לגמרי, אפשר שיקיל אותה. ולזה צריכים אנו לבדוק עצמינו ונראה מה הם הדברים שצריך לשוב עליהם בתשובה, ונרבה במצוות ומעשים טובים כדי שהשי"ת יתן לנו הבריאות והשלום והטוב וישלח לנו משיח צדקינו במהרה בימינו אמן סלה. 

 אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.