דבר תורה לחג הסוכות

1823

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה

 

הקב"ה צונו לעשות חג הסכות שכשהוציאנו ממצרים עשה לנו שבעה ענני הכבוד ארבעה אחד בכל רוח, אחד למעלה שלא יבוא עלינו לא שמש ולא מטר ואחד למטה שלא נתלכלכך בעפר ואחד לפנינו כדי הליכת שלשה ימים כדי שישוה את הארץ כדי שנלך בנוחיות והורג העקרבים והנחשים והחיות המזיקים בדרך. ידועה השאילה למה אין עושים סוכה בפסח שמשעה שיצאו ישראל ממצרים מיד הקב"ה עשה להם ענני הכבוד לא אחר ששה חדשים? וידוע מה שתירצו חז"ל שאחר הפסח האויר מתחמים ואז זמן הקציר כל האנשים יוצאים מביתם ועושים סוכות לקצירה ולא ניכר שיצאנו לצורך מצוה אבל בתשרי כל האנשים גמרו הקצירה ונכנסו לבתיהם ואז ניכר שאנו יצאנו לצורך מצות סוכה.

אבל יש לשאול ידוע מה ששאלו חז"ל מהו הנסיון הגדול של העקידה שאברהם אבינו הלך לשחוט בנו יצחק והרי אברהם אבינו יודע שאם לא ישמע לדברי הקב"ה, הקב"ה יכול להמית לו את בנו מהו הנסיון בין כך ובין כך בנו מת, ישמע לדבר הקב"ה יותר טוב? אבל חז"ל תירצו הנסיון הגדול שאברהם אבינו לא חשב המחשבה הזאת והקב"ה הוא שיודע מה חושב האדם יודע שאברהם אבינו אינו ירא אולי יהרג לו בנו ויהיה הפסד מכאן ומכאן. אברהם אבינו עשה העקידה משום שהוא אוהב הקב"ה הרבה וכשצוהו הקב"ה רצה לעשות לו הנחת רוח שלו ר"ל הכוונה היא העיקרית, ולזה אם עשינו סוכה בפסח אפי' שאז כל האנשים יוצאים ועושים סוכות אין בכך כלום הרי כוונתינו לשמוע לדברי הקב"ה והעיקר בכוונה א"כ למה הקב"ה אמר לנו לעשות סוכה בתשרי מה רוצה להבינינו?

ועוד למה עושים סוכה אחרי כפור ולא בזמן אחר כשהקב"ה עשאה לנו אחרי כפור לא סתם ככה הקב"ה אינו כבני אדם שיבחרו זמן מתאים לכל האנשים אלא יש לו טעם? ועוד למה הקב"ה לא צונו לשמוח בחג רק בסוכה נכון שצריכים לשמוח בכל החגים אבל הפסוק לא צונו ושמחתם רק בסוכה?

אולם ידוע מה ששאלו חז"ל למה גזרת בין הבתרים שהקב"ה אמר לאברהם אבינו גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ר"ל למה הקב"ה גזר עלינו בזמן אברהם לירד למצרים? ותירצו כשאדם הראשון עשה עוון נפלו ניצוצי קדושה והגיעו למצרים, ולזה הקב"ה הורידנו למצרים לקבוץ אותם. אבל כשטבעו במ"ט שערי טומאה ואז אין יכולים לקבוץ שניצוצי קדושה אינם מתקבצים רק בקדושה הקב"ה הוציאנו ממצרים וזהו למה חזרנו בגלות כדי לקבוץ הניצוצים אלו שנפלו ונתפזרו בכל העולם.

הסוכה היא כמו הגלות שאדם יושב בביתו אומרים לו צא מביתך וגור בחוצה, אנו בעירנו הסוכה קלה עלינו הסוכה אין עושים בה רק האכילה, ואין ישנים בה שמזג האויר התחיל להיות קר וירא האדם אולי יחלה. אבל מצותה היא שהאדם אוכל וישן ועושה בה כל צרכיו תהיה כביתו ולזה תהיה גלות הוציאוהו מביתו וגרוהו בחוצה.

וזהו מה שרצה לרמוז לנו הקב"ה בסוכה שאנו עושים סוכה כדי שנדע למה יושבים בגלות כדי לקבוץ ניצוצי הקדושה שמפוזרים בעולם כמו שראינו הרבה רבנים שהיו נכנסים לבתי סוהר למה מה עשו הרבנים הללו כדי שיכנסו לבתי סוהר? ובזמן הרב בעל שם טוב ותלמידיו התגלו שיש איזה ניצוצי קדושה באותם בתי סוהר וכשיברכו שם מעלים אותם. אם עושים אותה עם פסח אין מבינים הטעם הזה ויראה לנו שעושים אותה משום רק זכר לענני הכבוד. וזהו למה עושים אותה אחרי כפור שהקב"ה רצה להבינינו שצריכים לעשות תשובה כמו שעשינו בכפור כדי שנוכל לקבוץ ניצוצי קדושה שאם אין עושים תשובה מה ההבדל עכשיו ובין כשיצאנו ממצרים שניצוצי קדושה אין יכולים לקבצם רק כשנהיה קדושים. וכשנזכור דבר זה צריכים לשמוח שרואים שאין הקב"ה הוציאנו בגלות בלהכעיס אלא כדי לקבוץ מה שנפל לנו שאבד לנו דבר שהוא ממנו ויצאנו לחפש אחריו כדי לאסוף אותו ונאסוף כולנו ביחד. וזהו מה שאמרו חז"ל כלו כל הקצים ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ר"ל הגיע זמן המשיח אבל המשיח תלוי בתשובה. צריכים לעשות תשובה כדי לאסוף ניצוצי הקדושה כדי שנשוב כולנו לעירנו ועמנו משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.

דברים אלו רמוזים בפסוק שאמר כל האזרח בישראל ישבו בסכת למען ידעו דורותיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם ממצרים, מלת כל האזרח ישבו בסכות בלא וא"ו ומלת כי בסכות הושבתי וכו' וא"ו יתירה? כאן אומר לנו הקב"ה שכל אחד מישראל הולך לגלות אבל אינו הולך רק לגלות אחת שבין גלות בית ראשון ובית שני ארבע מאות ושלושים שנה אבל למען ידעו דורותיכם ר"ל להודעה כי בסכות בוא"ו שני גליות למה הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים ר"ל החזרה של בני ישראל בסכות שהוא הגלות נערך מזמן שהוצאתי אותם ממצרים ואמר בהוציאי שלא היה להם לצאת אז אבל אני הוצאתי אותם הטעם שהוצאתם קודם הזמן. שאם הגיע זמן לצאת היה לו לומר בצאתם.

ועוד טעם אחר למה סוכה אחרי כפור ולמה הפסוק צונו ושמחתם לפני ה' אלהיכם שסוכה היא החג היחידי הארוך שהאדם יכול לעשות תוכנית מה עושה בכל יום אבל פסח האדם אינו חושב הרבה לצאת שירא אולי לא ימצא חליל כדי לאכול ואם נעשה בזמן אחר האדם יתגבר עליו היצר הרע ויתחיל לעשות תכנית של טיול ונסיעות ויציאות בלילה. ולזה הקב"ה עשאו לנו אחרי כפור שביום כפור כל האנשים עשו כל כוחם ושבו בתשובה ואז היצר הרע עודנו רק ויכולים להתגבר עליו ומעבירים החג בתורה ומצוות. וזהו מה שאמר הפסוק ושמחתם לפני ה' אלהיכם שהשמחה צריכה להיות לפני הקב"ה שכל אדם ישים לפניו שהקב"ה רואה אותו וכשישמח יעשה שמחה של מצוה לא כמו שיראה לנו שהשמחה במאכל ושתייה וישיבות ויציאות בלילה כמו ששומעים הרבה פעמים שאומרים עונג שבת צריכים לאכול ולשתות ולישון עשינו עונג שבת. עונג שבת הוא שתענג השבת בדבר שאוהבת אותו השבת. ושמחת החג בדבר שחפץ בו הקב"ה, והקב"ה מרוב אהבתו אותנו נתן לנו זכות יותר כדי לענג גופנו במאכל ושתייה ונשמח הגוף אבל לא הכל לגוף, צריכים לפני ה' צריכים החג לתת בו לה' חלקו, לא ממלאים כרסינו במאכל ושתייה, ורואים מה נעשה ונקוץ שהחג ארוך ולא מצאנו מה לעשות. והדבר העיקרי שנעשה החג בשבילו שוכחים אותו והנחנו אותו בקרן זוית.

חז"ל אמרו לא נתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא בשביל התורה לא כמו שאנו חושבים שהקב"ה נתנם לנו כדי לענג גופנו. והתענוגים של הגוף שאמרם לנו הקב"ה כמאכל ושתייה והנוחה הכל כדי שנהיה נוחים וקוראים התורה בנחת רוח. בשבת האדם אומר כל השבוע אני עובד עייף רוצה לנוח מעט, החג הזה ארוך מה יש לנו לעשות וביותר כשהאדם אומר קצתי לוקחים סדור וקורים בו. חז"ל ערבו לנו שאם באמת אין לנו זמן ללמוד בחול מחמת העבודה והצרכים ובשבת עייפים כשנקרא בחג הקב"ה חושב לנו כאלו קראנו כל ימי חיינו. האדם עובד עבור חודש ומשלמים אותו עבור שנה אין מי שיאמר לא נעביר החג בתורה ומצוות ורואים אז איך הקב"ה ישלח לנו הטוב והשלום והבריאות וישלח לנו משיח צדקינו במהרה בימינו אמן סלה.אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.