פרשת ראה

 

 
פרשת השבוע יש בה שבע עשרה מצוות עשה ושלשים ושבע מצוות לא תעשה.
 
מצוות עשה הם: א} לאבד העבודה זרה והדברים שמתעסקים בהם לצורכה ב} בחג מביאים קרבן חובה ונדבה ג} להקריב קרבנות בבית המקדש ד} לפדות פסולי הקדשים למשל כבש שנעשה בו מום פודים אותו בכסף וקונים בו כבש אחר ה} לשחוט בהמה חיה ועוף קודם האכילה ו} להביא בהמות לצורך הקרבנות אפי' מחוצה לארץ ז} הבית דין יחקרו העדים היטב ח} לשרוף עיר הנדחת ר"ל העיר שבאים בה שני אנשים ומפצירים בהם לעבוד עבודה זרה ורוב העיר שומעים להם שורפים אותה ט} לראות סימני העוף הטהורים, חז"ל אמרו אפי' שיש סימנים אין אנו אוכלים אלא אם כן יש לנו חזקה שאותו העוף טהור יו"ד} להפריש מעשר שני והוא שאנו מצווים להפריש התרומה שנותנים אותה לכהן, ומעשר ראשון ללוי, ובשנה הראשונה והשנייה והרביעית והחמישית של השמטה נפריש מעשר אחר ונלך בו או נפדה אותו ונלך כספו לירושלים ואוכלים אותו שם יא} להפריש מעשר עני בשנה השלישית והשישית של השמטה במקום מעשר שני יב} מי שחבירו חייב לו כסף ועבר עליהם השמטה ימחלם לו יג} לבקש מהגויים שחייבים לנו כסף יד} לתת צדקה טו} מי שיש לו עבד עברי והגיע זמנו לצאת יתן לו מתנות מהחקלאות שלו טז} לשמוח בחגים יז} בפסח ושבועות וסוכה הולכים לבית המקדש ומביאים קרבן.
 
ומצוות לא תעשה הם: א} לשמור על קדושת השם ואסור למחוק שם ה' ב} אין להוציא מהקרבנות חוץ לעזרה ג} אין לאכול מעשר שני ללא פדיה חוץ לירושלים ד] אין לשתות יין של מעשר שני ללא
פדיה חוץ לירושלים ה} אין לשתות שמן של מעשר שני ללא פדיה חוץ לירושלים ו} הכהנים אין אוכלים בכור תמים חוץ לירושלים ז} הכהנים אין אוכלים בשר חטאת ואשם חוץ לעזרה ח} אין אוכלים מקרבן עולה ט} אין אוכלים מבשר הקרבנות קודם שיזרקו דמם על המזבח יו"ד} הכהנים אין אוכלים הבכורים חוץ לירושלים יא} אין לשכוח הלויים, ובחג נותנים להם המעשר שלהם יב} אין לאכול בשר קודם השחיטה יג} אין להוסיף על מצוות התורה ואומרים אלו מהתורה יד} אין להחסיר ממצוות התורה שאומרים זה אופנה כלתה טו} אין שומעים למי שיתנבא בשם העבודה זרה טז} אין להפציר באנשים שיעבדו עבודה זרה יז} מי שהפצירו בו לעבוד עבודה זרה צריך לו לשנוא אותו אדם שהפציר בו חי} לא ישכח השנאה הזאת יט} אין להציל מי שמפציר באנשים לעבוד עבודה זרה ועוזרים כדי שיתפס בבית דין כ} אין לדבר עליו זכות כא} אין להציל עצמינו מלדבר עליו דברים רעים בבית דין כב} אין לבנות עיר הנדחת כג} אין להנות מעיר הנדחת כד} לא יתן גדידה ושרט על הנפטר כה} לא יקרח שערו על הנפטר כו} אין לאכול פסולי המוקדשין כז} אין לאכול שרץ העוף כח} אין לאכול נבילה כט} אין לבקש כסף ממי שהלוינו אותו אחר שנת השמטה ל} אין להקשות לבנו על העניים לא} אין לאחר ידינו מללוות ליהודי שצריך אפילו בשנת השמטה, ואפשר שיעבור שנת השמטה ואינו מחזיר לנו לב} מי שיש לו עבד עברי והגיע זמנו לשלחו לא ישלחנו ריקם ללא שיתן לו מגרנו ומיקבו לג} אין לעבוד בבהמות הקדשים לה} אין להפשיט הפשתן של בהמת קדשים לה} אין לאכול חמץ בפסח לו} אין להותיר מבשר קרבן שלמים של פסח ליום השלישי לז} אין הולכים לבית המקדש בחג ללא קרבן.
 
פרשת השבוע מספרת שמשה רבינו אמר לנו שהקב"ה נתן לנו לבחור בין שני דברים הברכה והקללה, הקללה אם אין שומעים לדברי השי"ת, והברכה אם שומעים לדברי השי"ת. וכשנכנס לארץ ישראל קוראים הברכה על הר גרזים והקללה על הר עיבל. ואח"ך משה רבינו אמר לנו הדברים שמביאים הקללה שהם העבודה זרה, וכלא נשמע לדברי השי"ת, והדברים שמניחים אותנו שאין שומעים דברי הקב"ה צריכים להתרחק מהם משל אכילת איסור. והדברים שמביאים הברכה משל הפרשת מעשר ומי שהוא משלם נדריו ועזרת העניים ולשמוח בחגים.
יש אנשים שאומרים מה יש אם אכלנו האיסור הנה כולו בשר? על זה השיבו חז"ל ואמרו שרואים כשהבשר טעמו יהיה טעים הגויים אומרים כאילו בשר כבש או בשר בקר, ר"ל הבשר הטוב הוא הכשר. ואנו נקראים בני ה', והשי"ת אין חפץ בנו רק לאכול בשר הטוב. ויש מי שיאמר נכון שהבשר הכשר יותר טוב אבל מה יש אם אדם שנה ופעמים אכל בשר אינו כשר, הנה אנו רואים שהגויים אוכלים בשר אחר וחיים בבריאות? ותירצו חז"ל שזה דומה לאדם שגר בצרפת ובא לג'רבא, כששותה מי הבאר מזיק לו, למה? שהבור יש בו לכלוך לבני מעיים שלו שאינה יכולה לקבל אותם, משא"כ אנו שנתרגלנו בזה ואינו מזיק לנו, אבל מי שאינו רגיל בו אותו לכלוך מזיק אותו. ואנו כשקבלנו התורה על הר סיני הנשמה שלנו נעשית נקיה, ואינה יכולה לסבול הבשר והמאכל שהוא אינו כשר, ואפי' שהאדם אינו מרגיש בהזקה, אבל ההיזק קשה שהמאכל שאכל אותו מלכלך לו נשמתו ויתחיל להתרחק מהדת מעט מעט.
 
אחת מן המצוות שכתובים בפרשת השבוע שלא לאכול ולא לשתות הדם, ושכרו הפסוק אמר למען ייטב לך ולבניך אחריך. במסכת חולין כתוב רבי אליעזר בן יעקב פירש פירוש שאמר עליו בגמ' שאם פירש אותו אלישע אחר סבו של רבי אליעזר לא היה כופר, שאלישע אחר היה חכם גדול בתורה והוא אחד מן הרבנים של רבי מאיר בעל נס, שראה הלשון של רבי חוצפית המתרגמן שהוא אחד מעשרה הרוגי מלכות על הארץ אמר לשון שיצא ממנו יהלום קורה לו ככה! מה דרש רבי אליעזר בן בתו הפסוק אמר בכבוד אב ואם למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך, ובשלוח הקן למען ייטב לך והארכת ימים, והוא ראה שיש אדם שצוה אותו שיביא לו גוזלות ועלה ושלח האם והביא הגוזלות ונפל ומת, היכן אריכות ימיו והיכן טובתו של זה? ותירץ למען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך ולמען ייטב לך לעולם שכולו טוב. ואיכא מאן דאמר שאלישע אחר ראה המעשה הזה ובשביל זה כפר. והגמ' שם שאל למה נפל ומת והרי שלוחי מצוה אינם נזוקין? ותירץ מה שעלה על הסולם אינו חזק והוא שהכניס עצמו בסכנה.
י
ש לשאול והרי כל המצוות שכרם בעולם שכולו ארוך ושכולו טוב, ומה ההבדל שיש בין שאר המצוות למצוות הללו?
אולם ידועה השאלה הזאת ששאל אותה רבי אמנון יצחק והחזיר בה מאות אלפים בתשובה, האדם למה בא לעולם הזה אם כדי שיחיה ויעשה הרבה דברים בעולם למה ימות, ואם כדי שימות מתחילה למה נברא? וודאי שהחילונים לא מצאו תשובה רק כשיודו שהאדם בא לעולם כדי שיקיים המצוות ויקבל שכר בעולם הבא. ונביא כאן מעשה ששמעתי אותו מרדיו 2000, בזמן המלחמה אמרו להם האנשים שיושבים במקלטים באים להם אנשים חילוניים וריפורמים והיו נותנים להם סדורים של כפרות, ולא די שמצטערים בגופם יוסיפו ויצערו אותם בנשמתם, ולזה בקש מן הדתיים שיאספו על ידי רדיו 2000 משחקים לקטנים וסדורים לגדולים וילכו ויתנו אותם להם. מכלל המתנדבים בא אחד ואמר שהוא עכשיו אין לו כסף אבל הוא מוכן לילך ויעזור בנתינת הדברים שאספו אותם, אמרו לו תזכה למצוות ותן לנו מספר הפליפון שלך ונאמר לך אימתי הולכים, אמר להם רוצה לספר לכם המעשה שלי, שהוא היה חילוני ופעם מצא שתי בנות קטנים נפטרו ואין להם כסף לקבור אותם, בא הוא ושלם עליהם, ומכלל זה אמרו לו המתחיל במצוה אומרים לו גמור תעשה סדורים למנוחתם בבתי כנסיות ועשה ככה. באותו זמן היה מצבו הכלכלי טוב והיה עובד, אבל אחרי זמן עשה תאונת דרכים ואבד הכל שדבר זה נקרא מות קליני, וראה עצמו שהוא בשמים עושים לו משפט ודנו אותו שחייב מיתה אבל בפתע פתאום שמע צעקה גדולה בשמים, אמר מה יש, אמרו לו אותם שתי בנות עשו צעקה
 
בשמים ואמרו האיש הזה שעשה עמנו כל הטוב הזה רוצים לתת לו הזדמנות כדי שישוב בתשובה, וכן היה הבית דין החליט שיתנו לו הזדמנות אחרת, ושאלו אותו מי הבית דין שדן אותו, אמר להם רבי יוסף ויונתן בן עוזיאל, וכן היה חי וידע למה האדם נברא ושב בתשובה. וזהו כוונת רבי אליעזר הפסוק למה נתן השכר והטובה למי שיכבד הוריו ולמי שיעשה שלוח הקן כדי שיוכל להגיע לעולם שכולו ארוך ולעולם שכולו טוב, שיסיים ויתקן נשמתו שלמה. ולזה אל תתיאשו אם ראיתם אדם שעשה כל המצוות הללו ומת שזה סיים תקון נשמתו והולך לעולם הבא מתוקן. וזהו כוונת הגמ' של מלת "לעולם" ולא אמר בעולם, ר"ל לצורך העולם, וזהו מה שסיים הגמ' למה מת, שהסולם שעלה עליו אינו חזק ואם היה ניצול יחסרו לו מזכותיו, שמי שיעשו לו נס יחסרו לו מזכיותיו והוא עשה דברים שמכניסים אותו לגן עדן מתוקן ולזה לא עשו לו נס.
 
ובמצוה של הפרשה שלנו שהיא אכילת ושתיית הדם, אף היא דבר מדברים שמגיעינו לעולם הבא נקיים, שאמר עליה הכתוב למען ייטב לך, ומה הדבר הנוסף שיש בה, שהדם ולא רק הדם אלא כל דבר שאסור לאכול אותו חז"ל אמרו שמטמאת הנשמה ומגעת האדם לעבירות, ולזה הכתוב צוה אותנו על הדם, ולא רק הדם בלבד אלא דבר שאסרה לנו הכתוב או חז"ל, צריכים להזהר ממנה. יהי רצון שהשי"ת יעזרנו לשמור מצוותיו ונזכה עצמינו, ויתן לנו הטוב והשלום והבריאות וישלח לנו משיח צדקינו במהרה בימינו אמן סלה.
מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה

Check Also

ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי- ל"ג בעומר

הפיוט בר-יוחאי מפי הפיטן נתן כהן ז"ל   https://www.youtube.com/watch?v=uPLOGO2zrDc&sns=fb           הולדתו …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *