פרשת עקב

 

 
פרשת השבוע יש בה ששה מצוות עשה ושתים מצוות לא תעשה.
מצוות עשה הם: א} לברך ברכת המזון ב} לאהוב הגר ג} לירא את ה' ד} להתפלל לה' בכל יום ה} להתחבר עם החכמים ו} שלא לשבוע רק בה' כשמחוייבים שבועה בבית דין.
ומצוות לא תעשה הם: א} אין להנות מדברים שמקשטים בהם העבודה זרה ב} אין להנות מעבודה זרה ומדבר שהקריבו אותו לע"ז.
 
פרשת השבוע מספרת שמשה רבינו אמר לנו כל הברכות הבאים עלינו בתנאי שנקיים מצוות ה'. ואמר לנו כשנירש ארץ ישראל לא נירא מן הכנענים שבה, שהם גבורים יותר ממנו, ונזכור איך הוצאנו ממצרים, ואיך האכילנו, ומלבושינו ומנעלינו לא בלו ארבעים שנה, ושאין שום דבר קשה עליו. וכשנכנס לארץ ישראל והשי"ת יתן לנו טובו צריכים לברך אותו, ונודה בטוביות שנתנם לנו, ולא נאמר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, או חכמתינו עשתה זאת, ולא מחמת שאנו צדיקים והכנענים רשעים, נכון שהכנעים רשעים ואינה מגעת להם ישראל אבל לא מחמת צדקותינו נתנה לנו אלא מחמת זכות אברהם יצחק ויעקב. והזכירנו משה רבינו איך במדבר עשינו הרבה עבירות, ובפרט מעשה העגל, ואיך אחרי שישב ארבעים יום וארבעים לילה בשמים, כדי להביא לוחות הראשונים וכשראה אותנו שעשינו העגל שבר אותם וחזר ועלה לשמים ארבעים יום אחרים להתפלל עלינו, ואח"ך חזר וישב ארבעים יום כדי להביא לוחות השניים. והיום שירד בו בפעם השלישית והשי"ת אמר לו סלחתי כדברך אותו יום היה יום כיפור. ומאותו יום השי"ת קבע לנו יום כיפור יום סליחה וכפרה לאדם שעושה תשובה. וחזר והזהיר אותנו משה רבינו לירא את ה' ולשמוע בקולו, ואם לא נשמע אליו נענש, ואם נשמע אליו יתן לנו כל הטוביות שבעולם.
 
המלה הראשונה של פרשת השבוע היא והיה עקב, ידועה השאלה למה הכתוב שנה מהנוסח, שתמיד הפסוק אומר והיה אם תשמעו, למה כאן כתב עקב? רש"י ז"ל תירץ אם המצוות קלות שאדם דש בעקביו תשמעון, ולפי פירושו היה לו לכתוב מלת עקב בסוף שבתחילה יאמר לנו על המצוות החמורות ואח"ך על הקלות.
 
אולם כדי לתרץ שאלה זאת, נביא מעשה שסיפר אותו אדם שהוא בעל תשובה איך חזר בתשובה, משהוא בגיל חמש עשרה שנה היה רעשן והיו לו חביריו שהיו תמיד עמו עד שהגיעו בגיל שמונה עשרה שנה וכל אחד הלך לעצמו, והוא הוסיף בהפרעות שלו עד שנעשה גנב של מכוניות, והמשטרה ידעו בו אבל הוא לא היה מניח שום רושם בגניבה שלו, וכמה פעמים תפסו אותו ושלחו אותו. מספר שאחרי שלושה שנים מגניבת המכוניות בא שוטר אחד במקום שגר בו הוא שהיה זה חבירו מקודם, ופעם מצאתי עצמי שחוקרים אותי אצל חבירי, ואמר לי די לך ממעשים אלו, הנה יבוא יום ותופסים אותך, יודע שאתה הגנב המפורסם במכוניות אצל המשטרה, אלא שאני עשיתי עצמי איני יודע כלום ואמרתי לו איני יודע על מי אתה מספר אני איני גנב! אלא שפעם תפס אותי ואני גונב וישבתי בבית הסוהר שנה וחצי, וכשיצאתי מצאתי חבירי זה עיניו עלי, נכון שבין הגנב והשוטר כל אחד עובד עבודתו, אבל כשיבוא אדם וישים עיניו על אדם מסויים זה נהית מלחמה גלויה, והגנבים צריכים למצוא פתרון לשוטר הזה באיזה עלילה, למשל אכה אותו, ודברתי עם חבירי הגנב שצריכים למצוא פתרון לחבירי השוטר הזה. יום מימים גנבתי מכונית מחול הים, אלא שבדרך רואה במראה ילד קטן שוכב בכסא שמהאחור לובש כיפה ויש לו פאות ואינו זז. מיד עצרתי המכונית והורדתי הילד שנראה שהוריו שכחו אותו במכונית בשמש ובתקופת הקיץ, היה לו חום גדול, הורדתי אותו ונראה כאילו מת, עמדתי בתוך הכביש ועצרתי המכוניות ובקשתי מהאנשים שיביאו המגן דוד אדום ואותו זמן עדין לא היה פליפון, אחד הלך לתליפון ציבור וטלפין לבית חולים, ואנו התעסקנו בילד ומצאנו שעודנו בחיים, הביאו המים וזרקו עליו, באה חברת מגן דוד אדום אמרו מי הוא אבי הבן, כולם אמרו אני, אבל אני אמרתי להם שאינני אביו, באה המשטרה אמרו לי אתה אביו, אמרתי להם לא, אמרו לי מה עושה הילד במכונית שלך, אמרתי להם גנבתי המכונית מהים, השוטר דבר מהמכונית שלו בפליפון ואני הייתי רואה חברת המגן דוד אדום איך משתדלים להציל הבן, בקצת מאמצות התעורר הבן וקהה וזה דבר טוב, אח"ך אמרו שאבי הבן בא, וראינו אותו יורד מהמכונית של חבירי השוטר, ובא הוא וחבירי ובוכה על בנו שמת, שחשב שבנו הגדול הוריד כל הצרכים ועמם אחיו הקטן והוא הלך לים, ולא ראה שבנו הקטן עודנו במכונית, האנשים אמרו לו אל תירא שגנב גנב המכונית וידע בילד ועתה ברוך ה' הילד ניצל, וכשראה בנו היה בוכה עד שהניח כל האנשים בוכים עמו. אני ראיתי שחבירי מביט בי, אמרתי עכשיו עושה לי כל חשבוני ושלחתי ידיו אליו כדי שיכניס בידי אזיקים וחשבתי שאינו מוחל בהזדמנות זה, אלא שחבירי אמר לי הרחק ממה שאני יודע אותך בו אתה מפריע לנו, עמדתי לא הבנתי כלום, אבל חבירי דחה אותי. אז הבנתי שחבירי יודע שהגנבים אין להם רחמנות שאם בא גנב אחר זורק הילד בדרך והולך על עצמו, וכשראה הרחמנות שלי לא רצה להציל ההזדמנות של הרחמנות שלי ויתפוס אותי. וכל הגנבים שמעו במעשה הזה וידעו שחבירי השוטר מכובד מאוד. אחרי השבת אבי הבן החזיר עלי ומצא אותי והודה אותי מאד, ואמר לי שהבן בבריאות איתנה וחזר לבית, ואמר לי שספר המעשה הזה לרב גדול, והרב רוצה להפגש עמי, בתחילה התביישתי אמרתי איך גנב יפגש עם רב, אלא שאבי הבן בקש ממני והפציר בי לילך עמו. הרב הזה הוא אחד מן הרבנים שהאנשים עומדים זה אחר זה עד שמגיע תורם כדי שיברך אותם, וכשראה אותי אמר לי יודע אתה שהגניבה אסורה מאד, ודבר מאוס מאד, והאדם כשיכנס לגיהנם חוץ ממה שיהיה בצער כשיגנוב יהיה גם מבוזה, ויודע אתה שהשי"ת היה אפשר לו להציל הבן בדרך אחרת, אבל בחר אותך כדי שיתן לך הזדמנות ותחזור בתשובה, אמר לי לא תגנוב עוד, אמרתי לו כן, אז בירך אותי. אני יוצא והוא קרא לי ושאל אותי מהו הדבר הטוב שעשית אותו שעזרו אותי מן השמים כדי שאעשה המצוה הזאת שאף אני לא עשיתי אותה, חשבתי ואמרתי לו אין לו שום דבר טוב אלא שאחרי שאגנוב המכונית אאסוף כל הנירות שמוציא אותם ושולח אותם לבעלם. אמר לי נכון, הדבר הזה הוא שעזר אותך שלא הייתי משחית. עכשיו עברו חמש עשרה שנה ממעשה הזה ואני חזרתי בתשובה והתחתנתי ויש לי בנים, ויש לי בן אחר שהוא בגיל שבע עשרה שנה.
 
וזהו מה רוצה לומר לנו רש"י ז"ל אם האדם המצוות שנראים לו קלים ויאמר לך אני עשיתי עבירה פלונית זה אינה נחשבת לכלום נגד זאת! כשחבירנו זה הוא גנב המכונית מה מועיל אם שלח הנירות לבעלם, שלבו תוקפו על המכונית והנירות שמצא אותם אם אבדו אינו מתעצבן עליהם אפי' חצי העצבון על המכונית, אז השי"ת יעזרנו כדי ושמרתם וכו' ר"ל אם נזהר על הדברים הקלים השי"ת יעזרנו לשוב בתשובה אף על העבירות האחרים ויתן לנו הטוב וכו'.
 
ויש לתרץ תירוץ אחר, אלא שנקדים מעשה שפעם הייתי מסתכל בכאצית של הרב אמנון יצחק, שאמר בה שמביא לפניו הפייטן ז'קי מקייטן, אני הייתי יודע אותו מהכאצית שלו ומהתמומות של הכאצית שלו שהוא חילוני גמור, חשבתי מי הביאו לרב קדוש כזה, אלא שהתירוץ בא מיד, נכנס אחד בזקן לבן בעגלה ואמר הרב שז'קי אחרי שעשה תאונת דרכים שב בתשובה, ועשה שירה רוצה להשמיע אותה לאנשים, והתחיל לשורר ובוכה, מה אומר בשירה, מבקש מכל ישראל שישובו בתשובה, שיותר טוב שנשוב ואנו בבריאותינו ממה שנשוב אחרי שנקבל יסורים שפעמים יהיו קשים ושיהיו עם האדם עד שימות, והאנשים שהיו שם כולם בכו עמו, שהיה ידוע מאד ופייטן אהוב מאד ויש לו קול ערב מאד, ואיך מצבו עכשיו, והדמעות שירדו על זקנו היו רבים עד שהיו נכרים לכל, וסיים ושורר ומנחם עצמו ואמר שהוא מודה להשי"ת שהתעורר וחזר, אבל האנשים שקבלו יסורים ולא התעוררו הם שצריכים לבכות עליהם, שהמשיח קרב קצו והשי"ת חפץ שכל ישראל ישובו בתשובה, וכשאנו שבים נשוב קודם שיבואו עלינו היסורים. זהו הכוונה של הרב ז'קי מקייטן כמו שקורא אותו הרב אמנון יצחק. וזה מה רוצה לומר לנו הכתוב עקב ר"ל בסוף תשמעון, שסוף סוף אנו שומעים לדברי השי"ת ושבים בתשובה, יותר טוב ושמרתם וכו' והשי"ת יתן לנו כל הברכות יותר טוב מהדרך האחרת שהיא של היסורים.
 
רבותי! אחרי המעשיות שכתבנו אותם ושהם אמתיים וקרו בעולם, צריכים להזהר היטב משני דברים הללו, כשנמצא אות משמים צריכים להתעורר בה מיד, האדם אם ימצא השי"ת ישלח לו מצוה גדולה לידו שיעשה אותה ידע שמן השמים מעוררים אותנו שאומרים לנו שקצת המצוות שיש לנו וששלחו לנו המצוה הזאת לידינו מחמת הקצת המצוות שיש לנו. ואם באו עלינו יסורים צריכים לדעת שאף הם מעוררים אותנו מן השמים לשוב בתשובה. ואין שום דבר שהוא מקרה, כל דבר הבא על האדם הרי הוא גזירה מהשמים. ולזה אנו צריכים להנצל ההתעוררות הזאת ונשתדל להרבות במצוות ונשוב בתשובה, ולא נעשה כאדם ההולך בכביש ואבוד בדרך, ימצא הכביש הולך ומתקלקל יאמר הנה הוא עכשיו יתוקן, ימצא עצמו כונס בחול אומר אחר כך יבוא כביש עד שימצא עצמו אבוד בשדה ולא ידע מהיכן ישוב, אלא אם ימצא הכביש התחיל להתקלקל יחשוב על עצמו וישוב לאחור וישאל על הדרך הנכונה. יהי רצון שהשי"ת יעזרנו לשוב בתשובה ללא יסורים ויתן לנו הטוב והשלום והבריאות וישלח לנו משיח צדקינו במהרה בימינו אמן סלה. 
מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה

Check Also

ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי- ל"ג בעומר

הפיוט בר-יוחאי מפי הפיטן נתן כהן ז"ל   https://www.youtube.com/watch?v=uPLOGO2zrDc&sns=fb           הולדתו …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *