פרשת ואתחנן

 

 
פרשת השבוע יש בה שמונה מצוות עשה וארבעה מצוות לא תעשה.
 
מצוות עשה הם
א} לייחד שמו יתברך ללא שותף, שאנו מודים שהשי"ת הוא שברא כל העולם, והוא המושל בו לבדו ואין עמו שום שותף ב} לאהוב הקב"ה בכל לבבינו ובכל נפשינו ורכושינו ג} ללמוד התורה וללמדה ד} לקרות קריאת שמע ביום ובלילה ה} ללבוש בידינו תפילין ו} ללבוש תפילין בראשנו ז} לעשות מזוזה על פתח הבית ח} להחרים שבעה אומות שהיו בישראל, ועכשיו כלו.
 
ומצוות לא תעשה הם:
א} לא לחמוד דברים של אחרים, והלאו הזה אינה כלא תחמוד, שלא תחמוד האדם חומד ויעשה מאמץ לקנות אותו דבר שישלח לו אדם שיפציר בו כדי שימכור לו, או יאניס אותו כדי שימכור לו, ולאו דהכא כדי שלא נחמוד דבר אפי' בליבנו דבר שאינו שלנו ב} אין לנסות השי"ת אלא במעשר ג} לא לחמול על האומות שהיו גרים בארץ ישראל ועכשיו כלו ד} אין להתחתן עם הגויים.
 
פרשת השבוע מספרת שמשה רבינו התפלל 515 תפלה כדי שיכנס לארץ ישראל אבל הקב"ה לא קיבל תפלתו ואמר לו אל תוסף דבר אלי עלה ראש הפסגה וראה משם את ארץ ישראל. וצו את יהושע וחזקהו שהוא המכניס ישראל לארץ ישראל, ואמר לנו משה רבינו שהוא הביא לנו התורה מן השמים שכתוב בה כל המשפטים ובה אנו יכולים להתפאר, ושהקב"ה כתב התורה על שני לוחות אבנים, ושעתיד לבוא יום ועובדים ע"ז והשי"ת מענישינו, וכשנשוב בתשובה השי"ת סולח אותנו ומחזירינו כמו שהיינו בזמן המשיח שיבוא בקרוב, ואמר לנו שאנו שמענו כשהקב"ה נתן לנו התורה שני דברות הראשונים, ואמרנו למשה שאין אנו יכולים לשמוע יותר ובקשנו ממנו שהוא יקשיב מהשי"ת ויאמר לנו. וצונו שנשמע ונעשה מה שכתוב בתורה שאז השי"ת יאהוב אותנו ויתן לנו כל הטוביות, שאין העולם נברא אלא בשבילנו אנו עם ישראל שנקיים התורה.
 
פרשת ואתחנן חז"ל תקנוה לנו לקרות אותה אחרי תשעה באב. יש לשאול למה תקנו ככה?
 
אולם כדי לתרץ שאלה זאת, נתחיל לתרץ שאלות אחרים, בפרשת השבוע משה רבינו אמר לנו שהתפלל 515 תפלה כדי שיכנס לארץ ישראל והשי"ת אמר לו לא, סיים ואמר לנו ויתעבר ד' בי למענכם, יש לשאול שתי שאלות: מה ר"ל ויתעבר, אם רוצה לומר לנו שהשי"ת כעס עליו אפשר לו להשתמש במלה אחרת, שמלת ויתעבר לשון כעס אינה מצויה רק כאן? ועוד אמר לנו למענכם ר"ל מחמתינו, והא ידוע שהקב"ה לא הכניסו לארץ ישראל הוא מחמת מי מריבה? ועוד רש"י ז"ל פירש על מה שאמר משה רבינו שהקב"ה צוהו לחזק יהושע שהוא המכניס ישראל לארץ ישראל, "כי הוא יעבור" שהשי"ת צוה יהושע שיצא הוא הראשון במלחמה וכמו שקרה בהעי שלא יצא עמהם יהושע ונפלו, יש לשאול למה משה רבינו אמר הצוואה הזאת רק כאן, היה לו לומר אותה אם בתחילה כשאמר לו שהוא הולך עם ישראל, או בסוף פרשת דברים כשיפטר?
 
אולם כדי לתרץ שאלות הללו, נביא מאמר שאמרו רש"י ז"ל בפרשת לך לך על הברכות שברכם השי"ת לאברהם אבינו, שאמר לו והיה ברכה רש"י ז"ל פירש בך חותמים ולא בהם, חז"ל פירשו שהגאולה האחרונה באה בזכות הדבר שהיה עושה אותו אברהם אבינו, כשנעשה אותו אנו שהיא גמילות חסדים, שיעקב אבינו מכוין על התורה כמו שאמר הכתוב ויעקב יושב אהלים, ויצחק מכוין נגד העבודה והתפילה, ואברהם אבינו מכוין לגמילות חסדים, ר"ל שיש שלושה דברים שאפשר שתבוא בהם הגאולה, אבל בדור האחרון של המשיח שהשליטה נחסרת אין יכולים להשתעבד בתורה או בעבודה שיבוא המשיח, ואם נבוא ונבדוק נמצא שמשה רבינו נחשב כיעקב אבינו שהוא הביא התורה, ויהושע כיצחק אבינו כמו שאמר הכתוב ויהושע משרת משה שירות היא העבודה, ואמרו חז"ל שהאדם אין לו רשות לעשות נפילת אפים בלדוד אליך רק אם יכול לכוין בתפילה כיהושע בן נון. וחז"ל אמרו שמשה רבינו הוא משל לשמש ויהושע לירח, שהלבנה מקבלת האור מן השמש, ר"ל שערך התורה יותר מערך העבודה, במעשה של העי, הנביא אמר שהסבה היא מעכן שלקח מן החרם. וכאן רש"י אמר שהסיבה היא מיהושע שלא יצא עם ישראל במלחמה? אולם עכן לא פעם הראשונה שלוקח מן החרם, לקח שלושה פעמים, פעמים בימי משה ופעם בימי יהושע, א"כ למה לא נענשו ישראל בזמן משה? נראה שהטעות שעשה אותו יהושע יותר מהטעות שעשה אותו משה, ולזה בזמן משה העון של עכן לא עשה רושם על מלחמות משה, אבל בימי יהושע עשה רושם. א"כ למה יהושע נכנס ומשה לא? על זה משיב אותנו משה רבינו ויתעבר ד' בי שהשי"ת חשב לי עבירה גדולה, אלא שלא זאת הסיבה שלא נכנסתי לישראל, הסיבה היא למענכם, שאז בני ישראל אין להם זכות גדול, משה רבינו שהוא סמל התורה מכניסם לישראל, דור ראשון היה אפשר לו להכנס במשה אבל הדור שאחריו אין לו זכות הזה, וכשכלה דור המדבר מכניסם יהושע שהוא סמל של העבודה והתפילה, וזה לך שהטעות שעשה אותו יהושע עשה רושם על ישראל, שנפלו במלחמה הדבר שלא קרה בימי משה.
 
ולזה חז"ל תקנו לנו פרשת ואתחנן אחרי תשעה באב, שלא עברו רק ימים מועטים משיצאנו מאבלות של תשעה באב ומצערו, וכולנו זוכרים אותו יותר מימי המשיח, לזכור שאם לא זכינו לא אנו ולא אחרים שמשה רבינו שהוא סמל התורה שיכניסנו לארץ ישראל, שאם משה רבינו הוא שהכניסינו לישראל ובנה בית המקדש אף אחד אינו יכול להחריבה, ולא זכינו יהושע שהוא רמז לעבודה והתפילה שיכניסינו לארץ ישראל, לכל הפחות נכין עצמינו ונעשה מאמץ שנעשה הדבר שמביא לנו הגאולה והיא גמילות חסדים, שצריכים לעשות גמילות חסדים זה עם זה.
 
רבותי! אם תבוא ותשאל אדם ותאמר לו אם אתה חפץ לעשות גמילות חסדים אין לך אדם שיאמר לך לא, וכולם אומרים רוצים לעשות, ובאמת כולם רוצים לעשות גמילות חסדים. אבל איך תהיה גמילות חסדים שלמה? נביא מעשה שנבין איך תהיה מצות גמילות חסדים, פעם נסיך רצה לראות היהודים, שלפי מה שספרו לו היהודים רעים וחטאים מאד ואין כמותם בעולם, לקח עמו בן השר ואמר לו תראה לי היהודים, הלכו לכפר של היהודים ולא הראו על עצמם מי הם, כנסו לשם ושמעו רב אומר מוסר לתלמידיו, אמר להם בפרקי אבות כתוב איזהו גבור הכובש את יצרו, גבור ראשי תיבות גמלן בישן רחמן, מי שיש בו שלושה מדות הללו אפשר לו להתגבר על יצר הרע, ומדות הללו מצויים בעם ישראל, ולזה אנו צריכים להתגבר על יצר הרע. אמר הנסיך לחבירו היהודים הללו רעים יותר ממה שחשבתי, חוץ ממה שהם רעים מניחים עצמם מלאכים, עתה תראה מה אעשה להם, לך לראש הכפר כדי שאצחק עליהם, הלך בן השר והנסיך היה מחכה ביהודי כדי שיתלוצץ עליו, מצא בן קטן גילו קרוב לעשר שנים, יוצא לחוץ ובגדיו בלויים וראשי אצבעותיו של רגליו חוץ ממנעלו, אמר זה הראוי לי, קרא לו ואמר לו אני עייף תעשה טובה תקרא לחבירי שהוא עומד בראש הכפר, הלך הבן במרוצה והנסיך נחבא. חזר הילד עם בן השר ולא מצא הנסיך, אמר אולי טעה בכפרים, אמר לבן השר שב כאן ואחפש אחריו, הוא הלך והנסיך יצא ואמר לחבירו עתה תחביא אתה, חזר הילד ומצא הנסיך ולא מצא בן השר, הלך לחפש על בן השר, חזר מצא בן השר ולא מצא הנסיך, הבין בצחוק שעשו לו, עשה עצמו כאילו מחפש על האחר ונחבא, וכשבאו שניהם לשנות יצא הוא ואמר להם הנה נפגשתם, אבל רוצה לשאול אתכם, נראה מכם שאתם נסיך ושר, למה עשיתם כך? אמר לו הנסיך מהיכן ידעת? אמר לו מהצחוק שלך, צחוק של אדם שאין לו שום רחמנות, התבייש הנסיך ואמר לו טוב, אתה הראית שיש לך רחמנות ויראת עלינו שנאבד. אולם תדבר על הבושה איך אתה יוצא לחוץ בבגדים בלויים ואינך מתבייש, אמר לו הבושה היא כשנעשה דבר כשנזכור אותו נתבייש ביני לבין עצמי, לא מדבר שלא עשיתי אותו, השי"ת הוא שהניח אותי עני ולא אני. אמר לו שאלה אחרונה אשאל אותך תראה לי איך אתם גמלנים, אמר לו הדבר הזה איני יכול לומר אותו לך אבל אפשר שתרגיש בו יום, אמר לו באמת שהוא נסיך ויבוא יום ויהיה מלך, ואם תצטרך לי תבוא אלי, אמר לו איך אתה מכיר אותי עודני קטן וכשאגדל המראה שלי משתנה, ולזה מלת הסוד בינינו תהיה גבר. עברו שנים והילד נהיה לרב והנסיך נהיה למלך, ושריו עשו עלילה על שני אחים שהיו עשירים והיו חייבים עליהם כסף ואינם רוצים לשלם אותם, שגנבו במכס והגיע משפטם למלך וכעס עליהם. שאז באירופה גזלה במכס יותר ממהריגה, ולפי מה שעשו היהודים המלך לא רצה להקשיב להם. שמע הרב במעשה הזה וידע הנסיך שלח לו מכתב תעשה "ב" ו"ר" מגבר. כשראה המלך המכתב זכר, שלח לרב, אמר לו מה ר"ל אמר לו תזהר לך מלהתחרט כשאתה מרשיע אותם כשאתה אינך בטוח, ואפי' שלבך נוטה שאם עברו תעשה רחמנות, מיד הנסיך צוה להוציא אותם ופנה לרב ואמר לו עכשיו אני כמותכם שעשיתי גבר, אמר לו עדין גמילות חסדים, אמר לו הנה שלחתי אותם זה אינה גמילות חסדים גדולה מאד! אמר לו עתה הגיע זמן להבין אותך מה ר"ל גמילות חסדים, כשעושה אותה האדם אינו מרגיש שעשה אותה, שאם הרגיש במה שעשה ר"ל רוצה שכר נגד מה שעשה, וגמילות חסדים ללא שום שכר. יהי רצון שהקב"ה יתן לנו הטוב והבריאות והשלום וישלח לנו משיח צדקינו במהרה בימינו אמן סלה. 
מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה

Check Also

ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי- ל"ג בעומר

הפיוט בר-יוחאי מפי הפיטן נתן כהן ז"ל   https://www.youtube.com/watch?v=uPLOGO2zrDc&sns=fb           הולדתו …

One comment

  1. תמם יוסף חיים

    במחילה מכבוד כותב הפרשה, וברשות מנהל האתר היקר, הייתי מוסיף עוד, מניין לנו שמשה התפלל 515 תפילות? התשובה היא מהמילה "ואתחנן" שזה עולה בגימט' 515 כמנין התפילות שהתפלל משה, עוד הייתי מוסיף למה קובעים מזוזה? ועוד עליה כתוב שדי שזה ר"ת של שומר דלתות ישראל, המילה מזוזה עולה בגימ'ט 65 כמנין שם ה' באדנות, והוא שומר דלתות ישראל, בקשר לקריאת שמע ישראל פעמיים ב-אהבה, אדם שקורא שמע ישראל למעשה מקבל עלין עול מלכות שמים שלמעשה הם סופי תיבות של "שמע" עוד על שמע שהם ר"ת שחרית מנחה ערבית, המילה "ישראל" היא למעשה ר"ת של כל האבות והאמהות ה' אלוקינו ה' "אחד" ה-א' זה ה' 1 ה-ח שהוא יושב מעל הרקיע השביעי וה-ד' זה ארבע רוחות השמים מזרח מערב צפון דרום, אומרים פעמיים ב-אהבה אהבה עולה בגימט' 13 ו-ה' "אחד" שזה גם 13 יחד נותן 26 כמנין שם הויה מי יתן וחידושים אלה יהיו לעילוי נשמת אימי מורתי חיה בת רחל, ולעילוי נשמת המרוחמת אימו של יוסי פרי היקר,

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *