שבת חול המועד פסח

 

פרשת היום פסל לך אבל ביום השבת מתחילין "ראה אתה אומר אלי" בפרשה מסופר על שני דברים טובים לעם ישראל. והם:
א} כשעשו בני ישראל את העגל בתחילה רצה ה' יתברך לאבדם חס ושלום אבל משה עמד בתפילה לפניו ונתרצה לו ה' יתברך וחזר בו אבל אמר למשה שאינו משגיח עליהם עוד בכבודו ובעצמו אלא שולח להם מלאך שיוליכם לארץ ישראל ומשה לא נתרצה רק בקש מה' יתברך שהוא בעצמו ישגיח ויוליכם לארץ ישראל והסכים עמו ה' יתברך וכשראה משה שזה עת רצון בקש לראות השכינה וה' יתברך מגודל חיבתו במשה לא השיב פניו ריקם והראהו את אחוריו אף על פי שאין לאדם חי לראות ה' יתברך.
ב} כשהתפלל משה על עם ישראל הזכיר זכות אבות אמר לו ה' יתברך ומה אם זכות אבות תמה איך יכול עם ישראל שלא יאבד חס ולשום? אז למד אותו תפילה והיא י"ג מדות. כיון שבתפילה זאת מזכירים רחמי ה' יתברך שאינם כלים אם כן כל זמן שאומרים עם ישראל י"ג מדות וחוזרים בתשובה אין ה' יתברך משיב פניהם ריקם.
 
ובסוף הפרשה מוזכר חג המצות שהוא חג הפסח וצוהו שכל זמן שבית המקדש קיים עולים אליו ג' פעמים בשנה בפסח ושבועות וסוכות.
 
ויש לפרש הפסוק "ויאמר הראיני נא את כבודך" על דרך הרמז שמשה בקש מה' יתברך לגלות לו למה צדיק ורע לו רשע וטוב לו ויאמר לה' יתברך "הראיני את כבודך" פירוש שהצדיקים חיים במנוחה שאז מתכבד ה' יתברך וה' יתברך השיבו "ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך" פירוש שה' יתברך אינו עושה לצדיקים רק הטוב ומתנהג איתם בשם הוי"ה שהיא מדת הרחמים. אבל בני אדם אין נראה להם וחושבים "וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם" פירוש שה' יתברך לפעמים חנון ורחום ולפעמים אינו מרחם וזה משום "לא תוכל לראות את פני" פירוש שאינם יכולים לראות ולדעת אמיתות ה' יתברך ואיך הוא מתנהג עם בריותיו שדעתם קצרה "כי לא יראני האדם וחי" פירוש כל זמן שהם חיים וקיימים בעולם הזה.
 
אחר זה לימד אותו ה' יתברך איך להנצל מן הפורענות שאמר לו "הנה מקום אתי" פירש רש"י שה' יתברך הניח את משה במקום בהר ששם השכינה פירוש הנה מקום אתי מקום ששם שכינה. ועכשיו מקום השכינה היא בבתי כנסיות ובבתי מדרשות " ונצבת על הצור" פירוש מי שמתפלל תמיד אינו פוחד כלל ועיקר אף על פי שהוא על הצור שהוא מקום סכנה. "והיה בעבור כבודי" פירוש שזה בזכות שהוא כבד את ה' יתברך בבית הכנסת שהתפלל "ושמתיך בנקרת הצור ושכותי כפי עליך" פירוש שישמרנו ה' אפילו בצור ויגן עליו בכפו מכל הפורעניות. "עד עברי" עד אשר ה' יתברך יעביר מעל פניו כל אותם גזרות קשות. "והסירותי את כפי וראית את אחורי" פירוש אחר עבור הסכנה יסיר ה' הגנתו ואז יבין למה קרה לו את זה. אבל "ופני לא יראו" פירוש שעכשיו לא יבין למה זה קורה.
 
בסוף הפרשה כתוב "בעלותך ליראות את פני ה' אלוהיך שלש פעמים בשנה" ויש לפרש שהפסוק בא לרמז שצריך אדם ללכת למקום שיש שם השכינה שהוא בית הכנסת שלוש בעמים ביום במשך כל השנה ויזדרז לקיים המצוה כדינה פירוש שיתפלל בזמן ולא יקום לפעמים מוקדם כשיש לו עסקים וביום שאין לו עסקים יקום מאוחר כמו שסיים "לא תשחט על חמץ דם זבחי" ידוע שבזמן הזה התפילה היא במקום הקרבנות. חמץ רמז לאיחור כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה מצוה הבאה לידך אל תחמצנה פירוש שלא יאחר מלעשות המצוה ופירוש הפסוק שלא יתפלל מאוחר אלא יקום מוקדם ויתפלל וסיים הפסוק "ולא ילין לבקר זבח חג הפסח" פירוש שבבקר לא ילין ויאמר היום פסח וחג ורוצה לישון אלא "ראשית" פירוש שיבא ראשון לבית הכנסת "בכורי אדמתך תביא בית ה' אלוהיך" פירוש שפרוי של האדם שהם הילדים גם כן יביאם לבית הכנסת לחנכם בתפילה אבל "לא תבשל גדי בחלב אמו" פירוש שלא יביא תינוקות שעדיין קטנים מאוד וצריכים לחלב אמם בשביל שהם רק יפריעו בבית הכנסת ואין זה כבוד לבית הכנסת שתהיה דומה לגן ילדים. ואם אדם רוצה לעזור לאשתו להחזיק קצת הילדים יחזיק אותם אחר תפילתו כשחוזר מבית הכנסת ולא יחזיק אותם בבית הכנסת שהיא מקום השכינה. ולכן צריך האדם לכבד בית הכנסת ויזהר מלא הזהרות שלא לדבר בבית הכנסת ובפרט בשעת התפילה שאז הוא מדבר עם מלך מלכי המלכים שצריך להתפלל ביראה ובהכנעה ולא להתפלל קצת ולדבר קצת שבזה מבזה חס ושלום ה' יתברך. כשרוצה אדם לבקש משהו מבשר ודם מדבר עמו בכל הכבוד ומברר מילותיו ומדבר לאט לאט וכן אם אם היה מדבר עם חבירו והפסיק בדבריו ופנה לאדם אחר יכעס עליו חבירו ואומר לו שצריך להתנהג בדרך ארץ. וכן מי שרוצה לבקש משהו מן המלך והסכים המלך לדבר עמו מרגיש הערכה גדולה למלך שהסכים לדבר אתו וכל שכן כשמדברים עם ה' יתברך שעוזר לנו ומקיים אותנו למרות עוונותינו שצריך לדבר אליו בכובד ראש ובהכנעה ובכבוד ולא לדבר עם אחרים בזמן התפילה ובישיבת בבית הכנסת.
 
אחי היקרים!!! אמר הפסוק "קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת" פירוש ה' יתברך מקשיב ושומע למי שמתפלל בעומק לבו.
ויהי רצון שה' יתברך יעזרנו על דבר כבוד שמו להתפלל אליו בלב שלם ויחיש לגאולינו בעגלא ובזמן קריב אמן!!!
מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה
 

Check Also

ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי- ל"ג בעומר

הפיוט בר-יוחאי מפי הפיטן נתן כהן ז"ל   https://www.youtube.com/watch?v=uPLOGO2zrDc&sns=fb           הולדתו …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *