יום טוב ראשון של פסח

 

כשמשמש חג הפסח כל יהודי ויהודי מתרגש ומכין את עצמו לקראתו לנקות את הבית מכל חמץ ולאפות מצות ולהכין יין לארבע כוסות ובשר לסעודות החג וכדומה ונצטווינו בו לספר לילדינו סיפור יציאת מצרים שנעשו לאבותינו הרבה נסים ונפלאות ועל זה כתבו לנו חכמינו זכרונם לברכה את ההגדה כדי שנדע מה לספר לבנינו בליל פסח ואמרו חכמינו זכרונם לברכה מי שאינו לומד ההגדה בליל פסח לא קיים המצוה הלכתה ולכן צריך להשתיק את הנשים והילדים שלא ידברו ולא ירעישו אלא רק להקשיב ולשמוע את ההגדה וכתוב בזוהר בפיסקא שלומדים קודם ההגדה {פקודא בתר דא} כשבני ישראל לומדים את ההגדה כל המלאכים שבשמים יורדים למטה ומקשיבים וחוזרים לשמים ומשבחים לבני ישראל לפני ה' יתברך ואומרים לו שיש לך בנים מיוחדים במינם שמהללים ומספרים בנפלאותיך ואז תהיה שעת רצון ונחת רוח גדול בשמים.
 
בהגדה יש לשאול כמה שאלות:
א} בתחילת ההגדה "הא לחמא עניא" שמספרת על יציאת מצרים ואחריה "מה נשתנה" ששייכת לשאלת הילדים והתשובה ב"עבדים היינו" אחר זה מסופר על התנאים שהיו מספרים ביציאת מצרים עד לבוקר אחריהם תשובת לארבעה אופני ילדים חכם רשע תם ושאינו יודע לשאל כל אלו שייכים לסיפור יצאית מצרים אחר זה פיסקת "מתחילה" שבה מסופר איך היו אבותינו עובדי עבודה זרה עד שבא אברהם אבינו והכיר את בורא העולם ויש לשאול מה הכניס סיפור אברהם אבינו בסיפור יציאת מצרים ולפחות יתחיל בו ולא יתחיל בסיפור יציאת מצרים ואחר כך חוזר אחורה?
ב} כתוב "צא ולמד" לכאורה אותם שתי תיבות יתירות היה לו לספר ישר מה בקש לבן ולא להתחיל ב"צא ולמד"?
ג} באותה פיסקא מסופר שלבן גורע יותר מפרעה שפרעה לא רצה להרוג אלא את הזכרים ולבן רצה להרוג את הכול ויש לשאול האם באנו להגן על פרעה שהוא רשע פחות מלבן?!
ד} כתוב "ולבן רצה לעקור את הכול" ויש לשאול למה אמר "לעקור" והלא עדיף לומר "להרוג"?
ברם נקדים עוד שאלה ידוע שיעקב התחתן עם רחל ולאה ויש לשאול איך יעקב התחתן עם שתי אחיות והלא אבותינו קיימו כל התורה כולה ואחיות אסורות מן התורה והשיבו על זה חכמינו דקיימא לן גר שנתגייר כתינוק שנולד דמי ואם כן כשגייר יעקב את רחל ולאה מותר לו להתחתן עמם ומה שאסור הוא רק משום חומרה שהחמירו חכמינו זכרונם לברכה שלא יאמרו אומות העולם באנו מקדוש חמורה לקדושה קלה.
 
ידוע שהבן הנולד הולך אחר האם שאם האם יהודייה הבן יהודי ואם האם גויה הבן גוי ולכן חשב לבן שישחית את זרע יעקב על ידי שיתחתן עם בנותיו שלפי הדין הן גויות ויהיו בניו גויים ולכן כתוב "לעקור" ולא כתוב "להרג" שאין כוונת לבן להרג ממש אלא לעשות את זרע יעקב זרע גוי והרגיש יעקב בזה וגייר את בנותיו וראיה לזה שהתחתן בם שכיון שהוא קיים את כל המצוות איך יתחתן עם גויות וגם שתי אחיות אלא מוכרח כמו שכתבנו ובזה תתישב עוד שאלה כשבקש יעקב להתחתן עם בנות לבן הסכים לבן ואמר לו "טוב תתי אותה לך מתתי אותה לאיש אחר" למרות שיעקב היה מבוגר והיה עני שלא הביא עמו כלום שאליפז לקח ממנו כל כספו וזהבו {עיין בפרשת ויצא} וגם בנות לבן היו יפות דכתיב "ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה" אבל לפי מה שכתבנו הכול יתיישב שבשביל שנאת לבן ליעקב שרצה שזרע יעקב יהיה זרע גויים הסכים.
 
אבל פרעה חשב להכחיד את עם ישראל בדרך אחרת והיא ביד קשה על ידי שיגזור עליהם גזרות קשות ויהרוג אותם עד שיטמעו עם המצריים אלו שני דרכים שכתבם המגיד ללמדינו להזהר מהם מכל משמר וסיים על זה "והיא שעמדה לאבותינו ולנו וכו' אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקדוש ברוך מצילנו מידם" ורוצה לומר שה' יתברך עוזר אותנו להינצל מאותם שני דרכים.
אבל עדיין השאלה מה הכניס ספור זה לעניין יציאת מצרים ברם כשנלמד פיסקת כנגד ארבעה בנים וכו' מתיישבת השאלה שאחד מארבעה בנים הוא רשע ולמרות הכול משיבים אותו ועל זה אמר המגיד מתחילה להגיד לנו שלא נזניח אותו ומביא לנו ראיה שאבותינו היו עובדי עבודה זרה עד שבא אברהם אבינו ולא עוד אלא שאמותינו שיצאנו מהם היו גויות ולא יהיה הרשע הזה גרוע מגוי ולכן המגיד כתב לנו מה שנשיב לו ולהפחיד אותו שאם היה בזמן יציאת מצרים לא היה נגאל והיה מת בימי החושך כמו שמתו רשעי ישראל {עיין פרשת בא} כדי שיחזור בתשובה אפילו אם היא תשובה מיראה שאין לך דבר העומד לפני התשובה ומתוך שלא לשמה בא לשמה.
 
אחי היקרים!!! המגיד רוצה להזכיר אותנו בליל פסח לחזור בתשובה שאז אנחנו מזכירים את הנסים והנפלאות שעשה עמנו ה' יתברך ובאותה שעה יש שעת רצון גדולה בשמים כמו שכתבנו למעלה ובודאי כשיבקש האדם סליחה ומחילה מאת ה' יתברך שלא יחזרינו ריקם ויקבל אותו.
ברם יש טועים ואומרים על מה אנחנו צריכים לחזור בתשובה אין אנחנו יודעים שיש בידינו עבירות ומרגישים עצמם כאילו הם צדיקים גמורים וגן עדן נבראת רק בשבילם אבל כשיתבוננו יראו שהם מלאים עבירות שהרבה דברים נראים להם שהם מותרים והם אסורים ואינם עסוקים רק בבעיות והבלי העולם הזה ושכחו העיקר שהיא התורה והמצוות נכון שצריך האדם לעבוד ולהשתכר ולהתפרנס אבל מאידך גיסא אסור לו לשכוח שהוא נברא כדי לקיים תורה ומצוות ולכן צריכים תמיד לזכור את זה ולפשפש אם יש עבירות לחזור בשבילם בתשובה ובפרט בליל פסח שבה עומדים על גדולתו של ה' יתברך ורואים את עצמינו כלפיו חסרי יכולת ורק התורה והמצוות הם שמגינים עלינו מן המשטינים ומבעיות הזמן ולכן אחי בואו נחזור בתשובה שלימה שהיא מתנה חשובה ויקרה שמדרך העולם מי שחטא צריך להיענש אפילו אם מצהיר שהוא אינו חוזר עוד לכסלה אבל ה' יתברך ריחם עלינו ונתן לנו את התשובה.
ויהי רצון שה' יתברך יעזרנו לחזור בתשובה ונזכה בזכות זה לכל מילי דמיטב ולגאולה בקרוב אמן!!!
מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה

Check Also

ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי- ל"ג בעומר

הפיוט בר-יוחאי מפי הפיטן נתן כהן ז"ל   https://www.youtube.com/watch?v=uPLOGO2zrDc&sns=fb           הולדתו …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *