פרשת בהר

1407

 

 
פרשת השבוע יש בה שבעה מצוות עשה ושבע עשרה מצוות לא תעשה.
 
מצוות עשה הם: א} הבית דין חושבין שבעה פעמים שבעה שנים ועושים יובל ב} הבית דין תוקעים בשופר בכפור של היובל ג} הבית דין מקדשים שנת החמשים שהיא היובל ד} הבית דין דנים המשפטים של מקח וממכר ה} שישובו הארצות לבעליהם ביובל ו} הבית דין דנים המשפטים של הבתים שבתוך החומה ז} לשעבד עבד כנעני כל ימי חייו.
 
ומצוות לא תעשה הם: א} שלא לעבוד האדמה בשמטה ב} שלא לעבוד העצים בשמטה ג} הדגן שצמח בשמטה מהגרעינים שנפלו בשעת קצירה בשנה שלפניה ונקרא ספיח אין קוצרים אותו בשמטה ד} שלא ללקט תבואת השדה בשמטה ה} שלא לעבוד האדמה והעצים ביובל ו} שלא לקצור ספיחים ביובל ז} שלא לאסוף תבואת העצים ביובל ח} שלא לעשות אונאה במקח וממכר ט} שלא לעשות אונאה בדברים משל אין אומרים לבעל תשובה ראה מה היית לפנים או לגר ראה אביך מה היה עושה יו"ד} שלא למכור הארץ בארץ ישראל לעולם יא} שלא להחליף ערי הלויים יב} שלא ללוות ביחד ברבית יג} שלא לעבוד עבד עברי כעבד כנעני בעבודות מבוזים משל יאמר לו שיולך לו בגדיו לבית המרחץ יד} שלא למכור עבד עברי בהכרזה או בשוק טו} שלא לעבוד עבד עברי עבודת פרך והיא שיאמר לו תעבוד עד שאבוא או תעבוד עד שאומר לך די אלא יאמר לו תעבוד עד זמן פלוני טז} שלא להניח מי משעבד עבד עברי בפרך יז} שלא לעשות אבן להשתחוות עליה אפי' להשי"ת.
 
בפרשת השבוע יש כמה שאלות: א} ידועה השאלה ששאלוה חז"ל והביאה רש"י ז"ל למה בענין השמטה הפסוק אומר בהר סיני והא כל המצוות אמרם הקב"ה למשה רבינו בהר סיני? ב} הפסוק בשמטה אמר והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך ולעבדך וכו' ולבהמתך ולחיה וכו' אם אנו יכולים לאכול ודאי אף העבדים והבהמות יכולים לאכול? {עיין רש"י ז"ל}
 
אולם כדי ליישב נביא דברי הזוהר הקדוש ששאל למה הפסוק במלכים כשבנה שלמה המלך ע"ה בית המקדש אמר שבע שנים הבית בהבנותו היה לו לומר בשבע שנים הבית נבנה ותירץ שבשמים יש מקום ששמו שבע וממנו אנו מושכים הקדושה ושלמה המלך בכוונה בנה בית המקדש בשבע שנים היה יכול לבנותה בפחות מאותו זמן אבל כדי שימשיך קדושת שבע בנאה בשבע שנים ולזה הפסוק אמר שבע שנים ר"ל קדושת שבע נשרה בבית המקדש כשנבנה. ובזה תתיישב השאלה שאנו רואים השבת ביום השביעי והשמטה בשנה השביעית והיובל אחרי שבע שמטות והעומר שבע שבעות תספר לך. אולם שני דברים משונים שהם המילה ביום השמיני והקרבן מיום השמיני והלאה ירצה לקרבן. יש לשאול למה נשתנו אלו מהשאר?
 
אולם לפי דברינו אלו יתיישבו שהילד כשמקרבים אותו לפני הקב"ה לעשות לו המילה צריך לו קודם כל קדושת שבע ואף הקרבן אינו מקבלו הקב"ה אלא אם כן יקבל קדושת השבע. ובמעינה של תורה שאל החכם למה עושים שמיטה ותירץ משום שאנו שובתים ביום השבת אבל הארץ אינה נשבתת עובדת הזרע שזרענו אותו בחול ואחרי שש שנים יתקבצו להיות שנה של שבתות 52 * 7 סה"כ 364, שנה. ולזה צריכה שתשבות באותה שנה כנגד השבתות. ולזה הפסוק ביאר לנו שההשבתה רק לארץ שהבהמות והחיות והשאר כבר שבתו בשבת וקבלו קדושת השבע שלהם בשבת אבל הארץ לא קבלה אותה קדושה ולזה צריכים בשנה שביעית שתקבל קדושת השבע שלה. ולזה אמר והיתה שבת הארץ מיוחדת לארץ נגד השבת. וזהו למה השמטה אין עושים אותה רק בארץ ישראל שהיא הארץ היחידה שאיכפת לנו בה בקדושתה אבל בחוצה לארץ אין צריכים לקדושה ולזה הפסוק בשמטה אמר וידבר ה' אל משה בהר סיני כשאנו נהיה קדושים כשקבלנו התורה בהר סיני אף דין השמטה הוא כדי שהארץ תהיה קדושה כמותינו.
 
רבותי! ה' נתן לנו השבת שהיא באה ביום השביעי כדי שכל שבוע מקבלים קדושת השבע שהאדם בחול יהיה עסוק בעבודתו ושוכח עצמו ולזה באה השבת כדי לחדש קדושתינו. וזהו למה עירנו ברוך ה' אפשר לומר שהיא העיר היחידה שכל אנשיה דתיים ששומרים השבת ובכל שבוע מחדשים קדושתינו ואותה קדושה עוזרת אותנו כדי לשמור עצמינו בשאר ימי החול.
 
אולם השבת יש בה הרבה דינים שלפעמים האדם לא יעיר בהם ויטעה ויבוא לידי חילול שבת בשגגה ולזה צריכים ללמוד היטב דיני שבת כדי שעירנו תהיה נקיה ועוד שהשבת היא לא רק מצות לא תעשה יש דברים שצריכים לעשותם בשבת משל שלש סעודות של שבת אינו מעביר אפי' על אחת מהם ואפי' אדם בסעודה שלישית יהיה שבע שסעודה שלישית כנגד יום חמישי ושישי שכל סעודה היא כנגד שני ימי השבוע אם בקדושה אם בברכה שימי החול מתברכים מן השבת. וזהו למה הקב"ה אמר לנו לענג גופנו בשבת שהנשמה היא מקודשת כמנהגה אבל צריך לנו לקדש הגוף ובאותם הסעודות שנהנה מהם הגוף והם קדושות יתקדש. אבל האדם אינו צריך לעסוק רק בגוף צריך לו לזכור נשמתו בשבת ואינו מעביר כל היום במאכל ושינה צריך לו להקביע זמן ללימוד שישן מוקדם בליל שבת ויקום מוקדם ואחר התפלה יקח סדור וקורא בו כל אחד לפי מה שאפשר לו. ואם יקום מאוחר ר"ל ישן מאוחר בלילה במקום שיצא ויספר על הגדולים או על האנשים מה עשו יקח סדור וילמד בו.
 
וזהו למה אנו רואים בעירנו שיש דברים שהיצר הרע מנצל אותנו משום שחסרים בקדושת השבת ולזה הקב"ה צונו לקבל השבת מוקדם ונצא מאוחר שנקח מעט זמן מהחול ונכנס בשבת כדי לקדש ימי החול ומנצחים היצר הרע בחול ויכולים להקביע זמן ללמוד אף בחול וכמו שאמרו חז"ל שמי שמקבל עליו עול מלכות שמים הקב"ה יפשיט לו עול מלכות של הארץ ר"ל כשיקבע זמן ללמוד אינו חושב שהוא הפסיד בדבר אלא הקב"ה מביא לו הריוח ממקום אחר של אותו זמן שאבדו בלמוד שעבודתו נעשית מיד שבמקום שיסיים עבודתו בששה שעות יסיים רק בחמשה שעות או במקום שהיה מרויח מאה דינרים מרויח מאה ועשרים או בדרך אחר שהקב"ה יש לו הרבה דרכים. הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים אולם היצר הרע קשה מאוד איך מנצחים אותו בקדושת השבת שהיא באה משבע אם אנו מקדשים השבת כמו שצריכה להיות אם בסעודותיה ואם תפלה בזמנה לא הולך בשעה אחת עשרה או יבוא בקריאת התורה אז נהיה קדושים אף בימי החול ויכולים לנצח היצר הרע. יהי רצון שבזכות התורה והשבת הקב"ה יתן לנו הטוב והשלום והבריאות וישלח לנו משיח צדקינו במהרה בימינו אמן סלה.
מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה


אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.