יום פטירתו של רבי יוסף זרקא זצ"ל

2060

רבי יוסף זרקא זצ"ל היה תלמיד חכם עצום ואחד מגדולי רבני תוניס. נולד בשנת תפ"ב-1722. בתחילת ספרו "עוד יוסף חי" כותב. "זה שלי ממה שחנן השי"ת לעבדו יוסף זרקא ואם שגיתי אותי תלין משוגתי יוסף בן שבע עשרה שנה, שנת התצ"ט בע"ה התחלנו זאת המסכת, יום א' י"ח ימים לחודש טבת, סדר ותרא אותי כי טוב הוא השנה התצ"ט" 1739.מכן אני לומד את שנת לידתו.

 

 

עוד יוסף חי - זרקא, יוסף

הספר "פרפראות לחכמה ויוסף חי"

 

פרפראות לחכמה ויוסף חי - זרקא, יוסף

לרבי יוסף זרקא זצ"ל היו בנים אך מה שידוע רק אחד מבניו והוא רבי משה זרקא זצ"ל והוא אביהם של רבי אליהו זרקא זצ"ל ורבי ישועה זרקא זצ"ל אביו של רבי שלום חי זרקא זצ"ל שהיה המוציא לאור של "פרפראות לחוכמה- ויוסף חי" של הסבא רבה שלו רבי יוסף זרקא זצ"ל.

רבי יוסף זרקא למד אצל רבי יצחק לומברוזו זצ"ל בעל "זרע יצחק". וכאשר נפטר רבי יצחק לומברוזו זצ"ל בשנת תקי"ב-1752 המשיך את דרכו בהרבצת התורה. מתלמידיו המפורסמים היו רבי אברהם לומברוזו זצ"ל. רבי יצחק טייב זצ"ל. רבי יעקב פיתוסי זצ"ל. רבי דוד צפג' זצ"ל. רבי יהודה נג'אר זצ"ל.רבי יצחק בר יוסף הכהן הדיין זצ"ל.רבי יעקב מעארך זצ"ל ורבי יוסף סדבון זצ"ל

רבי יוסף זרקא זצ"ל התפרנס כסת"ם כתב ספרי תורה מזוזות ותפילין. ספרי התורה אשר כתב היו בעל ערך כספי יותר משאר ספרי התורה אשר נכתבו על ידי אחרים. כי הכל נכתב בקדושה וטהורה.

החיד"א זצ"ל כותב בספרו "מעגל טוב" עמ' 57 רבי יצחק לומברוזו זכה להעמיד תלמידים רבים " ומהם רבי יוסף זרקא חכם וסופר וחסיד ונקי וצדיק, והוא יש לו כשישים תלמידים ומהם חשובי המעיינים ומגדול תלמידיו חתנו ר' יאושע, ור' אברהם קטן הפרנס, ור' יעקב מעריך וכול היו אהובים לי ולמדתי עימהם וכן עם כמה וכמה ת"ח אפשר כמאה"

רבי יוסף זרקא היה בן דורם של רבי שלמה אלפאסי זצ"ל רבי יצחק אלחאייך זצ"ל רבי אברהם טייב זצ"ל רבי אברהם אבוקארא זצ"ל רבי דניאל פראנקו זצ"ל רבי דוד גז זצ"ל ורבי אליהו חי בורג'ל זצ"ל

רבי יוסף זרקא זצ"ל חיבר את הספרים "עוד יוסף חי" "פרפראות לחוכמה-ויוסף חי" וכן חתום הוא על הסכמות לספרים רבים. בספרו "פרפראות לחוכמה-ויוסף חי" עמ' ל"ו ע"ב יש שאלה מרבני אלג'יר אשר כותבים. " ערב לאיש לחם סת"ר סתרים דרבנן כל רז לא אנסי ליה החוכמה והמדע הובאו בית יוסף…. כל הקולות כשרים בש"פר התיקונין בהיר הוא בשחק"ים לעשות כווני"ם וכוי"ן פתחין ליה ויהי ה' את יוסף ………שמו החכם השלם במידות ובדעות כרה"ר יוסף זרקא רנ"ו יאיר הולך ואור אור צדיקים"
התיאורים מעידים כי היה בקי גם בתורת הנסתר ועל חוכמתו בקבלה.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקי"ח-.1758 בספר "בני שמואל" לרבי משה בר שמואל עדאוי זצ"ל בליוורנו תקי"ט-1759 חתומים: דוד צפג' ס"ט, יוסף כהן, ס"ט מרדכי ברוך קאראבליו ס"ט, מרדכי אלחאייך ס"ט, אברהם כייאט ס"ט, דוד נג'אר ס"ט , נתן בורג'ל ס"ט, שמואל צוייד ס"ט, יוסף זרקא ס"ט, שמואל דרמון ס"ט , ויצחק בן דוד אלחאייך ס"ט.

בספר "יתר הבז"  לרבי נהוראי ג'רמון זצ"ל ליוורנו תקמ"ז-1787 . בסוף הספר מובא מעשה של בתו שנשאה ואחר כך גרשה בעלה הראשון, עם פסק דין מהרבנים: רבי יוסף זרקא . רבי יוסף כהן. רבי אברהם לומברוזו. רבי משה שלום ורבי יצחק טייב זצ"ל.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקכ"ב-1762 לספר "תולדות יצחק" לרבי יצחק חדאד ליוורנו תקכ"ב-1762 ראשון החתומים הוא יוסף כהן ס"ט, מרדכי אלחאייך ס"ט, דוד נג'אר ס"ט, הצעיר יוסף זרקא ס"ט, נתן בורג'יל ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקכ"ה-1765בספר "קרני ראם-זרע יצחק" לרבי יצחק חדאד זצ"ל. ליוורנו תקכ"ה-1765. חתומים: יוסף כהן ס"ט, מרדכי אלחאייך ס"ט, דוד נג'אר ס"ט, הצעיר יוסף זרקא ס"ט, נתן בורג'ל ס"ט זצ"ל.

בספר "משחא דרבותא" לרבי מסעוד אלפאסי ליוורנו תקס"ו-1795 בדף קנ"א ע'א פסק דין משנת תקל"ב-1772 ראשון החתומים הוא ע"ה מסעוד רפאל אלפאסי ואחריו חתומים. שמריה קאטאריואס. דוד נג'אר. יוסף זרקא. אברהם כטורזה. יוסף כהן. מרדכי אלחאייך. יעקב חג'אג'. שמואל צוייד ודניאל לומברוזו

בהסכמת רבני תוניס משנת תקמ"א-1781 לספר "עץ חיים-אשל אברהם" לרבי אברהם טובייאנה זצ"ל ליוורנו תקמ"ג-1783 ראשון החתומים הוא יוסף הכהן ס"ט. נתן בורג'יל ס"ט, אברהם כייאט ס"ט, יוסף זרקא ס"ט, שמואל בכמוהר"ר יוסף הכהן ס"ט, ע"ה עוזיאל אלחאייך ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקמ"א-1780 לספר "יכין ובעז" ליוורנו תקמ"ב-1781 . חתומים יוסף הכהן ס"ט, ע"ה שלמה אלפאסי ס"ט, אברהם כייאט ס"ט, יוסף זרקא ס"ט, שמואל בכמוהר"ר יוסף הכהן ס"ט, ע"ה עוזיאל אלחאייך ס"ט, נתן בורג'ל ס"ט.

הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 חתום רבי יוסף זרקא עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר אושררה בשנת תק"א-1741 ע"י רבי אברהם טייב (באבא סידי) ורבי יצחק לומברוזו, התקנה מופיעה בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך ליוורנו תר"כ-1860 סימן קי"ב דף ק"ג-210 אותה תקנה מופיעה גם בספר "די השב" לרבי דוד בר יצחק בונאן ליוורנו תרי"ז-1857 סימן י"ג דף י"ז-37.

בהסכמה משנת תק"נ-1790 לספר "ערך השולחן" לרבי יצחק טייב ליוורנו תקנ"א-1791 חתום בהסכמת יחיד הצעיר יוסף זרקא ס"ט.

בהסכמה משנת תקנ"א-1791 לספר "לימודי ה' " לרבי יהודה נג'אר לבוב תרנ"ט-1899 חתום בהסכמת יחיד יוסף זרקא ס"ט. כמו כן מזכירו המחבר במספר מקומות.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקנ"ב-1792 לספר "בית יעקב" לרבי אברהם הכהן מלאסק ליוורנו תקנ"ב-1792 ראשון החתומים הוא ע"ה שלמה אלפאסי ס"ט, יצחק בכ"ר דוד אלחאייך ס"ט, הצעיר יוסף זרקא ס"ט, הצעיר שמואל הכהן יצחקי ס"ט, הצעיר אברהם נג'אר ס"ט, ע"ה עוזיאל אלחאייך ס"ט, הצעיר אברהם אבוקארא ס"ט, אליהו חיים בורג'יל ס"ט, ע"ה אברהם טייב ס"ט, ע"ה דניאל פראנקו ס"ט.

בהסכמת רבני תוני משנת תקנ"ב-1792 לספר "עין פנים בתורה" לרבי אברהם הכהן מלאסק ווארשא תקנ"ז-1797 ראשון החתומים הוא ע"ה שלמה אלפאסי ס"ט ,יצחק בכ"ר דוד אלחאייך ס"ט, הצעיר יוסף זרקא ס"ט, הצעיר שמואל הכהן יצחקי ס"ט, הצעיר אברהם נג'אר ס"ט, ע"ה עוזיאל אלחאייך ס"ט, הצעיר אברהם אבוקארא ס"ט, אליהו חיים בורג'יל ס"ט, ע"ה אברהם טייב ס"ט, ע"ה דניאל פראנקו ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקנ"ג-1793 לספר "בני יוסף" לרבי יוסף הכהן טנוג'י ליוורנו תקנ"ג-1793 ראשון החתומים הוא הצעיר יוסף זרקא ס"ט, ע"ה שמואל בכ"ר אברהם הכהן ס"ט, ע"ה שלמה הכהן טנוג'י ס"ט, הצעיר יוסף בכ"ר אהרן הכהן טנוג'י ס"ט, ע"ה יוסף הכהן טנוג'י ס"ט.

בשנת תקנ"ה-1795 חתום על תקנה בעניין המשוכנות כמה פרות למאה לחודש חתומים:מוהר"ש אלפאסי .יצחק בר דוד אלחאייך ס"ט, הצעיר אברהם נג'אר ס"ט, ע"ה עוזיאל אלחאייך ס"ט, הצעיר יוסף זרקא ס"ט, ע"ה דוד טייב ס"ט, הצעיר אברהם אבוקארה ס"ט, ע"ה אברהם טייב ס"ט, ע"ה דניאל פראנקו ס"ט, אליהו חי בורג'יל ס"ט (פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס דף 74 )

בסכמת רבני תוניס משנת תקנ"ז-1797 לספר "ברית יעקב" לרבי יעקב פיתוסי זצ"ל ליוורנו תק"ס-1800 חתום ראשון ואחריו. ע"ה יוסף זרקא ס"ט . ע"ה יצחק אלחאייך ס"ט ע"ה אברהם טייב ס"ט. ע"ה דוד טייב ס"ט .ע"ה אברהם אבוקארא ס"ט. ע"ה דניאל פראנקו ס"ט. ע"ה דוד גיג' ס"ט. ע"ה אליהו חי בורג'יל זצ"ל.

בסכמה משנת תקנ"ז-1797 לספר "ארץ יהודה" לרבי יהודה הכהן טנוג'י ליוורנו תקנ"ז-1797 חתום בהסכמת יחיד הצעיר יוסף זרקא ס"ט.

בספר "ישיב משה" לרבי משה שתרוג ג'רבה תרפ"ד-1924 מבאי המחבר תשובה בשמו של רבי יוסף זרקא כיצד כותבים את האות שין בספר תורה. כמו כן מוזכר באותו נושא בספר "שאלות ותשובות מנחת יצחק" לרבי יצחק יעקב ויס ירושלים תשנ"ג-1993.

בספר "משפט כתוב" לרבי ישראל זיתון ב"ב תש"מ-1980 מזכירו המחבר במספר מקומות בדברי שבח.

תאריך פטירתו אנו ידוע במדויק אך מתוך חתימתו על הסכמות לספרים אנו למדים את הדברים הבאים.
בשנת תקנ"ז-1797 חתום בהסכמה לספר "ארץ יהודה" לרבי יהודה הכהן טנוג'י זצ"ל.
באתה שנה בהסכמה לספר "ברית יעקב" לרבי יעקב פיתוסי זצ"ל. בהקדמתו כותב רבי יעקב פיתוסי זצ"ל "דומה למלאך כל העם עונים אחריו מקודש הרב המופל כמוהר"ר יוסף זרקא ז"להה" דברים אלו נכתבו בשנת תקנ"ט-1799 .

רבי יוסף זרקא זצ"ל נפטר בשנת תקנ"ח-1798 (תולדות חכמי תוניס דף קפ"ט)

רבי יוסף זרקא זצ"ל נתבקש בישיבה של מעלה  ביום א' לחודש אייר שנת תקנ"ח-1798 (מ.ת ח"ב דף קמ"ו)

ליקט וערך יוסי פרי

 

 אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.