רבי אברהם טייב (השני) זצ"ל

1501

רבי אברהם טייב (השני) זצ"ל הוא נכדו של רבי אברהם טייב (הראשון) המכונה "באבא סידי". רבי אברהם טייב זצ"ל חיבר את הספר "חיי אברהם" אשר הודפס בליוורנו בשנת תקפ"ו-1826.

בספר "תולדות חכמי תונס" דף ע"ז כותב המחבר: שמעתי כי הרב הזה נתמנה לדיין ומו"ץ פה מקדמת דנא והיה מרביץ ישיבה פה בארבע אמות של הלכה עם חכמי חברתו בישיבה הנקראת ישיבת הכהנים לפי שרובם היו כהנים. ושמענו שכאשר היה הרב ר' שלמה אלפאסי ראש על ארץ רבה פה ביטלו מהיות דיין בחשבו שעטרה זו אינה הולמתו ורמז לו כי הוא טרוד בעסקיו ודעתו אינה פנויה לדון ולהורות (כי היה הרב הנז' עשיר וסוחר) והרב ז"ל אף כי ידע כי לא בצדק מ"מ ירד מכיסאו תיכף ומיד לעשות רצון צדיק הרש"א. אחר זמן אירע וועד לחכמי תורה גדולים ושלמים שהיו מתווכחים בדבר הלכה חמורה וסבוכה עד מאד וזה הרא"ט היה ביניהם והיה שקיל וטרי עמם בעמקות ואמתות גדולה הקולעת אל השערה והיה שם באותו מעמד הרב הגדול מארי דאתרא הרש"א הנז' ואז ראה ונוכח לדעת תוקף חכמת הרב מהר"א טייב הנז' בדת ודין. ואז ירד הרב מהרש"א מכיסאו וישב לו על גבי הקרקע וצעק : נעניתי לך מחול לי שזלזלתי בכבוד תורתך וטעיתי טעות גדולה ומה אענה ומה אשיב והנה בשמים עדי וסהדי במרומים. וקיבל דינו הרב הנז' שם ולא זז משם עד אשר התיר לו הרא"ט הנז' ומחל לו מחילה גמורה, או אז נח ושקט הרב מהרש"א הנז'. מני אז הושב הרב מהרא"ט על כנו כבתחילה לדין ולהורות. זיע"א. כן שמעתי אני יכ"ן (יוסף הכהן טנוג'י) מחכמי הדור.

רבי אברהם טייב חתום על מספר פסקי דין והסכמות.
הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 רבי אברהם טייב (2) חתום עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר אושררה בשנת תק"א-1741 ע"י רבי אברהם טייב (באבא סידי) ורבי יצחק לומברוזו, התקנה מופיעה בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך ליוורנו תר"כ-1860 סימן קי"ב דף ק"ג-210 אותה תקנה מופיעה גם בספר "די השב" לרבי דוד בר יצחק בונאן ליוורנו תרי"ז-1857 סימן י"ג דף י"ז-37.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקנ"ב-1792 לספר "בית יעקב" לרבי אברהם הכהן מלאסק ליוורנו תקנ"ב-1792 ראשון החתומים הוא ע"ה שלמה אלפאסי ס"ט, יצחק בכ"ר דוד אלחאייך ס"ט, הצעיר יוסף זרקא ס"ט, הצעיר שמואל הכהן יצחקי ס"ט, הצעיר אברהם נג'אר ס"ט, ע"ה עוזיאל אלחאייך ס"ט, הצעיר אברהם אבוקארא ס"ט, אליהו חיים בורג'יל ס"ט, ע"ה אברהם טייב ס"ט, ע"ה דניאל פראנקו ס"ט.

בהסכמת רבני תוני משנת תקנ"ב-1792 לספר "עין פנים בתורה" לרבי אברהם הכהן מלאסק ווארשא תקנ"ז-1797 ראשון החתומים הוא ע"ה שלמה אלפאסי ס"ט ,יצחק בכ"ר דוד אלחאייך ס"ט, הצעיר יוסף זרקא ס"ט, הצעיר שמואל הכהן יצחקי ס"ט, הצעיר אברהם נג'אר ס"ט, ע"ה עוזיאל אלחאייך ס"ט, הצעיר אברהם אבוקארא ס"ט, אליהו חיים בורג'יל ס"ט, ע"ה אברהם טייב ס"ט, ע"ה דניאל פראנקו ס"ט.

בשנת תקנ"ג-1793 חתום על תקנה בעניין חתומים: ע"ה שלמה אלפאסי ס"ט, הצעיר שמואל כהן ס"ט, הצעיר אברהם נג'אר ס"ט, הצעיר אברהם אבוקארה 1 ס"ט, ע"ה דוד טייב ס"ט, ע"ה דוד גיג' ס"ט, ע"ה אברהם טייב החזקות, הסכמת דייני שתי הקהילות ועליה ס"ט, ע"ה דניאל פרנקו ס"ט, ע"ה אליהו בורג'יל סליט"א, יצחק בר דוד אלחאייך ס"ט (פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס דף 70)

בשנת תקנ"ה-1795 חתום על תקנה בעניין המשוכנות כמה פרות למאה לחודש חתומים: מוהר"ש אלפאסי .יצחק בר דוד אלחאייך ס"ט, הצעיר אברהם נג'אר ס"ט, ע"ה עוזיאל אלחאייך ס"ט, הצעיר יוסף זרקא ס"ט, ע"ה דוד טייב ס"ט, הצעיר אברהם אבוקארה ס"ט, ע"ה אברהם טייב ס"ט, ע"ה דניאל פראנקו ס"ט, אליהו חי בורג'יל ס"ט (פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס דף 74 )

בסכמת רבני תוניס משנת תקנ"ז-1797 לספר "ברית יעקב" לרבי יעקב פיתוסי זצ"ל ליוורנו תק"ס-1800 חתום ראשון ואחריו. ע"ה יוסף זרקא ס"ט . ע"ה יצחק אלחאייך ס"ט ע"ה אברהם טייב ס"ט. ע"ה דוד טייב ס"ט .ע"ה אברהם אבוקארא ס"ט. ע"ה דניאל פראנקו ס"ט. ע"ה דוד גיג' ס"ט. ע"ה אליהו חי בורג'יל זצ"ל.

בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל בדף ק"ה סימן קי"ג בשנת תקס"ג-1803 חתום על הסכמה בעניין מכירת החזקות. ראשון החתומים הוא רבי שמואל הכהן יצחקי. רבי עוזיאל אלחאייך. רבי אברהם טייב. רבי דוד טייב . רבי דוד גג' ועוד.
בדף שס"א סימן קס"ה בשנת תקס"ג-1803 חתום על הסכמה בעניין השכירות. ראשון החתומים רבי שמואל הכהן יצחקי. רבי עוזיאל אלחאייך. רבי אברהם טייב ועוד.
בדף ק"ב סימן קי"א בשנת תקנ"ג -1793חתום על הסכמה בעניין רכישת קרקעות. ראשון החתומים רבי שלמה אלפאסי. רבי אברהם נג'אר. רבי אברהם טייב ועוד .

בספר "מעשה בית דין" בדף נ"ב ע"ב סימן כ"ט בחודש תמוז בשנת תקס"ה -1805חתום על פסק דין במחלוקת בין הקהילות בג'רבה. ראשון החתומים רבי דוד טייב. רבי אברהם טייב. רבי משה שלום , רבי אליהו חי בורג'יל, רבי יצחק טייב, רבי דוד גג'.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקע"ז-1816 לספר "אשל אברהם" לרבי אברהם חיות זצ"ל ליוורנו תקע"ט-1818 חתומים: רבי אברהם טייב, רבי יצחק הכהן, רבי אליהו בורג'יל, רבי יצחק הכהן טנוג'י, רבי יהודה נג'אר, רבי יצחק טייב, רבי יצחק נטף ורבי יהודה הכהן טנוג'י זצ"ל.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקפ"א-1821 לספר "זרע אברהם" לרבי אברהם כטורזה. ליוורנו תקפ"א-1821 ראשון החתומים הוא ע"ה אברהם טייב ס"ט. יצחק הכהן ס"ט, הצעיר יהודה נג'אר ס"ט, דוד יצחק הכהן טנוג'י ס"ט, ע"ה יהודה בר אברהם הכהן טנוג'י ס"ט, ע" יצחק בכ"ר שלמה נטף זלה"ה ס"ט, הצעיר יצחק טייב ס"ט.

אין ספק שרבי אברהם טייב זצ"ל שימש כדיין בבית הדין בתוניס בתקופתם של הרבנים הראשים רבי שלמה אלפאסי. רבי שמואל הכהן יצחקי. ורבי דוד טייב זצ"ל.

בספר "תולדות חכמי תוניס" בדף ע"ו כותב המחבר שרבי אברהם טייב זצ"ל היה אב"ד בתוניס קודם התמנותו של הרב "ערך השולחן" (רבי יצחק טייב) והוא כנראה מסתמך על חתימתו ראשון בהסכמה לספר "זרע אברהם".

שנת פטירתו לא ברורה.

ליקט וערך יוסי פרי

 אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.