פרשת תרומה

1119

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה 

פרשת השבוע יש  בה שתי מצוות עשה שצריכים לבנות בית המקדש ושהכהנים יעשו לחם הפנים על השלחן בהיכל לפני קדש הקדשים והם שתים עשרה לחם. האחד מהם ארכה שמונים ס"מ ורחבה ארבעים ס"מ ועוביה 0.8 ס"מ והיה בהם נס גדול שהיו בכל יום שישי יאפו אותם ויניחו אותם על השלחן וביום שישי שאחריה יוצאים אותם ויניחו אחדים אחרים. ויצאו הראשונים והיו מוציאים אותם חמין כאילו אפהום עכשיו. ואחת מצוה לא תעשה שלא יפשיטו המטות שנושאים בהם הארון מהטבעת שבארון.

בפרשת השבוע יש כמה שאלות: א} הפסוק אמר דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי, בתחילה אמר דבר אל בני ישראל וכו' ר"ל מכל האנשים ואח"ך מאת כל איש אשר ידבנו לבו ר"ל רק אלו בלבד ומלת תקחו את תרומתי יתירה? ב} ידועה השאילה שאמר הפסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם היה לו לומר בתוכו? ג} רש"י ז"ל פירש על הפסוק תקחו את תרומתי אמר רב שלשה תרומות נאמרו כאן אחד בקע לגלגלת שיעשו מהם האדנים ואחד בקע לגלגלת לקופות כדי שיקריבו מהם קרבנות צבור ואחד לצורך המשכן כל אחד אשר ידבנו לבו וסיים י"ג דברים האמורים בענין כולם הוצרכו למלאכת המשכן או לבגדי כהונה כשתדקדק בהם. יש שלשה שאלות: א} הי"ג דברים וכו' היו לו לאומרם אחר שפרשם? ב} האמורים בענין מלה יתירה? ג} מה כוונתו במלת כשתדקדק בהם והא מבוארים כבר בפרשה אפי' בלא שתדקדק?

אולם נתחיל לתרץ השאילה הראשונה הפסוק כאן רוצה לרמוז לנו משהו. תרומה ר"ל הפרשה תטיל דבר בשבילי כאן לא ביאר מה ר"ל חוץ מתרומה של הכסף שמבאר אותה אח"ך וכוונתו שיקח קצת מזמנו כדי ללמוד בו התורה מאת כל איש אשר ידבנו ר"ל מאת האנשים שנדבה לבם שקבעו רוב זמנם לתורה תקחו את תרומתי תלכו ללמוד מאתם שהם יודעים יותר טוב מכם על זה פירש רש"י ז"ל שיש שלשה תרומות אחת בשביל האדנים אשר הם הטבעת שמכניסים בהם הבריח כדי שיתחברו הלוחות של המשכן כדי שיהיו השנים אחת לפני חברתה וכוונתו שימשיכו הדורות ללמוד התורה לילדינו כדי לחברם עם הלוחות הראשונים שקודם מהם והשניה תרומה לקופה כדי לקנות מהן קרבנות צבור ר"ל הצדקה כדי לקנות בהם שאם יבואו קרבנות בצבור כמו שכתוב במסכת סנהדרין האדם אינה מתה לא אשתו לא אליכם אלא אם כן אין לו כסף כדי שיקחו אותם לו כפרה ר"ל שלקחו לו הכסף ולא התעורר ועודו עושה העוון וצדקה תציל ממות. והשלישית לצורך המשכן כדי שנעשה מרכז של תורה שממנו יוצאת התורה וזאת כל אחד אשר ידבנו לבו שצריכה הוצאות הרבה משום שצריכים ללמוד בה תלמידים גדולים וגם מחותנים שהתורה אינם יכולים ללומדה בלמוד של שלש או ארבע שעות ביום צריך האדם להעמיק ולשוט בה וצריך לו עשרים שנה והוא לומד בגמרא ובפוסקים כדי שהיה רב יודע ללמוד התורה על בוריה ומורים לנו הדינים וילמדו לנו התורה. והאדם צריך לו לחיות וצריך לו הוצאותיו והוצאת בני ביתו ולזה צריכים אנו לשם כפי מה שיכולים כדי שיעלו לנו רבנים.

ולזה הפסוק אומר ועשו לי מקדש ר"ל יעשו לי מרכז של תורה ושכנתי בתוכם שבאותו זמן ילמדו מהם אפי' הם ותהיה להם יראת שמים ונהיה בתוכם ובלבם. וזה מה שרצה לרמוז לנו רש"י ז"ל י"ג דברים האמורים בענין כולם אין כוונתו על הי"ג דברים שעשו בהם המשכן אלא כוונתו על י"ג דברים של פטום הקטורת הצרי והצפורן וכו' אנו מונים אחד עשרה ונוסיף בורית כרשינה ויין קפריסין כמו שמנה אותם הזוהר הקדוש וי"ג תשבחות שאומרים אותם בישתבח של שחרית וי"ג המדות שבויעבר וכו' הוצרכו למלאכת המשכן ובגדי כהונה כמו שידוע על הפטום הקטורת שהיא מצלת מן הפורענות וממיתה כמו כשמצינו כשהיתה מגפה לא אליכם במדבר משה רבינו אמר לאהרן לך עשה הקטורת וכפר על העם ועשה אהרן כמו שאמר לו משה ויעמוד בין המתים והחיים ותעצר המגפה. וי"ג התשבחות בזוהר הקדוש כתוב כשישראל אומרים י"ג תשבחות הקב"ה מביא הכתר שלובש אותו המשיח ומניחו לפניו. וזה כוונת רש"י ז"ל בגדי כהונה שהם הישיבות הגדולים שמכהנים ויהיו רבנים של הקהל וי"ג מדות כמו שאומרים אותם בכל יום גדולת רחמיך וחסדיך אף אנו לומדים אותה ר"ל שלשלת הדורות שקושרים דור אחרי דור בתורה ולזה זכור לנו ברית י"ג מדות כשאומרים אותם הקב"ה יכפר עלינו. רש"י רמז לנו שלשה דברים הללו שאומרים אותם בכל יום כמו שלשה דברים שרמזם לנו הקב"ה במשכן אבל כדי שיועילו לנו צריכים כשתדקדק בהם אומרים אותם בהבנה ודקדוק, אין מוציאים אותם מפינו ומוחינו חושב במחשבות זרות כל אחד ממנו אינו מתעצל לעשות דבר לשומרו וביותר מהחולה ומהפורענות ובידו בכל יום זריקת חיסון טובה שמצילתו מכל נזק. רבי כרוספדאי אמר כל מי שהולך לבית הכנסת ויקרא דבר של הקרבנות ויעיין בו המלאכים שמזיקים הבני אדם אינם שולטים בו להזיקו וביותר פטום הקטורת.

אנו ברוך ה' כולנו הולכים לבית הכנסת שבין כך ובין כך אנו מתפללים אבל חסר לנו קצת התעמקות כדי שיערב בריאותו ובריאות אנשי ביתו. ואם אדם תאמר לו תקשיב לי רבע שעה והצלך מההפסד יאמר לך קח שעתיים וזה בה אנו מתברכים וממנה נצילו עצמנו מכל רע ונבטלו מהם! בזוהר הקדוש אמר ששלשה דברים של הי"ג אלו אסור לו לאדם לדבר בהם משום שיש סודות גדולים הרבה שאין אנו מבינים אותם ואמר דברים קשים למי שמדבר בהם. נכון שאנו ברוך ה' אין לנו מי שמדבר בישתבח או בויעבר אבל בפטום הקטורת של פתיחה או של קוה או במזמור של מנחה אין אנו מקפידים ואין יודעים שהיא ערבון גדול כדי שנצולו מכל רע. וביותר האדם לבו תקפו כשימצא מי שמדבר בישתבח או בויעבר והאנשים אינם גוערים עליו יראים ממנו או מתביישים וחושבים שעשו הטוב אולם חוץ ממה שאנו מזיקים אותו שלא עשה זריקת חיסון אלא אף אנו נענשים עמו אבל אם אנו גוערים עליו ומבינים אותו הריוח של ארבעה מילים שהוא אינו מקפיד עליהם בקצת הבנה הרוחנו שהצלנו אותו וגם אנו נתגברו ממנו. יהי רצון שהקב"ה יעזרנו כדי לקיים מצוותיו ולא יתן לנו אלא הטוב והשלוה ויבוא משיח צדקנו במהרה בימינו אמן סלה.אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.