פרשת שופטים

1455

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה

פרשת השבוע יש בה ארבע עשרה מצוות עשה ושבעה ועשרים מצוות לא תעשה.

מצוות עשה הם: א} לשים שופטים שישפטו ביננו ושוטרים מבצעים המשפט ב} לשמוע דברי בית דין הגדול והחכמים ג} לשים עלינו מלך ד} המלך יכתוב ספר תורה בשבילו ה} כששוחטים בהמה נותנים הזרוע והלחיים והקיבה לכהן ו} ליתן תרומה גדולה לכהן, חז"ל שיערוה ששים אחוז לקמצן וחמשים אחוז לבינוני וארבעים אחוז ללב טוב ז} כשגוזים הפשתן נותנים הגזה הראשונה לכהן ח} בחג כל הכהנים יכולים לעבוד בבית המקדש ויחלקו הקרבנות ולחם הפנים, שהכהנים מחולקים לארבעה ועשרים משמרות וכל משמר יעבוד שבוע אבל בחג כל מי שרוצה לבוא לעבוד יבוא ט} לשמוע דברי נביא אמת יו"ד} להכין ולהפריד ערי המקלט יא} עדים זוממים ר"ל שהעידו על איזה דבר ובאו שני עדים אחרים ואמרו להם אתם באותו זמן עמנו הייתם העונש שהיה נענש בו אותו שהעידו עליו נענשים בו הם יב} להפקיד כהן משוח כשנצא למלחמה שיאמר לחיילים האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו והאיש שנטע כרם חדש ולא חללו והאיש אשר ארש אשה ולא לקחה ומי שירא מהעוון שלו לא יצא למלחמה רק מביא המאכל והשתייה למחנה יג} כשנבוא לעיר להלחם עליה בתחילה רואים אותם אם רוצים לעשות השלום ומסכימים לשלם לנו המס אין להלחם עמם ואם לא לוחמים עמם יד} לעשות עגלה ערופה.

ומצוות לא תעשה הם: א} שלא לנטוע עץ בבית המקדש ב} שלא לעשות מצבה בבית המקדש והוא מבנה שמתקבצים לפניו האנשים לעבוד הקב"ה ג} אין להקריב קרבן שיש בו מום ד} אין לעבור על דברי בית דין הגדול ורבנן ה} אין לשים עלינו מלך שאינו מישראל ו} המלך לא ירבה לו סוסים ז} ולא ירבה לו כסף וזהב רק כדי אכילתו והוצאות מחנהו, והכסף שמכינם אולי יעשה מלחמה יניחם באוצר בית ה' ח} לא ירבה לו יותר משמונה עשר נשים ט} אין לגור בארץ מצרים יו"ד} שבט לוי לא יקח חלק מהבזה של המלחמה יא} שבט לוי לא יקח ירושה בארץ ישראל יב} אין עושים קסמים והוא מין ממיני כישופים יג} אין עושים כשוף והוא מין של כשופים יד} אין עושים חבר והוא מין ממיני כישופים טו} אין עושים אוב והוא מין דיבור עם המתים טז} אין עושים ידעוני והוא מין דיבור עם המתים יז} אסור לדרוש אל המתים והוא מין דיבור עם המתים חי} אין מתנבאים לשקר ר"ל עושה עצמו נביא יט} אין מתנבאים בשם העבודה זרה כ} אין לירא מלהרוג נביא השקר כא} אין לחמול על ההורג או על מי שפשט אבר של חבירו כב} אין לגזול שדות חבירנו, חוץ ממה שעשה עבירה שגזל או שגנב אלא יש לו עוד עון אחר השגת גבול כג} הבית דין אין שופטים על האדם לשלם כשיש רק עד אחד רק משביעים אותו כד} אין לירא מן הגויים במלחמה כה} אין לחיות אף אחד משבעה האומות כו} אין לקצוץ עץ מאכל כז} אין עושים חקלאות בנהר שנעשה בו עגלה ערופה.

בפרשת השבוע יש כמה שאלות: א} התורה צותה אותנו כשנמצא אדם מת ואין יודעים מי הרגו מביאים עגלה מהעיר היותר קרובה מהמקום שמצאו בו המת ושוחטים אותה מערפה בנהר חזק שלא נעשה בו חקלאות מקודם, הפסוק שם אמר ונגשו הכהנים בני לוי כי בם בחר ה' אלהיך לשרתו ולברך בשם ה' ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע למה כל התוארים האלה לכהנים וכי אין יודעים אותם מה הם ושהם בני לוי? ועוד נכון שהכהן הוא שיעריך בנגע הצרעת טמא או טהור, אבל בריבות, הרבנים הם שמעריכים אפי' שאינם כהנים? ב} רש"י ז"ל פירש בד"ה וערפו וכו' אמר הקב"ה באה העגלה שלא עשתה פרות ושוחטים אותה בנהר שלא עשה פרות כדי שתכפר על הנהרג שלא הניחוהו לעשות פרות, יש לשאול למה ההשחתה אם אדם הרג מפסידים אנו עגלה שמביאה הרבה פרות לכל הפחות יאמר לנו פרה גדולה?

אולם כדי לתרץ נתחיל לתרץ קושיה אחרת במסכת סוטה נאמר שבזכות אברהם שאמר ואנכי עפר ואפר ה' נתן לנו שני מצוות אפר פרה אדומה ועפר סוטה, וידוע שהתורה היתה גנוזה אצל הקב"ה אלפי שנים קודם שנברא העולם והיא הבלום של העולם ר"ל המצוות האלו בין כך ובין כך היו צריכים ועוד ידוע השלשה עבירות היותר קשים הם עבודה זרה שפיכות דמים וגלוי עריות, למה כאן חסר שפיכות דמים שהיא עגלה ערופה למה אמר אבינו לא מצא לה דבר?

בפרשת וירא כשאברהם אבינו לא מצא אורחים ושלח לו הקב"ה שלשה מלאכים בדמות אדם כדי שיארח אותם שם אמר וירץ אברהם אל הבקר חז"ל פירשו שאברהם אבינו הביא שלשה פרות כדי שיטעמם לשון בחרדל אחת ברחה לו למערת המכפלה וראה שאדם וחוה קבורים שם וראה גן עדן התחתון. יש לשאול למה רצה להטעימם לשון בחרדל וכי כל אורחיו מטעימם לשון בחרדל? ועוד למה לא לקח רק פרה אחת וכל אחד יקח קצת ולמה אברהם היה רץ אחר הבקר יביא אחד מעבדיו וירץ עליה וילך הוא ויביא פרה אחרת?

אולם ידוע שהקב"ה נתן לנו פרה אדומה שתכפר על הע"ז ועפר סוטה יכפר על גלוי עריות כמו שאמר הפסוק בפרשת נשא ונקה האיש מעון והאשה ההיא תשא את עונה ועגלה ערופה תכפר על שפיכות דמים. וידוע שהלשון הרע שקול נגד שלשה עבירות הללו ולזה אברהם אבינו רצה למצוא לנו דבר שיכפר על לשון הרע ורצה לחתוך הלשון של שלשה פרות נגד שלשה עבירות הללו שהלשון הוא לשון הרע ששקול נגדם אבל אחת ברחה הלך ורדף אחריה לראות למה לא הועיל דבר זה וכשמצאה שנכנסה למערת המכפלה מקום שקבורים בו אדם וחוה רמזו לו שהסוטה בעפר ולא בפרה וכשנפרדה החבילה לא קרה כלום ואינו מועיל ללשון הרע רק התשובה.

ולזה חז"ל במסכת סוטה אמרו שבזכות שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר הקב"ה נתן לנו אפר הפרה ועפר סוטה לא ר"ל שאותם מצוות אז הוחלט ליתנם לנו אלא מאז נעשו לכפר ולא בפרות ששחטם אברהם אבינו למלאכים שאותם היה חושב אברהם אבינו לצורך לשון הרע.

ולמה אברהם אבינו לא מצא לנו דבר שיכפר על שפיכות דמים? כבר תירץ רש"י ז"ל ואמר שהעגלה אינה עושה פירות ר"ל הקודמת ממנה שהיא פרה אדומה עשתה פירות והביאה לה עגלה ערופה ולזה לא הצטרך אברהם אבינו לדבר אחר לצורך שפיכות דמים שפרה אדומה מביאה לנו עגלה.

וידוע שהכהן עולה לספר תורה הראשון שהפסוק אמר וקדשתו, והלוי עולה שני. למה? חז"ל אמרו מפני דרכי שלום שהכהן קדוש ומברך אותנו וכל אחד רוצה לעלות אחריו שידבק בו כדי שיקבל קצת מקדושתו ומברכותיו ולזה תקנו חז"ל שהלוי הוא שעולה אחריו ואח"ך ישראל אבל אם אין לוי הכהן עולה שני פעמים מפני השלום ואם אין כהן נפרדה החבילה ואין צריך לעלות לוי השני.

וזהו כוונת הפסוק כאן שאפי' שהקב"ה צונו על הפרה אדומה ועכשו על העגלה ערופה אין אומרים שאברהם אבינו עשה תקון שיכפר על לשון הרע שקצץ שתי לשונות רוב הפרות אלא נפרדה החבילה כספר תורה, ונגשו הכהנים הם הראשונים ואח"ך בני לוי, למה? כי בם בחר ה' שהם הכהנים מקודשים ומברכים ישראל ועל פיהם יהיה כל ריב שהלויים יעלו השניים כדי שלא יהיה ריב אבל העיקר בכהן שאם אין כהן נפרדה החבילה שלא יהיה ריב ואפי' שיש שני לויים וישראל שהם הרוב, ולזה וכל נגע שהעון של לשון הרע שעונשו נגע צרעת אפי' שיש הרוב שני פרות חסרה אחת נפרדה החבילה ואינו מועיל רק בתשובה.

רבותי! לשון הרע הוא מיותר העבירות הקשים שבא אחרי חלול ה', חז"ל שיערו לשון הרע נגד שלשה עבירות היותר קשים עבודה זרה גלוי עריות שפיכות דמים, אנו בעירנו ברוך ה' לשון הרע נחסר לנו הרבה וכל אחד דואג לעצמו אבל לפעמים שומעים לשון הרע פעמים בכוונה ופעמים בשחוק אבל כולו לשון הרע. נכון שיש הרבה תנאים כדי שיהיה לשון הרע שאפשר אדם צדיק מפסיד כל מצוותיו בדקה ויקחם אותו שדיברו עליו והוא יקבל עבירות חבירו, וצריכים שלא לדבר על שום דבר משני צדדים שאין אנו יודעים מהו נקרא לשון הרע ועוד שמלה מושכת מלה ויצר הרע קשה ואינו עוסק רק בדברים אלו ורוצה להטעותינו לדבר לשון הרע. למה האדם יפתח פיו לדבר? ואפי' אם נאמר שאין אנו מדברים לשון הרע מהו הריוח שיש לנו מה איכפת לנו בחבירנו מה עשה וכי אנו שלמים במעשינו! ודבר זה מתרבה בזמן ההתאספות משל בליל שבת ההתאספות שאחר התפלה גורמת הרבה לשון הרע במקון שהשבת היקרה מנצלים אותה בקריאת התורה להפך נדבר לשון הרע, וכשהאדם יהיה פנוי אז יחפש מה מדבר. וצריכים לצוות נשינו שיש להם הרבה זמן פנוי שישמרו פיהם ויודעים מה הם מדברים כשמתאספים ואם במקום דבורם יקחו תהלים בידם אז זכותם גדולה מאד. יהי רצון שהקב"ה יעזרנו להתרחק מלשון הרע ויעזרנו שלא לעשות עבירות ואין עושים רק מצוות ויתן לנו הטוב והשלום והבריאות ויבוא משיח צדקינו במהרה בימינו אמן סלה.


תגיות

אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.