פרשת פינחס

1302

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה

פרשת השבוע  יש בה ששה מצוות עשה והם: א} לעשות דיני נחלות מי הוא הקודם ובכללה שהבכור יקח שני חלקים ב} להקריב קרבן התמיד אחד בבקר ואחד בערב ג} להקריב קרבן מוסף בשבת ד} להקריב קרבן מוסף בראש חדש ה} להקריב קרבן מוסף בשבועות ו} לשמוע השופר בראש השנה.

פרשת השבוע מספרת שהקב"ה אמר למשה רבינו המצוה שעשאה פינחס שהרג זמרי בן סלוא וכזבי בת צור ובה השיב ה' מחרון אפו מעל ישראל חוץ משכרו הצפון לו בעולם הבא יש לו שכר בעולם הזה  שנותן לו השלום, ונותן לו הכהונה, שהקב"ה אמר למשה שאהרן יהיה כהן, אמר לו הוא ובניו, ושימשח אהרן ובניו ומשחם משה רבינו בשמן המשחה, והבאים אחריהם יהיו כהנים ללא משיחה שההמשחה שנמשחו אבותיהם מועלת גם להם ופינחס כבר היה נולד והקב"ה לא אמר למשה שימשח אותו ולזה לא היה כהן, ועכשיו הקב"ה נתן לו שכרו שאף הוא יהיה כהן. והקב"ה צוה משה רבינו שיהרוג המדינים, אבל מואב לא, אפי' שהיו בעצה עם מדין לא רצה השי"ת שיהרוג אותם משום שיוצאת מהם רות. ואח"ך הפרשה מספרת שהקב"ה צוה למשה לפקוד בני ישראל, ורש"י ז"ל כתב שני טעמים למה צוה אותו לחשוב, א.} כאדם שנכנסו לו זאבים לעדרי צאנו ואכלו מהם, רוצה לדעת כמה  נשארו, ועכשיו שנפטרו מישראל 234000 ממעשה של בעל פעור הקב"ה אמר לו פקוד אותם, ב.} כשישראל יצאו ממצרים פקד אותם השי"ת ונתנם למשב רבינו בחשבון ועכשיו שעתיד משה רבינו להפטר אמר לו תעשה עמי החשבון על מה שנתתי לך, ובחשבון הזה לא נשאר אף אחד ממה שהיה גילם עשרים שנה בזמן המרגלים, שכולם נפטרו כמו שאמר השי"ת.

ואח"ך הפרשה מספרת שצלפחד בהן חפר לא היו לו בנים כי אם בנות ובאו לפני משה ויאמרו לו שאביהם מת במדבר ולא השאיר בנים והוא מת בחטאו ולא היה בעדת קרח, ורוצים לקחת חלק אביהם בארץ ישראל ומחמת שאמרו לא היו בעדת קרח נחשב כמו שנתנו שוחד למשה, ולזה הקריב משפטן לפני ה', ואמר לו שהם צודקים ומי אין לו בן יורשים אותו בנותיו. ואח"ך אמר למשה רבינו שיעלה להר העברים ויראה משם את ארץ ישראל שאינו נכנס לשם. ואמר משה להקב"ה שיחפש אחד מבני ישראל שינהג אותם כשיכנסו לארץ ישראל ויכול לסבול את עולם, ואמר לו השי"ת שיהועש הוא מכניס ישראל לארץ ישראל, ועמו אלעזר הכהן באורים ותומים. וקרא משה רבינו ליהושע והביאו לפני אלעזר וכל ישראל וסמך ידיו עליו כמו צוהו השי"ת כדי שתשרה עליו שכינה ורוח הקודש.

ההפטרה של פרשת השבוע מספרת על עליית אליהו הנביא לשמים, שאחרי שהרג נביאי הבעל וירד המטר, אחאב חוזר לביתו מצא שאין אף אחד שיחזור עמו, ולא ראוי למלך שילך לבדו, ואפי' שהיה רשע אליהו הנביא אסר מרכבתו והשי"ת נתן לו הכוח והיה רץ אחרי סוסו עד ליזרעאל. וכשהגיע אחאב לביתו ספר לאשתו איזבל הרשעית שאליהו הרג נביאי הבעל, שלחה איזבל לאליהו ואמרה לו שמחר הורגת אותו וירא ממנה אפי' שיודע שהשי"ת אינו מניחו ביד אשה רשעית כזאת, אלא שאין סומכים על הנסים, ולזה ברח אליהו והלך לבאר שבע שהיתה תחת יהודה ולא תחת אחאב. והשאיר המשרת שלו שם והלך ארבעים ק"מ במדבר וישב תחת העץ ואכל ושתה ואמר לשי"ת שדי לו מה שחיה בעולם ורוצה שיפטר כאבותיו. וישן, ובא מלך והעיר אותו ואמר לו קום אכול, ומצא לפניו עוגת רצפים וצפחת מים ואכל ושתה וחזר וישן. וחזר ובא אליו מלאך ואמר לו קום אכול שהדרך רחוקה. וקם ואכל והלך באותה אכילה ארבעים יום וארבעים לילה והגיע להר סיני, ונכנס למערה וישן שם. חז"ל אמרו שאותה מערה שישב בה משה רבינו כשראה השי"ת, ובא אליו מלאך ואמר לו מה לך פה אליהו ואמר לו קנא קנאתי על כבוד השי"ת שישראל חטאו ועתה רוצים להרוג אותי, אמר לו צא מההר והנה נשמעת רוח גדולה וענן אחרי רעש גדול ואח"ך יורדת אש, ואלו עוברים והשי"ת אינו שם, ואח"ך קול דממה ואח"ך ידבר עמך השי"ת. וכן היה והקב"ה אמר לו מה לך פה אליהו ואמר לו קנא קנאתי על שמך יתברך שישראל חטאו ועכשיו רוצים להרוג אותי, ואמר לו הקב"ה לך שוב ולך למדבר דמשק ומשח חזאל מלך ארם ויהוא בן נמשי מלך ישראל ואלישע בן שפט נביא במקומך. והלך אליהו ומצא אלישע קוצר בשנים עשר צמידים והוא אחד מהם, וכשראה אותו אמר לו חכה אלי אלך לנשוק אבי ואמי ואלך אתך, אמר לו מה עשיתי לך שתלך עמי, ואז אלישע שחט כל הבקר וכלי הקצירה בשל בו ונתן לאנשים אשר עמו ואכלו. והלך עם אליהו הנביא ואמר לו אליהו בקש מה שאתה חפץ, ואמר לו מה שעשית אתה אני אעשה כפול ממךּ, אמר לו אם תראה אותי איך אעלה לשמים תהיה ככה, ואח"ך באה סערה גדולה ועלה אליהו הנביא באותה סערה לשמים חי, וראה אותו אלישע והיה בוכה, ונעשה הוא נביא ישראל. והנסים שעשה אותם אליהו הוא עשה כפול מהם.

ידוע מה שאמרו חז"ל שהשי"ת נותן השכר או העונש בעוה"ז מדה כנגד מדה, ולזה השבוע הזה נשתדל להבין השכר שנתנו השי"ת לפינחס איך מדה כנגד מדה שפינחס סבו וסבתו מאמו אחד מזרע יוסף והאחר מיתרו, וכשהרג זמרי האנשים היו אומרים האדם שהיה סבו מגדל הבהמות לעבודה זרה יהרוג נשיא בישראל! והיו תומכים בדבורם שפינחס אפי' שהוא מזרע אהרן הכהן אינו כהן, למה? מחמת סבו, ר"ל פתח פתח שידברו עליו בהריגה שהרג את זמרי, שהאנשים היו מחרפים אותו על סבו יתרו, ולזה הקב"ה נתן לו מיד הכהונה, ואמר למשה פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, ר"ל ממשפחת הכהנים והנני נותן לו הכהונה, ואפשר להם אלעזר ואהרן שיתגאו בו. ומחמת שאהרן היה ידוע שהיו עושה השלום בין האנשים, ולזה השי"ת אמר הנני נותן לו את בריתי שלום שסבו אהרן ימצא בו הדבר שאוהב אותו הרבה, ויעשה בו נחת רוח גדולה מאד, שימצא שעושים נחת רוח אף אחרי שיפטר, שמצות השלום גדולה מאד ושכרה בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, ואהרן מקבל חלקו ממה שעושה פינחס בן בנו.

רבותי! האיש שבניו יראי שמים הנחת רוח שיש לו אין כמותה, בין בעוה"ז ובין בעוה"ב, כשהאדם יפטר מן העולם ובניו יראי שמים כל שנה בראש השנה יעלו אותו במדרגה בשמים ויוליכוהו במקום יותר טוב בגן עדן. ובעולם הזה ללא שנאמר שום דבר שכולנו רואים בעינינו, מי שבניו יראי שמים איך יעשו לו כבודו, ולא העיקר אם בניו יהיו למדנים הרבה או מועט, יש מי שנהיו בניו פרופסורים גדולים ואינם מבקרים אותם אפי' בשקרים, העיקר ביראת שמים, שאם הבנים יראי שמים יהיו חפצים לקיים מצות כבוד אב ואם ותמיד מבקרים אותם אפי' שיש להם הרבה צרכים, ומי שבניו אינם יראי שמים אפי' שאין להם מה לעשות אינם מבקרים אותם כלל, יאמרו מה אנו עושים לפניהם אינם אלא שיכאבו לנו את ראשינו, ודבר זה מנוסה ומצוי מאד וכל האנשים יודעים אותו, חוץ שבעולם הבא שכרה גדול מאוד ואיזה מצוה שיעשה שהיא בכלל כבוד אב ואם שכרו גדול מאד. ומה שעושים הבנים מקבלים השכר אף ההורים.

ונביא מעשה שיש אשה אלמנה בימים נוראים היתה הולכת לישיבה ומשלמת כסף כדי שהתלמידים יאמרו קדיש למנוחת הנפטרים שאין מי שיאמר עליהם הקדיש, אבל אחרי זמן לא היה לה עוד כסף ובניה גדלו ורוצה לחתן אותם, והגיעו הימים נוראים ואין לה כסף שתתרום לישיבה כהרגלה, הלכה לראש הישיבה ודמעותיה בעיניה ואמרה לו שהשנה הזאת אין לה כסף שתשלם אותם לצורך הקדישים כרגיל, ומבקשת ממנו שלא יבטלו מנהגם ויאמרו קדישים כרגיל וכשהשי"ת יתן חנו לה תשלם. הבטיח אותה ראש הישיבה ויצאה מתנחמת קצת על מצבה, וכשיצאה בא איש גדול ומראהו של אנשים עשירים ונתן לה שלום, ואמר לה שהוא חבר בעלה כשהיה חי, ושאל אותה על מצבה ועל דמעותיה שבעיניה, ואמרה לו על בעיותיה. הוציא מכיסו פנקס של שיכים ואמר לה כמה צריך לך, אמרה לו, וכתב לה שיךּ יותר מהכסף שבקשה ממנו, ואמר לה שמחר תלך לבנךּ ותקבל הכסף, והנשאר תחיה בו היא, ממחרת הוליכה השיךּ לבנךּ לקח אותו המשרת והוליכו למנהל שמצא בו מחיר גדול מאד, והמנהל כשראה אותו נפל והתעלף החזיקו האשה והתחילו לעורר המנהל, וכשהתעורר אמר להם איפה האשה, הביאו אותה לו, אמר לה יודעת את האיש שנתן לך השיךּ, אמרה לו לא ראיתי אותו אלא אתמול, אמר לה איך התואר שלו, אמרה לו הנה התמונה שלו תלויה מעל ראשך, חזר והתעלף ולא עוררו אותו אלא לאחר הרבה זמן, וכשהתעורר אמר לה שאותו האיש הוא אביו, ויש לו הרבה זמן משמת, ואתמול בלילה בא אליו בחלום ואמר לו שנתן שיךּ לאשה ויש בו כסף כך וכך, וכשיבוא אליו השיךּ צריך שישלם אותו, שהאשה הזאת היתה שוכרת אנשים שיאמרו עליו קדיש, הדבר שצריך שיעשה אותו הוא. ובאותו קדיש נהיה לו נחת רוח גדולה מאד בשמים, ולזה צריך הוא שישלם השיךּ, וכשהתעורר משנתו אמר חלומות שוא ידברו, אבל כשראה השיךּ והכיר חתימת אביו זכר החלום והתעלף, ובפרט כשהאשה הכירה אביו ואמרה לו שאתמול נתן לה השיךּ, וצוה שיתנו לה הכסף והוא הלך לראש הישיבה הזאת ושב בתשובה.

מכאן אנו רואים ערך הבנים, שאותו האיש אנשים שאינם קרוביו היו אומרים עליו קדיש תראה הנחת רוח שהיתה מגעת אליו, כ"ש וק"ו שאם מי שאמר קדיש הוא בנו השכר יהיה כפול יותר, ואם בנו תלמיד חכם וקורא למנוחתו משניות ותהלים וגמ' ושאלות ותשובות הנה שכרו היכן יגיע, ולא נאמר עשינו מה שעלינו ולא הצלחנו, אם נראה ילדים בגיל עשר שנים בחצות הלילה מחוץ לבית, ואם יש חתונה ישובו לבית בשעה שלוש של הבקר, ר"ל אין אנו עוסקים בחינוך בנינו, שאם מגיל הזה יכנסו בזמן שירצו כשיגדלו קצת באיזה לשון יכולים להתגבר עליהם! יהי רצון שהקב"ה יעזרנו לגדל בנינו על אהבת ה' ויראת שמים, ויתן לנו הטוב והבריאות והשלום וישלח לנו משיח צדקינו במהרה בימינו אמן סלה.אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.