פרשת עקב

1368


מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה


פרשת השבוע יש בה ששה מצוות עשה ושתים מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: א} לברך ברכת המזון ב} לאהוב הגר ג} לירא את ה' ד} להתפלל לה' בכל יום ה} להתחבר עם החכמים ותלמידיהם ו} שלא לשבוע רק בה' כשמחוייבים שבועה בבית דין, והראב"ד והגאונים בטלוה שעונשה גדול מאוד. ומצוות לא תעשה הם: א} אין להנות מדברים שמקשטים בהם העבודה זרה ב} אין להנות מעבודה זרה וממה שמקריבים לה ומדברים שיצטרכו בהם לצורך העבודה זרה.
פרשת השבוע מספרת שמשה רבינו אמר לנו אם שומעים דברי הקב"ה ונקיים המצוות ואין עושים עבירות הקב"ה נותן לנו כל הטוב וישמור אותנו ואויבינו אינם מנצחים אותנו כמו שראינו במצרים שאז היתה העיר היותר חזקה בעולם ואנו היינו עבדים שאין לנו שום כוח כדי להלחם והקב"ה עשה לנו נסים גדולים שהוצאנו ממצרים ושהקב"ה עושה לכל האומות שלוחמים אותנו נסים גדולים להצילנו. וצריכים שלא לירא מהם שיש לנו הקב"ה שהוא אלהינו גבור מאד ושהקב"ה מכלה אותם מעט מעט כדי שלא יכנסו החיות בארץ ישראל ולא רק במלחמות עוזר אותנו אף במאכל ושתייה ומלבושים וכל צרכינו כמו שראינו כשיצאו אבותינו ממצרים הקב"ה הוריד להם המן שהקב"ה שנה טבע העולם שתמיד המאכל צומח מן הארץ והמים ממטר מן השמים שהפך והוריד לנו המן מן השמים והמים מהסלע שהיא הארץ שנדע שלא רק הלחם הוא שזן האדם אלא כל דבר שאומר לו הקב"ה שיפרנס אותנו נתפרנס ממנו
ויש פירוש אחר מה ר"ל כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם ר"ל לא רק המאכל והשתייה בלבד הם שמחיים האדם אלא צריך עמהם התורה והמצוות שאמרם לנו הקב"ה כדי שהאדם יחיה אף בעולם הבא. ובמלבוש כשהיו אבותינו במדבר בגדיהם היו חדשים ארבעים שנה ומנעליהם ג"כ היו חדשים ארבעים שנה ואמר לנו שהקב"ה מוליכנו לארץ ישראל שהיא ארץ טובה לחקלאות אבל צריכה תמיד למטר ולזה צריכים תמיד לירא את ה' שיוריד לנו המטר. והדבר החשוב שצריך לדעת אותו כשנהיה עשירים אין אומרים שאנו בכוחנו ובלמודינו עשינו כל החיל הזה, צריכים לדעת שהקב"ה הוא שעזרנו לכל הטוב הזה הכל בידו. כמה עשירים שבלילה אחת נעשו עניים וכמה עניים שלנו בלא מאכל וקמו בבקר עשירים. וצריכים לדעת שהקב"ה נתן לנו ארץ ישראל לא מצדקותינו ורשעות הגויים רק מרשעת הגויים וזכות אבותינו הקדושים. ואח"ך אמר לנו משה רבינו שעשינו העגל והקב"ה כעס עלינו והתפלל עלינו הוא ארבעים יום וארבעים לילה שיסלח אותנו והתפלל גם בעד אהרן לבדו וה' סלח לו רק החצי שנפטרו לו שני בנים ונשארו לו שני בנים. וכמה פעמים כעסנו ה' במדבר ומשה רבינו התפלל עלינו. ואח"ך עלה לשמים וישב בהר ארבעים יום וארבעים לילה אחרים כדי להביא לנו לוחות השניים, ומשה רבינו אמר לנו שהקב"ה אינו מבקש ממנו כלום רק דבר קטן שהוא יראת ה'. חז"ל שאלו וכי יראת שמים דבר קל הוא? ותירצו אצל משה דבר קל. ומשה רבינו אמר לנו שארץ ישראל תמיד עיני ה' בה ולכן צריכים להזהר עצמינו מעבירות שמי שעובר דברי המלך לפניו עונשו גדול יותר ואפי' שמלא כל הארץ כבודו אלא שבארץ ישראל השכינה יתירה והקדושה יתירה והעבירה עונשה גדול יותר ואם שומעים דברי הקב"ה ומקיימים המצוות הקב"ה יברך אותנו בכל טוב וכל מקום אשר תדרך כף רגלינו יתנו לנו. ומשה רבינו מרוב אהבתו אותנו בכל פעם יאמר לנו שאם נירא את ה', ה' יברך אותנו.
בפרשת השבוע יש כמה שאלות: א} משה רבינו כשזכר אותנו במעשה העגל אמר ואתנפל לפני ה' בראשונה וכו' ואח"ך הפסיק ואמר לנו שכעסנו ה' במדבר כמה פעמים בתבערה ובקברות התאוה וכו' ממרים הייתם וכו' ואח"ך חזר ואמר שהתפלל עלינו במעשה העגל ואתנפל לפני ה' את הארבעים וכו' למה הפסיק בינתים היה לו לסיים לומר לנו שהתפלל על עון העגל ואח"ך יאמר לנו שעשינו הרבה עבירות? ב} משה רבינו אמר לישראל שעשיתם העגל וכעסתם ה' כמה פעמים מקציפים הייתם את ה' וכו' ממרים הייתם וכו' אולם אותו הדור שעשה כולם מתו שאז שנת הארבעים לצאת ישראל ממצרים ודור המדבר כולם מתו היה לו לומר להם אבותיכם עשו שאותם שמקשיבים לו לא עשו כלום? ג} משה רבינו היה מתפלל לה' על עון העגל ואמר לו זכור לאברהם ליצחק וליעקב אל תפן אל קשה העם הזה ואל רשעו ואל חטאתו מלת אל תפן אינה מובנה שפירושה עשה עצמך כאילו לא ראית, היה לו לומר סלח להם בזכות אבות
אולם ידוע מה שהקשו חז"ל על הפסוק פוקד עון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים מה עשו הבנים כדי שיענשו אותם? ופירשו רק כשהבנים הולכים אחר מעשי אבותיהם אבל אם האבות צדיקים הקב"ה מעביר להם ואינו מענישם בעולם הזה. ולזה משה רבינו אמר להקב"ה זכור לאבותינו הקדושים שלא עשו עון ולכן לא תענש אותם רק בניהם אם עושים עבירות. וזהו מה שאמר הפסוק העם הזה אבל בניהם אין לי מה להשיב ולזה אמר אל תפן שלא תפן עכשיו לעון הזה רק לבניהם ולכן משה אמר לדור שנכנסים לארץ ישראל שיזהרו עצמם מאד שנחשב שאתם עשיתם שעון הזה תלוי בכם עד דור רביעי ולא רק עון העגל אף כמה מעבירות שעשאום אבותיכם תלויים בכם ולכן צריכים שתזהרו עצמכם שהם לא נענשו על עוונם שאבותיהם היו צדיקים ואתם אבותיכם עשו עוונות ונחשב שאתם עשיתם.
וכאן אנו צריכים להתעורר בשני דברים: א} צריכים לירא מהחטא שאין יודעים מה עשו אבותינו ואם עשו עוונות נענשים על מה שעשו הם ועל מה שעשינו אנו, וכדי שלא להזיק בנינו אח"ך אם טעו ועשו עוונות. ב} לגדל ילדינו על ברכי התורה והמצוות שלא יקבלו עוונינו או עון אבותינו. כולנו יודעים שהקב"ה אינו מוחל למי שעשה עוון רק אם יעשה תשובה ר"ל אדם שעשה עבירה נענש עליה אם בעולם הזה או בעולם הבא אבל הוא ארך אפים אפשר אדם שעושה עון וכל חייו חי בטוב ונענש בסוף ימיו או בעולם הבא ואפשר שנענש בתחילת חייו. וזה לפי חשבונו של הקב"ה יודע אימתי יענש האדם ובדרך שיראה נכונה משל אדם שצריך לעונש ובניו צדיקים אם הקב"ה מענישו בעולם הזה בניו טורחים עמו למה מה עשו הם? ולזה הקב"ה מענישו בעולם הבא. ולפעמים האדם צריך שיענש ובניו צריכים שיענשו הקב"ה מחלה אותו ויהיה בצער וטורח הוא ובניו. ולפעמים האדם צדיק ואינו צריך לעונש אבל בניו רשעים וצריכים לעונש אבל אם מענישם הקב"ה אף הוא מצטער ונחשב כאלו מענישו עמהם ולזה הקב"ה אינם מענישם רק אחר שיפטר אביהם
והקב"ה כשהוא מעניש אותנו בעולם הזה שאנו צדיקים כדי שלא נענש בעולם הבא שעונשה גדול מאד. ולפעמים אדם רשע וכל חייו חי בטוב ובנעימים זה משום שהקב"ה התיאש ממנו ואין בו תקוה כאחאב ונתן לו הטוב בעולם הזה כדי כשיכנס לעולם הבא יכלו לו המצוות שעשאם ויענש על הכל. אולם מנין נדע מי אינו נענש? יש הרבה מינים של יסורים, יש מי שיש לו בעיות בביתו ואף אחד לא שמע בו ויש מי שהוא חולה ואף אחד אינו יודע בו ויש מינים ביסורים שהאדם אינם נראים לו יסורים, חז"ל אמרו שאפי' מי שלבש בגדיו ומצאם הפוכים זה נקרא יסורים וגם המכניס ידו לכיסו כדי שיוציא דינר ויצאה לו חמש מאות ג"כ נחשב יסורים. אולם למה אדם באים לו קלים ואדם באים לו קשים? הטעם הוא התשובה מי שעשה תשובה הקב"ה מביאם לו קלים ומי שלא עשה תשובה באים לו קשים כדי שיתעורר וישוב בתשובה ולא יאמר אני עשיתי הרבה עוונות ואיך הקב"ה מקבל תשובתי, חז"ל אמרו אף בשניות האחרונים של האדם קודם שימות התשובה מתקבלת אבל מי יערב שאז האדם יכול לעשות תשובה נבהל וחש בכאבות, ולזה צריכים לעשות תשובה עכשיו כדי שנחיה בנחת ויקיים בנו הטיבה אחרותינו מראשיתנו והקב"ה יתן לנו הטוב והשלום והבריאות ויבוא משיח צדקינו במהרה בימינו אמן סלה.אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.