פרשת עקב

1318

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה

בתחילת הפרשה הכתוב אמר והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, רש"י ז"ל פירש והיה עקב תשמעון אם המצוות קלות שאדם דש בעקיביו  תשמעון, יש לשאול למה רש"י ז"ל פירש הפירוש הזה ולא פירש והיה עקב "אחרי" כפשוטו, ועודאנו יש לנו מצוות עשה ומצוות לא תעשה ומלת ושמרתם היא מצות לא תעשה, ומלת ועשיתם היא מצות עשה, א"כ בשביל מה והיה עקב תשמעון, אם על מצוות עשה כתבם במלת ועשיתם ואם על לא תעשה כתבם במלת ושמרתם? ועוד ידוע שמצוות עשה הם קודמים למצוות לא תעשה כמו שאמרו חז"ל אתי עשה ודחי לא תעשה, {והכלל הזה ישבו הרבה כללים ולא כל אדם יפרש מה שחפץ, רק הפוסקים הם שמבארים איך הכלל הזה ואפשר להם לפסוק ממנו} א"כ היה לו לכתוב להתחיל בהם ועשיתם ושמרתם ואח"ך והיה עקב כמו שפירש רש"י ז"ל העבירות הקלים.

אולם נתרץ שאלותינו על דרך משל, אדם עשיר יש לו הרבה מפעל ויש לו עבודה רבה וישלו בן יחד, והיה מחכה לו עד שגדל והוליכו למשרד שלו שיש בו הכל, משרד יפה מאד, לפניו אולם מזגן חימום כסאות היותר נאים שיש, לא חסר שום דבר, כל אדם קוה שיהיה לו משרד כזה ולא יצא ממנו לגמרי, אמר לו בני ראה זה המשרד שלך אבל המשרד הזה לעבודה ולא מקום מנוחה, ובלילה נלך לארמון הגדול שקניתי אותו לך דבר טוב מאד, שם אפשר לך שתנוח ותתענג בחיים שלך, אבל הבן כשמצא כל התענוגות האלה פתח המקרר הוציא המשקאות החריפים וישב במשרד אינו עוסק רקב תענוגים, ואינו עסוק בעבודה, אביו אמר עדין הוא שמח במשרד שלו אחרי ימים תתיישב דעתו ויעסוק בעבודה, אולם אין שום דבר, ואינו עסוק רק בתענוגים. פעם אביו רצה לחנכו גרש אותו והוליכו לעבוד בבנין, בקיץ הנה הוא תחת השמשו בחורף תחת המטר והשלג, אצל אדם שהוא קשה מאד ובכל פעם מכה אותו כף עלפניו, הבן היה עובד ובכל יום מצטער יותר, בא לו חבר אביו ואמר לו תלך ותבקש סליחה מאביך ותחזור למנוחה שהיית בה, הבן עקש, אלא הוא התרגל במאכל היות רטוב והבית הנקיה וימצא הכל מוכן ועכשיו המאכל שאוכל אותו רעות לגמרי, והוא שרוחץ בגדיו והבית שגר בה כולה תולעים וביום יצטער הרבה בעבודה ואינו יכולל ישון בלילה מאותו הריח והתולעים, ובכל יום גופו מצטער יותר שאינו רגיל, גופו נחלש ומראהו נהיה מפחד, בא לו חבר אביו פעם אחרת ואמר לו אתה יודע עצמך שלא אפשר לך לחיות ככה, ואתה מקוה שתחזור לבית אביך, ויבוא יום ואתה הולך לו ומבקש ממנו סליחה ותלך אחרי הדרך שחפץ בה אביך א"כ למה אתה מצטער עצמך ככה, לך וביקש ממנו מחילה ותשמע אליו יותר טוב, ותנוח מכל הצער הזהו תחיה חיים של שלוה.

וזהו כוונת הכתוב והיה עקב תשמעון, ר"ל שבסוף אנו שומעים לדברי הקב"ה, ושמרתם נקיים מצוות לא תעשה ולארק מצוות לא תעשה אלא אף עשה שהם קשים, ואז ושמר וכו', שהשי"ת  יתן לנו כל הטוביות, א"כ כשסוף סוף אנו צריכים לשוב למה נצער עצמינו עכשיו לא טוב שנחזור מתחילה! אלא שרש"י אמר אם אדם ידע הקב"ה לא יתכן שיעשה עבירות שירא מהעונש, וכי האדם שוטה שיבוא לפני המשטרה ועובר החוק, והשי"ת שכיח בכל בעולם, א"כ במה האדם צריך לו לשוב בתשובה אם על הטעיות שעשה אותם שנתגבר עליו היצהר, האדם משידע בטעות חוזר מיד, על זה תירץ על העבירות הקלות, וכייש עביררה קלה ועבירה קשה, סיים שאדם דש בעקיביו שאינו יודע בהם שנתרגל בהם הרבה עד שנעשו לו כמותרים, אלו שצריך לשוב עליהם בתשובה מיד כשבסוף נצטרך לשוב עליהם בתשובה.

רבותי! אנו בנים להשי"ת, והוא אוהב אותנו הרבה מאד, ומחכה לנו לשוב בתשובה שישב אותנו כמו שהיינו בזמן דוד המלך ושלמה המלך, אלא שאנו עדין טועים, והשי"ת אמר לנו שיבוא יום ונשוב בתשובה, א"כ למה הצער שאנו מצטערים בו, האם יותר טוב שנשוב בתשובה מעכשיו ונחיה בטוביות שמחכה לנו או לא! האדם לפעמים אינו מתעורר במה שהוא בו, יראה לו שהדבר הזה טוב מאד, ויראה לו שהוא עכשיו חופשי, הנה כשיגדל ישוב בתשובה, אולם מי יאמר לו שכשיגדל אפשר לו לשוב בתשובה אפשר שיתרגל באותה חיים ולא ישוב.

ונביא מעשה שכתבו חיים וולדר בסדורו אנשים מספרים על עצמם א' כשנחשוב בו הננו מקבלים מוסרג דול מאד, האשה הזאת מספרת שיש לה ארבעים בנים, הבת הבכורה היו אוהבים אותה הרבה וחנכו אותה חנוך יפה מאד ולמדו אותה הלמוד היותר טוב עד שסיימה למודיה ונהית מהנדסת מדענית, הבת הזאת משעודה קטנה תמיד אומרת שרוצה להיות חופשית, ואמה היתה נותנת לה כל החופשיה, אבל היא גדלה ותמיד בפיה המלה הזאת אני רוצה להיות חופשייה, וכשגדלה נעשית אינה סובלת עוד, כל היום והיא צועקת ותמיד בפיה המילה הזאת, ותמיד אומרת לה שהיא מחכה אימתי תתחתן ותנוח מהחיים הללו, הביאו לה שידוכין אלא שהיא בחרה באדם שהוריה אינו מוציא חן בעיניהם, ועמדה בכל תוקף, הסכימו והחליטו על הכל, אלא כשקרב זמן החתונה החתן אמר להם שצריכים להוסיף לשלם לו לסיים בנין הבית אלא שאבי הכלה אמראנו שלמנו מה שהסכמנו עליו, הבת עשתה מריבה בבית ואמרה להם צריכים לשלם מהש אמר להם החתן שהיא רוצה להתחתן בכל החופשייה, למה תמיד רוצים שתהיה בבית הסוהר שלהם, אביה עמד בכל תוקף ולבסוף משפחת האיש הם ששלמו ועשו החתונה, והיא אמרה שמשפחת בעלה הם הוריה עכשיו, נסעו לגור בעיר אחרת, ומאותו זמן הבת שלה התחילה להתרחק ממנה מעולם אינה מטלפנת אותה בפליפון רק אם האם שלההיא שמטלפנת אותה, פעם באחת מהביקורים שאלה אותה למה אינה עובדת אמרה לה שבעלה רוצה שתשב בבית, שתקה, והתחילה להתרחק מכל חברותיה, פעם בת הדוד שלהאמרה שאישה גירש אותה מהבית, ובאחת מהביקורים המועטים  שאלה בעל בתה וכי באמת גירש בת דודתה, אמר לה איני חפץ במי שיבקר אותי וימלא ראש אשתי,  פעם ארחו אותו אצלם בשבת, ואז בתה היו לה שני בנים, הבן בכה החזיקה אותו בת האישה אמר לה תחזרי אותו למקומו לא תרגלי אותי בפונקות, החזירה אותו, חזרו בכה החזיקה אותו קם ממקומו והכה אותה כף על אפיה והפלא שאשתו לא עשתה שום דבר כאלו התרגלה בזה, חזרה האשה וכולה כועסת. ואח"ף התילה לשמוע שבתה מבקשת צדקה, בתחילה לא האמינה אבל אחרי שאמרו לה איפה היא מבקשת בקברי הצדיקים דעה שדבריהם אמתיים, הלכו לרופא נפשי להבין להם איך הגיעה למצב כזה, אמר להם שהיא לא שמחה בחיים שהיתה בהם, ואישה מתוחבל הרבה, בתחילה לא הניחה לעבוד במקום של עבודה מכובד כדי שלא תתגאה עליו ולא תשמע אליו, ואח"ך אח קאותה מחברותיה כדי שלא תמצא למי תתלונן, ולבסוף הפציר בה בדוחק כדי שתלך ותבקש צדקה, והיא מחמת שרוצה להיות חופשה לא הלכה להוריה, ואם ילכו לה אינה מסכימה שתחזור ותשוב אתם, זהו המצב שלה בדיוק. יש מי שאומר שמי שמבקש נקרא חופשי! בודאי אף אחד, אולם היא מרגישה עצמה חופשה, אף אנו יושבים בגלות ישמי שאומר שהגלות חופשה? ודאי אף אחד, אבל אין אנו עושים מה שצריך לעשותכדי שנשוב למקום שהיינו בו ונראה לנו שאנו חיים ברוך ה', כאותה הבת שמבקש הונראה לה שהיא חופשייה. יהי רצון שהקב"ה יעזרנו לשוב בתשובה שלמה ונעשה רצונו יתברך, ויתן לנו הטוב והשלום והבריאות וישלח לנו משיח צדקינו במהרה בימינו אמן סלה.

 אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.