פרשת לך לך

1726

 

 

נצטווינו המצוה השנייה והיא המילה.
מסופר כשאברהם אבינו הגיע לגיל 75 שנה אמר לו ה' יתברך לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ושם אברך אותך בילדים ובממון ובשם טוב וישמע אברהם בקול ה' יתברך ויצא הוא ואשתו שרה ולוט בן אחיו וזה נסיון גדול ועמד בו אברהם בגבורה ושאלו חכמינו זכרונם לברכה במה גדול הנסיון והלא כל אדם יתרצה ללכת מארצו כשישמע הבטחות וברכות מאת ה' יתברך? והשיבו שאברהם יצא מארצו לא בשביל ההבטחות והברכות אלא רק לשמע בקול ה' יתברך וראיה כשהגיע אברהם לארץ ישראל ואמר לו ה' יתברך שבניו ירשו את הארץ הזאת בנחלה מיד ויבא רעב בארץ ועל כורחו ירד למצרים וכשגיע קרוב למצרים אמר לשרה שכיון שהיא יפת מראה בטח כשיראו אותה המצרים יהרגו אותו ואותה יחיו לכן תאמר להם שהיא אחותו ועל ידי זה ינצל אברהם וכשהגיעו לגבול החביא אותה אברהם בארון וכשרצה להיכנס למצרים אמרו לו שומרי הגבול מה יש לך בארון כדי לשלם עליו המכס? אמר להם שעורים אמרו לו אולי חטים? השיב להם בסדר הוא מוכן לשלם בעד חטים אמרו לו אולי פשתן? אמר להם בסדר אולי זהב? בסדר אולי אבנים טובות ומרגליות? בסדר כשראו אותו השומרים שהסכים לשלם אפילו בעוד אבנים טובות ומרגליות הסתקרנו מאוד לדעת מה יש לו בארון פתחו את הארון וראו את שרה ויאמרו איש לרעהו ששרה ראויה לפרעה מיד הביאו אותה אל פרעה ובשבילה התעשר מאוד אברהם שנתן לו פרעה הרבה ממון ועבדים ושפחות וגמלים וחמורים כשראה ה' יתברך בצרת אברהם לא שקט ושלח מלאך לענוש את אברהם והיה מכה בפרעה ובביתו והייתה שרה אומרת לו תוסיף עוד להכותם והיה מכה בו המלאך שלח פרעה לאברהם ויאמר לו למה שקרת לומר שהיא אחותך והיא אשתך ויצוו עליו לצאת מעירו הוא ואשתו וישלח עמו שומרים לבל יגעו בו לרעה ותענש כל העיר בגלל זה.
מכאן מוסר גדול שלא להרהר אחר השגחת ה' יתברך שלא יאמר האדם מה הביא לו ה' יתברך הנה ראינו שאברהם לא התלונן כלל וכלל למה הזקיקו ה' יתברך לרדת למצרים אלא ירד כיון שזה רצון ה' יתברך ועל ידי זכה להתעשר כמו שכתבנו. ואם רואה האדם שיסורים באים עליו לא על ה' תלונתו אלא על עצמו ועל עבירותיו יתקן את עצמו ויחזור בתשובה ויסיר ה' יתברך מעליו חרון אפו וישוב אליו וירחמהו.
וה' בירך את אברהם בעושר גדול וגם לוט בן אחיו התברך בגללו וגם לו היה ממון גדול ועבודה רבה והיו רועיו רועים בשדות אחרים ורבו עמהם רועי אברהם ויאמרו אליהם שאסור לרעות בשדות אחרים משום גזל וישיבו אותם הרועים ה' יתברך הבטיח לתת את ארץ כנען לאברהם ולאברהם אין יורש ואם כן לוט הוא יורשו ולכן אין זה גזל השיבו להם רועי אברהם שעדיין לא זכה אברהם בארץ ואין לכם רשות לרעות בשדות אחרים ותגדל המריבה.
ויקרא אברהם ללוט ויאמר לו הלא אנשים אחים אנחנו ולמה תהיה מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין רועיך ולכן הפרד נא מעלי ויבחר לוט לשבת בארץ סדום שאדמתה אדמת מרעה.
באותו זמן המצב החריף מאוד בין סדום ובין שנער ומלך שנער שמו אמרפל ואמרו חכמינו זכרונם לברכה שהוא נמרוד ולמה נקרא שמו אמרפל? שאמר לאברהם פול לכבשן האש נחזור לעניינינו שהמצב היה חריף בין מלך סדום ובין נמרוד שסדום הייתה תחת נמרוד והיו משלמים לו מס ונמשך זה 12 שנה אבל בשנת 13 מרדו סדום וסייעתיה ולא רצו לשלם ובשנת 14 בא אמרפל והמלכים אשר איתו להילחם עם מלך סדום ואשר איתו וינצח נמרוד המלחמה וישבו אנשיו את אנשי סדום וגם לוט שהיה גר שם נשבה.
כשראה נמרוד שלוט הוא דומה לאברהם מיד הכריז שאף על פי שאברהם ניצל מכבשן האש אבל עכשיו נמרוד ניצח ואברהם נפל שבי בידו ולא יכול ה' יתברך חס ושלום להציל אותו מידו ונגרם על ידי זה חילול ה' וכששמע אברהם את תעלולי נמרוד מיד קנא קנאת ה' יתברך ויאסוף את עבדיו ומספרם 318 אשי ויש מחכמינו זכרונם לברכה שאמרו שהביא עמו רק אליעזר ואליעזר גמטריא 318 וילך להילחם עם נמרוד ואנשיו שהיו הרבה מאוד אבל אברהם בטח בה' יתברך והצליח אותו ה' יתברך וניצח את נמרוד ואנשיו וישחרר את השבויים ויאמר לו מלך סדום שישחרר את בני האדם ויקח את הרכוש אבל אברהם לא רצה לקחת אפילו את הרכוש שלא יאמרו שמלך סדום העשיר את אברהם אלא הכול מאיתו יתברך שהוא מוריש ומעשיר.
וירא ה' אל אברהם ויבשר לו שיתן לו את ארץ ישראל וגם יזכה אותו בזרע ויאמר לו אברהם במה אדע כי אירשנה אז כרת עמו ה' יתברך את ברית בין הביתרים ויאמר לו שזרעו יעבד בארץ לו להם 400 שנה ואחר כך ירשו את ארץ ישראל.
כשראתה שרה שעברו עשר שנים ועדיין לא זכתה לפרי בטן אמרה לאברהם שיבא אל אמתה הגר ותיבנה היא ממנה וישמע אברהם בקולה ותהר הגר והייתה מלגלגת על שרה שהיא הרה ושרה עדיין לא זכתה לפרי בטן ותכעס עליה שרה ותענה אותה עד שהפילה את עוברה ותברח ממנה הגר ובדרך פגש אותה מלאך ויאמר לה שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה ועוד יגיעו ימים ואת הרה ותלדי בן וקראת שמו ישמעאל ויהי כן ותלד הגר בן לאברהם והוא בגיל 86 שנה וכשהגיע לגיל 99 שנים שינה ה' יתברך את שמו מאברם לאברהם ויצווהו על המילה כמו שכתבנו בתחילת הפרשה הוא וכל עבדיו והנולד מחדש ימול לאחר שמונה ימים ויבשר אותו עוד ששרה יולדת בן ויקרא שמו יצחק ולגבי ה' יתברך הוא זרע אברהם האמיתי וגם שינה את שמה משרי לשרה וישמע אברהם לקול ה' יתברך וימול הוא ועבדיו.
ויש לשאול כמה שאלות:
א} אם ה' יתברך רוצה שאברהם אבינו יגור בארץ ישראל למה ברא אותו במקום אחר וציווה עליו ללכת לארץ ישראל והלא יכול לברא אותו בארץ ישראל?
ב} בברית בין הביתרים אמר אברהם לה' יתברך במה אדע כי אירשנה כמו שכתבנו למעלה ויש לשאול למה שאל ממנו אות האם אין אמונה לאברהם בה' יתברך והלא כתוב "והאמין בה' ויחשבה לו צדקה"?
ג} מה הסימן שנתן ה' לאברהם שבניו ישתעבדו במצרים ארבע מאות שנה?
ד} כתוב בפרשת חיי שרה כשרצה אברהם לקבור את שרה "גר ותושב אנוכי עמכם" ויש לשאול מה הכניס עניין זה לקבורת שרה?
ידוע שהצדיק הוא מגין על העיר ועל אנשיה מן הפורענות ולכן שאל אברהם אבינו את ה' יתברך באיזה זכות אירשנה האם בזכותי או בעוונות אנשי אותה העיר כמו שכתוב אצל משה שאמר לו ה' יתברך שבני ישראל ירשו את ארץ ישראל לא בזכותם ובעוונות הגויים אלא בעוונות הגויים ובזכות האבות גם אברהם לא ידע אם זכותו תעמוד לאותם הגויים שלא תבא עליהם הפורענות ולא יגלו מארצם ויירשו אותה בני ישראל אמר לו ה' יתברך שבני ישראל יצאו מארץ ישראל וילכו ממצרים ואז אין זכותו מגינה על הגויים ויביא עליהם ה' יתברך את הפורענות וזהו מה שסיים הפסוק "כי ללא שלם עוון האמורי עד הנה" פירוש שעדיין לא נתמלאה סאתם להביא עליהם הפורענות וכשיבואו בני ישראל לארץ ישראל תתמלא סאתם ואין שם צדיק להגן עליהם יירשו בני ישראל את ארצם ולכן נולד אברהם באור כשדים ולא בארץ כנען שלא יגן בזכותו עליהם כיון שאינו בן עירם ובשביל זה כשרצה לקבור את שרה רצה לקנותה בכסף מלא אבל אמרו לו "נשיא אלוהים אתה בתוכנו" שרצו אותו שיהיה נשיאם ויינצלו בזכותו אמר להם אברהם לא.
אחי היקרים!!! זה מה שקרה לנו השבוע הזה שאף על פי שקבורים בתוכנו כמה רבנים גדולים וענקי רוח כמו רבי יצחק צדיקה ורבי יוסף ברבי ורבי דידו כהן וכו' זכותם תגן עלינו אמן!!! כולם הרגישו באבידה שאיבדנו כשהוליכו את מורינו הגדול רבי משה כלפון הכהן זכותו תגן עלינו ליטמן בארץ ישראל וכשנתבונן נדע למה זה קרה שעזב אותנו את בניו הלא הוא מעולם לא חשב על טובת עצמו כלל רק על טובת הקהל וכבר הכניס את חייו בסכנה בשביל להציל את הקהל בזמן הנצים ימח שמם! ולמה אם כן רצה ללכת לארץ ישראל ומה רצה להגיד לנו? אלא שרצה להגיד לנו שימות המשיח קרובים מאוד לבא שאז כל אחד אינה מועלת לו אלא זכותו להציל אותו ולעמוד לקץ הימים לזכות לראות בביאת הגואל ולכן הלך מאיתנו להגיד לנו די מה שבטחתם בזכותי עכשיו הגיע הזמן שלא לבטח כי אם כל אחד בזכותו שימי המשיח הגיעו.
נכון שכשהוא אצלינו יש לנו עוד זכות שכות מעשינו הטובים וזכות הרבנים אבל רבינו הרגיש שאנחנו לא מתאמצים לעשות המצוות כיון שבוטחים רק בזכותו ולכן הלכ כדי שנתעורר לקיים את מצוות ה' יתברך כל אחד כפי יכולתו בין מעט ובין הרבה ובלבד שיכווין את לבו לשמים וכל אחד צריך להרגיש שמורינו נסע כאילו הוא ואמר לנו בני היקרים!!! התעוררו מתרדמתכם והתרחקו מן העבירות ודבקו בתורה ומצוות וכשכל אחד ידמיין לעצמו את הדברים הללו וכן יחשוב קודם שיעשה את העבירה האם ביכולתה להכניסו לגיהנם? בטח שיפחד ויתרחק ממנה ולא יכול עוד לעשות את העבירות רק לדבוק בתורה ומצוות נכון שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא אבל צריך לחזור בתשובה ולחפש עצות להתרחק מהיצר הרע שלא יכשילהו ואז מורינו ינוח על משכבו בארץ ישראל בשלום ובמנוחה כשיודע שבניו הולכים בדרך התורה והמצוות.

ויהי רצון שה' יתברך יעזרנו על דבר כבוד שמו לקיים את מצוות לשם שמים!!!    

 אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.