פרשת לך לך

1236

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה 

פרשת השבוע יש בה המצוה השניה הכתובה בתורה והיא המילה, ומספרת כשאברהם אבינו הגיע לגיל 75 שנה הקב"ה אמר לו לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראךּ בממון ובילדים ואגדלה שמך ויצא הוא ואשתו ולוט בן אחיו וזה נסיון גדול חז"ל שאלו מה הנסיון שיש כאן והרי כל אחד שמברך אותו הקב"ה בברכות הללו יגור אפילו בלבנה אם הוצרך לכך? ותירצו שהנסיון הגדול הוא כשאברהם אבינו יצא מחרן לא חשב על הברכות אלא רק כדי לקיים דברי הקב"ה וראיה לזה כשהגיע לארץ ישראל הקב"ה אמר לו שב כאן ואברכך ואתן לך ארץ ישראל ירושה לבניך וכשהגיע בא הרעב והוצרך לירד למצרים ולא אמר איך הקב"ה יאמר לי שב כאן ואח"ך יביא הרעב כדי שאצא מכאן, וכשהקריב לבוא למצרים אמר לשרה הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את וכשיראו אותך המצרים יאמרו שזאת אשתו ויהרגו אותי ואתך יחיו ולזה אמרי נא אחותי את והחביאה בתיבה. ובכניסתו אמרו לו המשטינים מה יש לך בתיבה כדי שתשלם עליו אמר להם שעורים אמרו לו לא! יש לך קמח! תפתח כדי שנראה אותו, אמר להם מוטב יש לך קמח, אמרו לו משי אמר להם מוטב יש לי משי אמרו לו זהב אמר להם מוטב יש לי זהב אמרו לו יהלומים אמר להם מוטב יש לי יהלומים אמרו לו לא תפתח כדי שנראה מה יש שם וכשפתח ראו אותה כמה יפה אמרו זה ראויה לפרעה והתחתן בא פרעה ונתן לאברהם ממון רב והקב"ה שלח מלאך להכות את פרעה ושרה היתה אומרת לו תוסיף להכותו והוא מוסיף, וישלח פרעה לאברהם ויאמר לו למה אמרת אחתי היא ועתה הנה אשתך קח ולך ושלח חייליו לשמור אותו כדי שלא יזיק אותו אף אחד ויביא להם איזה צרה. מכאן אנו מבינים שהאדם אינו צריך לחשוב על דברי הקב"ה הנה אברהם אבינו לא חשב כלום והקב"ה הוליכו למצרים כדי שפרעה יתן לו כסף וזהב, צריכים לחשוב רק שאולי עוונינו הוא שגרם לנו כל הצער הזה ונשוב בתשובה .

ואברהם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב וגם לוט נהיה לו צאן ובקר בגלל אברהם ונעשה לעשיר גדול ויריבו רועה אברהם עם רועי לוט שרועי לוט היו רועים בשדות אמרו להם רועי אברהם שזה גזל אמרו להם הקב"ה נתן ישראל לאברהם ולוט הוא היורש את אברהם אמרו להם עדין לא נתנה לו הקב"ה ונתרבה ביניהם הריב, ויקרא אברהם ללוט ויאמר לו אל נא תהי מריבה ביני וביניך וביו רועי וביו רועיך הלא כל הארץ לפניך הפרד נא מעלי אם השמאל ואמינה ואים הימין ואשמיאלה, ויבחר לוט את ארץ אדום. ואז היה ריב בין סדום וכדרלעמר מלך עילם שסדום ועמורה ואדמה וצבוים וצוער היו משלמים מס לכדרלעמר שנים עשרה שנה ואח"ך מרדו בו ואחר שנת שלש עשרה בא כדרלעמר ועמו אריוך מלך אלסר ואמרפל מלך שנער שהיא בבל שהוא נמרוד ותדעל מלך גויים ונלחמו עמהם ונצחו אותם, וישבו כל האנשים ולקחו להם כל רכושם והיה גם לוט עמהם והלכו. ונמרוד היתה לו בעיה עם אברהם במעשה כבשן האש שבזה לו כבודו וכשראה לוט התענין שלוט היה דומה לאברהם בצלמו אמר עכשיו אלך לעיר ואומר להם שזה אברהם ונצחתי אלוהיו ח"ו, וכששמע אברם שלוט נשבה אצל נמרוד חשב על חילול ה' ולזה אסף חברתו 318 איש ויש מאן דאמר שלקח עמו רק אליעזר שמלת אליעזר בגמטריא 318 ורדף אחריהם ונלחם עמהם ונצחם. ומלך סדום אמר לו תן לי הנפש והרכוש קח לך אמר לו לא אקח כלום מאתך ולא תאמר אני העשרתי את אברם, הקב"ה הוא מוריש ומעשיר.

והקב"ה נראה לאברהם ויאמר לו שאתן לך ישראל ושאתה עתיד לילד בנים ויאמר לו במה אדע כי ארשנה ואז עשה עמו ברית בין הבתרים ויאמר לו שבניו עתידים לעבוד ארבע מאות שנה במקום אחר ואח"ך יחזרו וירשוה. ושרה אחרי עשר שנים משהגיעו לארץ ישראל מצאה עצמה שלא ילדה בנים נתנה שפחתה לאברהם לאשה ונתעברה שפחתה והיתה משחקת על שרה וכעסה עליה שרה וענתה אותה והפילה הולד וברחה, ובדרך מצאה מלאך ואמר לה שובי אל גברתך והנך מתעברת פעם אחרת ויולדת, וכך היה. ואז אברהם היה בן 86 וכשהגיע לגיל 99 הקב"ה שנה לו שמו מאברם לאברהם ואמר לו שיעשה המילה הוא וכל אשר עמו בבית שאח"ך עתיד להוליד לו בן ושיעשה לו המילה אחרי שמונה ימים ואמר לו ששרה יולדת בן ויקרא שמו יצחק כי ביצחק יקרא לו זרע. ושנה את שם שרי לשרה, ועשה אברהם המילה הוא ובנו וכל עבדיו.

בפרשת השבוע יש כמה שאלות: הפסוק במעשה של אברהם אבינו אמר לנו שהקב"ה נסה אברהם אבינו עשר נסיונות ועמד בכולם יש לשאול למה הקב"ה נסה אברהם אבינו כל הנסיונות הללו וכי לא די שאברהם אבינו ירא שמים ומקיים כל המצות עד שאמרו חז"ל שקיים אפי' מצות עירובי תבשילין?

אולם הניסיון הראשון כדי שילך לארץ ישראל צריכה, שהקב"ה רוצה שאברהם אבינו יגע בארץ ישראל שהיא עיר מקודשת וכמו שראינו אח"ך אפי' שהקב"ה לא אמר לו איפה יגור הוא בעצמו הלך לארץ ישראל ושם הקב"ה אמר לו גור בארץ הזאת שאברהם אבינו ידע שהעיר הזה מקודשת מאד אצל הקב"ה ונתכוון לה מיד. חז"ל שאלו הקב"ה כשאמר לאברהם אבינו שילך מארצו ברכו הרבה ברכות וכל אדם כששומע כל הברכות הללו אפי' השוטה יעזוב בכל וילך מה הנסיון בזה? ותירצו שהנסיון הזה הוא גדול מכל הנסיונות כשאברהם אבינו יצא מבית אביו לא בשביל הברכות יצא אלא כדי לשמוע לדברי הקב"ה.

אולם מי יודע מה יש בלב אברהם אבינו חוץ מהקב"ה וכל המלאכים והאנשים היו אומרים שאברהם אבינו הלך בשביל הברכות אבל כשנראה שעמד בכל הנסיונות בא לישראל ומצא הרעב ולא אמר איפה כל הטוב שאמר לי עליו הקב"ה ויוסיף עוד נסיונות אחרים והוא עודנו מקיים דברי הקב"ה ואינו אומר כלום, אז כל האנשים ידעו שהברכות הם הדבר האחרון שחושב בו אברהם אבינו וכל מה שעשה רק כדי לעשות נחת רוח של הקב"ה.

אלא יש לשאול למה הקב"ה דבר לו על הברכות יאמר לו לך מבית אביך וכשיגיע לשם יברך אותו ולא יצטרך לנסיונות אחרים ולא יהיה פתחון פה לאנשים כלל? ועוד שאמרו חז"ל אברהם אבינו מעולם לא אמר היכן הברכות שאמר לי עליהם הקב"ה והרי אנו רואים בגזרת בין הביתרים אברהם אבינו אמר להקב"ה מה תתן לי ואנכי הולך ערירי ר"ל שאברהם אבינו מבקש מהקב"ה שיתן לו בנים כמו שאמר לנו?

אולם כדי לתרץ שאלות הללו נקדים דברי חז"ל שאמרו על משה רבינו שהיה רוצה להכנס לארץ ישראל והיה מתפלל כדי שיכנס לארץ ישראל והקב"ה אמר לו רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה שהקב"ה אמר לו למה אתה רוצה להכנס לארץ ישראל אם כדי לקיים המצוות שהם בארץ ישראל הנה נותן לך שכרם ללא שתכנס. ושאלו חז"ל איך משה רבינו יחשוב על שכר המצוות והרי חז"ל בפרקי אבות אמרו שהאדם צריך לו לעבוד הקב"ה לא כדי שיקבל שכר? ותירצו שמשה רבינו היה עושה כל המצוות אפי' ללא שכר והיה רוצה לקבל שכרם רק כדי שאוהב השכר שנותנו לו הקב"ה ר"ל המתנה שנותן אותה לו הקב"ה חשובה אצלו מאד ולזה היה רוצה להכנס לארץ ישראל שמשה רבינו היה אוהב הקב"ה הרבה מאד.

אף אברהם אבינו היה רוצה להוליד בן לא משום שאוהב הברכות רק משום שהברכות הם מתנה מהקב"ה ולזה אמר להקב"ה שכל הברכות נתקיימו ועדיין רק מתנה אחת רוצה שתשלים אותה לי שאותם המתנות חשובות הרבה אצל אברהם אבינו שהם מאת הקב"ה ולזה הקב"ה אמר לו על הברכות כדי שאברהם אבינו יזדרז יותר שיודע שהקב"ה נותן לו הברכות שהוא ישמח בהם שהם באים מאת הקב"ה. וכאן הנסיון נעשה יותר גדול מבראשונה שחוץ ממה שצריך לו לחשוב שאפי' מבלי שנותן לו הברכות ישמע לדברי הקב"ה ג"כ צריך לו לחכות להברכות ומקוה להם, לא משום שרוצה השכר ששמע לדברי הקב"ה אלא שהמתנה של הקב"ה חשובה עליו מאד.

רבותי! הרמב"ם ז"ל כתב שיש מי שמקיים המצות מיראה ויש מאהבה. מיראה שירא מהעונש בעולם הזה או בעולם הבא ומאהבה שאוהב הקב"ה {ויש מרבותינו שאמרו שאוהב הקב"ה כדי שיאהב אותו ובערך אותם דברים שאמרם הרמב"ם} וכתב שעיקר יראת שמים הוא מאהבה שמתחילה יתחיל האדם לירא את ה' מיראה ואח"ך יגדל ויבין ויראה כמה טובות עושה עמנו הקב"ה יהיה עובד ה' מאהבה, ואפי' כשעובד הקב"ה מיראה ג"כ יקרא צדיק גמור כמו שכתוב בגמ' שהאדם מעט מעט צריך לו להבין אהבת ה' ויהיה מקיים המצות מאהבה. ואיך האדם יבין הדברים הללו? כשבכל דבר יבדוק וימצא שלולי הקב"ה עושה עמו הטוב אין לנו כלום, אדם חולה יתפלל לה' כשיתרפא ישכח הכל, היה מצבו אינו כל כך יפה יתפלל כשיהיה ברוך ה' ישכח הכל ובכל בעיה דבר ראשון שעושים אותו זוכרים הקב"ה אבל אח"ך שוכחים כל מה שעשה עמנו הקב"ה. צריכים לחשוב שלולי הקב"ה לא נתן לנו כל מה שחפצים איך אנו חיים עכשיו! והאדם משיולד ימצא עצמו חי בשלוה ואין לו שום בעיה אם יבוא ויכוין שלולי הקב"ה נותן לנו איך אנו חיים עכשיו! ולזה צריכים להתעורר ונדע איך נלך בעולם הזה לא משום שאנו ברוך ה' עושים כל מה שאנו רוצים. אם בכספנו ובכוחנו וביופינו יכולים לעשות כל מה שאנו רוצים אם הקב"ה יקח אותו דבר שאנו מתגאים בו ונראה לנו שאין כמונו אף אחד מה יקרה בנו! צריכים להתעורר ונדע הטוב שעושה עמנו הקב"ה אז הקב"ה נותן לנו הטוב והבריאות והשלום וישלח לנו משיח צדקינו במהרה בימינו אמן סלה.אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.