פרשת יתרו

1285

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה
פרשת השבוע יש בה שלש מצוות עשה וארבעה עשר מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: א} להאמין שיש הקב"ה ב} להקדיש יום השבת ג} לכבד הורינו. ומצוות לא תעשה הם: א} שלא לחשוב שיש אלהים אחרים חוץ מהקב"ה ב} שלא לעבוד עבודה זרה ג} שלא להשתחוות לעבודה זרה ד} שלא לעבוד עבודה זרה בדבר שמשעבדים אותו בה ה} שלא לישבע בשם ה' לשוא ו} שלא לעשות מלאכה ביום השבת ז} שלא להרוג אנשים ח} שלא לנאוף ט} שלא לגנוב נפשות יו"ד} שלא להעיד בשקר יא} שלא לחמוד דבר שאינו שלנו יב} שלא לעשות תמונת אדם בולטת כע"ז יג} שלא לבנות מזבח באבנים שנגע בהם ברזל יד} שלא לעשות מעלות לעלות בהם למזבח.
ומספרת יתרו כששמע שהקב"ה הוציא ישראל ממצרים לקח בתו שהיא אשת משה ובניה גרשם ואליעזר וילך לקראת משה המדברה. רש"י ז"ל אמר מה שמועה שמע ובא? והשיב קריעת ים סוף ומלחמת עמלק שמע ובא. יש לשאול והרי הכתוב אמר ששמע שישראל יצאו ממצרים? אולם רש"י כוונתו מנין שמע שישראל יצאו ממצרים והשיב קריעת ים סוף ומלחמת עמלק שכל העולם שמע בה. וישלח למשה ויאמר לו הנה חתנך יתרו בא אליך ויצא משה ויצא עמו אהרן ויצאו עמהם הזקנים וכשישראל ראו אותם שיוצאים יצאו הכל לקראת יתרו. ויספר לו משה על הנסים שעשאם לנו הקב"ה ויחד יתרו והקריב קרבנות לה' ויבאו אהרן והזקנים לסעוד עם יתרו. ויהי ממחרת ראה שכל העם נצב על משה כדי לשפוט אצלו והאנשים מחכים עד שמגיע להם תורם ומשה שופט לבדו ויאמר לו ככה תהיה עיף אתה והעם לכה איעצך שתשים אנשים לעזור לך ועשה משה ככה.
ואח"ך הפרשה מספרת שבחודש סיון הקב"ה אמר למשה שנותן התורה לישראל על הר סיני ויאמר משה לישראל, ויאמרו לו כל אשר יאמר ה' נעשה ונשמע. וביום ששה בסיון בהיות הבקר ויתן ה' קולות וברקים ואמר לנו עשרת הדברות, ואנו לא שמענו רק שתים, אנכי ולא יהיה, ואמרנו למשה שאנו לא יכולים לשמוע קול ה' לך אתה ושמע דבריו ותאמר אלינו וכל ישראל היו בהר סיני כשהקב"ה אמר אנכי ולא יהיה ואף מי שעדיין לא נולדו הנשמה שלנו היתה שם. ויעל משה להר והקב"ה אמר לו כל התורה. חז"ל אמרו כשהקב"ה אמר עשרת הדברות כל העולם שמעו הקול של הקולות והברקים, אבל שתי הדברות אנכי ולא יהיה לא שמעו אותם רק ישראל.
האדם כשקורא הפרשה של השבוע הזה נשאלת לו שאלה בדברי רש"י ז"ל שאמר על הפסוק וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלק, אם הפסוק אמר לנו ששמע שהקב"ה הוציא בנ"י ממצרים מה רצה לומר לנו רש"י ששמע על קריעת ים סוף ומלחמת עמלק? ולמה לא אמר ששמע עשרת הדברות וקריעת ים סוף, שחז"ל אמרו כשהקב"ה אמר עשרת הדברות לעולם כולם שמעו? אולם ידוע מה שאמרו חז"ל שיתרו בא בשנה השנית משיצאו ישראל ממצרים, ולמה לא בא מתחילה? שהיה ירא מפרעה ומעמלק, ששמע שעמלק יש לו בעיות עם ישראל על הברכות והבכורה שלקחם יעקב מדודו עשו, ר"ל שיתרו לא היה לו אמונה שלמה שהקב"ה מציל ישראל, ולא בא רק אחרי שנבטח שישראל נצלו משני מלכים הגבורים, ואז בא. וזהו מה שרצה לרמוז לנו רש"י ז"ל שיתרו לא בא רק אחרי שנבטח שהקב"ה הציל ישראל משני מלכים הללו.
אולם יש לשאול עתה שאלה אחרת, אם יתרו לא היה לו אמונה שלמה ולא בא רק אחרי שנבטח שישראל אינו יכול אף אחד לשלוח ידו עליהם, למה התורה עשתה לו פרשה על שמו וקרה לו כבוד גדול, שנעשה חותן משה רבינו ואף במדבר, ישראל עשו לו כבוד גדול, והוסיפו ונתנו לו יריחו לבניו עד שנבנית בית המקדש, ונתנו אותה לשבט שנבנית בארצו בית המקדש שככה אמר משה רבינו ליתרו כשרצה לנסוע, למה מגיע לו כל זה, מה עשה שיקרה לו כל הכבוד הזה?
כשנבוא לעיין בדברי רז"ל בפרשת שמות אמרו שיתרו שם משה רבינו בבית הסוהר שבע שנים, שהיה ירא מפרעה, ולא היה נותן, לא מאכל ולא שתייה, ואיך חי משה רבינו? צפורה שנעשית אשתו אח"ך היתה מביאה לו המאכל והשתייה ללא שידע אף אחד, ר"ל שצפורה היתה עושית צדקה עם משה רבינו אפי' שלא היה לה ממנו שום ריוח. שיתרו אמר שלא יתן צפורה רק למי שיסיר המטה שבכרמו שאף אחד לא יכול לנגוע בה שכתוב בה שם המפורש שהיא של אדם הראשון, ובאו הרבה גבורים ולא יכלו לעקור אותה ממקומה, ר"ל שלא היה לה הרבה אחוזים שמשה רבינו יכול לעקור אותה, ולא היתה מביאה לו רק מחמת שהיה איש טוב ורוצה לתת לו צדקה. ומחמת דבר זה נתרצה להתחתן בה, ר"ל בשביל בתו שהיתה אשה טובה וצדיקה, יתרו הגיע לכל הכבוד הזה, ואף התורה כתבה פרשה על שמו, ובה כתבה העשרת הדברות, שנבין שיתרו גר צדק, והוא הגר צדק הראשון אפי' שהיו לו הרבה חסרונות.
רבותי! מכאן, אנו צריכים ללמוד ערך הבנים כשיהיו יראי שמים וצדיקים, אם יתרו מחמת שבת אחת מבנותיו היתה צדיקה ועשתה מצוה אחת, ורואים אותו היכן הגיע, חוץ מהכבוד שקרה לו במדבר זכה להיות גר צדק וזכה לגן עדן, ר"ל בתו זכתה אותו, וכ"ש אנו ישראל, אם נגדל בנינו על יראת שמים ונשתדל שיהיו צדיקים הרי שכרינו גדול מאד, ובפרט אם הם יעשו תלמידים, שהלמוד של הבנים הללו שייכים בו אנו, ולא רק למודם אלא כל מה שלמדו התלמידים הללו, ותלמידי תלמידיהם עד סוף העולם, יש לנו שכר על זה, ר"ל האדם יושב בבית וכספו עובד בשבילו.
ולא יאמר האדם לא הצלחתי להתגבר על הילדים, הנה גידול הבנים אינו דבר קל וצריך לו לאדם להשתדל תמיד. ומספרים על הרב של רבי מקיקץ מאצ'אר הי"ו שרואים בניו בן פורת יוסף להם שכולם יראי שמים, והקדושה נכרת על פניהם, ויודעים משהוא בג'רבא תמיד היה חולה, נאמר לכם דבר ששמעתי עליו שמרגיש שבלילה יקום שלשה או ארבעה פעמים לבדוק אם בניו ישנים על צדם השמאלי או לא, ואם ימצא מי שאינו ישן על צדו השמאלי יעורר אותו ויאמר לו תישן על צדך השמאלי, ודבר זה עושה אותו גם בלילי החורף, שהאדם יתעצל לקום לבדוק בניו מכוסים היטב או לא, והוא היה מדקדק גם בדברים כאלו, וכ"ש בחנוך בניו, והנה התוצאה לפנינו, היכן רמתם, שכל אחד מקווה בנים כמותם. כאן אנו צריכים ללמוד ממנו אפי' מעט, וצריכים לשים עינינו על בנינו ונראה אותם מה מעשיהם, ועתה ברוך ה' בכל מוצאי שבת עושים למוד אבות ובנים, שאם אדם לא מצא זמן לראות היכן בניו הגיעו בלמודם, יכול לראות אותם במוצאי שבת, שכל האנשים זמנם פנוי. ואם ימצא שבנו חסר בלמוד ולא התקדם, ילך לרבו ויראה מהו הדבר שאינו מניחו להתקדם, אם אינו שם לב ללימוד, ועם מי מתחבר, וישתדל לתקן. ולא יאמר אני עסוק מאד, ואיני יכול לשים עיני עליהם, והנה הרבנים עוסקים בהם, הרבנים אין להם רק ילד אחד לעסוק בו, ואינם שמים לב עיניהם כשהם חוץ מבית ספר. ועוד אם הרבנים הם שיעשו כל העבודה הזאת למה אנו מבקשים שכר כשבנינו יהיו יראי שמים! ולא יאמר האדם איני חפץ בשכר, שאם בנו יהיה לא אליכם אינו טוב, יענש. ועוד שהשכר אינו משחק או דבר קל, האדם אם בנו יהיה ירא שמים שכרו גדול מאד כמו שראינו ביתרו. יהי רצון שהקב"ה יעזרנו לגדל בנינו על אהבת ה' ויראת שמים ויתן לנו הטוב והשלום והבריאות, וישלח לנו משיח צדקינו במהרה בימינו אמן סלה.אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.