פרשת חקת

1375

 

נצטווינו שלושה מצוות עשה.
א} לעשות דין פרה אדומה.
ב} המת טמא הוא ומטמא.
ג} מי פרה אדומה מטהר הטמא ומטמא הטהור שמזה על הטמא.
בפרשה מסופר שבני ישראל בשנת הארבעים לצאתם מארץ מצרים כשהגיעו למדבר צין מתה מרים הנביאה אחות משה ואהרון והייתה אז בגיל 125 ובזכות מרים היה באר הולך אחרי בני ישראל בדרכם במדבר שהיו שותים ממנו וכשמתה נעלם הבאר ויצמאו בני ישראל למים ויבואו להתלונן על משה ועל אהרון ומשה ואהרון כשנקהלו עליהם בני ישראל הלכו לאוהל מועד ושם נגלה עליהם ה' יתברך ויאמר להם דברו אל הסלע ויתן מימיו ויקהילו משה ואהרון את בני ישראל וילכו לפני הסלע ויחשוב משה בלבו אם ידבר עם הסלע ויוציא את מימיו יווצר קטרוג בשמים על בני ישראל שהסלע שהוא דומם שומע בקול ה' יתברך אפילו בדיבור ואילו בני ישראל אינם שומעים בקול ה' יתברך ומכעיסים אותו לכם הכה את הסלע ויוציא את המים.
ה' יתברך כעס על משה ועל אהרון ויאמר אליהם למה לא שמעתם בקולי שאמרתי לכם לדבר את הסלע ואילו אתם הכיתם אותו לכן לא תביאו אתם את בני ישראל אל ארץ ישראל אלא תמותו במדבר.
אחר זה שלח משה שליחים למלך אדום ויאמר לו אנחנו רוצים ללכת לארץ ישראל דרך ארצך ואנחנו מבקשים ממך שתרשה לנו לעבור דרך ארצך ואפילו שיש לנו מי באר והמן נקנה האוכל בכסף מאיתך אבל מלך אדום לא רצה ויאסוף את צבאו להילחם עם ישראל וה' יתברך אמר למשה שלא ילחם עמו ויסוב ישראל מעליו.
אחר זה הלכו להר ההר ויאמר ה' יתברך אל משה שהגיע זמנו של אהרון להיפטר מן העולם ויעלו משה ואהרון ואלעזר בנו אל הר ההר ויפשט אהרון את בגדיו וילבש אותם אלעזר בנו וימת שם אהרון בהר ההר בגיל 123 ויראו כל בני ישראל כי גוע אהרון ויבכו עליו שלושים יום שהיו מאוד אוהבים אותו שהיה עושה שלום בית וגם אם היה רואה שני חברים נצים היה משלים עמהם שהולך לראשון ואומר לו שמעתי שחבירך מתחרט ואומר אני חטאתי לחבירי ואני רוצה לבקש ממנו מחילה והולך אחר כך לשני ואור לו כדברים האלה וכשהיו נפגשים בדרך היו מתנשקים ומתחבקים ומשלימים איש עם רעהו.
כשמת אהרון הוסרו ענני הכבוד שהיו לבני ישראל בזכותו אחר האבל חזרו בזכות משה כששמע עמלק שמת אהרון לבש לבוש כנעני וילחם עם בני ישראל ובני ישראל לא היה יודע מי הוא האויב שלבושם כנעני ושפתם ומראיהם עמלקי ויתפללו לה' יתברך ויאמרו אם תתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם וה' יתברך שמע תפילתם וינצחו אותם.
אחר זה נסעו מהר ההר לסבוב את ארץ אדום ותקצר נפש העם בדרך וידברו וילונו על ה' ועל משה ויאמרו למה העלותונו ממצרים ויכעס ה' יתברך וישלח בם נחשים וינשכו אותם וימות עם רב מישראל וילכו למשה ויתפלל עליהם משה ויאמר לו ה' יתברך עשה לך נחש נחושת והיה אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחושת וחי.
אחר זה נלחמו עם סיחון מלך חשבון שהיה גבור מאוד וינצחו אותו ויקחו ממנו את כל ארצותיו גם עוג מלך הבשן שהיה ענק הלך להילחם עם בני ישראל ובתחילה פחד ממנו משה בשביל שעוג הוא אליעזר עבד אברהם ופחד משה שמא תעמוד לו זכותו של אברהם וגם עשה המילה והבטיחו ה' יתברך שינצח אותו.
ויקח עוג הר גדול שהיה אורכו 12 ק"מ ורוחבו 12 ק"מ כשטח שהיו חונים בו בני ישראל ויניח אותו על ראשו לזורקו על בני ישראל וה' יתברך זמן לו נמלים בראשו וינקבו את ראשו ויכנס ההר בראשו ורצה עוג להוציאו מפיו וה' יתברך האריך את שיניו שלא יכול להוציאו משה רבינו היה גבוה 5 מטר והביא חרב אורכה 5 מטר וקפץ 5 מטר והגיע לעקב עוג ויפל אותו וישבר ההר בראשו וימות וינצחו בני ישראל את צבאותיו ויקחו את כל עריו.
ויש לשאול כמה שאלות:
א} לרוב השנים חקת ובלק מחוברות למה חיברו חכמינו זכרונם לברכה פרשת חוקת ובלק שמן הדין היה לחבר בלק ופינחס כיון שפרשת בלק מסיימת במעשה פינחס ואילו פרשת פינחס עוסקת בתשלום שכר פינחס על זה?
ב} בפרשת חוקת כתיב "זאת חוקת התורה" פירש רש"י שהשטן ואומות העולם מתלוצצים ומלגלגים על בני ישראל בשביל מצות פרה אדומה איזה טעם יש בה לכן אמר הפסוק חוקה ורוצה לומר גזרה מאת ה' יתברך ואין לך להרהר אחר הטעם ויש לשאול למה רש"י לא אמר את הדברים הללו אלא כאן והלא יש הרבה חוקות כמו הכלאים והשעטנז ועוד וכמו שכתיב "אם בחוקותי תלכו" שיש הרבה חוקות?
ג} כתיב "זאת חוקת התורה אשר ציווה ה' לאמר דבר אל בני ישראל וכו',, ויש לשאול למה כתיב "אשר צוה ה',, והלא כל המצוות ציווה ה' את משה כדי לצוות את בני ישראל?
ד} פירוש רש"י "ויקחו אליך" שתהיה נקראת על שמך זאת הפרה שעשה משה במדבר ופירשו חכמינו זכרונם לברכה כל פרה שעשו בני ישראל אחר כך צריכים להניח קצת מאפר הפרה שעשה משה ויש לשאול למה רק כאן פירש רש"י כאן והלא כתיב בפרשת תצוה "ויקחו אליך שמן זית זך" ולא פירש רש"י כן?
ה} פרה אדומה צריכים לשחוט אותה מחוץ למחנה ורוצה לומר מחוץ לשלושה מחנות ויש לשאול והלא אפילו מי שנטמא בשבילה אינו יוצא מחוץ אותם המחנות כמו שפירש רש"י הפסוק "אל המחנה" ואם כן מה צריכים ללמוד משחיטת הפרה חוץ לשלושה המחנות?
ברם אמרו חכמינו זכרונם לברכה שפרה אדומה באה לכפר על מעשי העגל שהפרה היא אם העגל וידוע שהעגל שעשו בני ישראל כישפו אותו הערב רב והיה אומר אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים דהיינו שהעגל דבר לשון הרע על ה' יתברך ועל משה שהם אמרו שהוציאו את בני ישראל ממצרים והעגל גם הוא אמר שהוא הוציא את בני ישראל ממצרים כאילו חס ושלום ה' יתברך ומשה רבינו משקרים ולכן העגל שאמו באה לכפר על חטאו צריכים לעשות לה כמו המצורע שהמצורע ה' מעניש אותו על שדבר לשון הרע {עיין פרשת מצורע} כשאינו רוצה לחזור בתשובה שישלחו אותו אל מחוץ לשלושה מחנות ולכן גם הפרה משלחים אותה חוץ לשלושה מחנות ועוד שהעגל נתגאה במה שאמר שהוא הוציא את בני ישראל ממצרים כאילו חס ושלום הוא אלוה ועל בעל הגאוה אומר ה' יתברך "אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת" ולכן משלחים את הפרה שבאה לכפר על העגל מחוץ לשלושה מחנות שבאותם שלושה מחנות שרויה תדיר שכינת ה' יתברך.
ידוע שמשה רבינו עניו מאוד כמו שהעידה עליו התורה "והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדם" ולכן כשאמר ה' יתברך למשה שתהיה פרה אדומה קרויה על שמו נתן פתח לאומות העולם לקנטר את בני ישראל ולומר להם אתם אומרים שמשה עניו ואילו הפרה רוצה לקראתה על שמו שבה יתגדל שהוא מטהר אתכם.
לכן אמר הפסוק "אשר ציווה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך" ורוצה לומר שזה מציווי ה' יתברך שתהיה קרויה על שם משה שכל פרה שיעשו אחר כך בני ישראל ישימו בה קצת מאפר הפרה שעשה משה במדבר שפרת משה יש בה הרבה כוונות שאנחנו לא יודעים ולא יכולים לכוונם רק משה וכמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה מה שנאמר "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" ששלמה המלך שהוא חכם מכל האדם חשב שידע טעמי כל המצוות כיון שהגיע למצות פרה אדומה לא ידע טעמה ומזה הסיק שגם טעמי שאר כל המצוות לא יודע אבל משה רבינו יודע אפילו טעם פרה אדומה כיון שהוא היה בשעת העגל ולא חטא בו ולכן לוקחים קצת מאפרה ונותנים בכל פרה ופרה שעושים אחר כך אבל אומות העולם אינם מבינים את זה וגם השטן עושה עצמו שאינו מבין ומטעה את בני ישראל ואומר להם מה חשובה פרת משה משאר הפרות והלא כולם דומים וכיון שאנחנו לא יודעים מה הם כוונות משה אפשר לטעות וללכת אחריהם.
לכן פירש רש"י שחוקה זו אינה כשאר חוקות ואין לנו זכות לפלפל ולהתווכח כלום בטעמה כיון שהשטן ואומות העולם שואלים אותנו למה משה קראה על שמו והלא הוא עניו?
ולפי זה יתיישבו כל הקושיות שזהו כוונת הפסוק "זאת חוקת התורה" פירוש שמצות פרה אדומה היא חוקה ואינני רוצה שתתווכח בטעמה עם מישהו אחר והטעם בשביל שה' יתברך ציווה בה אל בני ישראל ויקחו אליך פירוש שציווה שפרה זו תהיה נקראת על שמו.
את כל זה ידענו על משה שהוא עניו ולא רצה שתקרא הפרה על שמו אלא רק בציווי ה' יתברך לעומת זה בלעם שהוא נביא של אומות העולם אמר על עצמו "נאום שומע אמרי אל ויודע דעת עליון" דהיינו שהוא מתגאה שיודע מה חושב חס ושלום ה' יתברך ולכן חיברו חכמינו זכרונם לברכה פרשת חוקת ובלק כדי לדעת ההבדל בין משה רבינו שהוא עניו מאוד שאמר על עצמו "ונחנו מה" וגם התורה העידה עליו "והאיש משה עניו מאוד" לבין בלעם שהוא מתגאה בשקר שהוא יודע מה חושב חס ושלחום ה' יתברך כדי לברור איזו דרך נבחר אם בדרך משה רבינו הענוה והיראה ואם דרך בלעם הגאוה וההפקרות והחכם בודאי שיבחר בדרך משה שהיא הדרך הנכונה.
אחי היקרים!!! כבר כתבנו שפרה אדומה באה לכפר על עוון העגל שיש בו גם גאוה וגם לשון הרע ויש לשאול מה הכניס הגאוה אצל לשון הרע אבל התשובה ברורה היא שמי שמדבר לשון הרע על חבירו שאינו בסדר אם כן הוא בעל גאוה כיון שהוא חושב את עצמו שהוא בסדר שאם הוא אינו בסדר למה אם כן ידבר על חבירו והלא גם הוא כמוהו ועוד מי אמר לו שחבירו טועה אולי הוא טועה שחשב את חבירו שאינו בסדר אלא אם נאמר שהוא חושב את עצמו שהוא חכם יותר מחבירו ודבר זה כשלעצמו הוא גאוה ועוד שהרשה לעצמו שידבר עליו לשון הרע ובפרט אם זה יהיה בליל שבת שאמרו חכמינו זכרונם לברכה שכל אחד ואחד כשחוזר בליל שבת מבית הכנסת מסייעים אותו שני מלאכים אחד טוב ואחד רע עד לביתו אם מוצאים שהבית מסודר וטוב ונאה שהשולחן מסודר והנרות דולקות ויש שמחה ושלוה ושלום בבית המלאך הטוב יברך אותו ויאמר יהי רצון שגם השבת הבאה תהיה כזאת השבת והלאך הרע על כורחו שיאמר אמן ואם להיפך מוצאים את הבית אינו מסודר והשולחן אינו מסודר והוא צועק מכאן ואשתו צועקת מכאן ויש בוקה ומבוקה ומבולקה בבית המלאך הרע מקללו ואומר יהי רצון שהשבת הבאה תהיה כזאת והמלאך הטוב על כורחו אומר אמן.
בעירנו ברוך ה' כולנו מקיימים את השבת ולא הולכים לבית הכנסת עד שביתנו יהיו כראוי שולחן מסודר נרות דולקות מאכל טוב וערב אם כן בכל מוכן לברכה שני המלאכים אכל אם אחר התפילה במקום שנחזור הביתה נלך לדבר לשון הרע ברחובות אם כן אנחנו בעלי גאוה וכבר כתבנו למעלה שה' יתברך אינו יכול להיות עם בעלי הגאוה ולכן המלאכים הולכים להם ומפסידים את ברכתם וזה חוץ מעבירת לשון הרע והגאוה ולכן עלינו להישמר ולתקן את זה כדי שנזכה בברכת המלאכים.
ויהי רצון שה' יתברך יעזרנו ויברך אותנו ברכות טובות ומרובות אמן ואמן!!!

 מאת חי כמוס מאזוז ג'רבהאתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.