פרשת וישב

2542
מסופר שאחר שניצול יעקב מעשו והלך אצל אביו באה אליו צרת יוסף. יוסף היה בן 17 שנה והיה רואה את מעשי אחיו שנראים לו כמעשים רעים והיה מגיד לאביו וגם יעקב היה מאוד אוהב אותו יותר משאר אחיו ויעש לו כתונת פסים ונתקנאו ממנו אחיו ולא היו מדברים עמו כלל וגם חלם חלום שהוא ואחיו יחד בשדה והם מאלמים אלומים וקמה אלומת יוסף וניצבה ושאר האלומות מסובבות אותה ומשתחוות לה ויספר לאחיו ויוסיפו עוד שנא אותו עוד חלם חלום אחר שהשמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לו ויספר אותו לאביו ולאחיו ויגער בו אביו ואחיו הוסיפו עוד שנא אותו אבל יעקב שמר את הדבר בלבו.
פעם היו אחיו רועים בשכם ויעקב היה לומד עם יוסף ובנימין נשאר בבית שהוא קטן וישלח יעקב את יוסף לשאול לשלום אחיו וילך יוסף אל אחיו בשכם ולא מצאם וישלח ה' מלאך גבריאל ויאמר לו יוסף ראית את אחי? ויאמר לו המלאך שמעתי אומרים שהולכים לדותן וילך יוסף אחריהם לדותן ויראו אותו אחיו מרחוק ויאמרו איש אל רעהו הנה בעל החלומות בא ורצו להורגו אבל ראובן אמר להם לא נהרגהו אלא נשליך אותו בבור וימות לבדו וחשב ראובן שאחר שילכו אחיו יוציא אותו מהבור ויחזרהו הביתה וכשהגיע יוסף הפשיטו ממנו את כותנתו וישליכוהו הבור והבור יש בו נחשים ועקרבים וכיון שיסף היה צדיק ויש לו צלם אלוהים לא יכלו להזיק לו.
וילך ראובן שהגיע תורו לשרת את אביו באותו יום ואחיו ישבו לאכול ויראו אורחת ישמעאלים הולכת למצרים ויאמר להם יהודה למה ימות אחינו בגללינו? לכו ונמכרנו לישמעאלים וחלומותיו ממילא בטלים וישמעו אחיו בקולו וימכרו אותו ונמכר עוד יוסף כמה פעמים סך הכל ארבעה ולבסוף קנה אותו פוטיפר שר הטבחים של פרעה.
מכאן רואים גודל השגחת ה' יתברך שיעקב אוהב מאוד את יוסף ויודע שאחיו שונאים אותו והסתכן ושלחו וכשלא מצאם בשכם שלח אליו ה' יתברך מלאך להראות לו הדרך ולא חשבו אחיו שהוא עדיין צעיר ואין לכעוס על מעשיו נוסף לזה שראובן באותו יום הלך לשרת את אביו ואם היה שם לא היה מניחם למוכרו וזה בשביל שהגיע הזמן שבני ישראל ירדו למצרים ולקיים ברית בין הביתרים {עיין פרשת לך לך} ומן הדין היה צריך יעקב לרדת למצרים בשרשראות ברזל אלא שחס ה' יתברך על כבודו וסבב שנמכר בנו יוסף ומשם השתלשל העניין עד שירד בכבוד למצרים כמו שנמשיך לספר.
נחזור לענייננו כשחזר ראובן אל אחיו הלך אל הבור להציל את יוסף ולא מצא אותו ויאמר אל אחיו בבכי איפה יוסף? ויגידו לו שמכרו אותו וירגישו את גודל שגגתם ויקחו את כתונת יוסף ויטבחו שעיר עזים ויטבלו את הכתונת בדם וישלחו ביד נפתלי אל אביהם ויראה אותה אביהם ויאמר זה כתונת יוסף חיה רעה אכלתהו טרף טורף יוסף וקרע את בגדיו ויבכה בכי גדול ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו וימאן להתנחם שה' יתברך גזר על המת להשתכח תוך שנים עשר חודש ויוסף עדיין חי כשראו השבטים את צער אביהם הורידו את יהודה מגדולתו ויאמרו לו אתה המלך ואם אמרת להחזירו שומעים בקולו.
ויקח יהודה אשה ויוליד ממנה שלושה בנים והם ער ואונן ושלה ויקח לער אשה ושמה תמר ממשפחת שם אבל ער היה רשע ומת ויקח אותה אונן וגם אונן מת שהיה רשע ויפחד על שלה ויאמר לה שתחזור לבית אביה כי שלה עדיין קטן וירבו הימים ותמת גם אשת יהודה וינחם יהודה וילך לגזז את צאנו ושמעה תמר שיהודה הולך לגזז את צאנו ותשב בדרך וכשראה אותה יהודה הרחיק עצמו ממנה אבל מלאך גבריאל דחפו ויבטיח לה שיתן לה גדי עזים ויתן לה ערבון חותמו וחליפתו ויבא אליה ותהר ולא הכירה שהיא תמר.
כשהוכר עוברה אמרו אנשי עירה שהיא זנתהשכיון שהיא אלמנת ער ואונן אינה יכולה לינשא אלא ליהודה או לבנו ולא ידעו שהרה מיהודה ויאמר אליהם יהודה שדינה שרפה וכשהוציאוה לישרף שלחה את החותם והבגד ליהודה ותאמר לו לאיש אשר אלה לו אנוכי הרה ויכירה יהודה ויודה ולא בוש שממנו הרה ותלד לו פרץ וזרח.
מכאן למדו חכמינו זכרונם לברכה שמוטב לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש ולא ילבין את פני חבירו ברבים שתמר לא גלתה ליהודה שממנו היא הרה למרות שהיא הולכת לישרף ויש שני תאומים בבטנה לא חסה על הכול כדי שלא תבייש את יהודה אמרה אם יודה מעצמו מוטב ואם לאו לא תביישנו. {עיין בפרשת ויגש כשהתוודע יוסף אל אחיו}
יוסף קנה אותו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים והיה איש מצליח וה' יתברך תמיד עמו כשהיה מבקש ממנו להביא לו מים והביא לו היה אומר לו פוטיפר רוצה יין מיד נהפך המים ליין.
אשת פוטיפר נתאהבה ביוסף והייתה מבקשת ממנו לעשות רצונה אבל יוסף היה מתרחק ממנה וכשראתה שאינה יכולה לעשות רצונה העלילה עליו שרצה לאנוס אותה אבל השופטים מצאו אותו זכאי בדינו ורק היא מעלילה עליו ולא רצו להורגו אבל מפני כבוד פוטיפר לא זיכו אותו לגמרי והניחוהו בבית הסוהר {עיין בפרשת ויגש שיוסף שלם להם את טובתם} וגם בבית הסוהר היה ה' יתברך עמו וכשראה גדול בית הסוהר שה' יתברך עמו הניח הכול בידו.
אחר עשר שנים כעס פרעה על שני שרים על שר המשקים שנמצא זבוב בכוס פרעה ועל שר האופים שנמצא אבן בפת שהיה אופה לפרעה והניח אותם בבית הסוהר ויחלמו שניהם חלום ויגידו אותו ליוסף שר המשקים ספר שבחלומו ראה שיש גפן לפניו ובגפן שלושה שריגים וענבים והוא סוחט את הענבים אל תוך כוס פרעה ויאמר לו יוסף שפתרונו שלאחר שלושה ימים יחזיר אותו פרעה לכנו ויבקש ממנו שלא ישכח לדבר עליו אל פרעה להוציאו ושר האופים ספר שבחלומו שלושה סלי פת על ראשו והעוף אוכל מהם ויאמר לו יוסף שפתרונו שלאחר שלושה ימים יסיר פרעה את ראשו מעליו שכיון שהעוף אוכל אותם ואינו פוחד ממנו פירוש הדבר שהוא מת.
ו
כן היה שלאחר שלושה ימים יום הולדת פרעה ויפקד פרעה את שריו וישפוט את שר המשקים ויזכה את שר המשקה מטעם שיש לומר שהזבוב נפל אחר שנתן הכוס לפרעה אבל שר האופים שהתרשל בתפקידו שפט אותו למות ושר המשקים שכח מלדבר לפרעה על יוסף.
פירש רש"י הפסוק "וישב יעקב" הרבה פירושים אחד מהפירושים שרצה יעקב לשבת בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף ה' יתברך אומר לצדיקים לא דיים מה שמתוקן להם בעולם הבא אלא מבקשים גם עולם הזה.
א} ויש לשאול למה הצדיק אין לו זכות לנוח גם בעולם הבא והלא הרבה צדיקים ירשו עולם הזה ועולם הבא? ובפרט שיש מצוות שאוכלים מפירותיהם בעולם הזה חוץ מן השכר בעולם הבא?
ב} מאי קאמר "מה שמתוקן להם" והלא עדיין לא נתקן להם כיון שהם עדיין חיים בעולם הזה וה' יתברך אין לו אמונה אלא אחר שימות אותו צדיק כמו שפירשו חכמינו זכרונם לברכה הפסוק "אין בקדושיו לא יאמין" ואם כן היה לו לומר מה שיתוקן?
ברם נקדים עוד שאלה כתוב בפרקי אבות בעשרה מאמרות נברא העולם והלא יכול להיבראות במאמר אחד אלא כדי לענוש את הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות ולתת שכר לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות ויש לשאול לגבי הצדיקים אין ראיה ששמרו על העולם כיון שהוא נברא בעשרה מאמרות ואילו נברא במאמר אחד אולי לא היו שומרים עליו?
ברם כתב הרמב"ם בספר שערי תשובה שהשכר הגדול של הצדיקים שהם יהנו מזיו השכינה והעונש של הרשעים שיראו איך הצדיקים נהנים והם אינם נהנים ואם כן כל כמה שהעונש קשה השכר גדול ולכך ה' יתברך נותן שכר גדול לצדיקים כדי שהרשעים יענשו הרבה על ידי זה.
עוד פירשו חכמינו זכרונם לברכה דברי המשנה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שכל אדם ואדם כשנולד בעולם כבר יש לו חלק ואם כן החלק של הרשעים נוסף על חלק הצדיקים וזה דוקא אם אותו צדיק יש לו יסורים של אהבה שיש שני מינם יסורים יש יסורים שהם למרק עוונות ויש יסורים אפילו אם אין עוונות כדי לקבל שכר והוא החלק של אותם רשעים כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה בפרקי אבות עשרה דורות עד אברהם שהיו מכעיסים את ה' עד שבא אברהם ונטל שכר כולם ויצחק לא היה לו יסורים והחלקים של אותם רשעים מאברהם עד יעקב מי יקח אותם? לכך הביא ה' יתברך צרת יוסף על יעקב ואמר לא דיים שכרם אלא אוסיף עליהם גם שכר הרשעים על ידי יסורי אהבה.
ליל רביעי שעבר היא פקידת מורינו ורבינו רבי חיים מצ'אר זכרונו לברכה וזכותו יגן עלינו והכול יודעים שכל ימיו רק צדקות ולימוד ומעשים טובים אבל היה בעל יסורים גדולים ומרים עד מאוד שמתה עליו אשתו והשאירה לו ילדים רכים וגם חלה בעיניו וכו' ובפרט מחלתו אחרונה הארורה שנתייסר כשנה בודאי שאותם יסורים הם יסורים של אהבה כיון שאין לו עוונות ואמרו חכמינו זכרונם לברכה שיסורים שבאים על הצדיקים מכפרים שאם בני העיר עשו תשובה יש לו זכות שזכה את אחרים ועשו תשובה ואם לא עשו תשובה ירויח כל חלקם שיש להם בעולם הבא ונקי מעוונותיהם בודאי אנחנו בוחרים את הדרך הראשונה והיא לחזור בתשובה וכל שנה ושנה ביום פטירתו זוכרים את מורינו ואיך נתייסר ומסיקים מזה שכמה וכמה רשעים לקח את חלקם למרות שהוא רוצה שיחזרו בתשובה ובפרט מה שדר/ש בסוף ימיו על הריבית שמי שמלוה בריבית אין לו חלק לעולם הבא ועוון זה הרבה נכשלים בו במשא ומתן אם לא שואלים את הרב על דא ועל הא ולכן צריכים להיזהר ולשאול את הרב על כל חשש רבית שלא להיכשל בו.
ויהי רצון שבזכות זה ה' יתברך יכתבנו בספר צדיקים וחסידים ויגאלינו גאולה שלמה בקרוב אמן!!!
מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה


אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


2תגובות ב “פרשת וישב

 1. תמם יוסף חיים

  בס"ד
  "פרשת וישב"
  במחילה מכותב הפרשה הייתי מוסיף כמה חידושים שראוי לפרסם באתר קדוש זה,
  הפרשה פותחת אלה תולדות יעקב יוסף, היתה צריכה להגיד ראובן שכן בכורו של יעקב הוא ראובן, אך ידוע שהתורה לא מקפחת, פתחה ב-אלה אותיות "לאה" ואח"כ יוסף שכן יוסף היה בנו האהוב מאשתו האהובה רחל,
  עוד כתוב ויעש לו כתנת פסים, למה דווקא לו? יכל לכתוב ויעש לו כתנת, אלא יעקב ראה ברוח הקודש שיוסף בנו האהוב עתיד להימכר לעבד, שכן במילה "פסים" אנו מוצאים למי נמכר יוסף, פוטיפר, סריסים, ישמעאלים, מדיינים, שהם ר"ת פסים,
  ידוע שיוסף חלם חלומות וגם ידע פתרונות של חלומות ועל כך אחיו שנאו אותו, החלום שממש הרגיז אותם היה "והנה השמש והירח ואחד עשר הכוכבים וכו' את החלום הוא לא סיפר רק לאחיו אלה גם לאביו, בעקבות זאת אביו גער בו, כי לא יכול להיות מצב כזה שכן אימו של יוסף מתה, ותשובתו של יעקב היתה מה החלום אשר חלמת הבוא נבוא וכו'
  יעקב ראה זאת ברוח הקודש אבל היה חייב להגיב שכן במשפט "אשר חלמת הבוא" הוא נתן לו את התשובה, שאם נחלק את שלושת המילים יצא החלום שלך הוא "אש רחל מתה" איך אתה יכול להגיד לנו דברים כאלה? ואביו שמר את הדבר,
  עוד בהמשך שפגש את אחיו, הם הפשיטו אותו וזרקו אותו לבור, וכשישבו לאכול ראובן ריחם עליו והלך לבור לראות מה קורה איתו ואז ראה שהבור מלא נחשים ועקרבים, חזר אל אחיו ואמר להם "הבור ריק אין בו מים" הוא למעשה ביקש מאחיו שיתפללו ושהסבא הגדול אברהם יעמוד וישמור על יוסף, שכן הבור ריק אין בו מים הם ר"ת "אברהם" (נוטריקון), יהי רצון שחידושים אלו יהיו לעילוי נשמתה של אימי חיה בת רחל ז"ל שהלכה לבית עולמה ביום ט"ו בטבת ה-תשעא

 2. יוסי פרי Post author

  ידידי יוסף חיים השלום והברכה לך ולכל בני ביתך.
  אני מאוד שמח שאתה מעלה לאתר רעיונות חדשים. ראה גם אם אין תגובות לרעיונות תמשיך לכתוב כי זה מעשיר את האתר ומעלה את רמותו.כל חידוש מתקבל בברכה.
  חזק וברוך
  ישר כוח
  בברכת שבת שלום
  יוסי פרי
  בשם הנהלת האתר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.