פרשת ויקרא

1334

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה

נצטווינו 16 מצוות. 11 מצוות עשה ו5 מצוות לא תעשה.

מצוות עשה הן:

א} אם טעה אדם ולא קיים מצות עשה מביא קרבן עולה.

ב} להקריב קרבן מנחה.

ג} לשים מלח בקרבנות.

ד} להביא קרבן העלם ציבור. כשבית דין הגדול שיש בו 71 סנהדרין טעו בהוראה בדבר שזדונו בכרת ושגגתו בחטאת והתירו ולא בטלו את כל המצוה אלא קצת ממנה ועשו כל הקהל או רובם על פיהם ואחר כך הכירו בטעות מביאים את הקרבן.

ה} מי שטעה ועבר עבירה מביא קרבן חטאת.

ו} צריך העד לבא לבית הדין ולהעיד ואסור לכבוש עדותו ואם הוא תלמיד חכם גדול יותר מהדיינים בדיני ממונות יכול להתעלם שלא לבוא אבל בדיני נפשות צריך לבא.

ז} להביא קרבן עולה ויורד. ומביאים אותו בששה אופנים:

1} מי שנשבע בעדות לשוא ולא חשוב אם במזיד או בשוגג.

2} מי שנשבע בשוגג לשוא.

3} טמא שאכל מהקדש.

4} טמא שנכנס לבית המקדש בשוגג.

5} האשה שיולדת.

6} המצורע לאחר שיטהר.

כל אלו מביאים קרבן עולה ויורד ורוצה לומר שהעני ביתר מביא רק שני תורים והעשיר מביא בהמה.

ח} הנהנה מהקדש בשוגג. ……………………………………………..

ט} המסופק אם עשה עבירה משל היו לפניו שתי חתיכות חלב ושומן ואכל אחד מהם והשני אבד ולא יודע אם אכל האסור או המותר מביא על זה קרבן אשם תלוי ואם נודע לו אחר כך שאכל האסור מביא עוד פעם קרבן חטאת.

יו"ד} שיחזיר הגזלה לבעליה.

י"א} להביא החייב קרבן אשם.

קרבן אשם מביאים אותו על חמשה אופנים:

1} הגוזל ונשבע על שקר או מי שנתחייב לחבירו משוה פרוטה או יותר ונשבע על זה בבית דין לשקר.

2} הנהנה מן ההקדש מביא האשם מעילות.

3} אשם נזיר.

4} אשם שפחה חרופה.

5} אשם מצורע.

מצוות לא תעשה הן:

א} לא לשים חמץ או שאור או דבש בקטורת.

ב} לא לעשות קרבן בלי מלח.

ג} כשהכוהן עושה מליקה ורוצה לומר שעורף את העוף מאחורי צווארו בצפורנו אסור להסיר את ראשו על ידי כך.

ד} לא לשים שמן במנחת חוטא.

ה} לא לשים לבונה במנחת חוטא.

כבר כתבנו שהטועה במצות עשה מביא קרבן עולה שעולה כולו כליל לה' יתברך ואילו במצות לא תעשה מביאים קרבן חטאת שלוקחים ממנו הכוהנים חלק נמצא שמצות עשה יותר חמורה ממצות לא תעשה שבמצות לא תעשה נוטלים הכוהנים חלק ואילו במצות עשה אינם נוטלים ועוד כלל גדול בידינו שמצות עשה דוחה מצות לא תעשה {והכלל הזה בהרבה דינים ואסור לעשות כלל זה בלי שאלת הרב}

אבל אם נתבונן נראה שגם במצות לא תעשה יש חשיבות שלא כולם מביאים קרבן שוה שהאדם פשוט אינו מביא כמו הסנהדרין והסנהדרין אינם דומים לכוהן גדול וכהן גדול אינו דומה למלך שמביאים יותר מקרבן אחד מכאן רואים שמצות לא תעשה יותר חשובה ממצות עשה ולמה בענין זה יותר חשובה מצות לא תעשה?

וקצת יש להשיב לענין קרבן העלם ציבור שמן הדין צריך כל אחד ואחד מן הציבור שטעה להביא קרבן אבל כיון שההוראה המוטעת יצאה מן הסנהדרין ולא מן הציבור צריכים הסנהדרין להביא הקרבן ואם כן נמצא שהביאו פחות ממה שצריך אבל כהן גדול והמלך למה כשטועים במצות עשה מביאים כשאר אדם ואילו במצוות לא תעשה מביאים יותר משאר בני אדם?

ברם מטבע העולם מי שלא קיים מצות עשה משל אם לא הניח תפילין או לא עשה סוכה או לא עשה פסח וכדומה אינו מתפאר על שעבר על זה אלא להיפך מתבייש מזה. אבל אם עבר על מצות לא תעשה לפעמים יש שמתפארים שעשו את העבירה משל אם הלך למקומות האסורים כגון בתי מלונות וכדומה אינו מתבייש לספר את זה ולכן התורה החמירה בעונש מי שגדול משכמו ומעלה ויכול להתגאות כגון מלך או כהן גדול כדי שירגיש שרק ה' מלך גאות לבש ולא בן אדם שהיום כאן ומחר בקבר ובזה ישבר לבו ויחזור בתשובה וירצהו ה' יתברך.

אחי היקרים!!! לכל אחד מישראל יש נשמה קדושה וכל אחד מישראל רוצה לקיים את המצוות ולהתרחק מהעבירות אבל היצר הרע הוא קשה מאוד ואינו מניח לו להמשיך בשלוה בדרך התורה והמצוות ומניח מכשולים כמה שיותר להכשילו ולהפילו בפח לעשות יותר ויותר עבירות וה' יתברך ברחמיו הגדולים אמר לנו מי שטעה שיביא קרבן ויכופר לו ואפילו שכבר חרב בית המקדש אמרו חכמינו זכרונם לברכה שדי בתשובה בלי קרבן. אבל גם לזה חשב היצר הרע שיש אנשים טועים ובאים אחרים ומוכיחים אותם אותם הטועים במקום לחזור מדרכם הרעה מתלוצצים על המוכיחים אותם ומכנים אותם צבועים וכדומה ונמצא שהנם עושים עבירות ביד רמה שעל אמרו חכמינו זכרונם לברכה העושה עבירות ביד רמה אין לו חלק לעולם הבא נמצא שכל מה שטרח ועשה מצוות ומעשים טובים להיכנס לעולם הבא אבק וצללים ויכנס לגיהנום והכול בגלל שהתלוצץ על המוכיחים אותו לכן צריך האדם להתעורר ולא לתת להיצר הרע להפילו בפח ולהכשילו.

עבירות ביד רמה: הרבה פעמים בא נסיון לידי האדם בענין הזה והיצר הרע מטעה אותו ומראה לו שלא עשה כלום וזה מותר משלן דיבור בבית הכנסת ידוע שזה אסור וכשמדבר בקול רם ולא אכפת לו מאף אחד אפילו אם נגיד שאינו יודע שזה אסור מכל מקום אם אם יוכיחו אותו צריך להבין ולשתוק ולא יוסיף עוד עולה אבל אם לא אכפת לו וממשיך לדבר ולפעמים רב עם המוכיחים אותו נקרא עושה עבירות ביד רמה.

עוד יש כמה בני אדם שרואים את המצוות או העבירות אם אינם קשים להם או ובפרט אם יש בהם עונג משל עונג שבת ליל הסדר וכדומה יקיימו אותם ואם קשים להם מחפשים כמה וכמה אמתלאות להתיר ורוצה לומר שרוצה לקיים את תורת ישראל על פי תאוותו ולא אכפת לו מאף אחד גם זה נקרא עושה עבירות ביד רמה.

צריכים להבין ולהרגיש את תחבולות ועצות היצר הרע ולהינצל מהם שבתחילה מראה לנו שזה מותר אפילו אם כתוב בשולחן ערוך ובגמרא שזה אסור וגם מעודד אותנו לעשות את העבירה קבל עם ועדה כדי שתחשב עבירה ביד רמה שעל זה אין לאדם חלק בעלם הבא ולכן צריך על האדם להתעורר ואפילו אם קשה לו לפרוש מהעבירה אל יריב עם המוכיחים אלא להיפך יבקש ממנו עצה מה לעשות כדי שלא לחטוא עוד ועל ידי זה יעלה בדרך התשובה וינצל מעצות היצר הרע.

ויהי רצון שה' יתברך יעזרנו להתגבר על היצר הרע ויטע בלבנו אהבתו ויראתו ויגאלינו גאולה שלמה בקרוב אמן!!!אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.