פרשת וזאת הברכה

1338

 

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה 
 
פרשת השבוע מספרת משה רבינו היה מברך אותנו ומברך כל שבט ושבט ברכה לעצמו, ואח"ך הפרשה מספרת שמשה רבינו עלה להר נבו וראה כל ארץ ישראל קודם שנפטר, ואח"ך נשמתו נדבקה בשכינה ונפטר,
וקבר אותו השי"ת בארץ מואב מול בית פעור. חז"ל שאלו למה קברו מול בית פעור? ותירצו כשהמקטרג רוצה לקטרג על ישראל על שעשו חטא בעל פעור יבוא משה רבינו ולא יניח אותו, ואף אחד אינו יודע מקום קבורתו של משה עד היום הזה, אפי' שהכתוב אמר בדיוק איפה קבור, ונתן סימנים במקומו, אף אחד אינו יכול למצוא קבר של משה רבינו. ומספרים חז"ל שיש מלך שלח אנשים לראות קבר של משה רבינו, עלו למעלה מצאו אותו למטה, ירדו מצאו אותו למעלה. התחלקו אנשים למעלה ואנשים למטה, אותם שהם למעלה ראו אותו למטה ואותם שהם למטה ראו אותו למעלה. ומשה רבינו נפטר בגיל מאה ועשרים שנה בדיוק. נולד בשבעה באדר ונפטר בשבעה באדר. ומראהו כבן קטן, לא כהתה עינו ולא נס לחה. וספדו עליו ישראל שלושים יום. חז"ל אמרו שבימי האבלות של משה רבינו שכחו ישראל 3000 דין של טומאה וטהרה. וישראל שאלו ליהושע ולא ידע תשובתם, והיו רוצים להורגו. התפלל יהושע להשי"ת, אמר לו זה לצורך כבודו של משה רבינו, אמר לו הורגים אותי איך אעשה להם, אמר לו תעסוק אותם במלחמה. והשיבם עתנאל בן קנז בפלפולו. ויהושע בן נון נעשה חכם גדול מאד שסמך משה ידיו עליו. וכל ישראל שמעו לדברי יהושע. והתורה העידה על משה רבינו שלא קם נביא עוד כמשה אשר ידעו ה' פנים אל פנים, שדבר עם השי"ת כאדם המדבר עם חבירו, ששאר הנביאים מתנבאים בחלום או תבוא להם רעדה גדולה, משא"כ משה רבינו.
 
בפרשת השבוע יש כמה שאלות: א} הפסוק אומר משה איש האלקים, אלקים היא מדת הדין למה? ב} מה בא לרמוז לנו הכתוב במלת לפני מותו ג} אחרי שהכתוב אמר וזאת הברכה, לא כתב הברכות?
 
אולם ידוע הברכה העיקרית היא ברכת הנשמה ולא ברכת הגוף, שהגוף אינו תמידי משא"כ הנשמה, ומי שמבטל בתורה ובמצוות השייכים לנשמה והולך רק בתאוות העוה"ז, שהיצה"ר אומר לו עשה עבירות והרחק ממצות ושומע לו, האדםהוא אינו חכם אבל לא בקלות שילך אחרי הרע, אלא היצר הרע תמיד נותן לו עלילות, והעלילות הידועים הם שלושה, אדם אומר לך המצוות לא הלכו עמי, משל הלך ללמוד ארבע אמות הלכה ואח"ך יבטל, תאמר לו למה לא באת, יאמר לך לא הרוחתי כלום אלא רק הפסדתי. יש מי שהולך לבית הכנסת ומתפלל במנין כראוי ואח"ך אין אנו רואים אותו עוד בביהכ"נ תאמר לו למה יאמר לך שלא הרוחתי מזה כלום אלא אף הפסדתי. יש מי שחושב שהתורה מביאה הרע לאדם, התירוץ של שאלה זאת ניישב אותו על דרך מעשה שקרה שאין לו הרבה זמן, ראש ישיבה פעם התעכב קצת ובא מאוחר קצת לישיבה, שתמיד יבוא שעה קודם הזמן, והפעם הזאת בא לפני עשר דקות, מצא כל התלמידים אינם באים מדרך הקרובה עושים סיבוב רחוק קצת, שאל אותם אמרו לו שיש אדם זקן כשעוברים יתחיל לקלל אותם ויברך השי"ת ואומר דברים רעים על הרבנים והתלמידים, וכדי שלא יניחוהו לעשות יותר עבירות הולכים מדרך אחר, אמר להם אלך ואראה אותו, הלך ועבר משם והיה מחכה לו עד שיצא ומקלל אותו, אמר לו אתה יודע אותי מלפנים? אמר לו לא, אמר לו א"כ למה אתה מקלל אותי, אמר לו שעדין אתה שוטה ושומע להשי"ת, קרב לו ואמר לו מהו הדבר שהשאיר אותך שלא תאמין עוד בשי"ת, אמר לו שהוא נצול שואה, וח"ו איפה היה השי"ת בזמן השואה, אמר לו להפך, מהשואה נראה שיש השי"ת שאנו היהודים מלפנים הורגים אותנו ועדיין חיים, ואם לא יש השי"ת איך ניצל הוא ולא מת עם כל האנשים, או ח"ו רוצה להעניש השי"ת מחמת שעשה השואה, אמר לו אתה דומה לחולה שהלך לרופא שנתן לו כדורים לשתות אותם, וכשגמר ובא לשלם, כששמע המחיר נבהל, שילם ויצא כעסן, והחליט לענוש הרופא ולא יקח עוד כדורים, מי הפסיד, הרופא ודאי לא, והרופא תמיד חי, אמר לו צריך לך לדעת שהשי"ת יש סבה למה הביא השואה, ושנפטרו הרבה יהודים יש סבה, ואנו שמוחינו קצר לא נבין למה. והרבה רבנים כל אחד נתן דעתו מהו העוון שבגללו באה השואה, אולם הטעם בדיוק אף אחד אינו יודע רק השי"ת, ואם היצה"ר משים בלבך שמחמת השואה נראה שאין השי"ת ח"ו צריך לבאר לו שכשהוא בחיים ר"ל יש השי"ת בעולם. ואף אחד לא יועץ להשי"ת מי ישאיר בעוה"ז ומי יקח שהכל שלו. ואנו הדבר היחידי שצריך לעשותו שנשמע לדבריו אולי יתרצה בנו. הרב מדבר והאיש בתחילה היה מצחק כאילו מתלוצץ עליו, אלא מעט מעט נשתנה פניו ולא סיים הרב דבורו עד שהאיש התחיל לבכות כבן קטן, והרב הוליכו אתו לישיבה והלביש לו תפילין והתפלל בבכיה, שהוא היה דתי לפנים, ולא עברו שני ימים ונפטר. שעת ההלויה בא אותו רב ודרש עליו ואמר רבינו הקדוש אמר יש מי שרץ על עוה"ב שלו כל ימי חייו ויש מי שמגיע לזה בשעה אחת, והאיש הזה הגיע לה ביומים, שהשי"ת היה אוהב אותו מאד חכה לו עד שחזר בתשובה, והיה רב שתמיד היה אומר שיעור בכל ליל ראשון ומביאים אותו בטיליפיזיה, ויש אדם נצול שואה חי בארצות הברית אף הוא כופר, אלא שבניו היו יראי שמים ותמיד מוכיחים אותו והוא לא היה שומע להם, פעם ביום ראשון באו בניו לבקרו מצאו אותו לובש תפילין ומתפלל, התפלאו, אחרי שגמר התפילה אמרו לו מה קרה, אמר להם אתמול בלילה הייתי מסתכל בטיליפיזיה הביאו רב דורש, תמיד איני רוצה להקשיב הרבנים אלא שמצאתי אותו מספר על השואה, רציתי לשמוע מה הוא אומר, והשתכנעתי מדבריו, ואני הייתי טועה. יודעים אתם מה היא אומר הרב, היה מספר המעשה הזה.
 
וזהו מה שאמר לנו משה רבינו בתחילת הפרשה ד' מסיני בא וזרח, על מה אומרים זרח על השמש המאיר על העולם ומועיל לכל האנשים שבעולם. משה רבינו אמר לנו השי"ת כשנתן לנו התורה בסיני זרח עלינו כשמש, שהתועלת לנו, ולזה אין צריכים לחשוב על מעשיו שכולם לתועלתינו, משעיר למו הופיע מהר פארן ר"ל היה אפשר לו לתת התורה לשעיר או פארן, ואתה מרבבות קדש לא נטעה ונאמר שאנו קדושים ולזה קבלנו התורה, השי"ת יש לו רבבות קודש ולא צריך לנו, מימינו אש דת למו, לפעמים רואים האנשים בימין הקב"ה שהם רבנים גדולים ונשרפים באשו, אף חובב עמים נראה האומות העולם בשלוה, כל קדושיו בידיך הקדושים בידם, והם תכו לרגליך שדורכים עליהם, כאן משה רבינו אומר לנו אל תחשובו הרבה ישא מדברותיך, צריכים לסבול עול התורה, שזה דברים שאינו יודע אותם אלא השי"ת, ואנו מוחינו קצר ואין מבינים, ולא נשתכנע בדברי היצר הרע.
העלילה השנייה שיעץ היצה"ר, אומר לנו הדברים הללו אינם מודרנים, נכון מלבוש הנשים לפנים היה צנוע מאד אלא שעכשיו הזמן השתנה צריך לאשה ללבוש מלבוש צר או אינו צנוע היטב אין בעיה נלך אחרי הזמן, או ראשה אינו מכוסה כראוי. בעבודה האדם אם לא יעשה תחבולות יאבד, צריך לו לאדם ללכת אחרי הזמן והזמן נתקשה מאד, ואם לא ירוץ על עצמו אף אחד לא ירוץ עליו. והוא אינו יודע שיש השי"ת שחושב עליו, והוא שחושב עלינו כמו שאמרו חז"ל ונתנו ראיה לזה שרואים שאפי' החיה היותר קטנה השי"ת מביא לה מזונה עד למקומה. נכון שהאדם צריך לו לרוץ אחרי מזונו אבל צריך שיהיה בדרך של היתר, ולא בדרכים שנראים לו מותרים. וזהו מה שאמר לנו משה רבינו תורה צוה לנו משה "מורשה" קהלת יעקב שהתורה ירושה תמידית ואינה נשתנית, והעלילה הזאת אינה מתקבלת.
 
העלילה השלישית, יאמר לך לא יכולתי, נכון שצריך לי לתקן עצמי אלא שהיצר הרע קשה מאד ולא יכולתי לסבול. צריכים להבין אם אדם עשה עבירה לא רק הוא נוגע בדבר אלא כללות ישראל, שאנו עם ישראל ערבים זה לזה. ולזה האדם לצורך תועלת חברה צריך לו להעביר על תועלתו, ולא יעשה רק דבר לתועלת כל החברה. וכשאדם משים לפניו מהו ההיזק שעושה לכלל ישראל כשעושה עבירה ישנה דעתו. זהו מה שאמר לנו משה רבינו ויהי בישרון מלך, המשיח תלוי בדבר זה, בהתאסף ראשי עם כשרבותינו מתאספים יחד שבטי ישראל ביד אחת ובלב אחד עם שאר בני ישראל, שהרבנים כל דבריהם בתורה ובמצוות, וכשאנו פשוטי עם נלך אחריהם אז יבוא המשיח, ר"ל אדם כשעושה עבירות מזיק כל ישראל ומעכב המשיח.
 
וזו היא הברכה העיקרית שאמרה לנו משה רבינו, איש האלקים, האיש שניזק הרבה ממדת הדין שבטעות אחת עונשו היה גדול מאד שלא נכנס לארץ ישראל, ואין לומר שמשה רבינו היה אומר דברים ולבו חם שמתפלל להשי"ת ומקבל תפלתו וסולח לו כמו שמקבל תמיד תפלתו, משה רבינו מדבר עמנו כאן לפני מותו, ר"ל אחרי שנבטח שיפטר ולא יכנס לארץ ישראל. יהי רצון שהשי"ת יעזרנו לברוח מן העבירות ונקיים רק המצוות וישלח לנו משיח צדקינו במהרה בימינו אמן סלה.


אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.