פרשת במדבר

1441

 

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה 
פרשת השבוע מספרת שהקב"ה צוה למשה רבינו שיפקוד עם ישראל הוא והנשיאים. ופקדם משה. ראובן 46500, שמעון 59300, גד 45650, יהודה 74600, יששכר 54400, זבולון 57400, אפרים 40500, מנשה 32200, בנימין 35400, דן 62700, אשר 41500, נפתלי 53400, סה"כ 603550 איש מגיל עשרים שנה חוץ מלויים שפקדם לבדם מבן חודש. גרשון 7500, קהת 8600, מררי 6200, סה"כ 22000. ואח"ך הקב"ה צוה למשה רבינו לפקוד הבכורות של ישראל ויניח במקומם הלויים, שהבכורות הם שהיו קדושים אצל הקב"ה והיו מקריבים הקרבנות ועכשיו קדושתם לוקחים אותה הלויים. ופקדם משה וסה"כ היו 22273. והקב"ה אמר למשה 273 שנשארו כל אחד מהם ישלם חמשה שקלים לפדות עצמו ועשה להם משה גורל מי ישלם.
רש"י ז"ל בתחילת הפרשה פירש על החשבון שצוה הקב"ה למשה לחשוב ישראל מתוך חבתן לפניו מונה אותם בכל שעה, כשיצאו ממצרים מנאן וכשנפלו בעגל מנאן לידע הנותרים וכשבא להשרות שכינתו עליהם מנאן. באחד בניסן הוקם המשכן ובא' באייר מנאם. יש להקשות בדברי רש"י שהיה לו לומר מרוב חיבתן ולא מתוך? ועוד לפי דברי רש"י שמנאם אחר העגל משום שנפטרו מהם היה לו למנותם אחרי מעשה בעל פעור ובנות מואב שאז נפטרו 24000 ולא בזמן העגל שנפטרו רק 3000? ועוד שדבריו נראים הפוכים בתחילה אמר כשרוצה להשרות שכינתו עליהם מנאם ואח"ך אמר שבאחד בניסן הוקם המשכן ולא מנאם רק אחרי חודש.
אולם רש"י ז"ל כל מלה ומלה שכותב אותה מכוין בה דבר, רש"י ז"ל כתב מתוך חבתן לפניו מונה אותם בכל שעה ר"ל שבשעה שיהיו חביבין לפניו ולא כעסן עליהם מונה אותם שמכניסם במנינו כמו שאמר הפסוק וקשר רשעים אינו מן המנין. צדיק גוזר והקב"ה מקיים אבל אימתי נהיה חביבין רש"י ז"ל אמר לנו כשיצאו ממצרים מנאן ר"ל אף כשיצאו ישראל ממצרים היו חביבין לפניו אפי' שהיו טבועים במ"ט שערי טומאה. למה? חז"ל אמרו בזכות נשים צדקניות יצאו ישראל ממצרים. מה עשו נשים אלו? ותירצו שבני ישראל באו בני ישראל יצאו, שלא נתערבו עם הגויים. האנשים אינה ראיה שהיו עסוקים בעבודתם ואין להם זמן, והזכות הזה נקרא רק על הנשים שאפי' שהיה להם זמן ואפ"ה היו צנועות כדי שבני ישראל באו בני ישראל יצאו.
וכשנפלו בעגל מנאן לידע הנותרים שבעגל הפסוק אמר וישב העם לאכל ושתו ויקמו לצחק שעשו השלשה עבירות היותר חמורים שהם עבודה זרה גלוי עריות שפיכות דמים ואמרו כשהפסוק אומר העם כוונתו על הערב רב שישראל לא עשו כלום מזה, ונענשו משום שלא מחו בידם והניחום לעשות ר"ל מסכימים להם. ולזה מנאן בעגל לומר לנו שעדין הם חביבין עליו שעדין הם צנועות והנשים לא נשתתפו בעגל. וכשבא להשרות שכינתו עליהם מנאן ר"ל כשעשינו המשכן והקב"ה השרה שכינתו עלינו מנאן עדיין חביבין לפניו ונחשבים עם המנין. וכדי שלא יטעה האדם ויפרש כדרך הפשט שהקב"ה מנאן כדי לידע הנותרים סיים ואמר בא' בניסן הוקם המשכן ובא' באייר מנאן ר"ל שכוונתו כאן לא על החשבון אלא שהם היו חביבין לפניו והם מן המנין שאז היו קדושים וצנועות. והשרה שכינתו קודם החשבון שהשכינה אינה שורה על האדם שאינו קדוש. והיסוד של הקדושה הוא הצניעות כמו שכתב רש"י ז"ל בפרשת קדושים שאחרי מעשה בעל פעור ובנות מואב אז נחסרה הצניעות ולא היו חביבין לפניו ולא מנאן.
רבותי! כמו שאנו רואים שהצניעות היא היסוד שלנו והיא שהוציאה אותנו ממצרים והיא המדרגה הראשונה כדי שבנינו יתרגלו ביראת שמים. ידוע המאמר שאמרו חז"ל שהזכות של אבותינו שיצאו ממצרים קודם הזמן הוא שלא שנו לשונם ושלא שנו שמם ושלא שנו מלבושם. וכל אלו משום שהם משפיעים ביראת שמים על הבנים. לשונם שלא היו מדברים לשון הרע או שבועות או קללות ואירורים, כמו שאמרו חז"ל מגילות היו לאבותינו במצרים מיעקב אבינו והיו משתעשעין בהם בשבת ר"ל בזמן הפנוי היו לומדים התורה שהיא לשוננו. שמותם שהשם ישפיע על הבן מה יגדל. ולבושם שהצניעות של הנשים היא המדרגה הראשונה כדי שהבן יגדל ביראת שמים, ולזה נשמתם היתה קדושה ויכולה לקבל התורה. ולזה יצאו ממצרים אפי' שהיו טבועים במ"ט שערי טומאה שהיהלום לפי מה שהוא מתלכלך בקצת קנוח יחזור ויבריק כמו שהיה.
רבותי! יש דברים שאנו אין מרגישים בהם ונראים לנו שאין בהם כלום אולם כשבאו אחיותנו המבקרים העירו אותנו בדבר חשוב שהצניעות בג'רבא שהיא עיר הצניעות נחסר הרבה אם מהשער שהיו קוצצים אותו ומניחים אותו מגולה מאחור שהוא אסור גמור וחוסר צניעות שאסור לו לאדם לקרוא נגדו שמע ישראל ואפי' נגד אשתו, ועכשיו בלא שמקצצים אותו מניחים אותו מגולה ויאמר לך למה מפנים מותר שתי אצבעות? אף זה לא התירו אותו רק משום מנהג שתי אצבעות מפנים לבד, ותלך למקומות אחרים יאמר לך חוסר צניעות ואנו מוסיפים כפי מה שאנו רוצים, שנה או שנתים יהיה כולו מגולה. ואם מצד המלבוש כולו צר ואם מצד האיפור וכוסמיתיק עמוק מאד שמושך העין או מלבוש אחר שמושך העין של האנשים, זה כולו אסור וחוסר צניעות. וחוץ מזה משפיע על הבנים שיגדלו בדרך לא טובה.
אדם שאל אותי וכי הנשים שלכם אינם מוצאים חן בבעליהם! או רוצים להחריב לכם העתיד שהבנים יגדלו בדרך לא טובה. מספרים בגמרא על רבי יוסי בר אבין שהיה לומד אצל רבי יוסי המן יוקרת, שנה והלך ללמוד אצל רב אשי, כשידע רב אשי שהוא רבי יוסי בר אבין אמר לו למה שנית? אמרו לו ירא ממנו שלא רחם על בנו ובתו. ואיך מעשה בתו? פעם מצא אדם שנוקב בחומת ביתו אמר לו למה אתה עושה ככה? אמר לו רבי אם לא אזכה לקחת בתך לכל הפחות אזכה לראותה. אז רבי יוסי המן יוקרת נכנס לבתו ואמר לה את מנחת הבני אדם לעשות עבירות שובי לעפרך, ונפטרה בתו.
מכאן אנו לומדים שני דברים א} גודל העוון של האשה הלובשת או תעשה דברים שמושכים העין. בתו שלא עשתה כלום מזה אמר לה שובי לעפרך. ב} אין אומרים למה דבר זה אסור או מה יש בו, שרבי יוסי בר אבין היה חכם גדול מאד ולא אמר לרבי יוסי מן יוקרת למה עשית ככה או איך שהוא רבו ויודע יותר ממנו, נבוא אנו ונשאול על הרבנים ששעה אחת מלמודים כפי שנה מלמודינו, ולמדו שלשים או ארבעים שנה למה אמרתם אסור? או מה יש בו? אמרו לנו האשה צריכה לכסות כל ראשה ללא שום ויכוחים. נתנו לנו תוארים במלבוש של הנשים וצריכה שלא תלבש או תעשה דברים שמושכים העינים של האנשים. צריכים לעשות ללא שום ויכוחים וכי האנשים האלו מוחם גדול יותר מהחכמים שלפנים! התנאים והאמוראים והגאונים שאין אנו באים אפי' הצפורן של הרבנים של זמנינו וכ"ש של הרבנים שלפנים.
על האנשים האלו אמר שלמה המלך ע"ה במשלי דור טהור בעיניו ומצואתו לא רוחץ. עושים האיסור בפני הכל ויאמר אני צדיק, כשעושים ככה חושבים שנקראים מודרן. לא! יצר הרע קודם ליצר הטוב בשלש עשרה שנה ר"ל הם מאוחרים שלש עשרה שנה. האשה אומרת לולי בני יהיה כרבי רפאל או כרבי צמח או כרבי עובדיה, עשית משהו כדי שיעלה כמותם עשית המדרגה הראשונה! התוכחת על בעליהם שמניחים אותם לעשות ככה שאומרים אין יכולים לדבר עמהם כלום מפני שלום בית. ואחרי שיגדלו הנערים תשמע הצעקות בשפוך. איפה השלום בית? אם הוכחת מעט מתחילה לא יותר טוב! ושלום בית יהיה על בוריו ויבוא ויאמר הילדים קשים הרבה לא יכולתי להתגבר עליהם. עכשיו שהתעוררת, אם התעוררת מתחילה לא יותר טוב! אם הוכחת על אשתך הנך מוצא נשמה שמקבלת מוסר ושומעת אותך ותנוח אותך בזקנותך ותראה הקדושה שבבניך ותהיה שמח לא יותר טוב! זה קצת דברים ממה שצריך לומר שיש הרבה דברים שצריך לאומרם על דבר זה. כל הקהל צריכים לעשות יד אחת לעצור הדבר הזה שהוא נגדל יום אחר יום ואז נקרא שעשינו לבנינו המדרגה הראשונה של חנוכם ביראת שמים ואף הקב"ה יעזרנו בחנוכם וישלח לנו הטוב והשלום והבריאות ויבוא משיח צדקינו במהרה בימינו אמן סלה.


אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.