פרשת בהר

1383

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה 

פרשת השבוע יש בה שבעה מצוות עשה ושבעה עשר מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: א} הבית דין חושבין שבעה פעמים שבעה שנים ועושים יובל ב} הבית דין תוקעים בשופר בכפור של היובל ג} הבית דין מקדשים שנת החמשים שהיא היובל ד} הבית דין דנים המשפטים של מקח וממכר ה} שישובו הארצות לבעליהם ביובל ו} הבית דין דנים המשפטים של הבתים שבתוך החומה ז} לשעבד עבד כנעני כל ימי חייו. ומצוות לא תעשה הם: א} שלא לעבוד האדמה בשמטה ב} שלא לעבוד העצים בשמטה ג} הדגן שצמח בשמטה מהגרעינים שנפלו בשעת קצירה בשנה שלפניה ונקרא ספיח אין קוצרים אותו בשמטה ד} שלא ללקט תבואת השדה בשמטה ה} שלא לעבוד האדמה והעצים ביובל ו} שלא לקצור ספיחים ביובל ז} שלא לאסוף תבואת העצים ביובל ח} שלא לעשות אונאה במקח וממכר ט} שלא לעשות אונאה בדברים משל אין אומרים לבעל תשובה ראה מה היית לפנים או לגר ראה אביך מה היה עושה יו"ד} שלא למכור הארץ בארץ ישראל לעולם יא} שלא להחליף ערי הלויים יב} שלא ללוות ביחד ברבית יג} שלא לעבוד עבד עברי כעבד כנעני בעבודות מבוזים משל יאמר לו שיולך לו בגדיו לבית המרחץ יד} שלא למכור עבד עברי בהכרזה או בשוק טו} שלא לעבוד עבד עברי עבודת פרך והיא שיאמר לו תעבוד עד שאבוא או תעבוד עד שאומר לך די אלא יאמר לו תעבוד עד זמן פלוני טז} שלא להניח מי משעבד עבד עברי בפרך יז} שלא לעשות אבן להשתחוות עליה אפי' להשי"ת רק בבית המקדש.

בפרשת השבוע מצוה מהמצוות היא השמטה, על השמטה הקב"ה אומר לנו אם נשמור השמטה ונאמר מה נאכל בשנת השמטה על זה סיים הפסוק שהשי"ת שולח טובו בשנה הששית ונותנת לו השדה כדי מה שנאכל בשנה הששית והשביעית והשנה השמינית עד שנכין המזון של השנה השמינית. יש לשאול למה כל זה והרי השי"ת אפשר שיתן לנו טובו בכל שנה ולא יגיע השמטה עד שיהיה לנו הרבה מזון ולא נצטרך לנס הזה של השנה הששית? ועוד למה ביובל לא אמר הכתוב שהשי"ת נותן טובו לצורך ארבעה שנים שהיובל בא אחרי שנת השמטה השביעית, ולא נאמר שהמזון ירקב שראינו יוסף הצדיק היה לו עצה כדי שהמזון לא ירקב? ועוד שהרי ידוע מה שאמרו חז"ל הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים ואיך השי"ת יתן לנו הטוב של שלוש שנים קודם שמטה והרי יש אפשרות גדולה שלא נשמור השמטה?

אולם ידוע המן שהיה מוריד אותו לנו השי"ת מן השמים במדבר אם ישאר ממנו עד הבקר יבאש חז"ל שאלו למה היה נבאש והרי יותר טוב שישאר שבוע או שבועיים וירד פעם בשבועיים ולא יצטרכו ללכת בכל יום לאסוף אותו, ולמה כל הטורח הזה? ותירצו שהשי"ת חפץ לתת לנו כל יום ביומו כדי שתמיד יהיו עיניהם אליו ויתפללו אליו כדי שיתן להם המזון של מחר.

גם כאן היה אפשר להשי"ת כדי שיתן להם שנה כדי שבעה שנים ולא יצטרכו לנס בשנה הששית, אלא שהשי"ת חפץ שעינינו יהיו תמיד תלויים אליו ונתפלל לו שיתן לנו פרנסתינו, ולזה השי"ת אמר לנו אם בשנה הששית צריכים למזון של שלוש שנים יתן לנו אבל שאר השנים צריכים להתפלל אליו שיוריד לנו המטר ויתן לנו הטוב, אלא שאחרי שבעה פעמים שמטה נראה הנס הזה הזה שהשנה שקודם השמטה השדה נותנת פי שלוש. וביובל לא יצטרך השי"ת לומר לנו כשנשמע דבריו ירד הטוב של ארבעה שנים שכבר אנו רואים וללא שיאמר לנו אנו יודעים. ואפי' שיש לנו כלל הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים השי"ת אמר לנו נחשוב שנעשה השמטה והוא יתן לנו טובו אפי' קודם שנקיים המצוה אפי' שאפשר לנו אח"ך שלא נשמור אותה, שאם באמת אנו חפצים לקיים המצוות אז יהיה לנו עזרה מהשי"ת להתגבר על היצר הרע ונקיים המצוות כמו שאמרו חז"ל השי"ת אמר לנו פתחו לי פתח כפתחו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם שאפשר לנו להתגבר על היצר הרע. אבל אם האדם אינו חושב לעשות השמטה הנה השי"ת יודע לב האדם ואינה באה לו הברכה, אבל אם בלבו שחפץ לעשות השמטה מהשמים עוזרים אותו לעשות אותה, ובזה השי"ת הבטיח לנו שיתן לנו הטוב של שלוש שנים אפי' קודם שעשינו השמטה.

רבותי! דבר ידוע שלפי מה שאנו חושבים ומשתדלים על פרנסתינו הנה אין בידינו כלום שמן השמים הם שמחליטים אם יתנו לנו או לאו, ואף אחד אינו יכול לומר שבשמים הרשיעו אותי כמו שכתוב בפרקי אבות והדן דין אמת, הדבר היחידי שיש לנו בו זכות הוא התפילה שנתפלל להשי"ת שיחמול עלינו וישלח לנו פרנסיתינו ואפשר להתפלל להשי"ת שיתן לנו הרבה טובות כדי שנחיה בשלוה, ותהיה לנו בית גדולה ונאה ומקושטת בכל מיני קשוטים ומכונית הכי טובה והכל יותר ממה שצריך, זהו יש לנו בו זכות, אבל אח"ך צריכים לעבוד ונחכה ולא נדע אפשר שהשי"ת יאמר לנו מוטב או תחכו קצת או אינו מגיע לכם. הדבר היחידי והעיקרי שצריכים לבטוח בו שהשי"ת אינו מניחנו ללא כלום, והדבר שמגיע לנו נותן אותו לנו, ולזה צריכים שתהיה עבודתינו באמונה שהדבר שנותן אותו לנו מן השמים נותנים אותו לנו אם במותר אם באסור אאפי' שפעמים נראה לנו שהאסור שקוראים אותו חכמה הוא שהביא לנו הכסף, אולם כל זה הם עצות היצר הרע, ואף אם הלכנו באמונה היינו מקבלים אותו הטוב בדיוק.

ונביא מעשה שכתבו חיים וולדר בסדורו אנשים מספרים על עצמם א' המעשה הזה מספר אותו אדם שהיה הוא ושני חביריו שותפים קונים מכונית רעות לגמרי וצובעים אותם ומתקנים אותם מבחוץ ויהיו נראים חדשים ומוכרים אותם במחיר טוב, הוא אומר שכל האנשים כשמוכרים עושים כמו שעושה הוא וחביריו, אבל הם אומנים יותר, מעט אנשים שבאים ואומרים לך האמת מה יש בעיות במכוניות שלו, אין לדבר על אנשים כאלה. מספר שפעם אין עבודה בשוק והם יש להם מכונית ממין סובארו שבעליה הוסיפו להם הכסף כדי שיבואו ויקחו אותה אין בה שום דבר טוב. אולם חביריו היו בכל פעם מתקנים בה דבר עד שנראית חדשה. פעם הם יושבים כשאין עבודה לגמרי, והנה נכנס עליהם אדם חרדי משתראה אותו תאמר זה הורידו לנו ה' מן השמים שאינו מבין שום דבר, אמר שרוצה מכונית במחיר זול, הם הראו לו אותה סובארו ובקשו בשבילה 15000 ₪, והוא מצאה חן בעיניו הרבה והתחיל לשבח אותם בה והמנוע שלה נקי, והוא להפך רעות לגמרי, עד שהם התחרטו שלא בקשו ממנו יותר. הוא אמר שמחר יבוא אליהם ויביא אתו הכסף. וכן היה ממחרת בא במונית והוריד ממנה עגלה ואח"ך הוריד בן בגיל לתשעה שנים רגליו עקומים ואפי' ידיו אינם נורמאלית ובעיניו אבל גדול. נכנסו חביריו שמחו בו והוא ישב עם הילד, שאל אותו מה שמך אמר לו מיכאל, איפה אתה לומד ואח"ך התחרט אמר אולי אינו לומד מחמת הסריסות שיש לו, אולם הוא השיב אותו לומד בתלמוד תורה כתה ד' ואביו מוליכו בכל יום על עגלה ותלמיד מכתה ח' מעלה אותו על למעלות, ואח"ך הבן היה שואל על המכונית כמה ק"מ הלכה ואם תעצור בדרך, הוא ענה אותו כמו שרגיל לענות אלא שאח"ך נקף אותו לבו ואמר אצחק עם בן סרס והוסיף ושמע הצחקות של חביריו במשרד, וחשב שהבן אינו הולך עוד ללמוד שאביו צריך לו לתקן המכונית בכל יום, ולזה אמר לילד אומר לך האמת שהמכונית רעות לגמרי ולך ואמור לאביך שלא יקנה אותה, הבן אמר לו למה תאמר לי, אמר לו נכון שהוא סוחר וצריך לכסף אבל הוא אינו רשע לגנוב לאדם סרס, הבן קרא לאביו דברו ביחד ולבסוף הביאו למשרד בעגלה ואמר להם הבן אינו חפץ לקנות המכונית הזה, אולם מאימתי הבנים שולטים על אביהם! חביריו הביטו בו והבינו הכל. חביריו אמרו לו חשבו והוא התחיל לחשוב הכסף, מיד אמר לו הוא בנך סרס צריך שתשמע אליו, וכשלא רצה לשמוע אליו, אמר לו המכונית רעות לגמרי, מיד הבין ובטל. אחרי שיצא ידוע מה קרה. מריבה גדולה השכינים באו ובאה המשטרה והמגן דוד אדום הוליכו אותם הוא וחביריו לבית חולים, וכשיצאו עמדו עם סוחר המכוניות ושפטו עליו שצריך לשלם להם 10000 ₪ שהיו צרויחים 15 כל אחד חלקו 5 צריך שיתן להם החלק שלהם, שלם להם ובטלו השותפות. והוא היה כל פעם עובד איזה עבודה ועברו עליו ימים קשים. אשתו היתה מנחמת אותו והרבה מחבירו התלוננו עליו על המעשה שעשה אותו, אולם הוא עמד בכל תוקף ואמר להם שהוא שמח במה שעשה. עברו עליו עשר שנים, פעם כשהיה בזמן קשה מאד, אחד מחביריו אמר לו תנסה ללכת לחברת עזרה לאותם הצריכים אחראי על המכוניות שלהם, נכון שקשה מאד שהרבה מקווים העבודה הזאת אולם לך ונסה, הוא אמר אלך ואין לי שום הפסד, לקח נייר ורשם שמו והוליכה, מצא עצמו שסובבים אותו שמונה אנשים שואלים אותו כמה שאלות ואיפה עבד? אמר להם. והוא יודע שמי שמשנה הרבה עבודות אינו אהוב. אחרי שסיים אמרו לו תחכה , ממראה שלהם הוא נראה לו שאינם מקבלים אותו, התאחרו קצת והיה חושב לחזור אלא כשעמד נפתח הדלת וגדול החברה שאל אותו אמרת על כל העבודות שעבדת אותם? אלא שהוא לא סיפר על העבודה שהיה מוכר מכוניות ישנים, שדבר זה אפשר להרחיקו מהעבודה לגמרי, אלא שהוא דיבר לו על זה, בתחילה אמר שאני עכשיו בחקירה אלא שדבריו שהיה בכל האמת הניחוהו להשיב כן, מיד אמרו לו האחריות שנותנים אותה לך הדבר שרוצים אותו היא האמונה קודם כל דבר, הוא חשב שאומרים לו סליחה העבודה שעבדת אותה אינה של אדם נאמן אלא סיימו ואמרו לו שמענו שקודם 11 שנה עבדת באמונה עם אדם שבא לקנות אתך סובארו ולא רצית למכור אותה לו, הוא פנה ומצא אבי הבן הסרס לפניו. נכון השתנה גדל כרס וזקנו גדל אלא שמראהו לא נשתנה, הוא הרגיש כאילו הוא בעולם אחר. הם משוחחים אתו על המשכורת וההעדפה והוא היה חושב שהשי"ת רוצה להשיב לו אותם שנים שעברו שלא התחרט על הטוב שעשה אפי' שנצטער הרבה, ואח"ך פגש גם הבן שמצבו השתפר הרבה על מה שהיה שעכשיו הולך רק בקצת טורח. הוא עכשיו עובד אתם בניו הכניסם לישיבה והוא חזר בתשובה אינו דתי לגמרי אולם שומר שבת ואוכל כשר ועושה הדינים העיקריים, ובכל פעם מתקרבים יותר בדין. עכשיו יש לו שלושה שנים משנכנס לעבודה הזאת והוא שמח מאד. רבותי! זה מעשה מאלפי מעשיות שיודעים מהם הרבה, ושמבטיחים לנו הכסף הבאים בדרך מותרת יותר טוב מאד מהכסף הבאים באיסור, ושהאסור לא ישאר הרבה. אולם הדבר של הכסף קשה מאד והרבה פעמים שוכחים אותם, או יותר טוב לומר היצר הרע משכיח אותם לנו ונטעה אולם השי"ת אמר לנו פתחו לי פתח של מחט ואני אפתח לכם פתח של אולם. ולזה נתפלל להשי"ת לעזור אותנו לשוב בתשובה ולא נקח רק המותר, ויהי רצון שהשי"ת יתן לנו הטוב והשלום והבריאות וישלח לנו משיח צדקינו במהרה בימינו אמן סלה.אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.