פרשת בא

1100

 

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה 
 
פרשת השבוע יש בה תשע מצוות עשה ואחת עשרה מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: א} להקדיש ראש חודש ב} לשחוט קרבן פסח ביום ארבעה עשר בניסן בערב ג} לאכול הפסח בליל חמשה עשר בניסן ד} לבער החמץ ביום ארבעה עשר בניסן ה} לאכול מצה בליל פסח ו} להקדיש הבכור ז} לספר ביציאת מצרים בליל פסח ח} לפדות הבכור של החמור ט} אם לא פדינו הבכור של החמור נעשה לו עריפה. ומצוות לא תעשה הם: א} לא לאכול בשר פסח נא או מבושל או צלי ב} אין לאכול מבשר פסח עד הבוקר ג} לא ימצא חמץ ברשותינו בפסח ד} לא ימצא דבר שמעורב בחמץ ברשותינו בפסח ה} לא לתת מבשר פסל למומר ו} לא לתת מבשר פסח לגויים ז} לא להוציא בשר פסח חוץ מהחברה ח} לא לשבור שום עצם מהעצמות של קרבן פסח ט} אדם שאינו טהור לא יאכל מהפסח אפי' שמתו שני אחיו מחמת המילה והוא פטור מהמילה יו"ד} לא לאכול חמץ בפסח יא} לא יראה חמץ ברשות ישראל בפסח.
 
פרשת השבוע מסיימת לספר לנו על המכות שהכה הקב"ה פרעה כשלא רצה לשלח בני ישראל, המכה השמינית היא מכת הארבה, הקב"ה שלח לו ארבה מאד שמעולם לא בא כמותו, וגם אחריו לא יבוא, ואכל לו הירקות והעצים שנשארו במכת הברד, וישלח פרעה למשה ויאמר לו הסר מעלי הארבה הזה ואשלח אתכם והתפלל משה להקב"ה, והקב"ה הסיר כל הארבה שבמצרים, ואמרו חז"ל שהמצריים היו צודים הארבה ומולחים אותו כדי לאכול אותו אבל כשהקב"ה הסיר הארבה אפי' הארבה המלוח חי וסר עמהם ולא נשאר אפי' ארבה אחד במצרים. ואמרו חז"ל שבתפילת משה רבינו על הארבה עד עתה אינו בא הארבה במקום מצרים שלפנים. וכשסר הארבה פרעה לא רצה לשלח ישראל, והלך משה ואמר לו שהקב"ה מביא עליכם חושך וכעס פרעה ואמר לו אל תוסף ראות פני ולא אוסף עוד ראות פניך, ואמר לו משה כן דברת לא אבוא אליך עוד פעם, שאחרי המכה הזאת של החושך הקב"ה מביא עליך מכה אחרת והיא מכת בכורות, ובאים אלי ומבקשים ממני שנצא ממצרים ואח"ך נצא. ויצא משה מעם פרעה ובא החושך למצרים שלושה ימים כשאר החושך, ושלושה ימים חושך נחזק ביד, והמצריים נעשו אינם יכולים לזוז, ובני ישראל היו נכנסים לבית המצריים ורואים מה יש להם שהקב"ה צוה אותם לבקש כלי כסף וכלי זהב מאת המצריים כשיצאו ממצרים, ובמכת החושך הזה הקב"ה הרג מבני ישראל שלא רצו לצאת ממצרים, והיו שמונים אחוז מישראל. והקב"ה צוה למשה שניסן הוא ראשון החודשים לישראל, ואמר לו שיאמר לבני ישראל שיקחו כבש ויקשרו אותו לפני בתיהם וזובחים אותו בארבעה עשר בניסן, ולצבוע בדמו על המזוזות של הדלת והמשקוף העליון של הבית כדי כשהקב"ה הורג הבכורים יראה הדם ותעמוד להם אותה מצוה ששמעו לדברי הקב"ה ולא ימותו. ואמרו חז"ל שישראל לקחו הכבש מעשרה בניסן והיו המצרים רואים אותו ואומרים להם מה זה, אומרים לזבוח אותו, והכבש הוא הע"ז של המצריים ולא עשו להם כלום. ובליל חמשה עשר בניסן בחצות הלילה ה' הכה כל בכור בארץ מצרים, שבתוך מצרים ושחוץ למצרים, שאף הבכורים של אומות אחרים שהיו במצרים הרגם, ומי שאין לו בכור הרג לו הגדול שבבית, ואפי' בן פרעה מת, ופרעה היה בכור, וירא על עצמו והקב"ה לא הרגו שרוצה להוסיף להראות לו כוחו על הים, ויצא פרעה באותו לילה לחפש אחרי משה, ואמר לו צא מעלי אתה וישראל, השיבו משה לא אצא בלילה, הלך והביא לו בתיה בתו שגדלה אותו, ויצא לה משה ואמר לפרעה אל תירא אינך מת עתה, וכל המצריים מגרשים בבני ישראל שיראו על עצמם, ובני ישראל אפו הבצק שלהם קודם שיחמיץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, ובקשו מהמצריים בגדים וכלי כסף וכלי זהב כמו שצוה אותם הקב"ה, והמצרי שאומר לו אין לי, אומר לו ראיתי אותם במכת החושך במקום פלוני, ואם רציתי לקחת אותו הנה כבר לקחתי, ונתנו להם המצריים כל מה שיש להם ויצאו ישראל ממצרים ביום חמשה עשר בניסן.
 
בפרשת השבוע יש כמה שאלות: הקב"ה אמר למשה רבינו שחודש ניסן הוא שיהיה ראש חודשים, ידועה המחלוקת שיש חכם סובר שהעולם נברא בתשרי וחכם סובר שהעולם נברא בניסן, לפי סברת החכם שסובר שהעולם נברא בתשרי למה הקב"ה לא בראה בניסן שהרי יודע שאח"ך משנה ראש החודשים בניסן, ולפי סברת החכם שאמר העולם נברא בניסן מה בא ללמדנו הכתוב שהרי מטבעו הוא ראש חודשים, ועוד הקב"ה אמר למשה רבינו קדש לי כל בכור בבני ישראל שחמל על הבכורים של ישראל ולא הרגם כשהרג בכורי מצרים, יש לשאול דהא הבכורים כבר הם קדושים, כמו שראינו שיעקב אבינו היה רץ על הבכורה וקנאה מאת עשו, וידוע שמקודם הבכורים הם שהיו מקריבים הקורבנות, ר"ל קדושים מתחילה א"כ למה הקב"ה אמר למשה רבינו להקדישם?
 
אולם כאן הקב"ה רצה לומר לנו שהוא בחר אותנו והבדלינו מכל אומות העולם, לפי החכם שסובר שהעולם נברא בתשרי, עתה כשהקב"ה נותן לנו התורה הבדלינו משאר הגויים ועשה לנו חודש אחר והיה לנו ראש חודשים ולפי סברת החכם שסובר שהעולם נברא בניסן הקב"ה הסיר הגויים ושנה להם חודש אחר שיהיה להם ראש חודשים כמו שכתוב במסכת ראש השנה שמלכי ישראל מתחילים לחשוב להם מניסן, ר"ל אם מלך התחיל באדר כשיבוא ניסן נחשב שנה שנייה שלו אבל שאר הגויים השנה שלהם מתחלת בתשרי, ר"ל כשיגיע תשרי נחשב לשנה אחרת, ואף הבכורות הקב"ה בחר בני ישראל משאר האומות שמקודם היו הגויים הבכורים כולם קדושים, ועתה הקב"ה בחר בכורות של ישראל שהם שיהיו קדושים שאומות העולם מעשיהם רעים, וכמו שראינו אח"ך כשישראל עשו העגל הקב"ה בחר שבט לוי שלא עשה העגל.

רבותי! הקב"ה רצה לומר לנו שאין אנו ככל הגויים, והקב"ה בחר רק בנו, ולזה צריכים לקיים מצוותיו כמו שאנו רואים שבני המלכים והשרים אינם יכולים לעשות כל מה שחפצים, ואינם יכולים לשבת בכל מקום שחפצים בו, שערכם אינו מרשה להם לעשות מה שחפץ לבם, ואנו בני מלך מלכי המלכים צריכים להזהר במעשינו שלא נעשה רק הדבר שראוי לבני המלכים שהם כתובים בתורה, כמו שבני המלכים צריכים ללמוד מה שצריך להם לעשות וצריכים שלא ללכת אחרי שאר העם, אנו ג"כ ככה, צריכים ללמוד התורה שנדע הדרך שצריכים ללכת בה, וצריכים שלא נלך אחרי שאר האומות, וצריכים להבין שאנו לא כמו שאר האומות, למשל הדבר שנעשה אופנה בימים אלו והולך ומתרבה, חוסר כסות שער הראש של הנשים, דבר שאין בו שום הפסד, כדי שתראה שערה לאנשים דבר שאין בו שום ריוח, שהאנשים אינם עסוקים רק בה, והיא לא איכפת לה בהם ואיכפת לה רק בעלה, ועוד שכל האנשים יכולים לצבוע שער שלהם ומתקנים אותו ויהיה טוב, ולזה אין לה שום סיבה כדי שתראה אותו. ובפרט שדבר זה מזיק הרבה בעתיד של בנינו שהצניעות של האשה הוא הסבה הראשונה כדי שהבן יהיה ירא שמים, ובפרט בזמן הזה שיש לנו אפשרות כדי שהבנים יהיו יראי שמים ויודעים ללמוד תורה היטב, וכל האנשים עיניהם על הבנים הללו שמקווים שיבוא יום ונראה אותם הבנים גדולים ופוסקים, ולמה האשה במעשה הרע הזה תאבד החלום הזה, שכל העיר חולם ומצפה שנראה בנים טובים בזמן שהתשובה הולכת ומתרבה בעולם, ולזה דברים כאלו שאין בהם רק ההפסד צריכים להתרחק מהם יותר טוב, ולא יאמר אדם רק בני הוא שיהיה רב! כל אנשים אפשר שיהיו רבנים וגם רבנים גדולים מאד, אלא שצריך קצת התאמצות מההורים, וקצת מאמץ מהבן, יהי רצון שהקב"ה יעזרנו לגדל בנינו על יראת שמים ואהבתו, ויהי רצון שהקב"ה ישלח לנו הטוב והשלום והבריאות וישלח לנו משיח צדקינו במהרה בימינו אמן סלה.            אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.