יום שביעי של פסח

1331

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה

בספר תורה קורים בפרשת בשלח שבה מסופר על יציאת מצרים וקריעת ים סוף שקרה ביום הזה.

בני ישראל יצאו ממצרים ומשה הבטיח לפרעה שילכו שלושת ימים בלבד במדבר ואחר כך יחזרו אליו וכשפרעה גרש אותם {עיין פרשת בא} בטלה הבטחת משה אבל פרעה לא ידע מזה וחשב שיחזרו אליו ולכן שלח איתם מרגלים וה' יתברך רצה שפרעה יבא עד לים סוף לקיים מה שהבטיח לאברהם {עיין פרשת לך לך} ואחרי כן יצאו ברכוש גדול למרות שהרכוש הגדול ביותר היא התורה אבל אין מקרא יוצא מידי פשוטו שהרכוש הוא גשמי והוא רכוש מצרים ולכן אחר שבני ישראל יצאו ממצרים אמר ה' אל משה דבר אליהם וישובו ויחנו לפני פי החירות בין מגדול ובין הים כדי שיאמר פרעה נבוכים הם בארץ ולא יודעים איפה ללכת.

אחר שעברו שלושה ימים ראו המרגלים שבני ישראל אינם מתכוננים לחזור למצרים חזרו אל פרעה ויאמרו לו שבני ישראל אינם חוזרים והם נבוכים במדבר ופרעה חשב מה שקרו הנסים לבני ישראל במצרים לא מחיבתם אלא כדי להראות לו את כוחו כדי שיאמין בו ואחר כך עזב ה' יתברך חס ושלום את בני ישראל ולכן אמר לחייליו לרדוף אחרי בני ישראל והחיילים פחדו מה עשה פרעה? פתח להם את אוצרותיו ויאמר להם קחו מאשר תמצאו ויקחו החיילים את הכסף ואת הזהב ואת האבנים טובות ומרגליות ויקשטו בהם את עגלותיהם וסוסיהם.

וירדפו אחרי בני ישראל וילכו מהלך ששה ימים ביום אחד ויפנו בני ישראל לאחוריהם ויראו את פרעה וחייליו רודפים אחריהם ויפחדו מאוד ונחלקו ביניהם יש מהם אומרים נחזור ונתפייס עמו ויש אומרים נלחם נגדו ויש אומרים נלך ונשוח בים ויאמר להם משה אל תעשו כלום אתפלל לה' והוא יאמר לנו מה נעשה.

ויאמר אליו ה' עכשיו לא זמן תפילה שבאותה שעה הייתה מדת הדין מקטרגת על עם ישראל וטענה למה המצריים נגזר עליהם שיטבעו בים וישראל ינצלו ויאמר ה' אל משה אמור לבני ישראל ויסעו בים ואחר שנכנסו אמר ה' למידת הדין עכשיו אני לא עסוק עמך שאני עסוק להציל את בני והראשון הנכנס לים הוא נחשון בן עמינדב נשיא שבט יהודה ואחריו שבט בנימין אז אמר ה' אל משה הרם את ידך והכה את הים ובקעהו ויך אותו משה בידו ולא במקל שלא יאמרו שהכוח הוא במקל ויבקע הים ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה ויכנסו אחריהם פרעה וחייליו.

והפריד ה' ביניהם בעמוד ענן ולמרות שלבני ישראל יש קטנים ונשים וזקנים שאינם יכולים לרוץ ופרעה וחייליו יכולים לרוץ לא יכלו להגיע אליהם וילכו שניהם כל הלילה לבני ישראל היה אור שה' יתברך היה מאיר להם בעמוד אש ולמצריים היה חושך ובקריעת ים סוף קרה חמישים נס והרב מעם לועז זכרונו לברכה כתב את כולם.

באשמורת הבוקר יצאו בני ישראל מן הים אבל פרעה וחייליו עדיין בים ויאמר ה' אל משה נטה ידך על הים ויעש כן משה וישב הים לאיתנו ומצרים נסים לקראתו וינער ה' את מצרים בתוך הים וישירו בני ישראל שירה לה' יתברך ברוח הקודש והשירה היא בנוסח אחד ובסגנון אחד גם הנשים שרו לה' יתברך וכיון שאסור לגבר לשמוע שירת אשה לכן לקחו בידם את התוף.

אחר כך ציווה ה' יתברך על הים להוציא את המצריים מן הים כדי שיראו בני ישראל שכל המצריים מתו שהיו הערב רב אומרים כשם שאנחנו מצרים ויצאנו חיים גם החיילים יצאו ממקום אחר חיים וגם כדי שבני ישראל יקחו את רכושם כמו שהבטיח ה' יתברך לאברהם אבינו כמו שכתבנו למעלה ושרו של הים טען לפני ה' יתברך איך אתה נותן לי מתנה שנתתה לי חיילי ורכוש מצרים ואחר כך לוקחם ממני אמר לו ה' יתברך שיפייס אותו אחר כך ויתן לו את חיילי סיסרה בזמן דבורה וברק בן אבינועם {עיין נביא שופטים}.

בהלל בפיסקת בצאת ישראל ממצרים כתיב "הים ראה וינוס" ופירושו חכמינו זכרונם לברכה שמשה רבינו אמר לים להיבקע אבל הים לא רצה להישמע לו ואחר כך הים היה נסוג לאחור תמה משה ויאמר לו למה בתחילה לא רצית ועכשיו אתה נסוג אמר לו הים בשביל שה' יתברך בא אליו ויפחד ויבקע.

ויש לשאול מה חשב הים בתחילה שלא רצה להיבקע והלא כל מה שיאמר משה הוא מצווה מה' יתברך ואפילו אם לא ירצה עכשיו שירצה אחר כך בעל כורחו ובפרט שאין לים יצר רע?

היקר חנינה צייאדה נר"ו שאל כתיב "כל אשר חפץ עשה" "חפץ" הוא לשון הווה "עשה" לשון עבר?

ברם ידוע מאמר שלמה המלך בקהלת אין חדש תחת השמש ורוצה לומר שאין דבר חדש אחר בריאת העולם וכולם נכללו בבריאת העולם ואפילו שרואים שמפעם לפעם מתחדשים הרבה דברים למשל החשמל מכונית מטוס וכדומה כולם כבר נכללו בבריאת העולם ונגזר עליהם להתפרסם בזמנם וזה פירוש הפסוק כל אשר חפץ עכשיו עשה כבר בזמן בריאת העולם אבל לא נתגלה רק עכשיו ודוגמא לאילו של יצחק כשאברהם אבינו רצה לעקוד את יצחק וה' יתברך מנעו ראה אברהם והנה איל נאחז בקרניו בסבך ויעלהו עולה במקום יצחק אמרו חכמינו זכרונם לברכה בפרקי אבות שאותו איל נברא כבר בששת ימי המעשה ויש לשאול אם כן האיל כבר חי מאות שנים על זה השיבו חכמינו זכרונם לברכה שה' יתברך גזר על האיל להיראות בזמן העקידה ובאותו זמן היה בן שתי שנים.

גם בששת ימי המעשה נגזר על ים סוף להיבקע מלפני בני ישראל כשיצאו ממצרים וכיון שנגזר בתחילה על בני ישראל שישבו במצרים ארבע מאות שנה ובני ישראל לא ישבו אלא מאתיים ועשר שנים לא רצה הים להיבקע וטען לפני משה שעדיין מאה ותשעים שנה להיבקע אבל הים יודע שה' יתברך יגזור עליו להיבקע עכשיו מפני בני ישראל אלא שרצה ללמדינו שאפילו אם יש גזרות בשמים יש דברים שמבטלים אותם אפילו קודם זמנם.

ומה הם אותם דברים שמבטלים את הגזרות הרעות? הוי אומר זאת תפילה דכתיב "ויצעקו בני ישראל אל ה',, ועוד כתיב "ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו" וזה מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה תפילה עומדת ברומו של עולם ופירוש הדברים שהעולם נברא בדרך הטבע אבל התפילה עומדת למעלה מטבע העולם ורוצה לומר שיכולה לשנות את הטבע.

אחי היקרים!!! דבר גדול למדנו שהתפילה היא מפתח לכל הבעיות שלא יקרו וצריך לזכור את זה תמיד ולשים לתוך עיננו שבזכות התפילה לחיים בנחת ושלוה ובזכותה משתנה המזל מרע לטוב ובזכותה חיים למרות העוונות שבידינו ולכן עלינו להיזהר ולכבד בית הכנסת ובפרט בזמן התפילה שלא נדבר ולא נשחק וכן אסור לצאת בשעת חזרת השליח ציבור לחצר בית הכנסת ומתאספים שם כמה בוקי סריקי ומדברים כאילו יצאו כבר ידי תפילתם וכאילו עושים טובה חס ושלום לה' יתברך כשבאים להתפלל אליו כאילו זקוק לתפילתם.

ולא יאמר האדם טוב לי ולא אכפת לי מהתפילה שעליו לדעת שגלגל הוא החוזר בעולם כתוב בפרקי אבות שאין לך אדם שאין לו שעה פירוש הדברים שכל אדם תגיע לו שעתו ויצטרכו לו ולהיפך נלמד שכל אדם תגיע שעתו ויצטרך הוא לאחרים וכדי לקדם את פני הרעה עליו להקדים ולהתפלל בשעה שטוב לו שאפילו אם בכל זאת באה לו רעה אם לא התפלל הייתה באה קשה עוד יותר ויותר וכן קל לו עכשיו לבטל אותה שכל גזרה וגזרה כתוב בה בשמים כמה תפילות מבטלים אותה וכשהוא כבר התפלל הרבה לפני זה אם כן נשאר רק קצת תפילות ועוד שאין השבוי מתיר עצמו מבית האסורים ורוצה לומר כשמתפלל קודם שבאה הרעה קל לו יותר לבטלה ממה שבאה אליו ומתפלל אחר כך ועוד שה' יתברך אומר עליו כשהיה טוב לו לא היה מתפלל ועכשיו כשזקוק לי בא אלי?! ואל יאמר האדם אם כן לא אתפלל אחר שבאה הרעה אלא יתפלל ויתפלל שרחמיו על כל מעשיו .

ולכן על המשגיחים והגזברים בבית הכנסת להשגיח טוב ויפה שלא יהיה דיבור בבית הכנסת וגם המדברים צריכים שלא להתחצף כשמוכיחים אותם שזה נקרא עבירה ביד רמה {עיין פרשת ויקרא} ולכן צריכים להבין שמגודל הבת ה' יתברך בנו נתן לנו את התפילה והוא מוכן לשמוע אותנו ולעשות את משאלותינו ה' יתברך שברא כל העולם רק בעשר מאמרות והיה יכול לברא אותו אפילו במאמר אחד כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה בפרקי אבות בודאי ובודאי שיכול לעשות את כל בקשתינו והוא מוכן לשמוע אותנו מי לא בא להתפלל אליו רק מי שנכנסה בו רוח שטות כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח של שטות נכון שמבעיות הזמן קשה להתרכז בתפילה אבל מי שרוצה ומבקש להתרכז ה' יתברך עוזר לו כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה שה' יתברך אומר פתחו לי פתח כפתחו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם ורוצה לומר שה' יתברך מבקש ממנו רק שנתחיל והוא מסייע לנו לגמור על הצד הטוב ביותר.

יהי רצון שה' יתברך יעזור אותנו לעשות רצונו בלבב שלם ונזכה לגאולה שלימה במהרה בקרוב אמן!!!אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.