דבר תורה לחג השבועות

2607

 

החג הזה הוא חג מתן תורה ונקרא החג הגדול והוא הכי טוב משום שכל החגים קשורים בו למשל חג הפסח קשור ביציאת מצרים ועצם היא יציאת מצרים היא לקבל את התורה ואם כן חג הפסח קשור בחג השבועות וגם חג הסוכות שעושים אותו זכר לענני הכבוד שהקיף ה' יתברך את אבותינו ביצאתם ממצרים היא כדי לקבל את התורה ואילולא התורה לא היה מקיפם ולא היה מוציאם בכלל ממצרים וכן חג הפורים וחנוכה אילולא התורה שבידינו היינו נטמעים כבר בין האומות ולא היו קורים אותם נסים ועוד שגזרות המן בחנוכה וגזרות היונים הם בשביל קנאתם בתורה והראיה שלא גזרו כן על שאר האומות שהיו גם כן תחת חסותם גם ראש השנה ויום הכפורים שניתנו לנו להכין את עצמנו לקראת יום המשפט אילולא התורה שבשביל זה היינו בנים לה' יתברך לא היה ה' יתברך נותן לנו זכות התשובה שלעכו"ם אין זכות התשובה שהגוי שחטא חייב מיתה ואין לו זכות התשובה. ואם כן כל החגים קשורים בחג השבועות וממילא חג השבועות אף על פי שאורך רק יום אחד ובחוצה לארץ אורך שני ימים נחשב לארוך מאוד כיון ששאר ימי החגים נחשבים לו כיון שבאו בזכותו.
 
בחג השבועות קורים בספר תורה על מתן תורה שבה מסופר בני ישראל הגיעו בראש חודש סיון אל הר סיני ויאמר ה' אל משה להכין את בני ישראל לקראת קבלת התורה ביום ששה בסיון יום קבלת התורה חל ביום שבת ובמקום שבני ישראל יתעוררו קודם עלות השחר לקבל את התורה המשיכו לישון ועוררם ה' יתברך על ידי קולות וברקים וכדי לתקן זה קבעו לנו חכמינו זכרונם לברכה שבליל שבועות לא ישנים כלל אלא הולכים לבית הכנסת ונשארים ערים כל הלילה ללמוד כדי להורות שהתורה יקרה לנו ולא נטעה בזה עוד פעם ולכן צריכים להתמסר באותה לילה בתפילה ולא לדבר כלל שאם נדבר לא תקנו שום דבר.
 
מתן תורה נהיה בקול גדול מאוד שכל העולם שמע את זה באותו פרק החליש ה' יתברך את מלאך המות ובטל המות מבני ישראל אבל כשעשו בני ישראל את העגל גבר כוחו והיו מתים כשאר האדם ביום נתינת התורה הובדלנו משאר אומות העולם והיינו נקראים בנים לה' יתברך שהוא מלך מלכי המלכים ובני המלכים צריכים חוקות ללכת בהם וחוקתינו היא התורה.
בפרשה מסופר שמשה רבינו עלה את הר סיני ביום ראש חודש סיון ויאמר לו ה' יתברך "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי".
 
ויש לשאול כמה שאלות:
א} חכמינו זכרונם לברכה פירשו כפל הפסוק "כה תאמר לבית יעקב" אלו הנשים שצריך לדבר עמהם בלשון אמירה שהיא לשון רכה "ותגד לבני ישראל" אלו האנשים שידבר עמהם בלשון דבור שהוא לשון קשה ויש לשאול למה אם כן כפל הפסוק והיה יכול לומר כה תאמר לבני ישראל שמשמע בי נשים ובין אנשים?
ב} למה התחיל הפסוק בנשים והלא האנשים חייבים במצוות יותר שמצוות עשה שהזמן גרמא פירוש שמצוות עשה שתלויים בזמן נשים פטורות ואם כן מן הדים היה להתחיל באנשים?
ג} למה הנשים קראם בשם יעקב ואילו האנשים קראם בשם ישראל?
ד} כתיב "אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי" למה איצטריך הפסוק להזכיר לבני ישראל שנשאם על כנפי נשרים אם כוונתו להזכירם שבשביל זה הוציאם ממצרים כדי לקבל את התורה היה לו להסתפק ביציאת מצרים?
ה} פירשו חכמינו זכרונם לברכה כוונת כנפי נשרים כשבני ישראל יצאו ממצרים היו מפוזרים בארץ והיו צריכים להתעכב כמה ימים להתאסף לכם אספם ה' יתברך על ידי עננים במקום אחד ויצאו כולם באותה לילה ויש לשאול למה לא אמר הפסוק "ואשא אתכם על העננים"?
 
נקדים עוד שאלה כתוב בגמרא מי שקורא לאברהם אברם עבירה היא בידו שה' יתברך אמר לאברהם "לא יקרא עוד שמך אברם כי אברהם" ואילו ביעקב קורא אותו הפסוק הרבה פעמים יעקב למרות ששינה שמו אברהם דכתיב "לא יקרא עוד שמך יעקב כי אם ישראל יהיה שמך"?
 
ברם כתוב בגמרא שאברם היה בתחילה מלך על ארם נהריים ואחר שנשתנה שמו לאברהם נהיה מלך על כל העולם דכתיב "כי אב המון גויים נתתיך" אבל יעקב עשו אמר עליו "ויעקבני זה פעמיים" וידוע שעשו לא היה חושב רק על העולם הזה ואם כן שם יעקב שייך לעולם הזה אבל כשנלחם יעקב על המלאך וכתיב "וירא כי לא יכול לו" שהמלאך לא הצליח לנצח את יעקב ויאמר אל יעקב שלחני אמר לו יעקב לא אשלחך כי אם ברכתני אמר לו המלאך אמר לו המלאך לא יעקב יקרא עוד שמך כי אם ישראל.
 
ויש לשאול איך היו נלחמים יעקב והמלאך והלא אי אפשר למלאך שהוא רוחני לקבל מכת אגרוף או בעיטה וכדומה אלא היו נלחמים בשמות הקודש ויאמר לו המלאך כיון שהוא לא יכול לנצח את יעקב אם כן יהיה שמו ישראל שיש בו שמו של ה' יתברך ויהיה שייך לעולם הבא ולא לעולם הזה וכיון שיעקב עדיין הוא בעולם הזה אי אפשר לו לחיות רק ברוחניות וצריך גם גשמיות דהיינו אכילה שתייה וכדומה ולכן נשאר לו שם יעקב כיון שהוא צריך לחיותו אבל אברהם בזיון לו אם נקרא אותו בשם אברם כיון שמפחיתים את כבודו ממלך על כולם העולם למלך על עיר אחת.
 
הקשו בגמרא שיש שני דברים הפוכים בגמרא שמאמר אחד אומר שבן אדם אינו צריך לשמוע לקול אשתו ומאמר אחר אומר שאפילו שהאשה היא קצרה ירכין ראשו לשמוע אותה ותירצו שבדברים של העולם הזה ישמע בקול אשתו ואילו בדברים של עולם הבא שהנשים אינם יודעים אותם כראוי לא ישמע בקולה שאם ישמע בקולה נמצא חוטא.
 
כתוב בזוהר מה פירוש "ואשא אתכם על כנפי נשרים" שידוע שהנשר רחמן מאוד על בניו וכשהולך ממקום למקום ישים אותם על כנפיו שאם יורים בו בני האדם יבא החץ עליו ולא על בניו ולכן מניחם על כנפיו ואינו פוחד מעוף אחר כיון שהוא עף גבוה מאוד יותר מכל העופות וכאן ה' יתברך מראה לנו את גודל רחמנותו ולכן המשיל לנו במשל הנשר.
 
ידוע שהנשים רחמנים מאוד על בניהם ולפעמים מגודל הרחמנות אינם מענישים את ילדיהם וכשטועים וגורמים להם שיצאו לתרבות רעה אבל האנשים כשצריכים להעניש כובשים את רחמנותם ומענישים אותם למרות שהעיד עליהם דוד המלך "כרחם אב על בנים" פירוש שהאב מרחם על הבנים יותר מהאם ואפילו הכי כובשים את רחמנותם ומענישים אותם.
 
מספרים חכמינו זכרונם לברכה ששלמה המלך ניסה את זה פעם נתן לאיש עני חרב שיהרוג את אשתו ובניו והבטיח לתת לו הרבה כסף כשחזר האיש הביתה ראה את אשתו ובניו ישנים וריחם עליהם ובבקר הלך לשמה והחזיר לו חרבו ויאמר לו שאינו מסכים מה עשה שלמה קרא לאשה ויתן לה חרב להרג את אישה והבטיח לה הרבה כסף לקחה האשה את החרב והחליטה לעשות את זממה אבל שלמה לא נתן לה חרב ברזל אלא עץ והרגיש אישה וספרה לו את הכול שזה עצת שלמה המלך והלכו שניהם לשלמה ופטרם לשלום ואמר להם שרצה לנסות מאי דכתיב "כרחם אב על בנים" ומצא שדבריו נכונים שהאב ריחם והנשים לא ריחמו ונחזור לדברינו שכתבנו למעלה שהנשים אינם יכולים לשלוט ברגשותיהם ומרחמנות שיש על בניהם לפעמים גורמים להם שיצאו לתרבות רעה.
 
וזהו כוונת הפסוק "כה תאמר לבית יעקב" ורוצה לומר תאמר להנשים שהם נגררים אחר הבלי עולם הזה שנמשלו ליעקב כמו שכתבנו למעלה "ותגיד לבני ישראל" שתאמר לאנשים שלא ישמעו לדברי הנשים בדברים ששייכים לעולם הבא "אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים" בלשון רבים שיש שני מיני ראייה שהנשים ראו החרות כשיצאו ממצרים והאנשים ראו מתן תורה "ואשא אתכם על כנפי נשרים" פירוש שה' יתברך רחמן מאוד והמשיל לנו במשל הנשר כמו שכתבנו למעלה ורוצה לומר שה' יתברך מקבל כביכול את המכות שלא יבואו על בני ישראל והוא רחמן יותר מהנשים שעל הנשים כתיב "ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם" שבזמן חורבן בית המקדש לא מצאו מה לאכל עד שהנשים בשלו את ילדיהן כדי לאכול אותן ומה היא הרחמנות של ה' יתברך עלינו היא "ואביא אתכם אלי" כתב הרמב"ם שהשכר הגדול בעולם הבא הוא להנות מזיו השכינה וזה תענוג גדול מאוד שאי אפשר לתארו במלים ואי אפשר לשכל אנוש להבין את זה.
 
לפעמים רואים שגם האנשים עצמם כמו הנשים נכון שגם בנשים יש צדקניות גדולות וגם העיד על זה הרבה פעמים הפסוק אבל בדרך כלל הנשים שלא למדו הרבה תורה אין יראי שמים כמו האנשים אבל אנחנו רואים שיש גם אנשים שאינם נותנים ערך לתורה שאינם קובעים עתים לתורה וגם אינם מעודדים את בניהם לתלמוד תורה ואין לטעון ולהצטדק הלא אנחנו מוליכים את בנינו לישיבה ומה נעשה יותר שלא נהיה ללמדן זאת טענת שוא בשביל שהגורם הוא אנחנו שהילד רואה שאין אביו מתעסק בתורה רק בעבודה ואם כן גם לו לא יהיה חשק ללמוד תורה.
 
ולהיפך זמן הלימוד בבית ספר הממשלתי מדקדקים עמו דקה מן הדקה ואינם מוותרים לו כלל שכבר בבוקר מוקדם מעירים אותו ובפרט בחורף שעדיין לא הואר היום כדי ללכת לבית ספר ממשלתי כדי שאחר עשרים שנה אולי ידע קצת שפות וביום ראשון שהוא חופש לבית הספר ממשלתי אינם מעירים אותו אלא נותנים לו לישון וקם מאוחר והולך לישיבה מאוחר וכן בקיץ גם כן קם מאוחר למרות שאין קר בחוץ והולך לישיבה מאוחר וכן אף פעם כמעט לא הולך האב לשאול את הרב מה לומד הבן ואיך מתקדם וכדומה וזה בשביל כשהיינו תלמידים לא היה אכפת לנו.
 
אבל אם האב מעורר את בנו ללכת לתפילה מוקדם כדי ללכת לישיבה בזמן וגם הולך לשאול איך לומד הבן ואיך מתקדם וכדומה רואה הבן שהאב אכפת לו מלימוד התורה ואז יהיה לו חשק ללמד וישנן ויכין את שעוריו ויפתח את השכל ויעלה מעלה מעלה בדרך התורה והמצוות וזה הזדמנות בחג השבועות שהוא יום מתן תורה שנחליט לעשות מעכשיו ערך לתורה ונשגיח על בנינו.
ויהי רצון שה' יתברך יעזרנו לכבד תורה ולומדיה ובזכות זה ישפיע עלינו רוב טובו ויחיש לגאולינו במהרה בימינו אמן!!!
מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה

 אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


2תגובות ב “דבר תורה לחג השבועות

 1. תמם יוסף חיים

  יישר כח על דברי התורה לחג השבועות, במחילה מכבודו אוסיף כמה חידושים הקשורים למובא במאמר.
  חג השבועות חל בחודש סיון, ובשמו של החודש נרמז לנו על כל המעמד,שכן "ס" שווה 60 ובאותו מעמד עמדו 60 ריבוא, "י" שווה 10 ובמעמד זה קיבלו את 10 הדברות "ו" התורה ניתנה ביום השישי שהוא "ו" בסיון, "ן" התורה ניתנה בדיוק בסיום ספירת העומר ככתוב וספרתם לכם ממחרת וכו'
  למעשה כל הפרשה קשורה אחד בשני שכן "הר סיני"+10 הדיברות= משה, "משה ואהרון" = תרי"ג.
  בהמשך למאמר,הוסיף המלאך ליעקב את השם ישראל מדוע? וירא כי לא יכול לו, למה לא יכול לו? כי ראה ששמו חזק וכן עומדת לו זכות אבות, שכן "יעקב" עולה 7 פעמים שם הויה, ואז הבין שעומדת לו אותה זכות ולכן הוסיף לו את השם "ישראל" שזה ר"ת של כל האבות והאמהות "י" יצחק-יעקב, "ש" שרה "ר" רבקה-רחל "א" אברהם "ל" לאה. מי יתן ודבריי אלה יהיו לעילוי נשמתה של אימי חיה בת רחל שהיא אחייניתו של הצדיק הגאון רבי משה חדד זצו"קל

 2. Name (Required)

  חזק וברוך על החידושים לחג השבועות עלה והצלח בנימין אנקווא ארצות הברית

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.