פרשת לך לך

    נצטווינו המצוה השנייה והיא המילה. מסופר כשאברהם אבינו הגיע לגיל 75 שנה אמר לו ה' יתברך...

פרשת נח

  מסופר בפרשה שהיו בני דורו של נח רעים וחטאים לה' מאוד והקש ששבר את גב הגמל עד שהחליט ה'...

בראשית

  נצטווינו בפרשה מאת ה' יתברך המצוה הראשונה שעל האדם לקיים והיא מצות פריה ורביה פירוש שעל...

וזאת הברכה

  מסופר שקודם פטירת משה רבינו ברך משה רבינו את בני ישראל כל שבט ושבט קבל ברכה לעצמו חוץ...

פרשת האזינו

  משה רבינו הוכיח אותנו בפרשה הקודמת ויאמר לנו אם נלך בדרך ה' יתברך לשמור מצוותיו ולהתרחק...

פרשת נצבים וילך

  נצטווינו שני מצוות עשה והם המצוות האחרונות שכתבה אותם התורה: א} בחול מועד סוכות בשנה שאחר...

פרשת כי תבא

  נצטווינו 3 מצוות עשה ו3 מצוות לא תעשה. מצוות עשה הן: א} ללמוד פרשת בכורים כשאדם נוטע אילן...

פרשת כי תצא

  .נצטווינו בפרשה 27 מצוות עשה ו47 מצוות לא תעשה. מצוות עשה הן: א} לעשות דין יפת תואר. ב} לתלות...

פרשת שופטים

      פרשת שופטים נצטווינו בפרשה 14 מצוות עשה ו27 מצוות לא תעשה. מצוות עשה הן: א} למנות...

פרשת ראה

  בפרשה נצטווינו 17 מצוות עשה ו37 מצוות לא תעשה. מצוות עשה הן: א} להסיר העבודה זרה והנגררים...