קטגוריה: Uncategorized

פרשת חיי שרה

  מסופר שמתה שרה אמנו וכבר כתבנו את זה בפרשה הקודמת עיין שם ויבא אברהם מהר המוריה לספד...

פרשת וירא

  מסופר שביום השלישי למילתו של אברהם אבינו שאז פצע המילה קשה וכואב מאוד היה אברהם עומד על...

פרשת לך לך

    נצטווינו המצוה השנייה והיא המילה. מסופר כשאברהם אבינו הגיע לגיל 75 שנה אמר לו ה' יתברך...

פרשת נח

  מסופר בפרשה שהיו בני דורו של נח רעים וחטאים לה' מאוד והקש ששבר את גב הגמל עד שהחליט ה'...

בראשית

  נצטווינו בפרשה מאת ה' יתברך המצוה הראשונה שעל האדם לקיים והיא מצות פריה ורביה פירוש שעל...

וזאת הברכה

  מסופר שקודם פטירת משה רבינו ברך משה רבינו את בני ישראל כל שבט ושבט קבל ברכה לעצמו חוץ...

פרשת האזינו

  משה רבינו הוכיח אותנו בפרשה הקודמת ויאמר לנו אם נלך בדרך ה' יתברך לשמור מצוותיו ולהתרחק...

פרשת נצבים וילך

  נצטווינו שני מצוות עשה והם המצוות האחרונות שכתבה אותם התורה: א} בחול מועד סוכות בשנה שאחר...

פרשת כי תבא

  נצטווינו 3 מצוות עשה ו3 מצוות לא תעשה. מצוות עשה הן: א} ללמוד פרשת בכורים כשאדם נוטע אילן...

פרשת כי תצא

  .נצטווינו בפרשה 27 מצוות עשה ו47 מצוות לא תעשה. מצוות עשה הן: א} לעשות דין יפת תואר. ב} לתלות...