יום פטירתו של רבי חיים משה זיתון זצ"ל

רבי חיים משה זיתון דיין מבית דינו של רבי ישראל זיתון זצ"ל חתום על הסכמות ופסקי דין שונים. לפני מנוייו לדיין עסק בהגהת ספרים שיצאו לאור .רבי חיים הגיה את הספר "ויקן יוסף" לרבי יוסף בורג'יל (הראשון) ליוורנו תר"ח-1848 וחתום "מש"ח זית"א"-משה חיים זיתון.

הספר "משפט כתוב" לרבי ישראל זיתון זצ"ל הוא אוסף של תשובות  מבית דין של הרב ועליהם חתומים רבי ישראל זיתון, רבי חיים משה זיתון, ורבי דוד ג'אוי זצ"ל.

משפט כתוב - רבי ישראל זיתון

 

בהסכמת רבני תוניס משנת תר"ס-1900  לספר "מנחת אברהם" לרבי אברהם חלאוה זצ"ל  ליוורנו תרס"א-1901 חתום תחת הכותרת "ראש רבני תוניס".  ע"ה מרדכי סמאג'ה ס"ט. אחריו הצעיר ישראל זיתון ס"ט. ע"ה חיים זיתון ס"ט. ע"ה יעקב סלוירה ס"ט. והאחרון ע"ה דוד בלא"א ר' נתן ג'אוי סליט"א.

בהסכמת רבני תוניס  משנת תרס"ו-1906 לספר "כג"ן הירק" לרבי כלפה גג' זצ"ל ירושלים תשנ"ב-1992 חתום רבי אליהו זרח כראש רבני תונס. הצעיר ישראל זיתון ס"ט, ע"ה חיים זיתון ס"ט, הצעיר דוד בלא"א ר' נתן ג'אוי שליט"א, הצעיר יעקב אלחאייך ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס משנת "וית"ן ע"ז למלכ"ו"-תרס"ט-1909 לספר "שלום דוד" רבי דוד הכהן גישא זצ"ל תוניס תרס"ט-1909, חתומים רבי ישראל זיתון זצ"ל. רבי דוד בלא"א נתן ג'אוי זצ"ל. רבי חיים זיתון זצ"ל  ורבי יעקב אלחאייך זצ"ל.

בספר "שערי משה" לרבי משה זקן מאזוז ג'רבה תרע"ג-1913 דף י"ז ע"א " ואת זה שלחו הרבנים המובהקים מלאים זיו ומפיקים ועד כ"ר עוב"י תונס יע"א ה"ה כמוהר"ר ישראל זיתון וכמוהר"ר משה חיים זיתון, וידי"ן  כמוהר"ר דוד ג'אוי "

בספר "גן יעקב" לרבי יעקב הכהן ג'רבה תרע"ב-1912 דף ל"ג ע"א חתומים על תשובה מיום י"ג מנחם אב תרס"ג ליצירה(1903) ע"ה ישראל זיתון ע"ה דוד בלא"א נתן ג'אוי ס"ט ע"ה משה חיים זיתון ס"ט.

בספר "שמחת כהן" אבן העזר-חושן המשפט לרבי רחמים חי חויתה הכהן ישראל תש"ס דף שנ"ט ע"א "וכן ראיתי בתשובה כת"י לועד בי דינא רבה בתוניס יע"א מהרי"ז ומהרמ"ח (מורנו הרב רבי ישראל זיתון ומורנו הרב רבי משה חיים זיתון)"

בספר "איש מצליח" לרבי מצליח מאזוז ת"א תשל"ד דף ס"ח ע"א "וגם ראיתי תשובה כ"י לאור ב"ד רבא בעוב"י תונס יע"א הרהג' מוהר"ר ישראל זיתון ז"ל ומוהר"ר משה חיים זיתון ז"ל ומוהר"ר דוד ג'אוי ז"ל.

בהקדמה  לספר "ויעש אברהם" לרבי אברהם דידי ליוורנו תר"נ-1890 "ואחרון אחרון חביב על טוב יזכר שמו שוריינא דעינא דשפיר משה שפיר החו"ש והכולל בישראל להלל מש"ח זית"א הכא תרגומו נהוריתא כמוהר"ר ר' משה חיים זיתון נר"ו"

בספר "מגלה עמוקות מני חשך" לרבי אליהו אלמליח ליוורנו תרל"ח-1878 דף כ"ג ע"א "רב אחאי ורב רחומאי ידיו רב לו חכם בכל כמהר"ר חיים זיתון הי"ו"

נוסח פתח השער לספר "אבני צדק" לרבי ישוע בסיס תוניס תרס"ב-1902  נכתב על ידו וכך נכתב "הקול היה מן העפר אדם מוע"ט בריה קלה וגם דלה דלה מחוי קידה קדם רבנן ותלמידיהון ושאר כנוותיהן הקטון משה  חיים זיתון ס"ט"

נוסח פתח השער לספר "פרפראות לחוכמה ויוסף חי" לרבי יוסף זרקא תוניס תרס"ד-1904  כך נכתב " האי מלתא כתבה דנא די רשים מדבר משיחי"ו שפל אנשים כעפר לדוש מדר"ס לפרושי"ם כתות מיכתת שיעוריה זעיר שם החתום ס' חקת תורה יום שנתלו בו מאורות הקטון משה חיים זיתון ס"ט"

בנוסח השכבה שאומרים בתונס בליל כפור  מתוך הספר "תולדות חכמי תונס" דף  שע"ד  ק"ז  וג"ן (וגם נפש) הרב ר' חיים זיתון.

רבי משה חיים זיתון נפטר ביום כ"ה לחודש אב שנת תרע"ב-1912 (יומא דהילולא ישיבת כיסא רחמים)

רבי חיים משה זיתון זצ"ל

רבי חיים משה זיתון דיין מבית דינו של רבי ישראל זיתון זצ"ל חתום על הסכמות ופסקי דין שונים. לפני מנוייו לדיין עסק בהגהת ספרים שיצאו לאור .רבי חיים הגיה את הספר "ויקן יוסף" לרבי יוסף בורג'יל (הראשון) ליוורנו תר"ח-1848 וחתום "מש"ח זית"א"-משה חיים זיתון.

הספר "משפט כתוב" לרבי ישראל זיתון זצ"ל הוא אוסף של תשובות  מבית דין של הרב ועליהם חתומים רבי ישראל זיתון, רבי חיים משה זיתון, ורבי דוד ג'אוי זצ"ל.

בהסכמת רבני תוניס משנת תר"ס-1900  לספר "מנחת אברהם" לרבי אברהם חלאוה זצ"ל  ליוורנו תרס"א-1901 חתום תחת הכותרת "ראש רבני תוניס".  ע"ה מרדכי סמאג'ה ס"ט. אחריו הצעיר ישראל זיתון ס"ט. ע"ה חיים זיתון ס"ט. ע"ה יעקב סלוירה ס"ט. והאחרון ע"ה דוד בלא"א ר' נתן ג'אוי סליט"א.

בהסכמת רבני תוניס  משנת תרס"ו-1906 לספר "כג"ן הירק" לרבי כלפה גג' זצ"ל ירושלים תשנ"ב-1992 חתום רבי אליהו זרח כראש רבני תונס. הצעיר ישראל זיתון ס"ט, ע"ה חיים זיתון ס"ט, הצעיר דוד בלא"א ר' נתן ג'אוי שליט"א, הצעיר יעקב אלחאייך ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס משנת "וית"ן ע"ז למלכ"ו"-תרס"ט-1909 לספר "שלום דוד" רבי דוד הכהן גישא זצ"ל תוניס תרס"ט-1909, חתומים רבי ישראל זיתון זצ"ל. רבי דוד בלא"א נתן ג'אוי זצ"ל. רבי חיים זיתון זצ"ל  ורבי יעקב אלחאייך זצ"ל.

בספר "שערי משה" לרבי משה זקן מאזוז ג'רבה תרע"ג-1913 דף י"ז ע"א " ואת זה שלחו הרבנים המובהקים מלאים זיו ומפיקים ועד כ"ר עוב"י תונס יע"א ה"ה כמוהר"ר ישראל זיתון וכמוהר"ר משה חיים זיתון, וידי"ן  כמוהר"ר דוד ג'אוי "

בספר "גן יעקב" לרבי יעקב הכהן ג'רבה תרע"ב-1912 דף ל"ג ע"א חתומים על תשובה מיום י"ג מנחם אב תרס"ג ליצירה(1903) ע"ה ישראל זיתון ע"ה דוד בלא"א נתן ג'אוי ס"ט ע"ה משה חיים זיתון ס"ט.

בספר "שמחת כהן" אבן העזר-חושן המשפט לרבי רחמים חי חויתה הכהן ישראל תש"ס דף שנ"ט ע"א "וכן ראיתי בתשובה כת"י לועד בי דינא רבה בתוניס יע"א מהרי"ז ומהרמ"ח (מורנו הרב רבי ישראל זיתון ומורנו הרב רבי משה חיים זיתון)"

בספר "איש מצליח" לרבי מצליח מאזוז ת"א תשל"ד דף ס"ח ע"א "וגם ראיתי תשובה כ"י לאור ב"ד רבא בעוב"י תונס יע"א הרהג' מוהר"ר ישראל זיתון ז"ל ומוהר"ר משה חיים זיתון ז"ל ומוהר"ר דוד ג'אוי ז"ל.

בהקדמה  לספר "ויעש אברהם" לרבי אברהם דידי ליוורנו תר"נ-1890 "ואחרון אחרון חביב על טוב יזכר שמו שוריינא דעינא דשפיר משה שפיר החו"ש והכולל בישראל להלל מש"ח זית"א הכא תרגומו נהוריתא כמוהר"ר ר' משה חיים זיתון נר"ו"

בספר "מגלה עמוקות מני חשך" לרבי אליהו אלמליח ליוורנו תרל"ח-1878 דף כ"ג ע"א "רב אחאי ורב רחומאי ידיו רב לו חכם בכל כמהר"ר חיים זיתון הי"ו"

נוסח פתח השער לספר "אבני צדק" לרבי ישוע בסיס תוניס תרס"ב-1902  נכתב על ידו וכך נכתב "הקול היה מן העפר אדם מוע"ט בריה קלה וגם דלה דלה מחוי קידה קדם רבנן ותלמידיהון ושאר כנוותיהן הקטון משה  חיים זיתון ס"ט"

נוסח פתח השער לספר "פרפראות לחוכמה ויוסף חי" לרבי יוסף זרקא תוניס תרס"ד-1904  כך נכתב " האי מלתא כתבה דנא די רשים מדבר משיחי"ו שפל אנשים כעפר לדוש מדר"ס לפרושי"ם כתות מיכתת שיעוריה זעיר שם החתום ס' חקת תורה יום שנתלו בו מאורות הקטון משה חיים זיתון ס"ט"

בנוסח השכבה שאומרים בתונס בליל כפור  מתוך הספר "תולדות חכמי תונס" דף  שע"ד  ק"ז  וג"ן (וגם נפש) הרב ר' חיים זיתון.

רבי משה חיים זיתון נתבקש בישיבה של מעלה ביום כ"ה לחודש אב שנת תרע"ב-1912 (יומא דהילולא ישיבת כיסא רחמים)

ליקט וערך יוסי פרי

 

Check Also

יום פטירתו של רבי יהודה נג'אר זצ"ל

רבי יהודה בר יעקב נג'אר זצ"ל דיין מבית דינו של רבי יצחק טייב זצ"ל רבי …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.