שביעי של פסח

1439

 

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה 
 
היום שביעי של פסח 21 ניסן, קוראים בפרשת בשלח עד כי אני ה' רופאך, שמספרת על קריעת ים סוף, שקרה קודם 3669 שנה יום 21 ניסן, שישראל יצאו בחמשה עשר בניסן, ואמרו לפרעה שילכו שלושה ימים במדבר לעבוד את ה', ופרעה לפי מה שקבל מכות עדין מחזק לבו, ושלח עמהם אנשים שיראו אותם שבים אח"ך או בורחים, והקב"ה לא רצה להוליך את ישראל בדרך קצרה לארץ ישראל, שאז היו תחת השפעת העבדות ואינם יכולים להלחם ולבם רך ומפחדים, וכשימצאו מלחמה ישובו למצרים ולזה הסביבם דרך ים סוף ואח"ך השיבם לפני בעל צפון והעבדים של פרעה שבו אחרי שלשה ימים לפרעה ואמרו לו שישראל אינם חושבים לשוב למצרים, והנם מבולבלים בדרך ואין יודעים איפה הולכים, אז פרעה חשב שהקב"ה היו לו בעיות עמו ורוצה להראות לו כוחו וזה למה הביא לו כל המכות, ולא הוציא ישראל משום שאוהבם, ועכשיו שבזהו והוציא ישראל עזב אותם, ולזה אסף כל חייליו ואמר להם שילכו לרדוף אחרי בני ישראל ויושיבום. החיילים לא רצו ללכת שהיו יראים שעדיין מרגישים במכות שלפנים.
 
מה עשה? פתח להם אוצרותיו ואמר להם קחו מה שאתם רוצים ולקחו הכסף והזהב והאבנים טובות ומרגליות וקשטו בהם סוסיהם ועגלותיהם ורדפו אחרי ישראל והשיגו אותם ביום אחד, שישראל הלכו שלשה ימים. ואח"ך שבו עבדיו שלשה ימים והוא הלך יום אחד והגיע להם, ואז טעה יותר ואמר שהצלמים שלו עוזרים אותו. וישראל כשראו אותו פחדו הרבה, והתפללו לה', ונחלקו לג' מחלוקות, אחדים אמרו נכנס לים ואחדים אמרו נלחם עם פרעה ואחדים אמרו נרד ידינו לפרעה ונשובו למצרים, והתחילו הערב רב להתלונן על משה וכל ישראל הלכו אחריהם להתלונן על משה, ומשה אמר להם לא תעשו שום דבר עתה תראו איך ה' מציל אתכם והתחיל משה להתפלל לה', והקב"ה אמר לו עכשיו לא זמן תפילה אמור להם שיכנסו בתוך הים ואמר להם ויראו ישראל מהים.
 
והראשון שנכנס הוא נחשון בן עמינדב נשיא שבט יהודה ואחריו נכנס שבט בנימין אז הקב"ה בקע הים וקף כשלג, וכשכנסו ישראל נבקע השלג והרחיב להם הדרך והים נבקע חצי עיגול ר"ל ישראל נכנסו לים ויצאו מאותו הצד. ופרעה נכנס במהירות אחריהם וה' הוריד ביניהם עמוד אש להאיר על ישראל ואחרי העמוד אש עמוד ענן. ואפי' שישראל היו להם ילדים קטנים והרבה צאן שאין יכולים לרוץ היטב, ומחנה פרעה מחונכים ובסוסיהם לא יכלו לקרב לישראל. ובאשמורת כל ישראל יצאו מהים, ופרעה וחייליו כולם היו בתוך הים, מיד הקב"ה אמר למשה נטה ידך על הים, וחזר הים לאיתנו וטבעו פרעה ופרשיו בים, ואף מי שהיה בשפת הים ורוצה לברוח הים מושכו. ואח"ך הקב"ה צוה על הים להוציא חיילי פרעה חוץ הים, והים היה מתלונן ואמר בתחילה תתן לי מתנה ואח"ך תחזור ותקח אותה! אמר לו הקב"ה אמלא אותו לך פעם אחרת, ומלא אותו לו בזמן דבורה וברק בן אבינועם, שטבעו כל חיילי סיסרה בים. וישראל לקחו כל הרכוש, ומשה ובני ישראל אמרו שירה. ואף הנשים יצאו בתופים ומרים אחות משה רבינו היא שהיתה נוהגת אותם ועשו שירה. ולמה הנשים יצאו בתופים? משום שאסור לאיש לשמוע אשה משוררת ולזה עשו התפים כדי שלא ישמעו אותם האנשים. וזה סגולה טובה אם אדם הקב"ה הצילו מאיזה צרה יאמר שירה להקב"ה ומועלת לו אם לא אליכם תבוא לו צרה פעם אחרת הקב"ה מצילו.
 
בפרשת השבוע כשישראל ראו פרעה רודף אחריהם יראו מאד, ומשה רבינו אמר להם אל תיראו, הנה אתפלל להקב"ה, אלא כשמשה רבינו התחיל להתפלל הקב"ה אמר לו מה תצעק אלי, יש לשאול שהרי ידוע מה שאמרו חז"ל, הקב"ה מתאוה לתפלתם של צדיקים, ולזה הקב"ה הניח האמהות עקרות כדי שיתפללו לו, והרבה פעמים מביא יסורים על הצדיק כדי שיתפלל, א"כ למה עכשיו כשמשה רבינו היה מתפלל, הקב"ה אמר לו די לך מהתפלה, אין האדם יכול לומר אין זמן שפרעה רודף עלינו, שכל הזמן הוא של הקב"ה, והוא יכול לעשות מה שרוצה, ואף מדת הדין שהיתה מקטרגת על ישראל היה יכול לעצור אותה הקב"ה עד שיגמור משה רבינו התפלה?
 
אולם ידוע מה שאמרו חז"ל, כשהאדם טועה ולא יקרא יעלה ויבוא בראש חודש או בחג שצריך לו לחזור, או יטעה בתפלה של שבת ויקרא אתה חונן, צריך לו לירא כל אותו שבוע עד שתבוא שבת הבאה, או ראש חודש הבא, או החג הבא, ואם טעה השליח צבור בחזרה, הקהל שמתפללים עמו צריכים לירא, שהוא שליח שלהם, שזהו סימן רע, שיש קטרוג בשמים על האדם או על אותו צבור, ולזה צריכים לבדוק עצמם ולעשות תשובה כדי שיסיר מהם אותו קטרוג.
ואז משה רבינו היה מתפלל על ישראל, ר"ל שליח צבור שלהם, כמו שידוע מה שאמרו חז"ל ממעשה המרגלים עד שמתו כל דור המדבר, לא נתיחד הדבור עם משה, אפי' שמשה רבינו הוא משה רבינו לא נשתנה כלל, ולא היה עמהם בעצת המרגלים, להיפך הם היו נגדיים לו, למה? שהצדיק הוא השליח של הדור עם הקב"ה, ומשה רבינו אז היה השליח של ישראל, וכשישראל לא היו מוכשרים, לא היה רצון מהשי"ת כדי שיחד דבורו עם שליחם. ואפי' בקריעת ים סוף ראינו שישראל היו מתלוננים, ויש מי שחפץ לשוב עם פרעה למצרים, וכשמשה רבינו היה מתפלל נחשב שמתפלל בשם ישראל, ולזה הקב"ה אמר לו איני חפץ לשמוע תפלת ישראל עכשיו, אמור להם שיכנסו לים.
 
רבותי! כולנו יודעים שהתפלה היא יותר דבר שמקרב אותנו עם הקב"ה, שאז אנו מדברים עם הקב"ה, והקב"ה מקשיב אותנו, ולזה צריכים אנו בתפילה לתקן עצמינו ונתפלל מלה במלה ולא נטעה בדבור, שיש הרבה מלים שישתנה פירושה, ר"ל אם במקום שי"ן שמאלית נעשה ימנית. אולם יש אנשים שיודעים וטועים, ולזה חז"ל עשו לנו חזרה, שלפנים היה מי שאינו יודע להתפלל כלל, שלא היו כל האנשים יכולים לקנות סדורים של תפלה, אולם עתה ברוך ה' הקב"ה רחם עלינו ונתן לנו סדורים, אלא שיש מי שאינו יכול שיבטא המלים היטב, ואינו יכול להבדיל בין המלים, לא למד בצעירותו, ולזה השליח צבור הוא יאמר החזרה ויתפלל במקומם, והם יקשיבו ונחשבים התפללו היטב. אבל אם השליח צבור יתפלל במהירות ולא יבטא המילים היטב, או אינו יודע איך יפסיק במשפט, ויבלבל המשמעות, אין לו בשביל מה שיהיה שליח צבור, ולא כל מי שרוצה לזכות להיות שליח צבור יזכה, שלפעמים תמצא השליח צבור מקלל הקהל במקום שיברך אותם, או יתפלל להקב"ה שיחון עלינו. ויאמר יש לי יארצייט, וכי אם יש לו יארצייט ואינו יודע להתפלל, צריך לו להתפלל! במקום שיעשה מנוחה עושה צער לנפטר שלו. ויש מי שתמצא אותו שיתפלל במהירות ויאמר טורח צבור, ותמצא הצבור עדין לא סיימו ישתבח והוא התחיל כבר בעמידה, הנה הוא השליח של הצבור צריך לו שיתפלל עמהם, ויתפלל בדרך שיוכלו ללכת אחריו, לא יתרחק מהם. וטורח צבור הוא כשהאדם מתעצל יותר מדי, בדרך שהצבור קץ להם. לא כשהאדם מתפלל היטב ומבטא המילים מפיו היטב, זה אינו נקרא טורח צבור, להפך, הוא עונג צבור, שמתפלל עלינו כדי שהקב"ה יחוס עלינו, ועכשיו שאין נביאים ולא אורים ותומים, הדרך היחידה שקושרת אותנו עם הקב"ה היא התפלה. יהי רצון שהקב"ה יקבל תפלתינו ויתן לנו הטוב והביראות והשלום, וישלח לנו משיח צדקינו במהרה בימינו אמן סלה.  


אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.