פרשת נצבים

1425

 

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה 
 
פרשת נצבים מספרת שמשה רבינו מצוינו לירא את ה' ולא יהיה לנו הטוב רק כשנהיה יראי שמים, ובתחלת הפרשה משה רבינו מזכיר אותנו בראש השנה אתם נצבים היום. "היום" הוא יום ראש השנה כמו שכתוב בזוהר הקדוש כשהפסוק אומר היום ר"ל ראש השנה כאיוב ויהי היום ויבואו וכו' שאותו יום ראש השנה והשטן בא לקטרג עלינו והקב"ה מרוב אהבתו אותנו דחהו לאיוב כמו שאמר הפסוק השמת עיניך על עבדי איוב וכו' וכאן משה רבינו אמר לנו שאנו עומדים למשפט ביום ראש השנה.
 
בפרשת השבוע יש שאלה ידועה מאד, הכתוב בתחילה אמר אתם נצבים היום כלכם, ר"ל הכל ואח"ך אומר ראשיכם וכו' לכאו' דברים יתירים? ועוד בתחילה כתב בלשון רבים ואח"ך כתב לעברך בברית ה' אלקיך ובאלתו בלשון יחיד?
 
אולם כדי לתרץ שאלות הללו, נתחיל לתרץ שאלה במסכת עבודה זרה, הגמ' אומרת כשיבוא המשיח והשי"ת עושה חשבון לאומות העולם משים ספר תורה בחיקו ואומר מי שקיים מה שכתוב כאן מקבל שכר, באים אומות העולם ורוצים להראות שהם עשו דברים שהניחו בהם ללמוד התורה בשלוה, אלא שהשי"ת אומר להם מה שעשו הכל בשבילם, לבסוף אומרים לו מי אמר שישראל קיימו התורה? אומר להם אני מעיד עליהם, אומרים עדות שלך אינה עדות שהשי"ת אבינו שקרא אותנו בני בכורי ישראל, אומר להם השמים וארץ מעידים, אומרים לו עדותם אינה עדות שהם יש להם תועלת מזה, אומרים להם השי"ת מכם יבואו ויעידו, יבוא נמרוד ויעיד על אברהם שנכנס לכבשן האש ולא עבד ע"ז, יבוא לבן ויעיד על יעקב, תבוא אשת פוטיפר ותעיד על יוסף, יבוא נבוכדנצאר ויעיד על חנניה מישאל ועזריה, יבוא דריוש ויעיד על דניאל. יש לשאול והרי אומות העולם פסולים לעדות איך יבואו ויעידו?
 
אולם כדי לתרץ שאלה זאת, נתחיל להבין מה שאמרו חז"ל המשיח יבוא אם בדור שכולו זכאי ואם בדור שכולו חייב, איך יבוא בדור שכולו חייב? ותירצו הקב"ה מעמיד להם מלך קשה כהמן ומחזירן למוטב. יש לשאול המלכים הקשים שבאו להם אינם קלים אלא קשים מאד, למה רק כהמן?
 
אולם כשנראה במעשה איטליר ימח שמו וזכרו, נבין דברי חז"ל שהטליר יש"ו רצה לעשות כהמן להרוג להשמד ולאבד, ומה היה עושה יש"ו? כל מי שיש לו אפי' קצת ספיקות יקיז לו הדם ומשם ידע אם הוא יהודי או לא. ויש הרבה מעשיות שקרהו שאנשים לא ידעו עצמן שהם יהודים והקיזו להם דמם והוליכום למחנה השמדה. ונביא מעשה מהמעשיות שפעם הביאו אדם ושמו אותו עם העובדים היהודים, שהיו משעבדים אותם עד שיהיו אינם יכולים לעבוד ויהרגו אותם. היהודי הזה היה פרופסור טוב מאד בהרבה ידיעות, בתחילה היה מתלונן בכל יום ויום ואומר איני יודע עצמי שאני יהודי ומעולם לא עשיתי שום מעשה של היהודים, למה הביאו אותי לכאן. אלא שאחרי כמה ימים שנה לשונו ואמר להם כשאני יהודי צריך לי לעשות דבר ליהודים כדי שאהיה יהודי אמיתי, אמר לחברה שהיו עמו שהוא אינו יכול להחזיק עצמו הרבה שהוא איש זקן מאד ועבר חייו בהתנשאות ואינו יכול לסבול, אלא שיתן להם עצה כדי שיהודים עצמם יחזיקו עצמם עד גמר המלחמה, אמר להם כשתאכלו הפת היבש תחשבו עצמכם כאילו אוכלים המאכל היותר טוב, וכשתשכבו על הארץ תחשבו עצמכם במטה היותר טובה, וכשתעבדו תחשבו שאתם מרויחים הרבה כסף, בדרך הזה אפשר לכם להחזיק עצמכם. וישב עמהם כמה ימים ומבאר להם ועוזר אותם, ואח"ך הרגיש עצמו שנרפה מאד. אמר להם עכשיו אני מרגיש עצמי יהודי ונפטר. והחברה שהיו עמו עשו בעצתו וחיו עד שגמרה המלחמה. זו היא כוונת חז"ל השי"ת מעמיד להם מלך קשה כהמן שרוצה להשמיד כל היהודים ח"ו, ומביא אף אותם שאינם יודעים עצמם שהם יהודים ומחזירן למוטב, ר"ל הוא חשב לאבד היהודים והשי"ת יעשה לו דרך להביא היהודים האבודים.
 
וזהו כוונת הגמ' במסכת עבודה זרה שלא יבואו עכשיו ויעידו אלא במעשיהם שעשו הניחו עצמם עדים עליהם, כנמרוד כשהשליך אברהם אבינו בכבשן האש כל האנשים שמעו ונעשה עד ללא כוונה. ואף לבן כשאמר ויברכני ה' בגללך הודה שיעקב לא גנב שבמקום שיש גנבה אין ברכה. יוסף הצדיק נודע המעשה שלו כשכנס לבית הסוהר, וחנניה מישאל ועזריה כשהשליך אותם בכבשן כולם שמעו. ודניאל כשהשליכו אותו לפני האריות כולם שמעו. ר"ל העידו ללא כוונה, שישראל השליכו עצמם על קדוש השם לקיים התורה.
 
וזהו מה שרוצה לרמוז לנו הפסוק כאן, כשרבי יצחק ברדעה הי"ו עשה ביקור בעירנו אמר לנו שפרשת נצבים ווילך רמוז בהם מה קורה משנת הת"ש עד שנת הת"ת. אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלהיכם, נצבים ז"א עומדים וגבורים כשאדם רואה המצב שהיינו בו בדין חושב איך עם ישראל אפשר לו להמשיך, שאז כח הסט"א גבור מאד ונתוספו להם המשכילים. כל האנשים חושבים שעם ישראל ח"ו טובע עם שאר האומות. אולם השי"ת מבשר אותנו שעדיין עומדים וגבורים ואיך? יש הרבה דרכים. יש ראשיכם שבטיכם ר"ל הנשיאים ורבותינו שהיו תמיד משתדלים להשיבנו בתשובה. ויש זקניכם זה שקנה חכמה שהיו מוכיחים על האנשים בדברי חכמה אפי' שאינם ראשים ומחזירים אותם בתשובה. ויש דרכים אחרים שהיא שוטריכם ר"ל היסורים שהיו באים על ישראל, כל איש ישראל כל אדם שמרגיש עצמו איש ובמקום שאין אנשים ישתדל להיות איש, כל אלו באפשרותם להחזירנו בתשובה ונמצא עצמינו עד עכשיו נצבים וגבורים. ויש מין אחר טפכם נשיכם, שיש מי שאשתו או בניו שבו בתשובה והחזירוהו עמהם. וגרך אשר בשעריך, יש הגרים שאנו נראה לנו שאינם ישראלים אלא שבאמת בשעריך ממנו ויצאו משערינו. והרבה מעשיות נכתבו על הדבר הזה.
 
ונביא מעשה מהם, שיש בת מאנגליה שבאה לקבוץ בישראל אינה יודעת מהו הדבר שהמשיכה לישראל, ובאותו קבוץ יום מימים עושים בלונים וכותבים עליהם שמותם ושולחים אותם, ממחרת באה אליה אשה זקנה אמרה לה שהבלון שלה באה בברכיה ולזה רוצה להיות חבירתה. ונעשו חבירים והיתה מבקרת אותה. ואותה זקנה היתה דתיה, מצא חן בעיני הבת הדת ורצתה להתגייר, אלא שלא קל להתגייר. ואביה ואמה תמיד מדברים עמה בפליפון לשוב לעירה. פעם אמרו לה שהסבתה שלה מאמה שיש לה הרבה זמן שלא ראתה אותה וקרוב שתמות ורוצה לראותה. שבה והלכה לה. וגלתה להם סוד שהיא יהודייה והתחתנה עם גוי, ואמרה על שמה ומשפחתה האמתית. ושיש לה אחותה בישראל מחותנת ואמרה על שמה ומשפחתה. הבת נבהלה והתעלפה קצת, שאותה זקנה היא אחות הסבתה שלה. מיד ספרה המעשה שלה ושלחו לזקנה ובאה והאחות ידעו זה את זה. ואותה בת נחשבת יהודייה והלכה לבית דין וספרה להם המעשה ובדקו ומצאו שאמת הדבר ושבה ליהדות שלה. זהו גרך אשר בשעריך שהשי"ת מאספם וכולם מתגיירים. מחטב עציך עד שואב מימיך ר"ל אותם האנשים המצערים אותנו ולוקחים העצים והמים שלנו אף הם עוזרים לאסוף אותנו, כמו שהיה עושה הטליר יש"ו. לעברך בברית וכו' אלו האחרונים, למה? שיש יחידים שעברו על מצוות השי"ת ונטבעו בגויים. ולא אתכם לבדכם וכו', ר"ל הברית שעשה אותו השי"ת עם אבותינו לא רק לנו המצויים ביהדותינו אלא גם את אשר אינינו פה עמנו היום ונטבעו השי"ת מביאם ועולה אותם.  
 
רבותי! קרב הזמן וכל אחד צריך לו להשתדל לעור בבאית הגאולה השלמה, והזמן הזה שהוא חודש אלול ועשרת ימי תשובה הוא הזמן הראוי, כמו שאמר הכתוב דרשו את ד' בהמצאו, שהם עשרת ימי תשובה שאז השי"ת נותן לנו הזדמנות לשוב בתשובה וצריכים שלא לאבדה. ונביא מעשה להבין המצב שלנו, שאמרו חז"ל איך האדם יהיה עשיר ללא שיהיה לו כסף, בעל חברת פורד בכל יום כשהולך לעבודה עובר על הנהר, ימצא אדם יצוד בחכה היה חושב למה לא יקנה רשתואוניה וירויח יותר, והיה חושב שאין מי שיודיענו. אחרי שנתים אמר צריך לי ללכת לעבודה קודם שעה כדי להודיעו איך יעבוד, ועשה ככה, בא אליו ואמר לו אם תרצה אלוה לך כסף לקנות בו אוניה ורשת ובזה יהיה מה שאתה עובד ביום עתה תעבוד אותו בשעה, אמר לו אח"ך מה אעשה, אמר לו תעבוד כל היום ותשלם אותי, אמר לו אח"ך מה א עה, אמר לו תעשה אוניה גדולה ותביא עובדים יעבדו עמך, אמר לו ואח"ך מה אעה, אמר לו תשאיר העובדים יעבדו ואתה שנראה ממך שקדן בציד שב על שפת הנהר וקח חכה ותעשה רצונך, אמר לו ומה אני עושה עכשיו, נחשוב עצמי שיש לי כל העובדים האלו ואני עושה כיף. נכון זה נקרא שמח בחלקו, אבל אם תאמר הדברים הללו לאדם שחושב קצת יאמר לך זה אדם שוטה, מצא הזדמנות שיהיה עשיר ואבדו, זה עצלן! אף אנו ככה בזמן הזה, השי"ת נתן לנו הזדמנות שנהיה צדיקים ועתיד למחול לנו כל עוונותינו ומחזירנו כמות שהיינו כשיצאנו ממצרים, וזהו הזמן הראוי ביותר. העיקר אנו נאמר שרוצים לשוב בתשובה ונתפלל להשי"ת, האדם המאבד ההזדמנות הזה נקרא שוטה. יהי רצון שהשי"ת יעזרנו לשוב בתשובה ויתן לנו הטוב והשלום והבריאות וישלח לנו משיח צדקינו במהרה בימינו אמן סלה.


אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.