יום פטירתו של רבי יצחק טייב זצ"ל

3498

רבי יצחק טייב היה מגדולי תלמידיו של הרב רבי יוסף זרקה, אשר לשבחו כותב החיד"א ביומנו "מעגל טוב", כי הרב יוסף זרקה חכם, וסופר, וחסיד ונקי וצדיק, והיו לו כשישים תלמידים.
לאחר פטירתו של רבי דוד חזקיה גג' בשנת תקע"ח-1818 נתמנה לראש רבני תוניס עד פטירתו בשנת תק"ץ-1830.
על גדולתו של רבי יצחק טייב תלמידו, מספרות המילים הבאות שנכתבו בהקדמה לספר "פרפראות חוכמה" לרבי יוסף זרקה: "ומגדולי תלמידיו, שתים כהלכתן, צריכה לימוד אפילו שיחתן, גדולי ישראל, רבי יצחק טייב, ושני בקודש נהדר רבי יהודה נג'רה".

רבי יצחק טייב היה פוסק הלכות עוד בצעירותו. מסופר כי פעם בביתו של הגביר שחטו כבשים לחג הפסח ובאחד הכבשים נמצא מים במוח. שאלו את יצחק הצעיר שלאחר עיון בפוסקים פסק להתיר את הכבש. דבר זה נודע לרב הראשי דאז רבי שלמה אלפסי, מיד שלח את שמשו להביא את יצחק הצעיר לפניו, וזאת שום שרבי שלמה אלפסי הקפיד מאוד שלא יורו הלכה ללא רשותו, אך כשהראה לו הפוסק הצעיר מחברת מלאה ובה כתוב פסק הדין המנומק עמד הרב ונשק לראשו, ומאז ניקרא רבי יצחק טייב.

בתחילת דרכו שימש כדיין בספר "יתר הבז" לרבי נהוראי ג'רמון זצ"ל ליוורנו תקמ"ז-1787 בסוף הספר ישנם פסקי דין בעניין בתו של רבי נהוראי ג'רמון זצ"ל, חתומים עליו כל אחד ונימוקיו הוא לפי הסדר הבא: רבי יוסף זרקא , רבי יוסף הכהן, רבי אברהם לומברוזו, רבי משה שלום ואחרון רבי יצחק טייב זצ"ל.

הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 רבי יצחק טייב חתום עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר אושררה בשנת תק"א-1741 ע"י רבי אברהם טייב (באבא סידי) ורבי יצחק לומברוזו, התקנה מופיעה בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך ליוורנו תר"כ-1860 סימן קי"ב דף ק"ג-210 אותה תקנה מופיעה גם בספר "די השב" לרבי דוד בר יצחק בונאן ליוורנו תרי"ז-1857 סימן י"ג דף י"ז-37.

בשני פסקי דין משנת תקס"ג-1803 המופיעים בספר "משכנות הרועים" האחד בדף ק"ה ע"א והשני בדף שס"א ע"א. חתומים רבי שמואל הכהן יצחק, רבי עוזיאל אלחאייך, רבי אברהם טייב, רבי דוד טייב, רבי דוד גג', רבי אברהם אבוקארא, רבי חזקיה יצחק מזרחי דידיע שרעבי, רבי משה סוזין, רבי יצחק טייב ורבי אליהו חי בורג'יל זצ"ל.
בדף קפ"ב ע"ב חתום על תשובה בנושא קרקעות "מאתי הצעיר יצחק טייב ס"ט.
בדף רל"א ע"ב חתום על תשובה בנושא נכסים וירושות "הצעיר יצחק טייב ס"ט".
בדף רצ"ה ע"ב חתום על תשובה בעניין קטן שקידש לו אביו אישה "ע"ה יצחק טייב וצ"ו.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקע"ז-1816 לספר "אשל אברהם" לרבי אברהם חיות זצ"ל ליוורנו תקע"ט-1818 חתומים: רבי אברהם טייב, רבי יצחק הכהן, רבי אליהו בורג'יל, רבי יצחק הכהן טנוג'י, רבי יהודה נג'אר, רבי יצחק טייב, רבי יצחק נטף ורבי יהודה הכהן טנוג'י זצ"ל.

בשנת תקע"ט-1818 חתום על תקנה משלושה ב"ד לפי על הסופרים לכתוב השטרות שהמלווה יהיה נאמן אפילו נגד יתומים קטנים ללא שבועה חתומים הצעיר יצחק טייב ס"ט, ע"ה יאודה בר אברהם הכהן טנוג'י ס"ט. (פנקס הקהילה הפורטוגיזית בתוניס דף 98)

בהסכמת רבני תוניס משנת תקע"ט-1818 לספר "מחנה לויה" לרבי יהודה הלוי זצ"ל ליוורנו תקע"ט-1818 חתומים: יצחק הכהן ס"ט , ע"ה יהודה בר אברהם הכהן טנוג'י ס"ט, ע"ה נתן בורג'יל ס"ט, הצעיר שלמה זרקא ס"ט, חיים דוד יצחק הכהן טנוג'י ס"ט. בהמשך להסכמה זאת ישנה הסכמת הרב המופלא וכבוד ה' מלא נ"י פ"ה ע"ה כמהר"ר יצחק טייב נר"ו רבו של הרב המחבר נר"ו הצעיר יצחק טייב ס"ט.

בהסכמה לספר "שו"ת הרדב"ז" חלק חמישי לרבי דוד בן זמרא ליוורנו שנת "שלום רב" תקע"ח-1818 חתומים ללא תאריך הצעיר יצחק טייב ס"ט הצעיר יהודה נג'אר ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקע"ח-1818 לספר "תוספות הרב רבי פרץ מסכת ב"ק" ליורנו תרע"ח 1818 ראשון החתומים הוא הצעיר יצחק טייב ס"ט, הצעיר יהודה נג'אר ס"ט, הצעיר יצחק כהן ס"ט, הצעיר יצחק כהן טנוג'י ס"ט, הצעיר יהודה ן אברהם הכהן טנוג'י, הצעיר יצחק ס"ט ן' שלמה נטף זלה"ה.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקפ"א-1821 לספר "זרע אברהם" לרבי אברהם כטורזה. ליוורנו תקפ"א-1821 ראשון החתומים הוא ע"ה אברהם טייב ס"ט. יצחק הכהן ס"ט, הצעיר יהודה נג'אר ס"ט, דוד יצחק הכהן טנוג'י ס"ט, ע"ה יהודה בר אברהם הכהן טנוג'י ס"ט, ע" יצחק בכ"ר שלמה נטף זלה"ה ס"ט, הצעיר יצחק טייב ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקפ"ח-1828  לספר "דברי דוד-הון יוסף לרבי יוסף  זאמירו ליוורנו תקפ"ח-1828  החתומים: הצעיר יצחק טייב ס"ט, יצחק הכהן טנוג'י ס"ט, הצעיר שלמה זרקא ס"ט, הצעיר  נתן בורג'ל סלט"א, ישועה בסיס ס"ט, הצעיר  יוסף אריכס ס"ט,  ע"ה יאודה בר אברהם הכהן טנוג'י ס"ט,  הצ' יצחק הכהן ס"ט.

בשנת תקפ"ט-1829 חתום על שטר מעשה ב"ד בענין הר"ש אבוקארא אשר מתה אשתו וגם הבת מתה בגיל שמונה חודשים, והדיינים פסקו שאין מגיע ליורשים דבר כי אם הבעל היורש מאשתו כדין תוה"ק. חתומים :הצעיר רבי יצחק טייב ס"ט, יוסף אריכס ס"ט, רבי ישועה בסיס ס"ט, ע"ה רבי יאודה בר אברהם הכהן טנוג'י (פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס דף 111)

בספר "גנזי שלום" לרבי שלום שמעוני זצ"ל חתום על תשובות רבות פעמים יחיד ופעמים עם רבנים נוספים.
דף ח' ע"ב חתום בשנת תקפ"ה-1825 יחיד.
דף י' ע"א חתום על תשובה בנושא הגעלת כלים לפסח יחיד.
בדף י"א ע"ב חתום יחיד על תשובה בנושא אתרוגים. בדף י"ב ע"א חתום על תשובה בנושא הדסים יחיד.
בדף י"ג ע"א חתום על תשובה משנת תרע"ח-1818 בנושא בדיקת הריאה הוא חתום ראשון ואחריו רבי יהודה נג'אר ורבי יצחק הכהן.
בדף י"ד ע"א חתום על תשובה משנת תקפ"ה-1825 בעניין הפולין (פול) אחריו חתומים רבי שלמה זרקא ורבי יאודה בר אברהם הכהן טנוג'י זצ"ל. ועוד.

בספר "וישב יוסף" לרבי יוסף נסים בר חיים יעקב בורלא זצ"ל ירושלים תרס"ה-1905 דף מ"ב ע"א "וחתימי עליה  הרב המחבר(רבי עוזיאל אלחאייך) והרב יצחק טייב ז"ל והסכים  עמהם הרה"ג חזקיה דוד גיג ז"ל.

בשנת ורב שלום -תקפ"ד-1824 חתום על פסק דין  המופיע בספר "ויקרא אברהם" לרבי אברהם חיים בר נתן אדאדי זצ"ל דף ע"א סימן ל' שנישלח לטראבלס. חתומים רבי יצחק טייב רבי יוסף אריכס רבי שלמה נטף ורבי יהודה בר אברהם הכהן טנוג'י.

בספר "מעשה בית דין" ג'רבה תר"ע-1910 חתום רבי יצחק טייב על 11 תשובות וסימנם: ג'. ד'. ה'. ו'. ז'. ח'. ט'. י'. יא'. כט'. ל'.

רבי יצחק טייב חיבר ספרים רבים בכל מקצועות התורה והגדול מכולם הוא "ערך השולחן" שחובר בשישה כרכים, "אורח חיים" ליוורנו תקנ"א-1791."יורה דעה"- ליוורנו תקנ"ח-1798. "חושן משפט" ח"א- ליוורנו תקע"ה-1815 ."אבן העזר" -ליוורנו תר"ד-1844. "חושן משפט" ח"ב –תוניס תרנ"א-1891. והתפרסם כספר חשוב מאוד בהלכה והראשון לציון הרב עובדיה יוסף שליט"א מזכיר מדי פעם את דעתו בענייני הלכה.

שאר הספרים אשר חיבר הם: "ווי העמודים". על היראים. ליוורנו תקצ"ז-1837.

ווי העמודים חלק א - טיב, יצחק בן בנימין

"חקת הפסח"  על הלכות הפסח. ליוורנו תרי"ג-1853.

חקת הפסח - טיב, יצחק בן בנימין, 1750-1830

"ויזרע יצחק" על התורה דרך הפרד"ס. ג'רבה תש"א-1941.

 

ויזרע יצחק - טיב, יצחק בן בנימין

ואת הספר "ספר הזכרון"על כללים ומערכות בהלכה.

ספר הזכרון - טיב, יצחק בן בנימין, 1750-1830

רבי יצחק טייב העמיד תלמידים רבים ובתוכם את רבי ישועה בסיס.

בנוסח השכבה שאומרים בתונס בליל כפור  מתוך הספר "תולדות חכמי תונס" דף  שע"ד  נ'  וג"ן (וגם נפש) הרב ר' יצחק טייב.

רבי יצחק טייב נתבקש בישיבה של מעלה  ביום ח' לחודש שבט(צילום מצבה) שנת תק"צ-1830.(צילום מצבה)

ליקט וערך יוסי פרי

 

 מעשה נורא מהגאון הגדול מוהר"ר יצחק טייב זצ"ל

בעיר הבירה תוניס בדורות שעברו היה המלך ממנה על היהודים יהודי, אחד מגבירי העיר, בתור שר היהודים להיות הוא המוציא והמביא בכל ענייני הק"ק, וגם להיות להם לפה ולמליץ לפני המלך, בכל עניני הק"ק, והיה תופש משרה חשובה בענייני המלוכה, וכרגיל הוא נכבד מאוד בעיני המלך והשרים ובכל ענייני היהודים, לא היה איש שיכול להרים את ידו ואת רגלו מבלעדיו ומי שימרה את פיו היה לו הרשות מהמלך להענישו כפי ראות עיניו.

באחד הימים בא לפניו איש אחד קובל על נער אחד אשר ישא את שמו "ישועה בסיס" כי עבר על אחת מפקודות הנגיד, וישלח מיד את משרתו להביאו לפניו ומיד, הלך המשרת וישב בלוית הנער, ויעמידו לפניו ויוכיחהו קשה על כי עבר על פקודתו, וציוה עליו לחכות שם עד אשר יקבל עונשו במכות מרדות.

בימים ההם הייתה העיר תוניס עיר גדולה לאלוהים בתורה והיו גבירי ושועי העיר אוהבי התורה, וכל תלמיד חכם אשר יחפוץ להיות על התורה ועל העבודה היה מוצא מיד מי שמחזיק בידו לכל פרנסתו ומה שצריך לו, ומזה היה לכל הגבירים חדר אחד בביתם מיוחד לבית המדרש ומלא ספרים מכל המינים, ושם יבואו הרבנים ותלמדי חכמים ללמוד, וכמעט היו בתי המדרשות כאלה לאלפים.

והנגיד הזה היה לו גם כן בית מדרש כזה וכמה תלמדי חכמים ורבנים לומדים שם, ומכללם היה הרה"ג מוהר"ר נהוראי ג'רמון זצ"ל מחבר הספר "יתר הבז" על סדר קדשים. הרב ראה את כל אשר נעשה לנער ישועה בסיס וכי צפוי הוא לקבל מכות מרדות על פי פקודת הנגיד ויחר אפו מאוד כי כבר היה מכיר את גדולתו בתורה של הנער, אך מי יכול לדבר דבר לפני הנגיד כי בנפשו הוא.

 אך הרב זצ"ל לא היה יכול לעצור את עצמו ולשבת בחיבוק ידים, ולראות את הנער מוכה לנגד עיניו וידלג על אחד החלונות אשר היה בבית המדרש ופתוח אל הגג, וידלג מגג אל גג עד אשר הגיע אל בית הרב הגאון מוהר"י טייב ז"ל, ויספר לפניו את אשר קרה, ויחרד רבי יצחק חרדה גדולה עד מאוד ובחופזה לקח את מטהו וילך אל בית הנגיד.

 וידפוק במטהו פעם ושתים בחוזקה על הדלת עד כי רעשו אמות הספים, וישלח הנגיד משרתו לראות מי זה אשר הרהיב עז בנפשו לעשות כזאת, וכאשר פתח את הדלת וימצא כי הרב, מארי דאתרא, הוא הדופק נרתעו כולם לאחור ולא יכלו לדבר דבר ויכנס מוהר"י טייב אל החצר ויבוא אל בית המדרש אשר שם ויבחר משם איזה ספרים ויצא אל תוך החצר וימצא שם את הנער ישועה בסיס ויתנם לו ויבקשהו להוליכם אל ביתו.

הנגיד כאשר ראה כי נכזבה תוחלתו כי עתה לא יוכל להפיק את זממו בקש מהרב למען את הספרים יוליך משרתו כי הנער בסיס נחוץ להיות שם לאיזה עסק, כאשר שמע הרב מהר"י טייב ז"ל את דבריו נמלא חמה ויאמר אליו נבל וחצוף איך העזת פניך והרהבת עז בנפשך להמרות את דברי ויקצוף מאד.

אשת הגביר חרדה לקול ההמיה ותבוא ותראה כי מוהר"י טייב פניו כפני להבים וכועס על בעלה ותתבהל מאד ותיפול לפני רגלי הרב ותתחנן לו לאמור, אנא אדוני הרב שא נא לפשעו ואל תשית עליו אשם פן יבולע לו וביתה יחרב, ויען הרב ויאמר הלא לשווא תרבי דברים כי כבר מן השמים נגזר על ביתה שיחרב, וכן היה כי לא עברו ימים מעטים ונהפך עליו הגלגל וכל עושרו ונכסיו הלכו בתוהו ויאבדו ונצרך לבריות רח"ל, ומזה ידע האדם כמה יש ליזהר בכבוד תלמדי חכמים, כי עקיצתן עקיצת עקרב ונשיכתן נשיכת שועל וקב"ה תבע ביקרו.

 

(דברינו אלו לקוחים ככתבם

 מספר "פלאי הצדיקים")אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


3תגובות ב “יום פטירתו של רבי יצחק טייב זצ"ל

 1. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  אני מחפש את המצבות של הקרובים שלי שנהרגו בהפצצה של
  בתוניס בשנת 1943, רומני עמוס, רומני חיים, רומני ברקנה, מאיר חורי, שרה רומני גואטה .

 2. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  רומנו חיים – באיזה תאריך היתה ההפצצה על העיר מרסה בתוניס שבהפצצה זו נהרגו 12 איש מקרובי המשפחה שלי .

 3. אבידן

  שלום וברכה.
  שם סבי הוא יצחק טייב ושם אביו הוא משה טייב ושם אביו הוא יצחק טייב.
  יש לנו מן מסורת שאנחנו צאצאים של רבי יצחק טייב אך מעולם לא בדקנו את זה לעומק..
  נשמח מאד לשמוע אם יש לך מידע שיוכל לעזור לנו..

  תודה רבה. אבידן טייב

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.