יום פטירתו של רבי יוסף הדיין הכהן יצחקי זצ"ל

1814

רבי יוסף הכהן יצחקי זצ"ל מגדול חכמי תוניס נצר למשפחת רבנים גדולים, אבותיו שימשו כדינים ואבות בתי דין בתוניס.
רבי יוסף הכהן יצחקי זצ"ל היה תלמיד חכם עצום בתורת הקבלה והתכתב אם המקובלים בירושלים בניהם הרש"ש זצ"ל ורבי יוסף קאלאמרו זצ"ל.
מסופר כי את הסמיכה לדיינות קיבל בהיותו בן 17 שנה ע"י גדולי הדור שראו שכתב פסק דין אחד "קולע אל השערה". (תולדות חכמי תונס דף קפ"א)

קיימת סברה (מלכי תרשיש דף קצ"א .תולדות חכמי תוניס דף רי"א) שרבי אברהם הכהן(באבא רבי) הוא אבי משפחת הכהן יצחקי לפי סדר הדורות הבא:

אברהם הוליד את שמואל. שימש כראש רבני תוניס לאחר אביו, חתום ראשון בהסכמה לספר "שתי ידות" בשנת תפ"ח-1728.

שמואל הוליד את יצחק. שימש כדיין בבית דינו של רבי אברהם טייב (באבא סידי), חתום שלישי בהקדמה לספר "תשב"ץ " בשנת תצ"ח-1738.

יצחק הוליד את יוסף. הוא רבי יוסף הכהן יצחקי הדיין אשר הוסיפו לו את השם יצחקי כי בדורו היו שני דיינים שנשאו את השם יוסף הכהן, רבי יוסף הכהן יצחקי נתמנה לדיין בהיותו בן שבע עשר, לאחר פטירתו של רבי מסעוד רפאל אלפאסי בשנת תקמ"ה-1775. נתמנה לראש רבני תוניס.

יוסף הוליד את שמואל. רבי שמואל הכהן יצחקי שימש תחילה כדיין בבית דינו של אביו רבי יוסף הכהן יצחקי, ולראיה חתומים שניהם בשנת תקמ"א-1781 בהסכמה לספר "עץ חיים-אשל אברהם" רבי יוסף הכהן ראשון ורבי שמואל במקום החמישי, לאחר פטירתו של רבי שלמה אלפאסי בשנת תקס"א-1801 נתמנה תחתיו.

שמואל הוליד את יצחק חי. רבי יצחק חי הכהן יצחקי שמש כסופר בבית הדין הרבני בתוניס, חתום בספר "מעשה בית דין" בדף נ"ב ע'ב יחדם אם רבי שלמה הכהן בשלהי חודש אדר שנת התק"ץ ואחד-תקצ"א-1831.

יצחק חי הוליד את אברהם. רבי אברהם הכהן יצחקי דיין בבית דינו של רבי ישועה בסיס ומחבר הספר "משמרת כהונה"

אחרי פטירתו של רבי מסעוד רפאל אלפאסי זצ"ל בשנת תקל"ה-1775 נתמנה לראש רבני תוניס עד לפטירתו בשנת תקמ"ו-1876

בהסכמת רבני תוניס משנת תקי"ח-.1758 בספר "בני שמואל" לרבי משה בר שמואל עדאוי זצ"ל בליוורנו תקי"ט-1759 חתומים: דוד צפג' ס"ט, יוסף כהן, ס"ט מרדכי ברוך קאראבליו ס"ט, מרדכי אלחאייך ס"ט, אברהם כייאט ס"ט, דוד נג'אר ס"ט , נתן בורג'ל ס"ט, שמואל צוייד ס"ט,יוסף זרקא ס"ט, שמואל דרמון ס"ט , ויצחק בן דוד אלחאייך ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקכ"ב-1762 לספר "תולדות יצחק" לרבי יצחק חדאד ליוורנו תקכ"ב-1762 ראשון החתומים הוא יוסף כהן ס"ט, מרדכי אלחאייך ס"ט, דוד נג'אר ס"ט, הצעיר יוסף זרקא ס"ט, נתן בורג'יל ס"ט.

בספר "משחא דרבותא" לרבי מסעוד רפאל אלפאסי זצ"ל בדף ק"פ "חכמי שלומי אמוני ישראל החכמים השלמים הדיינים המצוינים הרבנים המובהקים אשר אור תורתם זורחת במתא תוניס יע"א ה"ה ראשי גולת אריאל כמוהר"ר מסעוד אלפאסי נר"ו. וכמהר"ר יוסף הכהן נר"ו וכמהר"ר שמריה קאטאריוס נר"ו".

בספר "משחא דרבותא" לרבי מסעוד אלפאסי ליוורנו תקס"ו-1795 בדף קנ"א ע'א פסק דין משנת תקל"ב-1772 ראשון החתומים הוא ע"ה מסעוד רפאל אלפאסי ואחריו חתומים. שמריה קאטאריואס. דוד נג'אר. יוסף זרקא. אברהם כטורזה. יוסף כהן. מרדכי אלחאייך. יעקב חג'אג'. שמואל צוייד ודניאל לומברוזו.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקכ"ה-1765בספר "קרני ראם-זרע יצחק" לרבי יצחק חדאד זצ"ל. ליוורנו תקכ"ה-1765. חתומים: יוסף כהן ס"ט, מרדכי אלחאייך ס"ט, דוד נג'אר ס"ט, הצעיר יוסף זרקא ס"ט, נתן בורג'ל ס"ט זצ"ל.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקכ"ח-1768 לספר "זרע יצחק" לרבי יצחק לומברוזו זצ"ל תוניס שנת תקכ"ח-1768 ראשון החתומים הוא מסעוד אלפאסי ס"ט, ואחריו יוסף כהן ס"ט. שמריה קטריוס ס"ט. מרדכי קארבאליו ס"ט. דוד נג'אר ס"ט. אברהם כייאט ס"ט. מרדכי אלחאייך ס"ט. שמשון בוכארא ס"ט, יצחק אלחאייך ס"ט.

בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל. ליוורנו תר"כ בדף ק"נ "ונשאו ונתנו בדבר כפעם בפעם ושוב נמנו עמהם לדין מאריה דאתרא ה' מוהר"י הכהן ז"ל.

בדף רס"א "ראינו את דברי השאלה ומה שנגזר עליה מהבן יקיר לנו החכם השלם והכולל סוה"ר כהה"ר עוזיאל אלחאייך ס"ט…. ש' אשרי"ך (תקל"א-1771).חתומים: יוסף הכהן, שמריה קאטאריוס דוד נג'אר.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקמ"א-1780 לספר "יכין ובעז" ליוורנו תקמ"ב-1781 . חתומים יוסף הכהן ס"ט, ע"ה שלמה אלפאסי ס"ט, אברהם כייאט ס"ט, יוסף זרקא ס"ט, שמואל בכמוהר"ר יוסף הכהן ס"ט, ע"ה עוזיאל אלחאייך ס"ט, נתן בורג'ל ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקמ"א-1781 לספר "עץ חיים-אשל אברהם" לרבי אברהם טובייאנה זצ"ל ליוורנו תקמ"ג-1783 ראשון החתומים הוא יוסף הכהן ס"ט. נתן בורג'יל ס"ט, אברהם כייאט ס"ט, יוסף זרקא ס"ט, שמואל בכמוהר"ר יוסף הכהן ס"ט, ע"ה עוזיאל אלחאייך ס"ט.

הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 חתום עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר אושררה בשנת תק"א-1741 ע"י רבי אברהם טייב (באבא סידי) ורבי יצחק לומברוזו, התקנה מופיעה בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך ליוורנו

בשנת תקנ"ה-1785 חתום על תקנת אלמנה שמתה בלא שבועה. יחד עם יוסף הכהן ס"ט ע"ה נתן בורג'יל ס"ט , אברהם כייאט ס"ט, הצעיר יצחק בכר' דוד אלחאייך ס"ט. (פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס דף 72)

תר"כ-1860 סימן קי"ב דף ק"ג-210 אותה תקנה מופיעה גם בספר "די השב" לרבי דוד בר יצחק בונאן ליוורנו תרי"ז-1857 סימן י"ג דף י"ז-37.

בהקדמה לספר "בגדי אהרן" לרבי אהרן פרץ זצ"ל ליוורנו תקנ"ו-1796 כותב בן הרב המחבר רבי חזקיה פרץ זצ"ל בשנת תקמ"ד-1784 "ואני אגיד לעולם על דבר אמת אוזן ששמעה מפי קדוש אישי –סבא דמשפטים מורנו הרב המובהק כמהר"ר יוסף הכהן זלה"ה אב"ד בעיר תהלה תוניס יע"א.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקמ"ו-1786 לספר "לימודי ה' " לרבי יהודה נג'אר זצ"ל ליוורנו תרנ"ט-1899. חתומים: יוסף הכהן ס"ט, אברהם כייאט ס"ט, ע"ה שלמה אלפאסי ס"ט, אליהו גאביזון ס"ט, שמואל כהן יצחק ס"ט. משה נג'אר ס"ט ונתן בורג'ל ס"ט.

בספר "יתר הבז" לרבי נהוראי ג'רמון זצ"ל ליוורנו תקמ"ז-1787 . בסוף הספר מובא מעשה של בתו שנשאה ואחר כך גרשה בעלה הראשון, עם פסק דין מהרבנים: רבי יוסף זרקא . רבי יוסף כהן. רבי אברהם לומברוזו. רבי משה שלום ורבי יצחק טייב זצ"ל. .

בסוף ימיו עלה רבי יוסף הכהן יצחקי לארץ ישראל ושם נפטר ונטמן בהר הזיתים

בספר "תרשיש"  מחקרים ביהדות תוניסיה ומורשת עורכים פרופסור חזן ופרופסור סעדון עמוד 72 העתיקו מתוך 7 לוחות שיש מבית הכנסת  "צלאת יהודה נג'אר"  את  מה שנכתב עליהם . "והלך לארץ ישראל בשנת 5553-תקנ"ג-1793 ונפטר שם ביום ד' סיון שנת 5560-תק"ס-1800.

רבי יוסף הכהן יצחקי נתבקש בישיבה של מעלה  ביום כ"ג  לחודש טבת בשנת תקמ"ז-1786 (מרכז המידע הר הזיתים)

בנוסח השכבה שאומרים בתונס בליל כפור מתוך הספר "תולדות חכמי תונס" דף שע"ד ט"ל וג"ן (וגם נפש) הרב ר' יוסף הכהן הדיין.

ליקט וערך יוסי פרי

התמונה באדיבות "דובב שפתי ישנים" (ר' מרדכי מוטולה)אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.