יום פטירתו של רבי מרדכי כמוס אמייס הכהן אברי"ש זצ"ל

2746
רבי מרדכי כמוס אמייס הכהן אברי"ש-(כהן אברי"ש-אני בן/אבן ר' ישמעאל, יחוס לרבי ישמעאל הכהן זצ"ל. ויש להם מגילת יוחסין שמגיעה עד לעזרא הסופר ) זצ"ל.
נולד לאביו ר' יצחק הכהן בשנת תרמ"ו-1886 (בערך) .למד תורה אצל רבי יוסף ברבי זצ"ל והיה תלמיד חכם ונבון.בשנת תר"ע-1910 כונה ע"י רבי משה זיתון זצ"ל ראש רבני תוניס כ"רב מובהק" .

בשנת תרע"ב-1912 נתבקש על ידי הראב"ד ג'רבה רבי משה זקן מאזוז זצ"ל לשבת עם ב"ד בענייני גיטין.

בשנת תרע"ה-1915 נתמנה לראש רבני ג'רבה.

בשנת תש"י-1950 עבר להתגורר בתוניס בעקבות בנו. ואז פנה אליו ראש רבני תוניסיה רבי דוד בן בארון זצ"ל לשמש כאב"ד הגדול והוא נענה.

בשנת תשט"ו-1954 עם פטירתו של רבי דוד בן בארון זצ"ל נתמנה תחתיו עד לפטירתו בשנת תשל"ד-1974.

בהסכמת רבני תוניס מיום כ"א אדר תרע"ד-1914 לספר "ילדי יוסף" ח"א לרבי יוסף ברבי זצ"ל ג'רבה תרע"ד-1914 חתומים ע"ה ציון די שושאן הכהן ס"ט, ע"ה מרדכי כמוס די ר' יצחק הכהן ס"ט.

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרע"ו-1916 לספר "שלום דוד" לרבי דוד הכהן ג'רבה תרע"ו-1916 חתום שני אחרי רבי יוסף בוכריץ ואחריו רבי ציון ד' שושן הכהן זצ"ל.

בהסכמת רבני ג'רבה מיום ד' תשרי שנת תרפ"ד-1924 לספר "חיים ושלום-דברי שלום" לרבי שלום הכהן ג'רבה תרפ"ג -1923 (תרפ"ד) חתומים ע"ה ציון דר' שושן כהן ס"ט, ע"ה מרדכי כמוס אמייס דר' יצחק הכהן ס"ט, ע"ה יוסף בוכריץ ס"ט. ע"ה חיים חורי ס"ט, ע"ה ראובן ביתאן הי"ו סליט"א.

בהסכמה מיום ז' שנת תרפ"ו-1926 לספר "אורח חיים" לרבי כמוס חדאד זצ"ל ג'רבה תרפ"ו-1926:"חתומים: ע"ה ציון דר' שושן כהן ס"ט, ע"ה כלפון משה הכהן סילט"א, ע"ה מרדכי כמוס אמייס דר' יצחק הכהן ס"ט, הצעיר ע"ה חיים חורי ס"ט.

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרצ"ב -1932לספר "שערי ציון" לרבי ציון הכהן יהונתן זצ"ל ג'רבה תרצ"ב-1932 חתומים: ע"ה יוסף בוכריץ ס"ט, ע"ה מרדכי כמוס אמייס דר' יצחק הכהן, ע"ה חויתה בלא"א חנינא הכהן ס"ט, ע"ה כלפון משה הכהן סליט"א.

בספר "כרם שלמה" לרבי שלמה מאזוז ירושלים תשמ"ג בדף ע' ע"א מזכירו המחבר בהלכות רביית "וכן ראיתי ל הרה"ג הרב מרדכי אמייס הכהן נר"ו .

תשובה שבספר "וידבר משה" (אחד מתוך ארבע ספרים המאוגדים לספר אחד הנקרא "שערי משה) למוה"ר הרב משה זקן מאזוז ז"ל. בדף ע"א "וראיתי בתשובת הרה"ג מרדכי אמייס הכהן הנז"ל (ז"ל) שהקשה על דברי הל"ש ז"ל" ועוד.

בהסכמת הרבנים היושבין על מדי"ן ג'רבה יע"א לספר "דגן בחורים" לרבי חתאתו דוד חדוק זצ"ל ג'רבה תרצ"ח-1838 מסופר שאביו של המחבר ר' זקן חדוק ז"ל "מסר את כל הכתבים והניירות הנמצאים לידי ידידינו הרה"ג החה"ש הדה"מ והכולל כמהר"ר ר' מרדכי אמייס הכהן"

בספר "בכור יעקב" לרבי יעקב הכהן זצ"ל ג'רבה תרע"ב-1912 תחת הכותרת "תשואות חן ותודה" "ידידינו שאר בשרנו חריף ובקי עט"ר כמה"ר ר' מרדכי אמייס הכהן יצ"ו". וכן בספר "גן יעקב" לרבי יעקב הכהן זצ"ל.

בהקדמה לספר "שערי משה" לרבי משה זקן מאזוז זצ"ל מודה המחבר לרבי משה כלפון הכהן ולרבי מרדכי אמייס הכהן זצ"ל "אשר השתדלו טרחו ויגעו עם עושה המלאכה".

בספר "ישכיל עבדי" ח"א לרבי עובדיה הדאיה זצ"ל ירושלים תרצ"א-1931 בדף ק"ח ע"ב "וגם למנהג ג'רבה נגררים אחריה במח"ק דאין מגעילין לפני זה אך בצ"י כמה ספקי להקל יכולין להגעילו כמ"ש הרה"ג הרמ"ך נ"י משם הרה"ג המפורסם כמהר"ר ר' מרדכי אמייס הכהן נ"י".

בספר "איש מצליח" ח"ב לרבי מצליח מאזוז הי"ד תל אביב תשל"ה מזכירו המחבר בדף קס"ב. ובדף של"ח יש שאלה המופנית לרבי מצליח מאזוז הי"ו מיום כ:א אדר ב' התשי"ט חתום ע"ה מרדכי אמייס ד' ר' יצחק הכהן ס"ט, תשובה לשאלה המופנית לכבוד מעלת הרב הראשי בתוניסיה כמה"ר ר' מרדכי אמייס הכהן יצ"ו". בדף שנ"ד יש שאלה מימנו ותשובה אליו מחודש אלול תשכ"ה וכן בדף שנ"ו ועוד.

בספר "שיח יצחק" לרבי יצחק חדאד זצ"ל כותב בנו ע"ה נסים חדאד הי"ו שאביו הוסמך שו"ב ועל ההסמכה חתומים הרה"ג מאיר גז והרב הראשי של תוניסיה הרה"ג מרדכי אמייס הכהן זצ"ל.

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרע"ה-1915 לספר "משגב לדך- מקום דוד" לרבי דוד הכהן ג'רבה תרע"ה-1915 ראשו החתומים הוא ע"ה יוסף ברבי ס"ט ואחריו חתומים ע"ה מרדכי כמוס אמייס דר'  יצחק הכן ס"ט. ע"ה ציון די' שושן כהן ס"ט.

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרע"ו-1916 לספר "חסד ואמת" לרבי חיים חורי ג'רבה תרע"ו-1916 ראשון החתומים הוא ע"ה יוסף ברבי ס"ט. ואחריו חתומים ע"ה מרדכי כמוס אמייס דר' יצחק הכהן ס"ט. ע"ה ציון די' שושן הכהן ס"ט.

בהסכמת רבני ג'רבה  משנת תרע"ו-1916 לספר "הוראת זקן" גרבי משה זקן מאג'וז זצ"ל ג'רבה תרע"ו-1916  חתומים: ע"ה יוסף ברבי ס"ט, ע"ה מרדכי  כמוס אמייס דר' יצחק הכהן ס"ט, ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט.

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרע"ו-1916 לספר "כרם חמדה" לרבי רחמים הכהן ג'רבה תרע"ט-1919 ראשון החתומים הוא ע"ה יוסף ברבי ס"ט ואחריו חתומים רבי מרדכי אמייס הכהן ורבי ציון די שושן זצ"ל.

בהסכמה משנת תרפ"ד-1924 לספר "בן פורת יוסף" לרבי יוסף ברבי זצ"ל ג'רבה תרפ"ד-1924 חתומים: ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט, ע"ה כלפון משה הכהן סילט"א, ע"ה מרדכי כמוס אמייס דר' יצחק הכהן ס"ט, ע"ה יוסף בוכריץ ס"ט, ע"ה מכלוף עידאן ס"ט, הצעיר ע"ה חיים חורי ס"ט, ע"ה ראובן ביתאן הי"ו סילט"א, ע"ה דוד עידאן ס"ט

בהסכמה לספר "דברי מרדכי" לרבי מרדכי סגרון ג'רבה תש"ה-1945 חתום ביום י"ט מנחם (אב9 שנת ,השת"א" הכה (תש"א-1941) ע"ה מרדכי כמוס אמייס ד"ר יצחק הכהן ס"ט.

בספר "שואל ונשאל" לרבי משה כלפון הכהן ג'רבה תשי,ב-1952 בתולדות המחבר יש את המכתב הנ"ל מיום כ"א טבת שנת התש"י-1950  וחתומים עליו: הצעיר דוד בן בארון ס"ט ראש רבני תוניס. ע"ה ישועה אלמאליח חבר וועד ב"ד. ע"ה שלמה בלא"א ר' משה שתרוג חבר וועד ב"ד. ע"ה מרדכי אמייס בלא"א ר' יצחק הכהן ס"ט ראש וועד ב"ד. הצעיר ע"ה מצליח בלא"א רפאל מאג'ז סליט"א חבר וועד ב"ד. ע"ה שלום חדאד ס"ט סופר ראשי לוועד ב"ד. ע"ה פרג'י חקון סופר וועד ב"ד. ע"ה חיים אצוייד ס"ט מזכיר ראשי לרבנות.

רבי מרדכי אמייס הכהן נתבקש בישיבה של מעלה  ביום ו' לחודש סיון שנת תשל"ד-1974 (צילום מצבה)

ליקט וערך יוסי פריאתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


2תגובות ב “יום פטירתו של רבי מרדכי כמוס אמייס הכהן אברי"ש זצ"ל

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.